Krótkopowěsće (27.03.17)

póndźela, 27. měrca 2017 spisane wot:

Kniha wo mjenach wušła

Budyšin. „Sorbische Personennamen der östlichen Oberlausitz. Nach Quellen des 14. bis 18. Jahrhunderts“ je nowa kniha, kotraž je w LND wušła. Wudał je ju wuznamny mjenowědnik Walter Wenzel zhromadnje ze Steffenom Menzelom. Zezběrałoj staj awtoraj serbske swójbne mjena Zhorjelskeho a Rózborskeho ruma a staj zdobom nowe dopóznaća wo sydlenskich stawiznach wotkryłoj.

Ptača gripa so rozpřestrěwa

Slepo. Wobkrućeneho pada ptačeje gripy pola mortweho kołpja w Slepom dla je Zhorjelski krajnoradny zarjad zawrjene pasmo zarjadował. Potrjechene su wjesne dźěle Rowno, Trjebin a Brězowka, kaž zarjad zdźěla. Hižo do toho bu wokoło Malešec zawrjene pasmo zarjadowane – inficěrowaneho kołpja dla. Bliskosće wobeju padow dla je Zhorjelski wokrjes wobkedźbowanski wobłuk postajił.

Kružny wobchad w juniju hotowy

Krótkopowěsće (24.03.17)

pjatk, 24. měrca 2017 spisane wot:

Pjekarnju rozšěrja

Pančicy-Kukow. Swoju pjekarnju chce klóšter Marijina hwězda w Pančicach-Kukowje rozšěrić a pódla njeje kofejownju zaměstnić. Wo tym informowachu wčera gmejnsku radu Pančicy-Kukow, kotraž je projektej přihłosowała. Nowe twarjenje za kofejownju trěbne njebudźe, dokelž dotalne rumnosće jenož hinak wužiwaja. W kofejowni budu tež wopytowarjow klóšterskeje zahrody zastarać móc.

Serb w krajnej kubłanskej radźe

Drježdźany. Mjez 33 zastupjerjemi wčera skonstituowaneje krajneje kubłanskeje rady Sakskeje je tež Serb. Nawoda Serbskeho gymnazija Budyšin René Wjacławk zastupuje tam Serbske šulske towarstwo, kaž wobkrući Marlies Młynkowa. Rozjimać chcył Ralbičan w aktualnej dobje kubłanskeje rady předewšěm temy nastupajo wučerski dorost a nowy šulski zakoń.

Merkel přijědźe na zaryw

Krótkopowěsće (23.03.17)

štwórtk, 23. měrca 2017 spisane wot:

Myto wyše dotěrowane

Drježdźany. Swobodny stat je dotěrowanje Sakskeho myta bibliotekow wot dotal 4 000 na nětko 10 000 eurow zwyšił. Tak hódnoća mnohostronske dźěło a kompleksne wukony, zdźěli dźensa sakska ministerka za wuměłstwo dr. Eva-Maria Stange (SPD) w Drježdźanach. Dźěło bibliotekow je wjac hač posłužba. Je to zdobom kulturna, wědomostna, towaršnostna a socialna zamołwitosć.

Wirtuelna powołanska agentura

Krušwica. Zhorjelski wokrjes ma nětko wirtuelnu młodźinsku powołansku agenturu. Po lětomaj přihota su zamołwići dźěło internetneje platformy w Krušwicy dźensa oficialnje zahajili. Tam wěnuja so ludźom, młódšim hač 27lět, kotřiž žane powołanske abo studijne wotzamknjenje nimaja.

W manufakturje zaso awta twarja

Krótkopowěsće (22.03.17)

srjeda, 22. měrca 2017 spisane wot:

Lěwica žada wjac wěstoty

Drježdźany. Lěwica namołwja sakske knježerstwo, žadać sej wot hórniskich zawodow wyše wěstotne zapołožki za renaturěrowanje. Kaž rozhłós MDR wozjewja, je za to dotal 33,5 milionow eurow předwidźanych. To ma wobswětowa ekspertka Lěwicy dr. Jana Pinka za přemało. Sakske hospodarske ministerstwo mjeztym pruwuje, hač dyrbi sej Sakska wjac wěstoty za renaturěrowanje žadać.

Rada starostow na „hłownej“

Choćebuz/Wojerecy. Rada starostow iniciatiwneje skupiny za serbske ludowe zastupnistwo Serbski sejm chce so na hłownej zhromadźiznje Domowiny přichodnu sobotu we Wojerecach wobdźělić. To připowědźi rěčnik gremija za Delnju Łužicu dr. Hartmut Leipner. Na za­rjadowanju chce wón sam wo zaměrach rady starostow rozprawjeć.

Za žiwe statne rezerwy

Krótkopowěsće (21.03.17)

wutora, 21. měrca 2017 spisane wot:

Za integraciju ćěkancow

Budyšin. Zwjazkarstwo „Witajće do Budyšina“ je wčera za swoje dźěło dar 1 000 eurow dóstało. Nawoda Drježdźanskeje wotnožki Němskeho pósta Helmut Steeg přepoda pjenjezy, kotrež běchu jeho sobudźěłaćerjo nazběrali. Z darom chcedźa k integraciji ćěkancow přinošować a so čestnohamtskim pomocnikam na te wašnje dźakować.

Chcetej so zjednoćić

Žylow/Barbuk. Drastowe towarstwo Pśěza Žylow a Drastowa skupina Barbuk chcetej so prawje bórze zjednoćić. Prěnje kroki toho su čłonojo Žylowskeho cyłka hižo na njedawnej hłownej zhromadźiznje rozjimali, kaž delnjoserbski rozhłós rozprawja. Fuzija je tež přičina, zo njejsu nowe předsydstwo wuzwolili. Potom wšak dyrbja načolnistwo ze zastupnikow wobeju cyłkow wolić.

Přepytowanja randalow dla

Krótkopowěsće (20.03.17)

póndźela, 20. měrca 2017 spisane wot:

Pjerizna smě zaso won

Drježdźany. Wot dźensnišeho je po­wšitkowna winowatosć, pjeriznu w kurjencach dźeržeć, w Sakskej zběhnjena. To zdźěla krajna direkcija. We wukazanych zawrjenych pasmach pak škitne postajenja dale płaća – w Hornjej Łužicy mjez druhim za kónčiny wokoło Kačeje Korčmy, Budyšina a dźěle gmejnow Malešecy, Wulkeje Dubrawy, Łaza a Hamora.

Dwurěčne kemše planowane

Choćebuz/Berlin. Na Němskim ewangelskim cyrkwinskim dnju 27. meje w Berlinje wobdźěla so tež Delni Serbja. Kaž rozprawja delnjoserbski rozhłós budu tón dźeń w Berlinskej Tomašowej cyrkwi němsko-serbske kemše z fararjom Ingolfom Kśenku, kotrež wobrubi chór Łužyca. Na wšelakich stacijach chcedźa tež chłóšćenki regionalneje a serbskeje kuchnje porjedźeć.

Wjac njezbožow seniorow

Krótkopowěsće (17.03.17)

pjatk, 17. měrca 2017 spisane wot:

Proces spěšnišo zakónčeny

Zhorjelc/Wojerecy. W procesu morjenja dla chce chłostanska komora Zhorjelskeho krajneho sudnistwa hižo dźensa wusud wozjewić. Kaž rěčnik sudnistwa Jörg Küsgen zdźěli, móžachu zběranje dopokazow spěšnišo zakónčić hač planowane. 33lětnemu Afghaničanej wumjetuja, zo je loni w awgusće we Wojerecach swoju žonu morił.

Dźěle domow spotorhaja

Budyšin. Dźěle jednotliwych zdźěla historiskich domow na Budyskej Nutřkownej Lawskej chcedźa w aprylu spotorhać, informuje měšćanske zarjadnistwo. Hižo w lěće 2006 chcychu je ponowić, wjacore z nich pak so sypnychu. Přez lěta nochcychu za to ani wobsedźer ani twarske firmy winu přewzać.

Planuja swjedźenski ćah

Krótkopowěsće (16.03.17)

štwórtk, 16. měrca 2017 spisane wot:

Ličba zatepjenych so podwojiła

Berlin. Ličba ludźi, kotřiž su so loni w Sakskej zatepili, je so porno lětu 2015 na 15 nimale podwojiła. Wo tym informuje dźensa Němska towaršnosć za wuchowanje žiwjenja DLRG w Berlinje. Po cyłej Němskej je ličba smjertnych woporow loni na dohromady 537 rozrostła, najwjace w zašłych dźesać lětach.

Wudobywanje brunicy wina

Choćebuz Kaž Choćebuske krajne sudnistwo wčera rozsudźi, bě wudobywanje brunicy na tym wina, zo je 20 štomow zahinyło. Skoržiła bě swójba, kotraž bydli na kromje Janšojskeje brunicoweje jamy. Kelko pjenjez ma nětko jako wotrunanje za štomy wot wobhospodarjerja jamy dóstać, hišće jasne njeje.

Pismik „ř“ tola wostanje

Praha. Čěski senator Jaroslav Doubrava wuraznje na Facebooku kritizuje pozdatny namjet Europskeje unije, pismik „ř“ z alfabeta europskich rěčow šmórnyć. Přičina měło pječa zjednorjenje snadneho wustupowanja tohole pismika być. Hakle reakcije čitarjow na Facebooku senatorej wuwědomichu, zo je so wot hižo staršeje satiriskeje fiktiwneje powěsće za nós wodźić dał.

Chcedźa Thiaga wróćo měć

Krótkopowěsće (15.03.17)

srjeda, 15. měrca 2017 spisane wot:

Přećiwo wupokazanju

Budyšin. Zwjazkarstwo Budyšin wostanje pisany podpěruje saksku peticiju přećiwo wupokazanju ćěkancow do Afghanistana. To su na wčerawšim zetkanju wobzamknyli. W internetnej peticiji žadaja sej podpisarjo wot sakskeho knježerstwa, z praksu wupokazanja hnydom přestać. Wšako njeje Afghanistan žadyn „wěsty pochadny kraj“.

Přihoty běža

Budyšin/Wodowe Hendrichecy. Přihoty na lětušu olympiadu serbskeje rěče běža. Wona wotměje so kónc apryla we Wodowych Hendrichecach, zdźěla Serbske šulske towarstwo. Hišće hač do kónca měrca je přizjewjenje móžne. Na olympiadźe pruwuja ertne a pisomne serbskorěčne kmanosće šulerjow 6. lětnika wyšich šulow Hornjeje, srjedźneje a Delnjeje Łužicy kaž tež serbskeju gymna­zijow.

Kolesowansku šćežku rozšěrić?

Krótkopowěsće (14.03.17)

wutora, 14. měrca 2017 spisane wot:

Interreg-myto spožčili

Frankfurt nad Wódru. Za mjezu přesahowace zhromadne dźěło su wčera dwaj braniborskej a dwaj pólskej projektaj w Frankfurće nad Wódru wuznamjenili, a to prěni raz z braniborsko-pólskim Interreg-mytom. Spěchowanske srědki přewostaji Europska unija. Wjeselić smědźeše so mjez druhim Alberta Schweitzerowy swójbny skutk w Grodku.

Dowólbne „tweetowanje“

Praha. Socialdemokratiska ČSSD, druha najsylniša politiska strona Čěskeje, chcyła tež w lětušich wólbach parlamenta derje wobstać. W tym zwisku planuje potencielnych wolerjow nic jeno přez „rozum“, ale tež přez „emocije“ docpěć. W zwisku ze začućemi chcyła ČSSD stronski program cyle jednorje posrědkować – jeje tweety-zdźělenki njeměli 140 znamješkow překročeć.

Kabinet přechodnje zawrjeny

Drježdźany. Strašnych změnow na mnohich slěbornakach a medaljach dla su Drježdźanski pjenježny kabinet přechodnje zawrěli. Na něhdźe 100 eksponatow je so z njeznatych přičin dźiwna běła woršta wutworiła, kaž ze zdźělenki wuměłstwowych zběrkow wuchadźa.

Poražce za Dźiwje micki

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND