Wuslědki (14.11.23)

wutora, 14. nowembera 2023 spisane wot:

Kopańca, wokrjesna liga stafla I

1. Arnsdorfske KT 12 50 : 16 33

2. Bretnig-Hauswalde 12 43 : 20 27

3. ST Marijina hwězda 12 43 : 21 25

4. ST Porchow 11 32 : 18 23

5. SZ Steinigtwolmsdorf 11 29 : 29 16

6. ST Wjelećin 12 29 : 35 16

7. Motor Kumwałd 11 33 : 29 15

8. HZ Rakecy II/Minakał II 12 22 : 42 15

9. TSV Wjazońca 12 21 : 24 14

10. TSV Wjernarjecy 12 23 : 29 14

11. HZ Frankenthal 11 13 : 26 11

12. SJ Chrósćicy II 10 15 : 27 10

13. HZ Huska/Hodźij 11 20 : 25 9

14. SZ Drjewnica  11 9 : 41 2

Wěra do žiwjenja po smjerći

póndźela, 13. nowembera 2023 spisane wot:

Bonn (B/SN). W nowembrje na zemrětych spominamy. Naprašowanje Kölnskeho instituta YouGov za žiwjenjom po smjerći je konfesionalne rozdźěle pola 2 043 ludźi zwěsćiło. 23 procentow katolskich a 18 procentow ewangelskich křesćanow do žiwjenja po smjerći kruće wěri, pola njewěriwych zwěsćichu podźěl wosom do 19 procentow. Młódši bóle do toho wěrja hač starši ludźo. Kóždy šesty čłowjek so smjerće jara boji.

Strachi ludźi njeznjewužiwać

Drježdźany (B/SN). W zwisku z wólbami krajneju sejmow w Sakskej a Durinskej je biskop Heinrich Timmerevers před prawicarskim populizmom warnował. Wón praji: „Štóž škara a šćuwa je zapaler a žadyn posoł měra. Štóž strachi ludźi znjewužiwa, zo by so wolerjam lubił, wohrožuje drohotne kubło towaršnostneho měra.“

Předołho mjelčeli

Serija dobyćow so skónči

póndźela, 13. nowembera 2023 spisane wot:

Radebergske ST –

SJ Chrósćicy 2:0 (0:0)

Zestawa hosći: Králíček – Mark, F. Cyž (46. Sentiwan), B. Cyž, Kreuz, L. Zahrodnik (85. Graf), M. Zahrodnik, G. Zahrodnik, Matješk, Bogusz (69. C. Handrik), Młynk (78. Matik)

Sobotu podachu so Chróšćenjo do Radeberga z cilom swoju seriju njeporaženych hrow dale wutwarić. Tola hižo w předpolu bě jasne, zo budźe to wulki bój.

Spočatk hry so wobě mustwje wosebje na swójski škit koncentrowaštej. Přewažny srědk wobeju cyłkow běchu dołhe bule. Tute pak hustohdy cil njedocpěchu. Za to standarty kaž tež zamjety strašne situacije wutworichu. SJC wšitke nadběhi koncentrowanje wotwobara a tak wrotam zadźěwa. Chróšćenjo so prěni króć přez wólny kop w hrě přizjewichu. Po tym, zo bě wrotar dołhu flanku misnył, pak njezamó Klemens Mark kulowatu kožu z hłowu we wrotach zaměstnić. Dalšu dobru šansu měješe Gabriel Zahrodnik. Jeho wólny kop wrotar hosći wurjadnje wujasni.

Mjeztym hižo pjatu dypkowu hru přewjedło je dorostowe blidotenisowe mustwo Sportoweho towarstwa 1922 Radwor. Po tym, zo su chowancy wokoło trenarja Alexandera Žura wjacore mĕsacy kóždu póndźelu wutrajnje trenowali, je Žur swoje mustwo we wokrjesnej klasy přizjewił. Zašłu póndźelu nastupi Radworski kwartet přećiwo mustwu z Bukec. Tutu hru Radworčenjo z 8:6 dobychu. Mjez dźěćimi, trenarjom a přihladowarjemi knježeše wulke wjeselo. Za Radwor hrajachu: Artur Thiel, Hannes Winkler, Ludwig Jurk a Julien Sporka (wotlĕwa ). Foto: Manuela Jurkowa

Z dypkom na štwórte městno

póndźela, 13. nowembera 2023 spisane wot:

ST Horni kraj Sprjewja –

Sokoł Ralbicy/Hórki 1:1(0:1)

Zestawa hosći: Chr. Gloxyn – Heidorn, Rachela, Šewc, Bejmak (90. Budar), Mjechela, Domaška, Wałda, Šołta, Korjeńk, D. Gloxyn

Naročny nadawk mějachu chowancy trenarja Tomaša Henčela. Pola druheho tabulki w Hornim kraju běše jasne, zo wisaja kiće chětro wysoko. Hraješe so w Korzymje na kumštnym trawniku, štož Sokołam poprawom tak njeleži. Tuž chcychu z dobrej defensiwu hrać a spěšnje do ofensiwy měnjeć.

Wobě mustwje najprjedy na so łakaštej, prjed hač prěnje šansy wuskočichu. Tak so Pětr Domaška jónu wušiknje w šěsnatce zwjertny, tola w poslednim wokomiku bu hišće myleny. Tež pospyt Dawida Šołty ničo njewunjese. Na tamnej stronje pospyta so Mecir, ale jeho třělwa z 23 metrow wrota misny. Krótko do połčasa Sokoljo nawjedowachu. Domaška so znowa zwjertny a widźeše, zo wrotar kusk předaloko před klětku steješe a jeho přezběhny (42.). Rutinjej docpě swoje dźewjate sezonowe wrota, a tuž wažne nawjedowanje za hosći.

Widźał, słyšał, napisał (13.11.23)

póndźela, 13. nowembera 2023 spisane wot:

Awtor dźensa

Křesćan Korjeńk

Wuslědki (13.11.23)

póndźela, 13. nowembera 2023 spisane wot:

Krajna klasa

1. FV Přezjednota Niska 12 46 : 7 28

2. SZ Drježdźany Strěžin 11 25 : 17 23

3. Drježdźanski SC  12 25 : 19 23

4. Póst Germania Budyšin 12 21 : 29 19

5. Rakečanske ST 12 22 : 29 17

6. ST Wesenitzal 12 22 : 24 16

7. Radebergerske ST 12 19 : 26 16

8. SG Weixdorf 12 21 : 18 15

9. BSV Sebnitz 12 19 : 17 15

10. FSV Nowosólc-Hródk 11 19 : 18 15

11. Wojerowski FC 12 19 : 22 14

12. SJ Chrósćicy 11 16 : 21 14

13. Mód.-běli Zschachwitz 12 25 : 28 12

14. FSC Wódrjeńca 11 24 : 30 12

15. VfB Běła Woda  11 23 : 31 12

16. Rotacija Drježdźany 11 12 : 22 12

Sport (10.11.23)

pjatk, 10. nowembera 2023 spisane wot:

Wolejbulowy derby

Prěnjej wolejbulowej cyłkaj muži Sokoła Budyšin a ST Marijineje hwězdy hrajetej dźensa wječor w Słóńkecach (Schlungwitz). Prěni domjacy hrajny dźeń w sakskej klasy změje jutře, sobotu, wot 14 hodź. mustwo žonow Viktorije Worklecy.

10.11.  18:30  ST Hnašecy-Dobruša –

  Sokoł Budyšin

10.11.  19:30  ST Hnašecy-Dobruša –

  ST Marijina hwězda

10.11.  20:30  Sokoł Budyšin –

  ST Marijina hwězda

11.11.  14:00  Viktoria Worklecy –

  Hamor Běła Woda (ž)

11.11.  16:00 Viktoria Worklecy –

  VV Žitawa 09 (ž)

18.11.  14:00 Rózbork –

  Viktoria Worklecy II (ž)

18.11.  14:00  Viktoria Worklecy –

  Mó.-běli Wojerecy (m)

18.11.  16:00  Viktoria Worklecy –

  MSV Budyšin 04 (m)

Serbski koparski derby

Klóšterscy koparjo su jasny faworit w přichodnej derbyjowej dypkowej hrě, njedźelu we wokrjesnej lize stafla I. Před ćežkim nadawkom steji prěnje mustwo Sokoła Ralbicy/Hórki. Wone dyrbi w Korzymje přećiwo druhemu tabulki wokrjesneje wyšeje ligi nastupić.

11.11.  13:30  Biskopičanske KT –

  VfB Auerbach

11.11.  14:00  Módro-běli Kulow –

  SG Großnaundorf

11.11.  14:00  ST Horni kraj-Sprjewja –

  Sokoł Ralbicy/Hórki

11.11.  15:00  Radebergerske ST –

  SJ Chrósćicy

12.11.  14:00  ST Radwor – Wachau

12.11.  14:00  ST Marijina hwězda –

  SJ Chrósćicy II

18.11.  14:00  SJ Njebjelčicy – Lubuš II

Wulki bój wo dobyće

štwórtk, 09. nowembera 2023 spisane wot:

SJ Chrósćicy –

FSV Wódrjeńca 2:0 (1:0)

Zestawa domjacych: Králíček – Mark, F. Cyž, B. Cyž, Hawš, L. Zahrodnik (86.Wencl), M. Zahrodnik, G. Zahrodnik, Matješk (83. Rätze), Bogusz (71. Matik), Młynk (71. C. Handrik)

Zo sudnik hru na Chróšćan trawniku docyła zahwizda, njebě do toho docyła jasne. Dla dešća zašłych dnjow bě trawnik chětro mokry a hłuboki. Na kóncu pak su sudnik a kapitanaj rozsudźili, zo so hra zahwizda. Hosćo běchu zašłu hrajnu dobu z krajneje ligi zestupili a běchu tak fa­worit. Chróšćenjo běchu minjene tydźenje we wuběrnej formje. Tola na domjacym­ trawniku hišće njejsu dobyli.

Wuslědki (09.11.23)

štwórtk, 09. nowembera 2023 spisane wot:

Kopańca, krajna klasa

Póst Budyšin – SG Weixdorf 2:0 (2:0)

SJ Chrósćicy – FSC Wódrjeńca  2:0 (1:0)

1. FV Přezjednota Niska 11 45 : 7 25

2. SZ Drježdźany Strěžin 10 22 : 16 20

3. Drježdźanski SC  11 22 : 19 20

4. Póst Germania Budyšin 11 20 : 26 19

5. SG Weixdorf 11 21 : 17 15

6. ST Wesenitzal 11 22 : 24 15

7. BSV Sebnitz 11 19 : 17 14

8. FSV Nowosólc-Hródk 10 19 : 18 14

9. SJ Chrósćicy 10 16 : 19 14

10. Rakečanske ST 11 20 : 28 14

11. Radebergerske ST 11 17 : 26 13

12. Mó.-běli Zschachwitz 11 24 : 26 12

13. FSC Wódrjeńca  10 23 : 27 12

14. VfB Běła Woda  10 23 : 28 12

15. Wojerowski FC 11 16 : 21 11

16. Rotacija Drježdźany 10 12 : 22 11

Wokrjesna wyša liga

ST Ćisk – SC Großröhrsdorf 5:5 (1:3)

SG Großnaundorf – ST Radwor 2:1 (1:0)

Němske Pazlicy – Kulow 2:2 (0:2)

Sokoł Ralbicy/Hórki – Połčnica 3:1 (1:1)

1. Biskopičanske KT II 11 41 : 6 30

2. ST Horni kraj-Sprjewja 11 38 : 10 28

3. ST Hnašecy-Dobruša 11 50 : 18 26

4. SG Großnaundorf 11 22 : 21 23

5. Sokoł Ralbicy/Hórki 11 26 : 13 22

6. TSV Połčnica 11 20 : 21 18

7. SC Großröhrsdorf 11 25 : 20 17

8. Módro-běli Kulow 11 24 : 20 16

9. Drohotka Ramnow 11 23 : 22 14

10. Natw. Němske Pazlicy 11 27 : 38 12

11. HZ Łaz/Běły Chołmc 11 10 : 23 12

12. FV Ottendorf-Okrilla  11 14 : 24 10

13. Hlinowski SK 11 20 : 27 8

14. TSV Wachau 11 22 : 35 8

15. ST Radwor 11 14 : 36 7

16. ST Ćisk  11 14 : 56 1

Serbska debata

nowostki LND