Krótkopowěsće (30.09.19)

póndźela, 30. septembera 2019 spisane wot:

Kwota pod šěsć procentami

Budyšin. Bjezdźěłnostna kwota 5,8 pro­centow we wuchodnej Sakskej je w septembrje prěni raz pod šěsć procentow spadnyła. Kaž Budyska agentura za dźěło dźensa wozjewi, je w jeje wobłuku kónc měsaca 16 288 bjezdźěłnych, 508 mjenje hač w awgusće (minus tři procenty). Tak mjenowane nazymske wožiwjenje mjenuja za přičinu mjenje bjezdźěłnych. Tež młodostni su wukubłanje zahajili.

Ochranowske hesła 2020 wušli

Budyšin. „Wšědne hesła“ w serbskej rěči,­ wušłe runje w Ludowym nakładnistwje Domowina za lěto 2020, změja mały jubilej. Dwacety raz podadźa so wone na puć do wosadow. Hinc Šołta je so wo zestajenje a přełožk starał. Dźensa njejsu wone dawno jenož w bratrowskej wosadźe rozšěrjene. Mjeztym čitaja je we wjace hač 50 rěčach. Loni je prěni raz delnjoserbske wudaće wušło.

Brošurka w lochkej rěči

Krótkopowěsće (27.09.19)

pjatk, 27. septembera 2019 spisane wot:

Powołani přichodnje studować

Berlin. Zwjazkowy sejm je na swojim plenarnym posedźenju wčera mjez druhim wobzamknył, baby a psychoterapeutow přichodnje z dualnym studijom wukubłać. Namjetej frakcijow CDU, CSU a SPD kaž tež zwjazkoweho knježerstwa wulka koalicija přihłosowaše, opozicija so hłosa wzda. Zwjazkowa rada dyrbi reformu hišće wobkrućić.

Prěnje filmy wubědźowanja

Choćebuz. Filmowy festiwal Choćebuz je šěsć z dwanaće hrajnych filmow pomjenował, kotrež so wo dobyćersku skulpturu „Lubina“ wubědźuja. Mjez druhim dožiwi hrajnofilmowy debit bosniskeho režisera Nermina Hamzagića swoju swětowu prapremjeru. 29. Choćebuski filmowy festiwal wotměje so 5. do 10. nowembra.

Hač nowa biblioteka tola budźe?

Krótkopowěsće (26.09.19)

štwórtk, 26. septembera 2019 spisane wot:

Čěšćinarjo so wubědźuja

Wostrowc. Mjez 55 wobdźělnikami 6. sakskeje bohemiady su tež šulerjo Budyskeho Serbskeho gymnazija. Woni wubědźuja so dźensa a jutře w Mjezynarodnym zetkawanskim centrumje Marijiny doł we Wostrowcu. Wobdźěleni su šulerjo 6. lětnika, kotřiž čěšćinu jako cuzu rěč wuknu. Zastupjene su jedna wyša šula, šěsć gymnazijow a jedyn powołanskošulski centrum.

Ewakuacija bomby dla

Liberec. Něhdźe 5 000 wobydlerjow dyrbješe wčera w Liberecu swoje bydlenje wopušćić, dokelž běchu lětarsku bombu z Druheje swětoweje wójny namakali. Wutworili su wěstotny radius 750 metrow. Tež zasadźensku centralu wohnjoweje wobory, kotraž leži w za­wrjenym pasmje, su ewakuowali. Wo połnocy bě bomba znješkódnjena, kaž Liberecké zprávy w interneće rozprawjeja.

Mnozy poskitk wužiwaja

Krótkopowěsće (25.09.19)

srjeda, 25. septembera 2019 spisane wot:

Tilich w nowym zastojnstwje

Lipsk/Zeitz. Bywši sakski ministerski prezident Stanisław Tilich ma nowy nadawk. Wón steji wotnětka na čole dohladowanskeje rady Srjedźoněmskeje brunicoweje towaršnosće MIBRAG ze sydłom w saksko-anhaltskim Zeitzu. Kaž přede­wzaće zdźěli, je dohladowanska rada wčera w Lipsku na swojim posedźenju tomu přihłosowała, zo naslěduje Tilich jako předsyda gremija wjelelětneho mějićela zastojnstwa dr. Wilhelma Beermanna.

Sakska pyta wučerjow

Drježdźany. Wukubłani wučerjo, kotřiž chcyli wot 1. februara 2020 na šulach Sakskeje skutkować, móža so wotnětka přizjewić a maja wuhlad na njewobmjezowane přistajenje. Tež požadanje jako přidružnik je móžne. Wosebje wulki zajim ma kultusowe ministerstwo na zajimcach, kotřiž chcyli zwonka wulkoměstow Lipska a Drježdźan dźěłać. Doba požadanja skónči so 3. nowembra.

Drježdźanske ateljeje wustajeja

Krótkopowěsće (24.09.19)

wutora, 24. septembera 2019 spisane wot:

Twarske płoniny podróšene

Kamjenc. Płaćizna za twarske płoniny w Sakskej je so loni porno lětu 2017 přerěznje wo 30 procentow zwyšiła, kaž statistiski krajny zarjad w Kamjencu zdźěla. Kupcy mějachu za kwadratny meter přerěznje 71 eurow nałožić. Najpřihódniša płaćizna bě z 25 eurami na kwadratny meter w Zhorjelskim wokrjesu. Dźesać razow telko, 254 eurow, mějachu w měsće Lipsku płaćić.

Komorje: Zakoń wudospołnić

Choćebuz. Choćebuska a Drježdźanska rjemjeslniska komora sej žadatej, wudospołnić zakoń wo skrućenju struktury za brunicowe regiony. Dorazna strukturna změna we Łužicy móže so jenož radźić, hdyž stej rjemjesło a srjedźny staw sobu zapřijatej, rěka w lisće wobeju komorow zwjazkowemu hospodarskemu ministrej Peterej Altmaierej (CDU) a frakciskim šefam w zwjazkowym sejmje zastupjenych stron.

Klopp swětowy trenar lěta

Krótkopowěsće (23.09.19)

póndźela, 23. septembera 2019 spisane wot:

Z ciwilnej njeposłušnosću

Berlin. Akciske zwjazkarstwo Ende Gelände je po wozjewjenju klimoweho paketa zwjazkoweho knježerstwa dźensa masowe akcije ciwilneje njeposłušnosće we łužiskim brunicowym rewěrje připowědźiło. Tysacy ludźi chcedźa kónc tydźenja wot 29. nowembra do 1. decembra 2019 ze swojim ćěłom wuhlowu infrastrukturu blokować. To ma wotmołwa na „dospołne zaprajenje zwjazkoweho knježerstwa w klimowej politice“ być.

Günter Kunert njeboh

Kaisborstel. Wuznamny našočasny basnik Günter Kunert je minjenu sobotu 90lětny w swojim domje w schleswigsko-holsteinskim Kaisborstelu zemrěł. W jeho žiwjenju a tworjenju wotbłyšćowachu so stawizny Němskeje w 20. lětstoku. 1976 bě Kumert jedyn z prěnich, kotřiž podpisachu protest přećiwo wusydlenju Wolfa Biermanna z NDR, tři lěta pozdźišo wón sam kraj do směra na zapad wopušći. Nimale 70 lět je njewšědnje produktiwny awtor publikował.

„Čornemu“ twarjenju zadźěwać

Krótkopowěsće (20.09.19)

pjatk, 20. septembera 2019 spisane wot:

Hač do jutřišeho so zapisać

Choćebuz. Doba za zapisanje do wolerskeho zapiska za druhe listowe wólby Rady za naležnosće Serbow Braniborskeje so kónči. Hač do jutřišeje soboty, 21. septembra, maja w Braniborskej bydlacy Serbja składnosć, so registrować dać. Na to hakle wólbny wuběrk jim hłosowanske podłožki připósćele. Wólbna doba traje hač do 28. septembra w 9 hodź.

Prapremjera brunicoweje dramy

Choćebuz. Składnostnje dźensnišeho Swětoweho dnja dźěći připowědźi Choćebuski filmowy festiwal za młody publikum prapremjeru brunicoweje dramy „ZU WEIT WEG“ režiserki Saryh Winkenstetten. Tam powěda wona wo Benje, kotrehož wjeska dyrbi so brunicoweje jamy dla zhubić. W nowej domiznje ani w šuli ani w nowym koparskim towarstwje kaž wočakowane njeběži. Pytnje bórze, zo ma z młodym Tariqom, ćeknjenym ze Syriskeje, wjace zhromadneho, hač sej myslitaj.

Wjeršk „Błótowskeho ateljeja“

Krótkopowěsće (19.09.19)

štwórtk, 19. septembera 2019 spisane wot:

Mały Muk so rozžohnował

Budyšin. Serbske dźěćace dźiwadło při NSLDź je wčera jědnaty a zdobom posledni raz swoju inscenaciju „Mały Muk“ po přełožku Dorotheje Šołćiny hrało. Dohromady je sej hru 1 275 šulerjow a pěstowarskich dźěći z Chrósćic, Ralbic, Worklec, Pančic-Kukowa a Budyšina wobhladało. 2. oktobra wotměja w NSLDź casting, na kotrymž pytaja nowych hrajerjow za přichodnu hru.

Na naprašowanju so wobdźělić

Budyšin. Dźěłarnistwo rjedźerjow IG BAU namołwja něhdźe 1 470 rjedźerjow a rjedźerki Budyskeho wokrjesa so na po cyłej Němskej zahajenym internetnym naprašowanju wobdźělić. Dźe wo to wuslědźić, štó a hdźe su přeńdźenja dźěłowych wuměnjenjow. Ramikowe zrěčenje je wupowědźene. Mnozy dźěłodawarjo spytaja tuž dźěłowe zrěčenja změnić.

Zarjadowanje tež w Zhorjelcu

Krótkopowěsće (18.09.19)

srjeda, 18. septembera 2019 spisane wot:

Stipendiatka slědźi wo Pückleru

Budyšin. Freya Schwachenwald je nowa stipendiatka Mättigoweje załožby. Studentku předmjeta Transkulturne studije na uniwersiće w Heidelbergu podpěruja za masterske dźěło wo skutkowanju wjercha Hermanna Pücklera z 1 200 eurami. Stipendiat njedźelu na bohosłužbje w Budyskej tachantskej cyrkwi swjatočnje přepodadźa.

Z nowej wokrjesnej předsydku

Čorny Chołmc. Susann Kolba a Jens Bitzka z Łutow stejitaj na čole Budyskeho wokrjesneho Zwjazka 90/Zelenych. Wo­krjesna sobustawska zhromadźizna je jeju wčera w Čornym Chołmcu na turnusowych wólbach wuzwoliła. Nowemu wokrjesnemu předsydstwu dale pokładnik Lukas Mosler z Wojerec a přisydnikaj Katrin Kunath ze Sepic a Andreas von Geibler z Budyšina přisłušeja.

„Wjes lěta“ wuzwolili

Krótkopowěsće (17.09.19)

wutora, 17. septembera 2019 spisane wot:

Transdev město Städtebahn

Drježdźany. Ćahi předewzaća Transdev maja přichodnje na dotalnych čarach Städtebahn Sachsen jězdźić, kaž Wobchadny zwjazk Hornje Łobjo (VVO) wčera zdźěli. Po kóncu dźěła Städtebahn a wupowědźenju wobchadneho zrěčenja přez VVO w juliju bě jeho zwjazkowa zhromadźizna nuzowe rozdaće tychle wukonow na dieselowych čarach VVO wobzamknyła. Poskitk Transdev je wuměnjenjam VVO najbóle wotpowědował.

Z hosćom w čěskej stolicy

Praha. Krabatowe towarstwo budźe 10. oktobra z hosćom w zastupni­stwje Sakskeje w Praze. Tole zdźěli předsyda towarstwa Rainer Deutschmann kónc tydźenja na lěćnym swjedźenju w Pra­skim zastupnistwje Serbskemu rozhłosej. Hesło zarjadowanja ma być „Krabat – serbski Faust“. Zdobom přihotuja wustajeńcu. Ze zarjadowanjom chcedźa tež na serbske kulturne lěto w Liberecu skedźbnić.

Mandat złožiła

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND