W ćežkim času sej pomhać

póndźela, 24. awgusta 2020 spisane wot:

Nowa Radworska wjesnjanostka Ma­delei­ne Rentsch (Wolerske zjednoćenstwo Minakałscy „Přećeljo domizny“) je nětko­ hižo sto dnjow w zastojnstwje. Měrćin Weclich je so z 43lětnej komunalnej politikarku rozmołwjał.

Kak bě so Wam po wólbach 9. februara hač do dźensnišeho zešło?

M. Rentsch: Sto dnjow běchu jara spěšnje nimo. Móžu na čas zhladować, kotryž bě pozitiwny a negatiwny. Wězo mam koronu mjenować – za wšitkich ćežki čas. Dyrbjachmy so ze sobudźěłaćerjemi w najkrótšim času namakać a spěšne rozsudy tworić. Myslu sej, zo smy to derje zmištrowali. Z čimž ličiła njejsym, bě problem z hortowymi městnami. Tež to zmištrowachmy a móžemy z nowym šulskim lětom 14 falowacych městnow poskićić.

Wšón spočatk je ćežki, tež za Was?

M. Rentsch: Spočatne wužadanja, z kotrymiž ličiła njejsym, móžachmy rozrisać: wizije, kotrež takle maš, a wosebje wólbne slubjenja. To wšak wšo swój čas traje, ale prěni krok smy činili. To rěka­, zo wutworichmy na přikład wot mje planowanu dźěłowu skupinu „šula a hort“. Prěni termin zeńdźenja bě 1. ju­lija a přichodny je spočatk septembra.

Sće so na gmejnje derje zadźěłała?

Z wotstawkom najwjetši dyr

póndźela, 24. awgusta 2020 spisane wot:

Po měsacy trajacej přestawce budźe Wojerowske kino Cinemotion wot 26. awgusta zaso wočinjene. Wopytowarjow kina to wězo wjeseli, koronowa kriza pak budźe so dale wuskutkować. Silke Richter je so z nawodu kina Tonijom Züchnerom rozmołwjała.

Kak je so koronowa kriza na kinowu branšu wuskutkowała?

T. Züchner: Koronowa kriza bě z wotstawkom najwjetši dyr, kiž je kinowa branša w zašłych lětach znjesć dyrbjała. Poprawom mamy 365 dnjow wob lěto wočinjene, lětsa mějachmy 160 dnjow začinjene. Najwjetši problem njeběchu zarjadniske a hygieniske předpisy. Po nich dźě móhli hižo dawno wočinić. Ale prawe blockbustery nam pobrachuja, přetož start wjele filmow bu přestorčeny abo wone dospołnje wotpadnychu. Tomu je hač donětka tak. Ze startom filma „Tenet“ so nadźijamy, zo je tónle trend nětko skónčeny a zo zaso wobstajnje dobre­ filmy na wiki přińdu. Za mnje jako kinoweho nawodu bě runje tak zlě kaž za mojich kolegow. Smy wšitcy do krótkodźěła šli, a te hišće nětko dale traje.

Kelko dochodow wam pobrachuja?

Dale jara na so kedźbować

štwórtk, 20. awgusta 2020 spisane wot:

Jörg Scharfenberg je jednaćel Wojerowskeho klinikuma „Łužiska jězorina“. ­Měrćin Weclich je so z nim wo tuchwilnej situaciji w chorowni rozmołwjał.

Kak sće dotal we Wojerowskej chorowni koronowu pandemiju zmištrowali?

J. Scharfenberg: Pandemijowa faza bě za wšitkich jara napinaca. Smy pak wjele přiwuknyli, tež w managemenće. Naši sobudźěłaćerjo su situaciju jara derje zmištrowali.

Kak wuwiće infekcijow w přichodnych tydźenjach posudźujeće?

J. Scharfenberg: Njejsym klinikowy hygienikar a wirologa. Ale wšitcy eksperća wo tym rěča, zo změjemy druhu žołmu. Z mojeje perspektiwy je tole tež realistiske. Mamy w Europje kaž tež po cyłym swěće dale koronowe palnišća. Dowolnicy a dalši budu wirus do kraja přinjesć. We Wojerowskej chorowni dale a konsekwentnje wšitke hygieniske škitne naprawy přesadźujemy.

Wojerowska chorownja je wotewrjeny dom, wobydlerjo města a wokoliny móža tam wobjedować a prawidłownje su tež wustajeńcy přistupne. A nětko?

Triatlon pod koronowymi wuměnjenjemi

srjeda, 19. awgusta 2020 spisane wot:

Posledni kónc tydźenja w awgusće wotměje so při Třižonjanskim jězoru 32. triatlonowe wubědźowanje KnappenMan. Wone słuša k najwjetšim sportowym zarjadowanjam regiona z lětnje něhdźe 1 300 aktiwnymi sportowcami. Zdobom je to jeničke wubědźowanje ze wšitkimi klasiskimi distancami. Silke Richter je so z Janinu Hattliep, jednaćelku sportoweho zwjazka Łužiska jězorina wo stawje přihotow rozmołwjała.

Hdy sće z přihotami na lětuši KnappenMan započinali?

J. Hattliep: Naše přihoty zahajamy hižo do wubědźowanja zašłeho lěta, dokelž dóstanje kóždy wobdźělnik flajer za přichodne lěto. Stajnje wot 1. decembra móža so wobdźělnicy přizjewić. Njewěstosće dla su planowanja w tymle lěće najprjedy raz stagněrowali. Wot srjedź meje bě jasne, zo móžemy dale planować.

Kak budźeće hygieniske předpisy zwoprawdźić?

Z kursom rěč nawuknyć

wutora, 18. awgusta 2020 spisane wot:

Ideja posrědkować cuzu rěč po digitalnych medijach je wulku kedźbnosć zbudźiła. Milenka Rječcyna je so ze spěwy­twórču a pedagogowku kotraž je projekt nastorčiła Beatu Tarrach ze Sowrjec (Soritz) rozmołwjała.

Sakska telewizija je w nadawku Sakskeho statneho ministerstwa za wědomosć, kulturu a turizm njedawno pola was wjer­ćała widejo za rjad „Auftakt – Kultur. Tourismus.Sachsen.“. Kak je k tomu dóšło?

B. Tarrach: W koronačasu smój z mandźelskim měłoj tójšto wotprajenjow zarjadowanjow. Tuž sym z konkretnym projektom Kulturnu załožbu Sakskeje wo podpěru w ramiku „Denkzeit“ prosyła. Ta je filmowcow na mnje skedźbniła. Přičina bě, zo njejsu byli mjez dalšimi próstwami tajke, kotrež klankodźiwadło z pedagogiskim narokom zwjazuja. Mój mandźelski Reinhard Simmgen je za zdźěłanje CDje tohorunja podpěru přijał. CD ma powědać wo zmiju Plonje, kiž bydli w Hórnikečanskej energijowej fabrice.

Kotru ideju za nawuknjenje rěče chceće nětko z podpěru zwoprawdźić?

Na mnohotnosć literatury hladać

póndźela, 17. awgusta 2020 spisane wot:

Serbski institut ma nowu wědomostnicu za literaturu. Wot 1. junija skutkuje germanistka dr. Juliane Rehnolt na poł městnje w Budyskim slědźenišću kaž tež na Instituće za slawistiku Drježdźanskeje techniskeje uniwersiće (TU).

Kak sće jako germanistka k Serbam přišła?

J. Rehnolt: Kito Lorenc twori móst. Hižo dźesać lět skutkuju we wšelakorych funkcijach na Drježdźanskej TU, mjez druhim na Instituće za germanistiku. ­Ludźo so mjez sobu znaja, tež prof. Christiana Pruniča z Instituta za slawistiku, kotrehož sobudźěłaćerka wot tohole lěta sym. Wudamy hromadźe z dr. Francom Šěnom knihu „Gedicht-Geschichten – Literaturkritische Studien/ Wólny wjerš a formy ryma – literarnokritiske studije. Edicija, kotraž ma w oktobrje wuńć, zapřija spisy ze zawostajenstwa Kita Lorenca. W jeho namrěwstwje móžeš hišće tójšto wotkrywać!

W kotrej měrje wabi Was Kito Lorenc?

Tež Powołanskošulski centrum „Konrad­ Zuse“ we Wojerecach je po dołhim času wobmjezowanjow swoje durje zaso wotewrěł. Silke Richter je so ze šulskej nawodnicu Kathleen Stephan rozmołwjała a so wobhoniła, kajki bě wšědny šulski dźeń za čas koronapandemije.

Kajke wužadanje sće wšědnje zmištrowała?

K. Stephan: Njemějachmy žanu wšědnu rutinu. Tydźensce dóstachmy nowe wukazy a postajenja, kotrež smy bjez komdźenja zwoprawdźili. Na spočatku šulskeho lěta zestajany wučbny plan za kóždu rjadownju smy kóždy dźeń přiměrili. Tuž bě kóždy dźeń wulke wužadanje.

Kak su šulerjo a wučerjo minjene tydźenje přetrali?

K. Stephan: W času, jako běchu šule zawrjene, su mnozy wučerjo a wšitcy šulerjo doma wostali. Wučba bě wuknjenski čas doma, za čož wužiwachmy wšelake komunikaciske puće, kaž na při­kład platformu Lernsax. Poněčim su so šulerjo a wučerjo zaso nawróćili.

Je powołanskošulski centrum tež swoje hranicy docpěł?

Lěto w žiwjenju rysować

wutora, 11. awgusta 2020 spisane wot:

„365/2021 abo jedne lěto w žiwjenju“ rěka mjezynarodny wuměłski projekt pólskich iniciatorow, kotřiž tež Serbow namołwjeja so wobdźělić. Cordula ­Ratajczakowa je so ze Szymonom ­Wiatrom z iniciatiwy „Czytelnia ­Szkicowników“ rozmołwjała.

Što je ideja projekta „365/2021“?

S. Wiatr: Ideja pochadźa z łaćonskeho prajidma „nulla dies sine linea“ – žadyn dźeń bjez linije. Myslimy sej, zo je tež hišće­ na modernym swěće wažne kóž­dy dźeń rysować. Namołwjamy tuž wuměłcow, přez cyłe lěto 2021 skicy zho­towjeć, znajmjeńša dwě wob tydźeń. Nastać­ ma tak skicowy dźenik. Chcemy wuměłcow pohnuć, swět kaž tež sebje samych a swoje wuměłstwo hłubšo do­žiwić a do­dnić. Tohodla by derje było, bychu­-li swoje skicy z wosobinskimi noticami měšeli. Chcemy z projektom wuměłcow z Pólskeje, Słowakskeje, Čěskeje kaž tež z Łužicy zwjazać. Budu-li jenož Polacy a Serbja, je tež derje. Pytamy ně­hdźe dźesać ludźi, wjace nic.

Kak sće na Serbow přišli?

Mała skupinaz wulkej ideju

póndźela, 10. awgusta 2020 spisane wot:

Přećeljo domizny a kultury Njeswačidło su pomnik za Koslow do nadawka dali. Cordula Ratajczakowa je so z čłonku towarstwa Wóršu Pašcynej rozmołwjała.

Kak sće mysličku pomnika zrodźili?

W. Pašcyna: Projekt koncipować započach ze sobuwobydlerku Koslowa Luciju Grelertowej, kotraž je jako dźěćo hišće wójnu we wsy sobu dožiwiła. Bórze smój pytnyłoj, zo trjebamoj zwólniwe wosoby, kotrež z namaj projekt sobu přihotuja. Tak wutworichmy mału skupinku štyrjoch wosobow z Bosćijom Měršom, kiž je so wosebje wo zjawnostne dźěło a wšelake organizatoriske nadawki starał, a Rafaelom Vcelichom. Wón měješe dobre ideje, wosebje tež nastupajo wuhotowanje ležownosće při pomniku. A wón je tež ze swojimaj sobudźěłaćerjomaj Tobiasom Vcelichom z Koslowa a Pětrom Vcelichom z Radworja twarske dźěła na ležownosći přewzał.

Što ma pomnik zajimcam rjec?

Na žadyn pad „mjelčiši hłós“

wutora, 28. julija 2020 spisane wot:

Dr. Annalena Schmidt, stawiznarka mjez druhim na Budyskim Serbskim instituće (SI), sprjewine město wopušći. Zdobom złoži mandat měšćanskeje radźi­ćelki, kotryž bě sej loni na lisćinje Zwjazka 90/Zelenych zdobyła. Bosćan Nawka je so z njej rozmołwjał.

Knjeni dr. Schmidt, čehodla Budyšinej bože­mje prajiće?

A. Schmidt: Najwažniša přičina je, zo chcu prosće bliže swojemu dźěłowemu městnu bydlić. Nažel njedóstach po wuběženju zrěčenja z SI žadyn poskitk, kotryž­ so mi jara spodobaše. Rozšěrich tuž pytanski radius a nańdźech naposledk dźěło w Radebeulu, hdźež za Diakoniju Sakskeje skutkuju. Po měsacach dojězdźowanja – ze zjawnym wosobowym blisko­wobchadom traje jednotliwa čara rady dlěje hač połdra hodźiny – sym zwěsći­ła, zo njemóžu tak ani hłowno- ani čestnohamtskim nadawkam tak wotpowědować, kaž bych to chcyła.

Sće serbšćinu nawuknyła a rěčnica dźěłoweho kruha za serbske naležnosće. Wot lonšeho sće měšćanska radźićelka ...

nowostki LND