W zymje fit wostać

póndźela, 29. januara 2024 spisane wot:

Zyma a zmjerzk – přičina wubědźowanske koleso do róžka stajić?

Zyma 2023/2024 pokazuje so we wšitkich fasetach. Jónu maš temperatury kaž w nazymje, druhdy jewja so krute zmjerzki. Samo přez tydźeń sněha smy so wjeselić móhli. Potajkim žane prawe a dobre wuměnjenja za kolesowarjow z wubědźowanskim kolesom. Što pak sportowcy w tutym času činja, kak so fit dźerža a kotre cile a wosebite wužadanja su sebi za lěto 2024 stajili, je so Maik Brězan woprašał.

Widźał, słyšał, napisał (29.01.24)

póndźela, 29. januara 2024 spisane wot:

Awtor dźensa

Křesćan Korjeńk

Sport (26.01.24)

pjatk, 26. januara 2024 spisane wot:

Posledni wustup doma

Prěnje Worklečanske wolejbulowe mustwo muži změje swojej poslednjej domjacej hrě jutře wot dwěmaj.

27.01.  14:00  Viktoria Worklecy (m) –

  Wolejs Koblicy

 16:30 VV Žitawa 09

Přihotowanske koparske hry

27.01. 11:00  Módro-běli Kulow –

  SC Grodk (Wojerec)

27.01.  12:00  ST 1922 Radwor –

  TSG Lawalde (Budyšin)

28.01.  13:30  Hlinowski SC –

  Sokoł (Halštrow)

28.01.  13:45  HZ Łaz/Běły Chołmc –

  SJ Chrósćicy (Wojerec)

03.02.  14:00  HZ Ramnow II –

  SJ Njebjelčicy (Bretnig)

03.02.  14:00  ST Horni kraj Sprjewja –

  SJ Chrósćicy (Korzym)

Kickerowy turněr

Lětuši kickerowy turněr Wotrowskeje młodźiny přewjedźe so sobotu, 9. měrca. Maksimalnje 64 dwójkow smě so wobdźělić. Nimale 40 je so hižo přizjewiło. Na Facebooku su přizjewjenja hišće móžne. Zahrać budu so cyłki wot 13.00 hodź., prěnja hra započnje so w 14.30 hodź. a to w starej šuli we Wotrowje.

Turněr starych knjezow

Stara koparska garda Sokoła Ralbicy/Hórki planuje swój kóždolětny halowy koparski turněr. Wotměć ma so tutón 2. februara. Zakop budźe w 18.30 hodź. Přeprošene su cyłki z Chrósćic, Njebjelčic, Pančic-Kukowa a z Hórkow. Domjace mustwo, kotrež je zdobom pokalny zakitowar, nastupi z dwěmaj cyłkomaj.

Kćenjowe běhi a kolesowanje

Chabłace wukony

štwórtk, 25. januara 2024 spisane wot:

Nowe hrajne zjednoćenstwo druheho koparskeho mustwa Sokoła Ralbicy/Hórki a koparskeje rezerwy ST Marijineje hwězdy zhladuje na prěnju połseriju z wjesołym a snano tež ze zrudnym wóčkom.

Trenarski duwo Syman Zimmermann a Marcel Kral dyrbješe cyłk znowa hromadźe zestajić a hrajerjo mějachu so zeznać. W dwěmaj přećelskimaj hromaj dobychu jónu a jónu wuskoči remis. Prěnja hra sezony bě tež hnydom wuspěšna, tola w druhej hrě pola zestupnika w Sepicach poćerpichu wysoku poražku 2:5. Tež w pokalnym kole HZ Ralbicy II/Pančicy-Kukow II duel z 4:5 po podlěšenju přěhrachu. Radowachu pak so zaso, jako w serbskim derbyju přećiwo Njebjelčicam snadnje a tróšku zbožownje z 2:1 dobychu. Potom pak sćěhowaše negatiwna serija šěsć hrow bjez dobyća. W tutej fazy zběra nowy cyłk jeničce dwaj dypkaj. Njerjana bě tež wysoka poražka doma přećiwo Łutam (2:5) a wonka pola HZ Halštrow/Hlinowc (2:7). K zakónčenju prěnjeje serije hrajachu doma přećiwo HZ Wulkej Dubrawej/Radworej. Tutón serbski derby so jasnje 3:0 doby a mustwo polěpši so w tabulce na wosme městno z 11 dypkami.

Nadźijepołna generalka

štwórtk, 25. januara 2024 spisane wot:

FC Rudne horiny Aue –

FC Energija Choćebuz

1:1 (1:0, 0:0, 0:1)

Zestawa hosći: Sebald (91. Bethke), Campulka (91. El-Haddoudi), Hildebrandt (91. Putze), Slamar (91. Silic), Hofmann (91. Juckel), Pelivan (61. Oesterhelweg/117. Bektas), Prokopenko (61. Bornemann), Ndualu (61. Möker), Euschen (91. Heidrich), Halbauer (91. Seemann), Heike (91. Pronichev)

Slěd wrotow: 1:0 Bär (36.), 1:1 Möker (95.)

Absolutnje zasłužene 1:1 je FC Energija Choćebuz na druhim a z tym poslednim tesće do starta do winowatostnych hrow přećiwo Aue docpěła. Hrajachu trójce 45 mjeńšin, a tuž móžachu nowi hrajerjo na so skedźbnić. Na jednym boku bě to Maksimilian Pronichev, kotryž je so w zymskej přestawce z Erfurta do Choćebuza nawróćił a probowy hrajer Yannik Möker, kiž zamó w srjedźnym polu přeswědčić. Pronishev měješe pola FC Energije hižo w hrajnej dobje 2021/22 zrěčenje a zahori nětko druhi raz ze swojimi technisce wustojnymi srjedźopólnymi akcijemi. „Smy wo předstawach rěčeli a Maks bě zwólniwy, skerje na wukon poćahowane zrěčenje podpisać. Znajemy jeho sportowe kwality a chcemy tute zaso za našu ofensiwnu hru wužiwać.“ tak šeftrenar Claus-Dieter Wollitz.

Hórka domjaca poražka

srjeda, 24. januara 2024 spisane wot:

Łužiske lodohokejowe liški –

Selbske wjelki 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Prěnju móžnosć dypkować mějachu hosćo w pjatej mjeńšinje přez Donána Pétera krótko před wrotami swobodnje stejo. Matthew Galejda, wrotar Łužiskich liškow, pak móžeše parěrować. Krótko na to agěrowachu domjacy w nadličbje a mějachu při tym hnydom wjacore móžnosće za nawjedowanje. Wrotar hosći Michael Bitzer pak wšitke třělwy wotwobaraše. Po tym bu hra hač do 14. min. njespektakularna. Łužiske liški zhubichu w samsnej hrajnej mjeńšinje w swójskej třećinje puk a Selbske wjelki reagowachu spěšnje, Knackstedt dósta pas a docpě 1:0. A bywaše hišće hórje. Něšto sekundow do kónca prěnjeho wotrězka docpěchu Wjelki přez Nicka Migliowa w nadličbje hišće 2:0. Liški skutkowachu w tutej třećinje mjenje strukturowane.

W srjedźnym wotrězku hrajachu hosćo swoju ćělnu hru dale. Za módro-žołtych bě widźomnje ćežko, přećiwo tutomu fyzisce sylnemu wašnju hraća rozrisanje namakać. Najwjetšu móžnosć měješe Lane Scheidl w 40. min. Hrajny nastroj zapali pak snadnje nimo přećiwniskeho domskeho. Po druhej třećinje steješe dale 0:2 z wida Liškow.

Wot zašłeje póndźele do pjatka pobychu šulerki a šulerjo Budyskeho serbskeho gymnazija w Krkonošach w Čěskej. W Jánskich Láznjach běchu w sněhakowarskim lěhwje w arealu „Černá hora“.

Póndźelu rano čakachu tři rjadownje 8. lětnika hižo njesćerpliwje na wotjězd busa do Jánskich Láznjow. Hižo na prěnim dnju podachu so wšitcy po wupožčenju sněhakow na sněhakowarsku pistu. Wuměnjenja za sněhakowanje běchu wuběrne. Přez kónc tydźenja bě so někak 20 cm noweho sněha našło. Tež w běhu tydźenja nasypa so dalšich 30 cm, tak zo ležeše na wjeršku hory 100 cm sněha. Po prěnjej wukubłanskej jednotce wróćichu so gymnaziasća do pensije k wječeri. Slědowaše oficialne wotewrjenje sněhakowarskeho lěhwa přez knjeza Wjacławka.

Sylny wustup w Pirnje

wutora, 23. januara 2024 spisane wot:

Po zašłym hrajnym dnju wolejbuloweje sakskeje klasy wuda so cyle zajimawa konstelacija. Mužojo ST Viktorije Worklecy bychu móhli na jednej stronje z třomi dobyćemi hišće do postupneho koła zapřimnyć, na druhej stronje pak wobsteješe strach, z třomi 0:3-poražkami do wobwodneje ligi zestupić. Za zdźerženje klasy trjebachu mužojo wokoło kapitana Ludwiga Eckerta dokładnje dwě dobytej sadźbje.

VfL Pirna-Copitz –

SV Viktoria Worklecy

3:2 (21:25, 25:23, 21:25, 25:13, 15:10)

Tak bě zaměr pola jasneho faworita Pirna-Copitz sformulowany. Kak skutkownje so to poradźi, z tym pak njeběchu samo optimisća ličili.

Koparjo prěnjeho kaž tež druheho mustwa SJ Chrósćic běchu minjeny kónc tydźenja swoje zymske treningowe lěhwo w Čěskej přewjedli. Kaž hižo zašłe lěta přebywachu tući zaso w Bedřichowje.

Za hrajerjow Chróšćanskeho prěnjeho mustwa pod nawodom trenarja Pavela Runta steješe hižo pjatk dopołdnja prěnja čara na běžkach na planje. Tuta wotpowědowaše dalokosći cyłkownje něhdźe 30 kilometrow. Minjeny čas bě so w Jizerskich horinach mnoho sněžiło a wuměnjenja za sněhakowanje na dołhich čarach běchu dobre. Wosebje słónčne wjedro přiwabi mnoho ludźi do tamnišich horin.

Pjatk wječor přidruži so potom druhe mustwo Chróšćanow do kwartěra „Jelinek“ w Bedřichowje. Nazajtra podachu so tež woni do sněha. Wot sněhakowarskeho centra startujo běchu hrajerjo druheho mustwa pod nawodom trenarja Fabiana Hejduški něhdźe 30 kilometrowu čaru absolwowali a zdobom swoju kondiciju trenowali. Prěnje mustwo běše sobotu něhdźe 13 kilometrow na sněhakach po puću.

Radworscy wolejbulisća dobyli

wutora, 23. januara 2024 spisane wot:

Podestne městna wólnočasni wolejbulisća z Ralbic (před sakom, 5. městno) a z Chrósćic (za sakom, 4. městno) minjenu póndźelu w Kulowje misnychu. Dobył je cyłk z Radworja. Přichodny turněr mjeztym sydom wólnočasnych wolejbulowych mustwow přewjedźe so 4. měrca w Ralbicach. Potom budźe zarjadowar a wuhotowar Mustwo 1296, maturitneho lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin 1996. Swoje prěnje wubědźowanje w rjedźe wólnočasnych turněrow planuja tuchwilu tež wolejbulistki a wolejbulisća Sokoła Ralbicy/Hórki.

9. měrca přewjedźe so w Radworju mjeztym hižo 39. Sokołski wolejbulowy turněr wo pokal Domowiny.

nowostki LND