„My smy my“ rěka regata, kotruž je 1. wodosportowe zjednoćenstwo Łužiska jězorina prěni raz w paralympiskej čołmikowej klasy SONAR kónc tydźenja na Lejnjanskim jězoru (Geierswalder See) přewjedła. Tam wubědźowachu so najlěpši płachtakowarjo z cyłeje Němskeje. Jedyn z čołmow wobdźěli so samo na lětušich olympiskich hrach w brazilskim Rio de Janieru. Wón wuži regatu we Łužicy za trening. Foto: Werner Müller

Hra na wrota bohata była

póndźela, 11. julija 2016 spisane wot:

Serbska koparska wubranka muži

– U 23 FC Hornja Łužica Neugersdorf 5:5 (3:1)

Za SKWm zasadźeni: Chrystof Gloxyn – Bosćij Cyž, Fabian Korjeńk, Pětr Domaška, Simon Žur, Feliks Hrjehor, Dawid Jurš, Denny Gloxyn, Antonius Wałda, Dirk Šołta, Bosćij Kinderman, Fabian Bejma, Robert Lejnart, Křesćan Bejmak, Tom Henčl, Tomaš Bejma

Powerserb w Radworju

póndźela, 11. julija 2016 spisane wot:

Lětuši Powerserb budźe 20. awgusta w Radworju. Tamniša młodźina wuhotuje sportowe zarjadowanje zhromadnje ze Serbskim młodźinskim towarstwom Pawk, dokelž bě lońše wubědźowanje w Pěskecach dobyła.

Mustwo ma wobstać ze znajmjeńša pjeć wosobow, maksimalnje sydom (šesta a sedma holcy). Startowy pjenjez je dźesać eurow na mustwo. Přizjewjenja su móžne na Facebooku. Jurij Bjeńš

Wo koparskim turněrje w Rachlowje

póndźela, 11. julija 2016 spisane wot:

Na koparskim turněrje we wobłuku Rachlowskeho wjesneho swjedźenja je so sydom mustwow wobdźěliło. Wone běchu z Kulowa, Němcow, Mučowa, Koćiny, Salowa, Jitka a wězo z Rachlowa. W skupinje A dobychu domjacy koparjo před Němcami, Koćinu a Jitkom. W skupinje B běše zaměstnjenje po předkole: Mučow, Kulow a Salow. Prěnje połfinale mjez Rachlowom a Kulowom skónči so 0:0. Tak dyrbjachu jědnatki duel rozsudźić. Dokelž třo třělcy njedosahachu, dyrbjachu na kóždym boku pjećo třěleć. Rachlowski wrotar Martin Kubaink štyri z pjeć pokutnych kopow wotwobara a duel za hosćićela rozsudźi. Tež druhemu semifinalej mjez Němcami a Mučowom přizamkny so po 1:1 třělenje jědnatkow. Tu přesadźichu so Němčenjo z 3:2. Wulke finale mjez domjacymi a Němcami skónči so 0:2. Najlěpši třělc wrotow bě Nico Helm (Němcy). Werner Müller

Kónčna tabulka:

1. Němcy

2. Rachlow

3. Kulow

4. Mučow

5. Koćina

6. Jitk

7. Salow

27. Kulowcup přewjedli

póndźela, 11. julija 2016 spisane wot:

Mjeztym hižo 27. tak mjenowany Kulowcup su wólnočasne koparske mustwa kónc tydźenja na sportnišću při Kulowskim měšćanskim haće přewjedli. Dźesać teamow młodźinskich klubow z Kulowa a wokolnych wsow wojowaše tam wo dobyćerski pokal. Přihotowali běchu turněr lońši dobyćerjo Kulowminatije. Woni pak pokal zakitować njemóžachu a wotedachu jón cyłkej Company of Kulow. Lětsa steješe wona w finalu z mustwom Dźěłarnistwo. Dokelž rěkaše na kóncu 0:0, dyrbješe třělenje jědnatkow duel rozsudźić. Kulowska company je z 3:2 doby a ma klětu 28. Kulowcup wuhotować.

Werner Müller

Kónčna tabulka:

1. Company of Kulow

2. Dźěłarnistwo

3. Dołha garda

4. Söffnerojo

5. team Toplife

6. Kulowminatije

7. Gut Kickers

8. Wjesni hłupacy

9. Zelena garda

10. Knusperhłójčki

Party wupadnyła

póndźela, 11. julija 2016 spisane wot:
Poprawom bě w Francoskej wčera hižo wšitko za dobyćersku party přihotowane. Samo přetwarjeny bus, z kotrymž chcychu dobyćerske francoske mustwo jako noweho koparskeho europskeho mištra po Pa­risu wozyć, bě hotowy. We wjetowanskich běrowach běchu ludźo tysacy eurow na „módre mustwo“ sadźili. Krótko do połnocy pak bě jasne, zo party wupadnje. Přejara běchu so na to spušćeli, zo je dobyće titula europskeho mištra jenož formalita. Tola budźmy sprawni. Tež němske medije běchu so tak zadźerželi, kaž by połfinalna hra Francozow přećiwo Němskej jenož „mjezystacija“ po puću k finalu w Parisu była. Wčera zakónčene europske mišterstwa pak nas wuča, zo dyrbiš w kopańcy stajnje zaso z překwapjenkami ličić. Myslu při tym na sympatiskich Islandźanow, na bojow­niskich Walizičanow a na překlepanych Portugalčanow – wčera wšak wjetšinu hry bjez Cristiana Ronalda. Marko Wjeńka

Paris. Po 25 mjeńšinach bě finale europskich koparskich mišterstwow wčera wječor w Stade de France za portugalskeho superstara Cristiana Ronalda zakónčene. We 8. min. bu wón wot Dmitrija Payeta hrubje foulowany. „CR7“ so zwjeze, sudnik Clattenburg pak na foul njerozsudźi. W 17. min. měješe Ronaldo sylzy we wočomaj a da so wot medicinskeho personala zastarać. Wón hišće raz zuby zakusny, bolosće w lěwym kolenu pak běchu přewulke. Za njeho přińdźe Ricardo Quaresma, a „CR7“ bě nětko kotrenar šeftrenarja Fernanda Manuela Costy Santosa. Najebać zra­njeneho kapitana pak sta so Portugalska z europskim koparskim mištrom 2016, dokelž třěli Éder w 109. min. swoje mustwo do zboža.

Portugalskemu narodnemu koparskemu zwjazkej je prěni wulki triumf na europskej runinje wjele pjenjez hódny. Kóždy­ narodny hrajer dóstanje za dobyće w Francoskej premiju 275 000 eurow.

Widźał, słyšał, napisał (11.07.16)

póndźela, 11. julija 2016 spisane wot:

Awtor dźensa

Helena Bětnarjec

Sport (08.07.16)

pjatk, 08. julija 2016 spisane wot:

Zarjaduja 27. Kulowcup

Wot dźensnišeho zarjaduja a wuhotuja wólnočasni koparjo na sportnišću při Kulowskim měšćanskim haće swój mjeztym 27., tak mjenowany Kulowcup. Slědowace­ mustwa su přizjewjene: Knusperhłójčki, Dołha garda, DSF, Zelena garda, team Toplife, Dźěłarnistwo, Söffnerojo, Wjesni hłupacy, GutKickerz a Company of Kulow. Dźensa wot 21 hodź. tam skupiny wulosuja, jutře w 12 hodź. so turněr zahaji. Wokoło 17 hodź. chcedźa dobyćerjow mytować.

Budissa dwójce testuje

Regionalny koparski ligist Budissa Budyšin testuje dźensa doma přećiwo zastupnistwu FC Rudne horiny Aue. Bu­dyšenjo nastupja wot 18 hodź. w Humboldtowym haju přećiwo postupnikej druheje zwjazkoweje ligi. Zajutřišim, 10. julija, zetkaja so potom w 17 hodź. z mustwom Nowosólc-Hródk, zastupjerjom krajneje koparskeje klasy.

Dalše testowe hry:

13.07. 18:00 Budissa – FSV Zwickau

16.07. 18:00 Internatio. Lipsk – Budissa

Wubranka muži hraje

Fanojo Serbskeje koparskeje wubranki muži móža so na dalšu hru wjeselić. Wubranka hraje njedźelu w 15 hodź. w Njebjelčicach přećiwo zastupnistwu U 23 FC Hornja Łužica Neugersdorf.

Wjeselo so rozpřestrěć nochcyło

pjatk, 08. julija 2016 spisane wot:
Na mnohich tež serbskich wsach Hornjeje Łužicy su přiwisnicy kopańcy wčera zhromadnje połfinalnu hru němskeje koparskeje wubranki trenarja Joachima Löwa přećiwo francoskemu narodnemu mustwu sćěhowali. Napjatosć do toho bě wulka, prawe wjeselo pak njeje so w běhu partije tež w gratowni Ralbičanskeje wohnjoweje wobory rozpřestrěć chcyło. Wšako běchu Němcy njezbožownu poražku 0:2 poćerpjeli. Čitajće tež rozprawu na 2. stronje. Foto: Feliks Haza

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND