To a tamne (14.10.16)

pjatk, 14. oktobera 2016 spisane wot:

Dary domchowanki z wołtarja pokradnył je njeznaty w katolskej měšćanskej cyrkwi w delnjofrankskim Hammelburgu. Pomocnikam bě při wottwarje dekoracije nadpadnyło, zo tójšto žiwidłow pobrachuje, kaž policija zdźěli. Natočenja widejokamery pokazuja, kak něhdźe 65lětny muž kofej, słódkosće a zela z wołtarja bjerje – a so po tym pokřižuje. Policija nětko za paduchom pyta.

Při hribypytanju zabłudźiłoj stej so žonje w starobje 43 a 62 lět w Durinskej. Kaž policija zdźěli, běštej wonej w Altenburgskim kraju do lěsa šłoj. Jako po wjace hač šěsć hodźinach puć domoj njenamakaštej, zawołaštej policiju. Policajske psy zabłudźenej žonje skónčnje namakachu. Zastojnicy jeju z lěsa přewodźachu.

To a tamne (13.10.16)

štwórtk, 13. oktobera 2016 spisane wot:

Tak sej njewjesta najrjeńši dźeń jeje žiwjenja zawěsće předstajiła njeje. Po puću k jeje přichodnemu mandźelskemu sedźeše wona 20. awgusta w Hofheimje na awtodróze palaceho nakładneho awta dla w paslach. Na wažny termin dypkownje přińć drje bě w tymle wokomiku njemóžne. Čakacy nawoženja zawoła tuž policiju, kotraž njewjestu skónčnje wuswobodźi. Nětko je so mjeztym wudała žona zastojnikam z kwěćelom, słódkosćemi a kartu dźakowała.

Z tak mjenowanym Lübeckskimi Holstenskimi wrotami maja Chinjenjo swoje ćeže. W chinskej fabrice, hdźež suweněry zhotowjeja pomjenowachu znate wrota cyle jednorje Bolstentok. Mjeztym je suweněr z wopačnym mjenom šlagr mjez turistami, tak zo je Lübeckska a Travemündska marketingowa towaršnosć wjace tajkich „wopačnych“ wrotow skazała.

To a tamne (12.10.16)

srjeda, 12. oktobera 2016 spisane wot:

Hillary Clinton a Donald Trump stej lubosćinski porik. Znajmjeńša je tole w satiriskim filmje tak, kotryž je sćelak Lucky TV nětko wozjewił. Na zakładźe widejowych sekwencow minjeneho telewizneho duella a hudźbu z filma Dirty Dancing a spěwa Time of my Life charekterizowachu fimowcy jeju jako rjany a přewšo derje zrozumjacy so porik. Mjeztym je clip internetowy hit. Tež ameriski sćelak CBS je jón mjeztym pokazał.

Zadobywarjo su w hessenskim Offenbachu małe swinjo z mjenom Rudi pokradnyli. Hižo štyri dny je skoćato zhubjene. Nětko pyta policija hižo na facebooku z wobrazom za nim a nadźija so někajkich pokazkow. Wobsedźerka Susi Stangl so mjeztym chětro wo jeje lubuška starosći. Wjacore króć wob dźeń bě wona swinko w zahrodce wopytała, nětko je wobhrodźenje prózdne.

To a tamne (11.10.16)

wutora, 11. oktobera 2016 spisane wot:

Jako Japančenjo do Němskeje zapućować chcychu ćěkancy z Afghanistana. Při kontroli na Drježdźanskim lětanišću pak su zwjazkowej policiji njeprawidłownosće w pućowanskich pasach napadnyli. Skónčnje so wukopa, zo su pasy 29lětneho muža, 23lětneje žony a třilětneho dźěsća z Afghanistana dospołnje sfalšowane. Kaž ćěkancy přiznachu chcedźa w Němskej wo azyl prosyć.

Stawiznu kaž w 1001 nocy dožiwichu šoferojo awtow w Aachenje. Wosrjedź wulkeho wobchada přeprěčichu tři kamele dróhu. Dwaj z nich wužiwachu k tomu samo přechod za pěškow. W běhu sekundow zawołachu spodźiwneje karawany dla mnozy wobydlerjo policiju. Pola zastojnikow kamele skerje spokojny začišć zawostajichu. Kaž policija wuslědźi pochadźeja zwěrjeća z cirkusa. Kak su wottam twochnyli dotal jasne njeje.

To a tamne (10.10.16)

póndźela, 10. oktobera 2016 spisane wot:

Dokelž parkowachu njeznaći swoje awta nastajnosći na dworje Elmara Mahlinga w Ulmje, je sej wón skerje njewabjacy poskitk šoferam wumyslił. Tak připrawi wobsedźer dwora tafličku: Priwatne parkowanišća, kóžda zahajena hodźina płaći 80 eurow. Po wšěm zdaću tale strategija funguje. Mahling zwěsća dale a mjenje parkowacych awtow. Jeničce z jednym wodźerjom měješe 64lětny dotal ćeže.

Hižo lěta trajaca rozkora wokoło hewrjekacych honačow na dworje plahowarja we wsy Zitz blisko Podstupima dale dźe. Tak měješe wobsedźer nětko dopokazać, zo kapony scyła tajku haru nječinja a zo je wołanje na městnje tak z wašnjom. Skoržićel pak měješe ličbu honačow minjenych měsacow na dworje plahowarja dokumentować. Dźensa zetkaštej so wobě stronje na sudnistwje, zo byštej swoje wuslědki předpołožili.

To a tamne (07.10.16)

pjatk, 07. oktobera 2016 spisane wot:

Dokelž njebě wot staršeju nowy handy dóstał, je 13lětny w Lindauwje nad Bodamskim jězorom přiwuznych, přećelow a susodow ze 180 křiwdźacymi e-mailkami a internetnymi skazankami smartphonow a samo meblow w hódnoće wjac hač 5 000 eurow „bombardował“. Kaž přepytowanja kompjutera wunjesechu, bě 13lětny za to zamołwity, štož drje spočatnje prěješe, ale skónčnje přizna. Z ju­ri­stiskim chłostanjom wšak ličić njetrjeba.

Dokelž běchu wjacori wobdźělnicy demonstracije na kromje swjedźenja němskeje jednoty w Drježdźanach SNM-košlu woblečeni, změja so po zdaću před sudnistwom wusprawnić. Kaž wopomnišćo stasi w Hohenschönhausenje zdźěli, su ludźo w košlach bywšeje młodźinskeje organizacije­ NDR zakoń zhromadźowanja ranili. Nawoda wopomnišća Hubertus Knabe je njeskutk přizjewił.

To a tamne (06.10.16)

štwórtk, 06. oktobera 2016 spisane wot:

Nowoseelandski rugbyjowy profi Aaron Smith je sej sam hrajnu přestawku nanuzował. Wón bu suspendowany, dokelž bě so na lětanišću w nowoseelandskim Christchurchu njediskretnje ze žonu zabawjał, a to na nuzniku za zbrašenych. Naležnosć njeby za profija sćěwki měła, njeby-li swójbny nan, kiž bě ze sydom dźěćimi w bliskosći, wšitko wobkedźbował a so pisomnje hóršił.

Na Erfurtskim hłownym dwórnišću je mać swojej dźěsći scomt kóframi prosće zabyła. Sobudźěłaćerce železnicy stej třilětna holčka a pjećlětny hólc wutoru wječor­ we wosmich napadnyłoj, dokelž běštej cyle samaj z wačokami na nastupišću. Krótko do toho bě tam ćah do směra na Lipsk wotjěł. W nim mać dźěsći se­dźeše. Wona so wězo hnydom zaso do Erfurta wróći, zo by holčku, hólca a kófry wotewzała.

To a tamne (05.10.16)

srjeda, 05. oktobera 2016 spisane wot:

102 lěće staru žonu zajeli su policisća w staće USA Missouri, štož bě sej wona wuraznje přała. Ze zajećom su jej za­stojnicy w St. Luisu wjelelětny són spjelnili,­ kaž na Facebooku pisaja. Woni dowjezechu Edie Simms ze sputanymaj rukomaj w policajskim awće do hla­darnje, kotrejž staruška prawidłownje pjenjezy daruje. Akcija so 102lětnej widźomnje spodobaše, kaž wona sćelakej Fox rozprawješe, „předewšěm te ručne puta“.

Přihotowanje rězkow k praženju je w Alsdorfje pola Aachena zasadźenje policije zawiniło. Wobydlerka wjaceswójbneho domu bě w připołdnišich hodźinach policiju wołała a so twarskich dźěłow pola susoda dla hóršiła. Zastojnicy wěcku spěšnje wujasnichu. Swójba bě šnicle klepała. „Rězki so w pónoji praža.­ Žana naprawa. Nětko­ knježi měr“, w po­licajskej rozprawje rěka.

To a tamne (04.10.16)

wutora, 04. oktobera 2016 spisane wot:

Z nowym rekordom doby plahowar z Hessenskeje wubědźowanje wo najćeši kirbs: Z 901 kilogram ćežkim eksemplarom je so Matthias Würsching z Einhausena njedźelu w badensko-württembergskim Ludwigsburgu jasnje přećiwo konkurency přesadźił. Dotalny rekord 812 kilogramow­ z lěta 2015 je wón tak wo nimale sto kilogramow přetrjechił. Cyłkownje 25 plahowarjow ze wšeje Němskeje bě so wubědźowało. Druhe a třeće městno wobsadźištaj plahowarjej z Badensko-Württembergskeje a Sakskeje: Jeju kirbsaj pak wažeštej „jenož“ 512 a 502 kg.

Z hubu połnej 50-eurowkow su paducha na Mnichowskim oktoberskim swjedźenju lepili. Pjenjezy bě 28lětny dalšemu wopytowarjej ze zaka wućahnył. Jako pytny, zo jeho wobkedźbuja, chcyše wón pjenjezy spóžěrać. Policija pak pakostnika přiwšěm zaja.

To a tamne (30.09.16)

pjatk, 30. septembera 2016 spisane wot:

Tójšto wćipnych ludźi na pózdnim wječoru před wukładnym woknom apoteki w starym měsće – to bě ciwilnym zastojnikam Mnichowskeje policije podhladne. Stajnje zaso wostachu ludźo stejo a fotografowachu. Kaž zastojnicy zwěsćichu, běžeše na třoch monitorach erotiski film. Mějićelka apoteki pak njebě docpějomna. Hakle po hodźinomaj su monitory hasnyli. Nětko slědźa rozšě­rjenja pornografiskeho materiala dla.

Chětro fatalnje skónčił je so nadpad rubježnika na jednu z Berlinskich korčmow. Minjenu nóc wokoło 2 hodź. bě maskěrowany muž do korčmy w Neuköllnje zastupił. Žadajo sej pjenjezy třěleše wón z trašawku do špundowanja. 50lětna korčmarka wza sej baseballowy bič a stupi so njeznatemu do puća. Jako jej tamni hosćo na pomoc přińdźechu, so rubježnik nastróži a so zminy.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND