Krótkopowěsće (19.10.18)

pjatk, 19. oktobera 2018 spisane wot:

Nowa hra z ABC

Choćebuz. Choćebuske Dźěłanišćo za serbske kubłanske wuwiwanje (ABC) je wudało kóstkowu hru z titlom „Magellan – Płachtakowanje wokoło zemje wot lěta 1519 do 1522“. Licencu přewostajił je zarjadnišću Dieter Potente. Anja Piniekojc je přewzała wuhotowanje hry, kotraž zaběra so z płachtakowanjom za čas portugiziskeho kapitana Ferdinanda Magellana.

Pawk protyku zestaja

Wotrow. Serbske młodźinske towarstwo Pawk je runje při tym, terminowu protyku młodźinskich klubow a towarstwow kaž tež tamnych młodźinskich cyłkow za klětu zestajeć. K tomu su sej ju­tře popołdnju do Wotrowskeho młodźinskeho kluba zastupjerjow klubow a dalšich na mjezsobne dorěčenje přeprosyli. Terminy zarjadowanjow a projektow w protyce Pawka 2019 wozjewja.

Inwestuja do interneta

Krótkopowěsće (18.10.18)

štwórtk, 18. oktobera 2018 spisane wot:

Zhromadne dźěło sylnić

Mlynky. Rěče narodnych mjeńšin w zjawnosći je ćežišćo 21. seminara dźěłoweje skupiny słowjanskich mjeńšin Federalistiskeje unije europskich narodnych mjeńšin FUEN, kotryž su dźensa w madźarskim Mlynky zahajili. Serbow zastupuje mjez druhim Bjarnat Cyž. Hač do njedźele chcedźa wo zlěpšowanju situacije mjeńšin a wo sylnjenju zhromadneho dźěła na europskej runinje debatować.

Sobudźěłaćerja suspendowali

Rózbork. Wysoka šula sakskeje policije w Rózborku tuchwilu wumjetowanja přećiwo sobudźěłaćerjej manipulowanja dla pruwuje. Muža su mjeztym ze słužby wuwjazali. Přećiwo njemu su chłostanske jednanje a interne disciplinarne jednanje zahajili, kubłanišćo policije zdźěla. Wumjetuja jemu, zo je wobsahi a wuslědki klawsury studentam dale dawał.

Za wjace pólskich studowacych

Krótkopowěsće (17.10.18)

srjeda, 17. oktobera 2018 spisane wot:

Tež Žitawa so předstajiła

Berlin. Kotre město budźe 2025 europska kulturna stolica? Wčera su wurisanje po cyłym Zwjazku wo požadany titl z informaciskim dnjom w Berlinje startowali. Tam su so hižo wosmjo kandidaća předstajili: Kamjenica, Drježdźany a Žitawa ze Sakskeje kaž tež Gera, Hannover, Hildesheim, Magdeburg a Nürnberg. Hač do 30. septembra 2019 móža so zajimowane komuny požadać.

Hotuja so na róčnicu wosady

Radwor. 750. róčnicu swojeho wob­sta­ća chce katolska wosada w Radworju w lěće 2020 woswjećić. Tole je wjesnja­nosta Wincenc Baberška (CDU) na wčera­wšim posedźenju tamnišeje gmejnskeje rady připowědźił. Wšitke towarstwa su přeprošene, so na přihotach wobdźělić, zo móhli zamołwići planować započeć. Přichodny čas su prěnje zetkanja planowane, zo bychu sej ćežišća róčnicy dorěčeli.

Wo přichodźe rewěra rěčeć

Krótkopowěsće (16.10.18)

wutora, 16. oktobera 2018 spisane wot:

Róčnica nastupa Jana Pawoła II.

Krakow. Předsyda Centruma Jana Pawoła II. „Njebojće so“ Jan Kabziński je składnostnje róčnicy nastupa Karola Woj­tyły jako prěni słowjanski bamž dźensa před štyrceći lětami k tomu namołwjał, dale z jeho encyklikami so ro­zestajeć. W rozhłosu Jedynka Kabziński wuzběhny, zo njeměrja so wučby Jana Pawoła II. jenož na katolikow.

800 milionow eurow pokuty

Mnichow. Statne rěčnistwo w Mnichowje je awtotwarcej Audi w zwisku z dieselowej aferu pokutu 800 milionow eurow napołožiło. Audi, wotnožka awtotwarca VW, chłostanku akceptuje, kaž w zdźělence koncerna VW rěka. Přičiny pokuty su „ranjenja regulatoriskich předpisow“ pola wěsteje skupiny dieselowych agregatow, statne rěčnistwo piše.

Šěsć firmow tež ze Sakskeje

Krótkopowěsće (15.10.18)

póndźela, 15. oktobera 2018 spisane wot:

Měrowe myto mandźelskimaj

Frankfurt n. M. Ze zakónčenjom knižnych wikow we Frankfurće nad Mohanom je Zwjazk němskich knižnych wi­kowarjow wčera Aleidu a Jana Assmanna ze swojim Měrowym mytom wuznamjenił. Kulturna a literarna wědomostnica a egyptologa staj sej počesćenje jako „pućrubarjej mudreje a rozswětleneje kultury dopomnjeća“ zasłužiłoj, kaž we wobkrućenju zwjazka rěka.

Z běhom so wobarali

Wostrowc. Město blisko němsko-pólskeje hranicy je so znowa přećiwo pra­wicarskoekstremnym nastajiło. Nimale 300 dźěći, młodostnych a dorosćenych starto­waše sobotu na Wostrowčanskim měro­wym běhu. Woni sadźichu tak jasne znamjo za demokratiju, swětawote­wrjenosć a tolerancu. W samsnym času při­jědźechu wobdźělnicy prawicarskeho bojo­sportoweho zarjadowanja.

Mitićowy tomahawk namakali

Krótkopowěsće (12.10.18)

pjatk, 12. oktobera 2018 spisane wot:

„Kak to jenož praju“ nětko online

Budyšin. Přiručka awtorki Lubiny Hajduk-Veljkovićoweje za šulerjow a do­rostłych „Kak to jenož praju“, kotraž we wudaću Rěčneho centruma WITAJ a Ludoweho nakładnistwa Do­mowina w ćišćanej formje předleži, hodźi so wot­nětka tež w digitalnej formje wužiwać. Informatikar Bernhard Baier je zmóžnił, zo su hesła přiručki we wo­błuku pytanskeje funkcije Soblex přistupne.

Nowa stacija wotewrjena

Kinspork. Sakski sekretar za wobswět dr. Frank Pfeil (CDU) je wčera nowu dźiwiznowu staciju w Kinsporskej holi wotewrěł. Swobodny stat je so wědomje za staciju rozsudźił, a to pod motom: „Přiroda ma přiroda wostać.“ Přirodne procesy hole maja tu w srjedźišću stać a poskitki so dźiwiznje wěnować. Zawod Sakske­ lěsnistwo je za Kinsporsku holu zamołwity. Přirodoškitna kónčina je 6 932 hektarow wulka a tak jedna z najwjetšich po cyłej Němskej.

Bydlenje mnohim Čecham luksus

Krótkopowěsće (11.10.18)

štwórtk, 11. oktobera 2018 spisane wot:

Start rakety zwrěšćił

Bajkonur. Wotlět ruskeje rakety k mjezynarodnej swětnišćowej staciji ISS je po informacijach ruskich medijow zwrěšćił. Kapsla rakety z dwěmaj kosmonawtomaj dyrbješe krótko po starće nuzowje přizemić. Wobaj kosmonawtaj staj njezranjenaj. Po prěnich informacijach bě druhi schodźenk ćěridła rakety zaprajił.

Myto pólskemu žurnalistej

Lipsk. Medijowa załožba Lipšćanskeje lutowarnje spožči lětsa pólskemu žurnalistej Tomaszej Piątekej Myto za swobodu a přichod medijow. Kaž załožba zdźěla, počesća Piąteka za kritiske wobkedźbowanje towaršnostneho wuwića w Pólskej. Myto w hódnoće 30 000 eurow spožča lutowarnja wot lěta 2001 přede­wšěm za zmužite a zaměrne zwoprawdźenje nowinarskeje swobody.

50 wowcow dale zhubjenych

Krótkopowěsće (10.10.18)

srjeda, 10. oktobera 2018 spisane wot:

Kritizuje policiju

Šunow/Drježdźany. Policija dyrbi so z prawicarskej problematiku intensiwnje rozestajeć a njesmě ju zamjelčeć, kritizuje zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Hajko Kozel (Lěwica) dźěło zastojnikow w zwisku z podawkami minjeny pjatk w Šunowje. Tam bě k bijeńcy dóšło. Zastojnicy rěčachu wo Serbach a rusce rěčacych, młodostni pak wo prawicarjach, kotřiž běchu na symbolach spóznajomni.

Poskitki pobrachuja

Slepo. Na wokolnych ludowych uniwersitach je přemało poskitkow, serb­šćinu wuknyć. To zwuraznichu wjacori wobdźělnicy wčerawšeho serbskeho wječorka Domowiny w Slepom. Cyłkownje 22 ludźi bě tam ze zastupnikami třěšneho zwjazka, sakskeje serbskeje kaž tež załožboweje rady diskutowało. Ćežišća běchu zhromadne dźěło gremijow ze staršimi a serbske kubłanske naležnosće.

Wo Serbach w Awstralskej

Krótkopowěsće (09.10.18)

wutora, 09. oktobera 2018 spisane wot:

Iniciatiwnicy čuja so ranjeni

Budyšin. Z pisomnym pohórškom je so iniciatiwna skupina za Serbski sejm na rozhłosowu radu sćelaka MDR wo­bro­ćiła. Pozadk je sobotne telewizijne wu­syłanje Wuhladka. Po słowach iniciatiwnikow je rozprawa wo wólbnym wjeršku w Njebjelčicach skandalozna a jednostronska. Woni čuja so tuž ranjeni. Wu­syłanje móžeće sej pod www.ardmedia­thek.de/tv/Wuhladko wobhladać.

Wjelki zachadźeli

Dubo. Znajmjeńša 25 wowcow su wjelki dźensa w nocy w Dubjanskim lěsu zaku­sali. To wobkrući zastupowacy nawoda zarjadnistwa biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty Jan Priegnitz. W běhu dnja pytachu za dalšimi wowcami, kiž běchu ćeknyli abo kotrež su wjelki wotnjesli. Zo jedna so wo nadpad wjelkow, je mjeztym tež Philipp Kob z Rěčičanskeho wjelčeho běrowa wobkrućił.

Dalše zarjadowanja přate

Krótkopowěsće (08.10.18)

póndźela, 08. oktobera 2018 spisane wot:

Zlět chórow w čěskej stolicy

Praha. Unija čěskich spěwarskich towarstwow je po 80 lětach zaso zlět chórow w Praze přewjedła. Něhdźe 350 spěwarjow zanjese sej zhromadnje pěsnje mjez druhim na Naměsće Václava Havela. Mjez hosćimi běchu tež zastupnicy Zwjazka serbskich spěwarskich towarstwow, Jadwiga Kaulfürstowa přednjese postrowy. Jědnaće chórow wuhotowa koncertaj na žurli Praskeho chóra Hlahol.

Pegel Sprjewje konstantny

Choćebuz. Najebać dlěje trajacu suchotu wostanje pegel Sprjewje w Berlinje a Braniborskej hač do kónca oktobra konstantny. To zmóžnja přitok wody z jěz­orow bywšich brunicowych jamow a rěčnych zawěrow. Wjacore wo­krjesy kaž tež město Choćebuz běchu suchoty dla zakazali wodu ze Sprjewje klumpać.

Ministerka Stange w Israelu

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND