Skerje fawca, nic pak připóznaće

srjeda, 22. apryla 2015 spisane wot:
Axel Arlt

Hłowna zhromadźizna Europskeje swobodneje aliancy (EFA) minjeny kónc tydźenja w Budyšinje bě z wida zarjado­warjow wuspěšna. Tež serbscy wobkedźbowarjo maja tam wobjednane wobsahi za jara zajimawe. Je prawje, europsku zjawnosć wo zničenju přirody w zwisku z wohroženjom kultury, žiwjenskich wašnjow a nic naposledk jónkrótneje serbšćiny w Slepjanskej wosadźe wu­dobywanja brunicy dla informować. To a pózdnje wuskutki hórnistwa su zastupjerjo łužiskich wobydlerskich iniciatiwow delegatam nazornje rozłožili. Byrnjež ekologiska a ekonomiska doraznosć politiska zasada EFA była, bě bjezrad­nosć wo słyšanym a sobotu popołdnju na městnje w Slepjanskej wosadźe widźanym ćim wjetša.

GTM we Łužicy

póndźela, 20. apryla 2015 spisane wot:

Budyšin (SN). Po intensiwnych prócowanjach je so Marketingowej towaršnosći Hornja Łužica-Delnja Šleska (MGO) zešlachćiło, zo wopyta najwjetša turistiska dźěłar­nička za pućowanski kraj Němsku (GTM Germany Travel Mart) Hornju Łužicu. Wot 26. do 28. apryla zarjaduje Němska centrala za turizm zhromadnje z Durinskej turistiku 41. GTM w městomaj Erfurće a Weimaru, hdźež so tež MGO prezentuje.

Do for­uma, hdźež zetkaja so něm­scy poski­ćerjo z wažnymi wužiwarjemi po­słuž­bow narodnych a mjezynarodnych pu­ćowanskich wikow, wita MGO 24. a 25. apryla w Radebergskej piwarni, w Zhorjelcu a na Ramnowskim baroknym hrodźe­ nimo oficialnych zastu­pjerjow tež wjacorych pućowanskich za­rjadowarjow z Ameriki, Kanady, Chiny, Japan­skeje, Južneje Koreje, Israela, Belgiskeje, Awstriskeje a Słowjenskeje.

Turistisce prezentować chce šef MGO prof. Holm Große Hornju Łužicu a jeje poskitki aktiwneho pućowanja 24. apryla w Biskopičanskim hosćencu L‘Auberge. Wjeršk wječora ma być program Serb­skeho ludoweho ansambla.

Šiman: Plany njewotstorkować

pjatk, 17. apryla 2015 spisane wot:

Wjele lět je so serbski zapósłanc CDU w Sakskim krajnym sejmje Marko Šiman­ za wažnej twarskej projektaj we Łu­žicy zasadźował. Nětko zda so rozrisanje wotwidźomne być.

Towarstwo serbsce zapisać

pjatk, 17. apryla 2015 spisane wot:
Drježdźany (SN). Wotnětka móža so serbske towarstwa w Sakskej korektnje serbskorěčnje pisane do elektroniskeho registra towarstwow zapisać dać. Je to wu­spěch štyrilětneho procesa, w kotrymž bě so Rada za serbske naležnosće Sakskeje zhromadnje z Domowinu za to zasadźała. Ze zwjazkarstwom RegisSTAR běchu wjacore zwjazkowe kraje Něm­skeje, mjez druhim tež Swobodny stat Sakska, elektroniski portal towarstwow wutworili. Sadźba znamješkow pak njeje korektne serbske wosebite znamješka zmóžniła. To měještej třěšny zwjazk Serbow kaž tež Rada za serbske naležnosće za njeakceptabelne wróćostajenje, a zasadźachu so za polěpšenje. Přez přidatne programěrowanja a z tym zwisowacymi přidatnymi wupisanjemi so to skónčnje zešlachći. Tež mjena towarstwow a jich předsydow w dotalnych zapisach hodźa so nětko sporjedźeć, za to je jednora próstwa­ registrowemu sudnistwu trěbna. Wosebite wobzamknjenje čłonskeje zhromadźizny towarstwa pak njeje trěbne, tež kóšty žane njenastanu.

Sportowali

póndźela, 13. apryla 2015 spisane wot:

Budyšin (SN). Wuspěšny bě wčerawši sportowy dźeń za azyl pytacych w sportowej hali na Budyskim Třělnišću. Na turněr přeprosyła bě sportowa młodźina wokrjesa. Něhdźe 160 wobdźělnikow ze wšelakorych domow za požadarjow azyla z wokrjesa měješe wjele wjesela při sportowanju. Starši hrajachu volleyball a kopańcu. Mjez druhim bě tež poskitk za młodostnych a dorosćenych, prěnju staciju Němskeho sportoweho znamješka absolwować. Tež dźěći wužiwachu rady­ składnosć, swoje kmanosće na wšelakich stacijach pokazać. Někotři złožichu Sakske dźěćace sportowe znamješko „Flizzy“. Wosebje woblubowany mjez dźěćimi bě skakanski hród, kotryž wone intensiwnje wužiwachu.

„Myslu sej, zo je zarjadowanje wšitkim wjele wjesela wobradźiło. Wone je po­kazało, zo skići sport najlěpšu móžnosć so skontakować a so mjez sobu zeznać“, rjekny Tim Döke z předsydstwa spor­toweje młodźiny Budyskeho wokrjesa. „W mjenje sportoweje młodźiny wokrjesa so hišće raz wšitkim wutrobnje dźa­kuju, kotřiž su k tomu přinošowali, zo by so wšitko tak derje poradźiło.“

Kozel dźěła nětk w Braniborskej

pjatk, 10. apryla 2015 spisane wot:

Podstupim (SN). Wjelelětny zapósłanc Lěwicy w Sakskim krajnym sejmje Hajko Kozel ma nowe dźěłowe městno.

Kaž frakcija Lěwicy Braniborskeho krajneho sejma zdźěla, je Hajko Kozel nětko kruće přistajeny sobudźěłaćer tamnišeho frakciskeho běrowa w Podstupimje. Na zašłym posedźenju frak­cije je jeje předsydka Margitta Mächtig serbskeho jurista na nowym dźěłowym městnje oficialnje witała. Wot spočatka měsaca je Kozel, kiž zasadźa so za zajimy Serbow a rěči serbsce, němsce kaž tež pólsce a čěsce, w Podstupimskim běrowje zamołwity za europsku politiku, europske spěchowanje a wuwićowu politiku EU. Wón ma frakciju Lěwicy brani­borskeho sejma při prašenjach a ćežach w mjenowanych wobłukach podpěrać a poradźować, rěka ze stron frakcije.

1966 rodźeny Stróžan Hajko Kozel bě wot­ lěta 1999 do 2014 zapósłanc Lěwicy w Sakskim krajnym sejmje, wot lěta 2007 do 2015 čłon rady Załožby za serbski lud a hač do měrca 2015 předsyda změrcowskeho wuběrka Domowiny.

Zazběh sezony w Błótach

štwórtk, 09. apryla 2015 spisane wot:
W Bórkowach su njedawno při hišće zymnym nalětnim wjedrje sezonu čołmikowanja zahajili. Prěni nawal turistow maja tam hladajo na připowědźene rjane wjedro zawěsće kónc tydźenja wočakować. Błóta steja na druhim městnje najwoblubowa­nišich pućowanskich cilow Braniborskeje. Loni witachu tam něhdźe 600 000 hosći. To je dźesać procentow wjace hač lěto do toho. Hišće wjace wopytowarjow ma w Braniborskej jenož jězorina Wódra-Sprjewja. Foto: Michael Helbig

Dopřehladany

štwórtk, 09. apryla 2015 spisane wot:

Budyšin (SN). Skupina dobrowólnikow je wotsrjedź lońšeho decembra hač k jutram přehladała wšitke 260 stawow digitalneho wotpisa delnjoserbskeho Noweho zakonja, cyłkownje wjace hač 360 stron. Zaměr kooperacije Serbskeho instituta a Spěchowanskeho towarstwa za delnjoserbšćinu w cyrkwi je, skorigować digitalnu wersiju poslednjeje cyłkowneje edicije delnjoserbskeje biblije z lěta 1868. Přehladany tekst ma so dospołnje kryć z originalnej, ćišćanej (a zaskenowanej) předłohu.

Skupina wobsteji ze šěsć dobrowólnikow, pochadźacych z Choćebuza a wo­kol­nych serbskich wsow. K njej słušatej tež studentka z Lipska a přećel Serbow z Pólskeje. Jich dźěławosć koordinuje Serbski institut. Hnydom po jutrach su so zetkali, zo bychu so wo dotalnych nazhonjenjach rozmołwjeli. Nětko chcedźa so dać do knihow Stareho zakonja, započeć chce­dźa z korekturu psalmow. Wěriwi móža so tuž na to wjeselić, zo budźe tekst bórze zaso přistupny – nic kaž dotal jenož antikwarisce, ale tež w interneće. Dalše informacije posrědkuje dr. Fabian Kaulfürst ze Serbskeho instituta.

Serbsce surfować

srjeda, 08. apryla 2015 spisane wot:

Lipsk (SN). Mobilny Firefox za androidny browser je nětko tež w hornjo- a delnjoserbskej rěči w poskitku. Tak móža zajimcy wotnětka na smartphonje tež serbsce surfować.

„Wjeselimy so a smy hordźi, zo je telko čestnohamtskich přełožerjow na tutymaj rěčnymaj wersijomaj pasliło“, rozłožuje Mary Worch z Lipšćanskeho němskeho Mozilla-teama. „Z přełožowanjom woblubowaneho opensource-browsera tež do hospodarsce njezajimawych mjeńšinowych rěčow přinošuje Mozilla k wuchowanju rěčneho bohatstwa.“ Firefox je dźensa we wjace hač 80 rěčach k dispoziciji, mjez druhim tež w baskišćinje a kašubšćinje. Poskitk docpěwa takle něhdźe 97 procentow internetnych wu­žiwarjow cyłeho swěta, a to dźakowano přełožkej dobrowólnikow.

Składnostnje Europskeho dnja rěčow 2012 bě powšitkownowužitna załožba Mozilla namołwjała, oficialnu serbsku wersiju firefox-browsera zdźěłać. Załožbu běchu 2003 w Kaliforniskej wutworili. Wona spěchuje wotewrjene internetne standardy a chce tak internet na platformu za wšitkich dale wuwiwać.

Rozmach za přichod wužiwać

srjeda, 08. apryla 2015 spisane wot:

We Wojerecach wotměja so wot 19. apry­la do 10. meje hudźbne dny, a to 50. raz. Cordula Ratajczakowa je so z Carmen Hoffmann rozmołwjała, kotraž so hižo 16 lět wo program zarjadowanja stara.

Što je wosebite na jubilejnych 50. hudźbnych dnjach we Wojerecach?

C. Hoffmann: Lětsa budźe tróšku hinak hač hewak. Nochcemy přećežku hudźbu poskićeć, ale jubilej z lóštnym programom woswjećić. K tomu słuša tež literarno-hudźbny wječor 29. apryla „Sagen­haftes aus der Lausitz“, hdźež dźiwadźelnica Ines Hommann powěsće a Christine Hesse na klawěrje a Annette Thiem na wiolinje hudźbu Korle Awgusta Kocora a Bjarnata Krawca přednjesu.

Nazhonjenja ze serbskim poskitkom w minjenych lětach njejsu najlěpše.

nawěšk

nowostki LND