Krótkopowěsće (02.03.16)

srjeda, 02. měrca 2016 spisane wot:

Ahrens starosći so wo městna

Budyšin. Starosćiwje je Budyski wyši měšćanosta Alexander Ahrens (njestronjan) na připowědźenje předewzaća Bom­bardier reagował, zo w Budyskej tworni koncerna 230 dźěłowych městnow šmórnu. Přichodne dny chcył so wón tuž ze zastupnikami zawoda zetkać, zo by so wo połoženju wobhonił, kaž wyši­ měšćanosta w nowinskej zdźělence připowědźi.

Nowy nasyp přepodali

Zły Komorow/Łaz. Dospołnje ponowjeny a geotechnisce zawěsćeny nasyp na wuchodnym pobrjohu Slěborneho jězora pola Łaza su wčera zastupnikam Němskeje železnicy přepodali, zo móhli na nim kolije kłasć. Łužiske hórniske saněrowanske předewzaće LMBV bě 2,5 kilometrow dołhi nasyp minjene lěta tak zawěsćiło, zo njemóže hižo k zesuwanjam zemje dóńć.

Sněhowy chaos wobchad lemił

Moskwa. Njewšědny sněhowy chaos je dźensa nadróžny wobchad ruskeje stolicy w dalokej měrje zlemił. Na lětanišću Šerjemjetjewo dyrbjachu wjace hač 90 lětow­ šmórnyć. Šoferojo awtow bědźachu so z wějeńcami. Naposledk telko sněha 2. měrca měli běchu lěta 1966, pišu­ wjedrarjo.

Stafli bjez Miriam Gössner

Krótkopowěsće (01.03.16)

wutora, 01. měrca 2016 spisane wot:

Daimler natwari dalšu twornju

Genf/Kamjenc. Awtotwarc Daimler chce produkciju baterijow dale rozšěrić a inwestuje za to 500 milionow eurow. W Kamjencu ma w susodstwje wobstejaceje dalša twornja nastać, šef Daimler Dieter Zetsche dźensa na awtowym salonje w Genfje připowědźi. Lětsa nazymu chcedźa twarić a klětu w lěću produkować započeć, Zetsche rjekny.

Mjenje wupowědźenjow

Budyšin. W februaru bě we wuchodnej Sakskej mjenje wupowědźenjow sezony dla hač hewak, zdźěli dźensa Ilona Winge-Paul, operatiwna jednaćelka Budy­skeje agentury za dźěło. W Hornjej Łužicy je 28 517 bjezdźěłnych, 217 mjenje hač w januaru a 3 964 mjenje hač loni kónc februara. Kwota bjezdźěłnosće wučinja 9,8 procentow.

Namołwjeja k blokadźe

Berlin. Zwjazkarstwo lěwicarskich skupin, iniciatiwow a stron namołwja, 12. měrca planowanu prawicarskopopulistisku demonstraciju w Berlinje blokować. Pod hesłom „Merkel dyrbi preč“ chce iniciatiwa „My za Berlin & My za Němsku“ před hłownym dwórnišćom z 10 000 ludźimi demonstrować. Zwjazk „Berlin bjez nacijow“ chce so jim do puća stupić.

Neuner sadźa na němski cyłk

Krótkopowěsće (29.02.16)

póndźela, 29. februara 2016 spisane wot:

Marokko zwólniwy

Rabat. Stat Marokko je so zwólniwy wuprajił staćanow wróćo wzać, kotřiž dyrbja Němsku wopušćić. To rjekny tamniši nutřkowny minister dźensa po zetkanju ze swojim němskim kolegu Thomasom de Maizièrom (CDU) w Rabaće. Najprjedy chcedźa so na tych wu­směrić, kotřiž běchu loni z nawalom ćěkancow přišli, prajo, zo su Syričenjo.

Dom eksministra přepytali

Waršawa. Přepytowarjo pólskeho wosebiteho zarjada za bój přećiwo korupciji su dźensa dom bywšeho sportoweho ministra Andrzeja Biernata přeslědźili. Kaž sćelak TVP Info rozprawja, chce statne rěčnistwo přepytowanske jednanje přećiwo politikarjej opoziciskeje strony Wobydlerska platforma zahajić. Wumjetuja jemu, zo je jako minister a zapósłanc zamóženje wopak deklarował.

W demo-syći sobu dźěłać

Krótkopowěsće (26.02.16)

pjatk, 26. februara 2016 spisane wot:

Serbska literatura w Lipsku

Lipsk. Nowe wudaće časopisa za južnoněmsku literaturu a wuměłstwo Bawülon „Die Welt und ihre Dichter – Sorben und ihre Freunde“ předstaja 17. měrca na Lipšćanskich knižnych wikach. Nimo předsłowa Petera Handki wobsahuje zešiwk tež teksty dr. Měrćina Wałdy, Bena Budarja, Měrany Cušcyneje a Benedikta Dyrlicha, kiž jón w nakładnistwje Pop wuda.

Wěža jako symbol

Varnsdorf. Na horje Špičák nad sewjeročěskim Varnsdorfom nastanje nowa wuhladna wěža. 25 metrow wysoki twar ze šěsć splećenych woclowych spiralow ma nastaće města přez zjednoćenje šěsć gmejnow lěta 1849 symbolizować. Wjeršk wuhladneje wěže budu LED-swěcy wobswětleć. Trěbne financy přinošuje euroregion Nysa.

Ministerka njewitana

Athen. W krizy ćěkancow dla napjatosće mjez Grjekskej a Awstriskej dale přiběraja. Dźensa su w Athenje próstwu awstriskeje nutřkowneje ministerki Johanny Mikl-Leitner wotpokazali, Grjeksku wopytać, zo by so wo połoženju požadarjow azyla wobhoniła. Grjekska Awstriskej wumjetuje, zo njebu na konferencu ćěkancow dla do Wiena přeprošena.

Krótkopowěsće (25.02.16)

štwórtk, 25. februara 2016 spisane wot:

Awdienca bamža wotprajena

Rom. Zymicy bamža Franciskusa dla su dźensa planowanu priwatnu awdiencu durinskeho ministerskeho prezidenta Boda Ramelowa (Lěwica) wotprajili. Pola ­bamža běchu zymicu zwěsćili, kaž jeho rěčnik Federico Lombardi zdźěli. Poprawom chcyše Franciskus w 10 hodź. Ramelowa přijeć. Tón je prěni ministerski prezident Lěwicy, kiž so jako křesćan wuznawa.

Wirus cika zwěsćili

Praha. W Čěskej su prěni króć padaj wirusa cika zwěsćili. Čechowka bě so z nim na wopyće w Dominikanskej republice natyknyła, muž na kupje Martinique. Wobaj měještaj symptomy gripy, strowotniski minister Svatopluk Němeček dźensa w Praze zdźěli. ­Labor je diagnozu wobkrućił. Cika zawinuje deformaciju hłowy pola njenarodźenych.

Stadion změje nowe mjeno

Krótkopowěsće (24.02.16)

srjeda, 24. februara 2016 spisane wot:

Namołwja k zhromadnosći

Budyšin. Wyši měšćanosta Budyšina Alexander Ahrens (njestronjan) namołwja wobydlerjow města hladajo na woheń w planowanym domje za ćěkancow minjenu njedźelu k zhromadnosći. W dźensa wozjewjenym stejišću skedźbnja wón na dotalne dobre nazhonjenja při zaměstnjenju požadarjow azyla w Budyšinje. Na to měli dale natwarjeć.

Mytuja čestnohamtske dźěło

Wojerecy. Za čestnohamtske dźěło dóstanje Gisela Lossack lětuše myto Mar­tha města Wojerec. Tole je tamniša měšćanska rada wčera wobzamknyła, sćěhujo namjet frakcije CDU. Gisela Lossack zasadźa so hižo wjele lět we wobłuku Dnja domizny za naležnosće wuhnatych a přednošuje w něhdyšim lěhwje Elsterhorst wo jeho stawiznach.

Zakłady mosta namakali

Krótkopowěsće (23.02.16)

wutora, 23. februara 2016 spisane wot:

Robert Lorenc promowował

Berlin. Europski etnolog Robert Lorenc złoži wčera, póndźelu, swoje zakónčace promociske pruwowanje na Berlinskej Humboldtowej uniwersiće. Tema disertacije­ bě „Šleziske metamorfozy – Etnografija Zhorjelskich powědanjow wo identiće po lěće 1990“. Tuchwilu slědźi Robert Lorenc za wšelakore łužiske wědomostne projekty a skutkuje w Hórnikečanskej energijowej fabrice.

Tróšku mjenje chudych

Berlin. Podźěl chudych w Němskej je minjeny čas snadnje wo 0,1 procent na nětko 15,4 procenty ludnosće woteběrał. Tole wuchadźa z dźensa wozjewjeneje rozprawy Paritetiskeho dobroćelskeho zwjazka. Ličili su ludźi, kotřiž maja z mjenje hač 60 procentami srjedźneje mzdy wuńć. Mjez 12,5 milionami chudych w kraju je 3,5 milionow rentnarjow.

Wjelk na 40 wowcow zakusał

Krótkopowěsće (22.02.16)

póndźela, 22. februara 2016 spisane wot:

Wjace mortwych na dróhach

Podstupim. Ličba smjertnych woporow na dróhach Braniborskeje je loni wo nimale třećinu přiběrała. Cyłkownje je 179 ludźi při wobchadnych njezbožach žiwjenje přisadźiło, 29 procentow wjace hač 2014, nutřkowny minister Karl-Heinz Schröter (SPD) dźensa při předstajenju bilancy wobchadnych njezbožow zdźěli. Cyłkownje zličichu 80 723 njezbožow.

Awtowe wiki drje wotpraja

Lipsk. Awtomobilowe wiki AMI w Lipsku drje dyrbja lětsa wotprajić. Tole piše mjez druhim Leipziger Volkszeitung. Zamołwita towaršnosć wikow chcyše so popołdnju na nowinarskej konferency dokładnišo tomu wuprajić. Hakle minjeny pjatk běchu wjacori wuznamni awto­twarcy z Azije a Francoskeje swoje wobdźělenje na wikach wotprajili.

Hojernja dale woblubowana

Krótkopowěsće (19.02.16)

pjatk, 19. februara 2016 spisane wot:

„Přewšo wohańbjace“

Freiberg. Sakski nutřkowny minister Markus Ulbig (CDU) zasudźa blokady přećiwnikow­ azyla před kwartěrom ćěkancow w gmejnje Rechenberg-Bienen­mühle. To je „přewšo wohańbjace“, kak su tam z ludźimi wobchadźeli, wón dźensa rjekny. Nimale 100 ludźi je wčera wječor spytało, přijězdej busa z prěnimi woby­dlerjemi noweho domu za požadarjow azyla zadźěwać. Awta zaraćichu dróhu.

Bjez přirosta w turizmje

Drježdźany. Prěni raz po šěsć lětach njeje turizm w Sakskej přirost docpěł. 18,7 milionow přenocowanjow loni je porno lětu 2014 nimale procent mjenje, 7,4 miliony hosći zaručichu čornu nulu, nastupajo přichad hosći zwěsćichu plus, kaž krajny turistiski zwjazk dźensa wozjewi. Wuwiće pak je rozdźělne, Hornja Łužica je přirost docpěła.

Centrumaj policije zesylnić

Krótkopowěsće (18.02.16)

štwórtk, 18. februara 2016 spisane wot:

Pječa za tajnu słužbu dźěłał

Waršawa. Bywši pólski prezident Lech Wałęsa bě po dopóznaćach Waršawskeho Instituta za narodne wopominanje (IPN) za tajnu słužbu dźěłał. W domje loni ze­mrěteho bywšeho generala Czesława Jana Kiszczaka su jeho personalnu aktu a ze zawjazanskim podpismon k zhromadnemu dźěłu z tajnej słužbu našli, rjekny direktor IPN Łukasz Kamiński powěsćerni PAP. Podpis Wałęsy je pječa awtentiski.

Budu so wobarać

Budyšin. Na připowědź koncerna Bombardier, w Němskej 1 430 dźěłowych městnow šmórnyć, budu so dźěławi zawodow w Budyšinje a Zhorjelcu hro­madźe z IG metal wuchodneje Sakskeje wobarać. Dźěłarnistwo a zawodni radźićeljo chcedźa na zhromadnej konferency 4. měrca akciski plan zdźěłać, „kotryž ma pokazać, zo tež hinak dźe“.

Wjezwo z Lkw-jow na łódźe

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND