Načolnik před wrotami zymnokrejniši był

póndźela, 19. februara 2018 spisane wot:

Sokoł Ralbicy/Hórki – SC 1911 Großröhrsdorf 1:3 (1:1)

Zestawa domjacych: Ch. Gloxyn – Rawš, J. Bjeńš, Šewc, Kř. Matka (67. Młynk), Šołta, D. Gloxyn, St. Bjeńš, Janca, M. Matka (73. Materne), Kurjat (46. Bejma)

Njedźelu je do Ralbic přijěł načolnik wokrjesneje wyšeje koparskeje ligi z Groß­röhrsdorfa. Sokoljo chcychu na twjerdym hrajnišću ze samsnej zestawu kaž tydźeń do toho w Kumwałdźe znowa dypkować. Krótko do partije pak so Pětr Domaška schorjenja dla wotzjewi, za njeho zaskoči Dirk Šołta.

Awtor dźensa Ludwig Zahrodnik

Smy wosrjedź olympiskich hrow. Sportowcy swěta su so do Južneje Koreje podali, zo bychu so tam w měrliwym a fairnym boju wo olympiske medalje wubědźowali. Olympiske hry – wšojedne hač lěćne abo zymske – tworja w žiwjenju sportowcow stajnje wjeršk. Dołho a intensiwnje so woni na podawk přihotuja.

Ze stawiznow wěmy, zo běchu hižo w antikskej Grjekskej tysac lět olympiske hry wotměwali, a to kóžde štyri lěta na česć boha Zeusa. Wot lěta 776 do Chry­stusa zapisowachu mjena olympiskich dobyćerjow do wosebitych čestnych lisćinow. W lěće 393 po Chrystusu romski kejžor­ Theodosius olympiske hry zakaza.

Staw medaljow po 61 ze 102 rozsudow:

złoto slěbro bronza

1. Norwegska  9 9 8

2. Němska  9 5  4

3. Nižozemska   6 5 2

4. Kanada  5 5 6

5. USA   5 3 2

6. Šwedska  4 3 0


Ester Ledecká, dwójna swětowa mišterka w jězdźenju ze snowboardom, chowaše so sobo­tu na nowinarskej konferency za wul­kimi sněhakowarskimi na­­wo­čemi. Do naprašowanja žurnalistow bě čěska sportowča mjenujcy alpinski super-G dobyła, cyłu spěšnosněhakowarsku elitu swěta šokowała a so wo dotal najwjetšu sensaciju w Južnej Koreji postarała. Ledecká, kotraž startuje na swětowych cupach nětko tež w lěhwje spěšnosněhakowarkow, doby z 0,01 sekundu předskoka před faworitku Annu Veith z Awstriskeje.

Nimo Ester Ledeckeje postara so tež němska lodohokejowa wubranka wo sen­saciju. Team trenarja Marca Sturma móžeše sej prěni króć po 16 lětach dobyće přećiwo Norwegskej na olympiskich hrach zapisać. Po třělenju penaltyjow rěkaše kónčny wuslědk 2:1 za Němsku.

Staw medaljow po 44 ze 102 rozsudow:

złoto slěbro bronza

1. Němska  9 2  4

2. Norwegska   6 8 5

3. Nižozemska  5 5 2

4. USA   5 1 2

5. Kanada  4 5 4

6. Šwedska  4 2 0

7. Francoska  3 2 2


Cyłkownje dźewjatu złotu me­dalju za němsku olympisku wubranku docpěchu spěšnosankowarjo wčera w zakónčacym teamowym wubědźowanju. To rěka, zo su Němcy wuspěch ze Sočija hižo přetrjechili a su najwuspěšniši kraj w sankowarskim wubědźowanju.

Jednotliwcaj Natalie Geisenbergera, Johannes Ludwig kaž tež Tobias Wendl a Tobias Arlt na dwojosydłaku su swojej faworitowej róli wotpowědowali a Němskej dalše olympiske złoto zawěsćili. Slěbro zawěsći sej Kanada. Awstričenjo wobsadźichu třeće městno. Němske mustwo bě teamowe wubědźowanje hižo 2014 w Sočiju dobyło, jako je tam prěni króć přewjedźechu.

Sport (16.02.18)

pjatk, 16. februara 2018 spisane wot:

Chcedźa na němske mišterstwa

Dokelž běchu so z Durinskeje jenož Nordhausenscy volleyballisća za přichodne regionalne koło w starobnej klasy nad 53 lětami skwalifikowali, smě so na přichodnym kole tež třeći sakskich mišterstwow wobdźělić. Tak přewjedu Budyšenjo-Pančenjo 11. měrca w sportowni Serbskeho šulskeho a zetkawanskeho centruma regionalne wurisanje, hdźež chcedźa štyri mustwa wo jězdźenku na němske mišterstwa wojować.

Witaja nalěćo

Wólnočasni volleyballisća abiturneho lětnika 1996 Serbskeho gymnazija Bu­dyšin zarjaduja štwórtk, 1. měrca, turněr z mjenom „Witamy nalěćo“, a to za pro­šene mustwa. Wot 18 hodź. chce so w Ralbičanskej ćěłozwučowarni šěsć volleyballowych cyłkow wubědźować, a to na dwěmaj hraj­nišćomaj.

Běhanska sezona bórze startuje

Z grandioznym wukonom tola hišće złoto zdobyłoj

štwórtk, 15. februara 2018 spisane wot:

Staw medaljow po 31 ze 102 rozsudow

złoto slěbro bronza

1. Němska  8 2  3

2. Nižozemska   5 4 2

3. USA   4 1 2

4. Norwegska  1 4 3

5. Kanada  3 4 3

6. Francoska  2 1 2

7. Awstriska  2 1 1


Aljona Zawčenko a Bruno Massot staj z wulkotnym wu­konom we wólnym krasno­smykanju porow na Olympiskich zymskich hrach w Pyeongchangu złoto zdobyłoj. Po tym zo bě so jimaj krótkoprogram ze štwórtym městnom nimokulił, staj wonaj dźensa rano z grandioznym předstajenjom zastatk nachwatałoj a před chinskim a kanadiskim porom dobyłoj.

Němske narodne mustwo steji tak dale na prěnim městnje medaljoweje lisćiny. Hižo nětko su cyłkowny wuslědk ze Sočija nimale docpěli. Najwuspěšniši kraj na olympiadźe 2014 bě Norwegska z cyłkownje jědnaće złotymi medaljemi.

Znowa přesłapili

štwórtk, 15. februara 2018 spisane wot:

Kehelowanje

wokrjesna liga, stafla 1

1. KSV 47 Wojerecy   8   10:6

2. KSV 69 Łuty II   8   10:6

3. KSV Medingen II   8   8:8

4. SZ Kamjenc II   8   8:8

5. Sokoł Ralbicy/Hórki   8   6:10

6. ST Porchow II   8   6:10

wokrjesna liga, stafla 2

1.  TSG Wóspork/Hrodźišćo II  9   14:4

2.  ST 1996 Wulka Dubrawa II  8   12:4

3. MSV Krakecy II   9   12:6

4. ST Zemicy-Tumicy   9   10:8


Kehelerjo Sokoła Ral­bic­y/Hórki su w dypkowej hrě pola KSV Łutow II znowa přesłapili. Tež domjacy žane štomy nje­zwu­tor­hachu, na kóncu pak partiju z 2 394 : 2 281 kehelemi za sebje rozsudźichu. Jako prěnjej dźěštaj Gisbert Šiman a Hans-Joachim Schöne na čarje. Z 390 respekt­iwnje 427 drjewami pokazaštaj wobaj spokojacy wuslědk. Sokołaj běštaj wo štyri drjewa lěpšej hač jeju přećiw­nikaj. Tola přichodnaj starteraj, Herman Woko a Achim Kral, njemóžeštaj so z čaromaj spřećelić. Woko z 334 a Kral z 320 kehelemi přesłapištaj na cyłej liniji. Tak běchu serbscy kehelerjo w zastatku 91 drjewow. Roberto Wjenk z 394 a Jurij ­Ši­man­ ze 416 drjewami docpěštaj zaso normalnu formu, ale njemóžeštaj poražce hižo zadźěwać.

Byrnjež z Handrijom Hejdušku a Tobiasom Mikławškom stajnaj kehelerjej wupadnyłoj, njeje njetrjebawša poražka žane zamołwjenje. Franc Nowak

Wo pokal wjesnjanosty

štwórtk, 15. februara 2018 spisane wot:
Lětuši volleyballowy turněr wohnjowych woborow gmejny Ralbicy-Róžant wo pućowanski pokal wjesnjanosty budźe sobotu wot 15 hodź. w Ralbičanskej ćěło­zwučowarni. Zarjadowar je Sernjanska wohnjowa wobora. Wšitcy su wutrobnje přeprošeni. SN

Čas žiwjenja z delanskim sportom zwjazany

štwórtk, 15. februara 2018 spisane wot:

Sportowcow, kotřiž so wot dźěćatstwa hač do rentnarskeje staroby w jednym a tym samsnym towarstwje angažuja, lědma namakaš. Jan Bjeńš ze Šunowa je jedyn z nich. Za njesprócniwe dźěło je jeho Sakski sportowy zwjazk z čestnej jehłu w bronzy wuznamjenił.

Hižo jako dźěćo bě so Jan Bjeńš za sport zahorjał. Kaž nimale kóždy hólc honješe wón za bulom. Wo prawych sportnišćach móžachu tehdy w Delanach jeno sonić. Tola hač bě to na pućach a w zymje na łukach, „móžnosće so přeco namakachu“, so dźensa 73lětny dopomina. Wo kwaliće bulow radšo njepowěda, dokelž to by dźensa lědma štó wěrił.

Staw medaljow po 28 ze 102 rozsudow:

złoto slěbro bronza

1. Němska  6 2  2

2. Nižozemska   4 4 2

3. USA   4 1 2

4. Norwegska  3 5 3

5. Kanada  3 4 3

6. Francoska  2 1 2

7. Šwedska  2 1 0

8. Awstriska  2 0 1


Wo šeste olympiske złoto za němske mustwo postara so dźensa Eric Frenzel w nordiskej kombinaciji. Po skoku z małeho skakanišća a dźesaćkilometrowskim běhu zakitowaše Frenzel titl, kotryž bě sej před štyrjomi lětami w Sočiju wubědźił. Druhe městno docpě Akito Watabe z Japanskeje.

Hižo wjele lět dominuja w spěšnosankowanju němske atletki. Hinak kaž pola muži móžeše tu faworitka Natalie Geisenberger swój olympiski titul z lěta 2014 zakitować. Wona doby před teamowej koleginu Dajanu Eitberger. Dalša Němka Tatjana Hüfner, do poslednjeho běha hišće na druhim městnje, bu na kóncu štwórta. W spěšnosankowarskich wurisanjach dwusydłakow ma Němska tohorunja jara dobre šansy na olympiske złoto.

nowostki LND