Lóštna nalada knježeše mjez něhdźe dwaceći młodostnymi na wčerawšim wječorku „Piwa, wina, palenca za dobry cocktail njetrjeba“­ w internaće Budyskeho Serbskeho gymnazija. Organizowałoj běštaj zarjadowanje socialna dźěłaćerka Rěčneho centruma­ WITAJ Franciska­ Zopic a kubłanska referentka Domowiny Rejzka Wałdźic. Foto: Rejzka Wałdźic

Wo bydlenju a přebywanju

srjeda, 11. meje 2016 spisane wot:

Bydlić chce kóždy přijomnje, a móžnosćow je dźensa dosć a nadosć. Mnozy su sej kupili swójstwowe bydlenje, němsce Eigentumswohnung. Njedawno sym čitał wobsydstwowe bydlenje, ale chcemy tola radšo wostać při swójstwowym bydlenju, kaž podawa to Němsko-hornjoserbski słownik noweje leksiki. Štož kóždy mjenuje swoje, to je jeho swójstwo. Analogiski poměr mamy w němčinje: jemandem eigen je substantiwisce wuprajene sein Eigentum. Mamy dalše jenak tworjene němske kompozita, kotrež přełožujemy z adjektiwom swójstwowy a wotpowědnym substantiwom: Hdyž je so na přikład něchtó přešoł na cuzym swójstwje, tak je to swójstwowy delikt, Eigentumsdelikt. A hladajo na rozdźělenje swójstwa w towaršnosći rěčimy wo swójstwowych poměrach, Eigentumsverhältnisse.

Sakski stipendij

srjeda, 11. meje 2016 spisane wot:

Drježdźany (SN/MiR). Wotnětka hač do 30. junija móža so studenća wučerstwa na internetnej stronje www.sachsenstipendium.de wo podpěru požadać. „Móžemy lětsa połsta stipendiatow přiwzać“, zdźěli sakska ministerka za kultus Brunhild Kurth (CDU). Wona bě program loni zrodźiła, zo by wjace wučerjow za šule na wsach zdobyła. Ze stipendijom spěchuja motiwowanych ludźi, kotřiž chcyli po zakónčenju studija zwonka wulkich sydlenskich centrumow, kaž su to Drježdźany abo Lipsk wuwučować.

Lětuša nowosć je, zo rozprawjeja lońši stipendiatća na internetnej platformje Facebook. Na stronje Perspektive-Land su mnohe aktualne informacije zjimane. Zdobom słuži strona wuměnje nazhonjenjow. „Nimo zwólniwosće, na wsy wuwučować, su stipendiaća wažni multiplikatorojo, kotřiž móža ze swojimi nazhonjenjemi dorost zahorić“, ministerka piše­. Studenća wučerstwa wot 5. semestra za směry zakładna a wyša šula kaž tež wosebita pedagogika hodźa so do programa zapřijeć. Nimo měsačneho spěchowanja 300 eurow maja zdobom indiwiduelny přewod zaručeny.

Šulerjo wo Serbach přednošowali

srjeda, 04. meje 2016 spisane wot:

Wojerecy (SN/MiR). Šulerjo rjadownje 10c Wojerowskeho Lessingoweho gymnazija zaběrachu so wčera dopołdnja ze serbskimi temami. Benedikt Leonhardt, Syman Kocor a Lydija Suchec předstajichu swoje dźěła we wobłuku kompleksnych wukonow. Přednoškaj, kóždy nimale třištwórć hodźiny trajacy, běštej pjelnjenej z datami a faktami. Přiwšěm wu­žiwachu přednošowacy tež přiležnosć, ze swojich wosobinskich dožiwjenjow rozprawjeć, swojich sobušulerjow so prašeć a jich tak aktiwnje zapřijeć.

W přirodźe z fantaziju tworić

srjeda, 04. meje 2016 spisane wot:

Žiwjenski eliksěr je wuměłči Christianje Eichner zaběra z přirodu. Swoje dźě­ćatstwo dožiwi agilna žona w Kleinhartmannsdorfje pola Freiberga. Hižo tehdy bě wona rady w přirodźe přebywała a čini to hač do dźensnišeho. Mjeztym pak je nowu domiznu we Łužicy namakała, tež mnozy Serbja ju znaja. Wosebje hortowym šulerjam Chróšćanskeho dnjoweho přebywanišća, kotrež je w nošerstwje Serbskeho šulskeho towarstwa, wostanje wona w pomjatku. Z nimi je loni z přirodnymi maćiznami wuměłsce tworiła. Při tym je samo tež žłobikowe a pěstowarske dźěći do projekta zapřijała. Na zakładźe swojich dobrych nazhonjenjow chce wuměłča lětsa chowancow dalšeho kubłanišća SŠT pozbudźić, w přirodźe z fantaziju tworić.

Sylnišo wo studentow wabić

wutora, 03. meje 2016 spisane wot:

Konkretny pokiw z posedźenja Rady za serbske naležnosće Sakskeje wo starosćach při wabjenju za serbski wučerski dorost bě přičina, zo wopyta ministerka dr. Eva-Maria Stange Institut za sorabistiku na Lipšćanskej uniwersiće.

Lipsk (SN/MiR). Sakska statna ministerka za wědomosć, wuměłstwo a slědźenje dr. Eva-Maria Stange (SPD) bě sej zańdźeny pjatk chwile wzała za rozmołwu z jednaćelskim direktorom instituta prof. dr. Edwardom Wornarjom. Nošna tema zetkanja bě dalše wabjenje za wučerstwo. „Wučba serbšćiny ma so zawěsćić“, informuje ministerstwo na naprašowanje SN. Połdra hodźiny wěnowaše so dr. Stange naležnosćam instituta, jeho sobudźěłaćerjow a tam studowacych kaž tež tuchwilnemu stawej skutkowanja a perspektiwam zarjadnišća. Mjez wobdźělnikami běchu tež studenća wučerstwa a sorabistiki, kotřiž rysowachu ministerce swoje wočakowanja na studij. „Při tym so wujasni, zo by internacionalizowanje atraktiwnosć studija polěpšiło“, zdźěli prof. Wornar.

Zrudźaca powěsć je so rozšěriła, zo je njedźelu, krótko do 90. narodnin, w swojim Budyskim bydlenju zemrěła wučerka na wuměnku Hańža Winarjec-Orsesowa. Narodźiła bě so wona w Radworju 20. meje 1926 swójbje rěznika a ratarja. Zahe zemrě jej kaž tež sotře a bratrej mać. Nan so znowa woženi. Tehdyša Hańžka Winarjec chodźeše do wjesneje šule a pomhaše w ratarstwje. Jako 19lětna poda so na wučerske wukubłanje. Złoži 1. a 2. wučerske pruwowanje, nastupi městno we Łupoji a skutkowaše sobu w Jurja Winarjowym Serbskim wučerskim chórje.

Radwor (SN/BŠe). Dźěl wulkeho cyłka być a zhromadnje něšto jónkrótneho na nohi­ stajić bě zaměr projekta Ra­dwor­skeje zakładneje šule „Dr. Marja Grólmusec“, kotryž su zańdźeny tydźeń přewje­dli. „Fantastiske, překwapjace, wuběrne“ – to běchu słowa wopytowarjow, kotřiž su sej wuslědk zhromadneho dźěła 150 dźěći a cirkusa Rolandos wobhladali. Wot akrobata a klawna hač ke kuzłarjej a rekwiziterej běchu dźěći cyły tydźeń zhromadnje pod nawodom sobudźěłaćerjow Rolandosa z braniborskeho Herzberga pisany program zestajeli. „Štož sće wy w běhu krótkeho časa tworili, my samo w běhu lět njedocpějemy“, hódnoćeše nawodnica Radworskeje šule Brigita Grundmannowa program. Tak překwapichu mali wuměłcy něhdźe 1 000 ludźi na třoch předstajenjach zašły pjatk a sobotu z dresuru psow, kozow abo hołbjow. Zestajeli běchu tohorunja choreografije z bulemi, powjazami a rynkami a pokazachu tež akrobatiku na konju. Runje tak před­stajichu kuzłarjo swoje kumšty.

Pućujo wuknyć

póndźela, 02. meje 2016 spisane wot:
Budyšin (SN/MiR). Sakske statne ministerstwo za wobswět a ratarstwo poruča a wupisuje kóžde lěto nalětnje pućowanja. Dźěćace dnjowe přebywanišća w nošerstwje Miłočanskeho Křesćanskeho socialno-kubłanskeho skutka so hižo wo­spjet na projekće wobdźěleja. Tura, kotruž je sej Budyska pěstowarnja „Jan Radyserb-Wjela“ lětsa wuzwoliła, wjedźe po Budyskim parku přirody. Tema pućowanja je: „Kotre lisćowe štomy rostu w parku?“ Dźěći z dweju skupin dnjoweho přebywanišća podadźa so na něhdźe połdrakilometersku turu. W parku chcetej jim kubłarce Sabina Mrózowa a Angelika Smolina lisćowe štomy rozłožić. Při tym pomhaja tam připrawjene informaciske tafle. Wosrjedź přirody chcedźa mały piknik wotměć. Dźěći pěstowarnje w Pančicach-Kukowje maja za temu swojeho pućowanja štom lěta 2016, zymsku lipu. Tež wone podadźa so jutře na puć. Kulowske CSB-kubłanišćo porno tomu rozestaja so tydźeń pozdźišo, 10. meje z prašenjom, što so w zahrodce wšitko po zymje stawa. A šulerjo z horta Wojerowskeje šule Při Worjole zaběraja so srjedź meje z wjelkom a dźiwimi swinjemi.

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND