Rivlin so z Merkel zetkał

wutora, 12. meje 2015 spisane wot:
Berlin (dpa/SN/K). Druhi dźeń swojeho statneho wopyta w Berlinje zetka so israelski prezident Reuven Rivlin připoł- dnju z kanclerku Angelu Merkel (CDU), po tym zo bě wón dopołdnja z wonkownym ministrom Frankom-Walterom Steinmeierom (SPD) rěčał. Wječor přewjedźe so w Berlinskej filharmoniji swjedźenski akt składnostnje 50. róčnicy nawjazanja diplomatiskich poćahow mjez Němskej a Israelom. Wčera běštaj so zwjazkowy prezident Joachim Gauck kaž tež kanclerka Merkel za to wuprajiłoj, kri­zu­ na Bliskim wuchodźe rozrisać z wu­tworjenjom dweju statow. Rivlin je kaž premier Benjamin Netanjahu přećiwo załoženju swójskeho palestinskeho stata, dokelž maja jón za wohroženje.

Kerry z Putinom rěčał

wutora, 12. meje 2015 spisane wot:

W Donjecku prěnju róčnicu samostatnosće swjećili

Moskwa/Brüssel/Donjeck (dpa/SN/K). Mjez USA a Ruskej je so njenadźicy nowa diplomatiska iniciatiwa zrodźiła. Tak je w čornomórskim Sočiju dóšło k zetkanju mjez prezidentom Wladimirom Putinom a wonkownym ministrom USA Johnom­ Kerryjom. Prěni raz po dwěmaj lětomaj Kerry z hłowu ruskeho stata zaso rěči. Do toho bě wón ze swojim ruskim kolegu Sergejom Lawrowom wo napjatych poćahach mjez woběmaj sta­tomaj jednał. Moskwa a Washington zdźělištej přezjednje, zo je w srjedźišću rozmołwow kriza Ukrainy dla stała, kiž poměr mjez woběmaj krajomaj poćežuje. Dalšej temje běštej atomowe zrěčenje z Irano­m a konflikt w Syriskej a Jemenje.

W Nepalu zemja znowa ržała

wutora, 12. meje 2015 spisane wot:
Kathmandu (dpa/SN). Runje 17 dnjow po zahubnym zemjerženju w Nepalu je tam dźensa k dalšemu hoberskemu zemjerženju dóšło. Po informacijach Podstupimskeho geoslědźenskeho instituta měješe wone sylnosć 7,2. Epicentrum ležeše wuchodnje stolicy Kathmandu. Kaž korespondenća powěsćernje dpa rozprawjeja, spěchachu ludźo w panice na dróhi. Tójšto twarjenjow so sypny. Wšitke telefonow­e zwiski do Kathmandu běchu přetorhnjene. Rženje před tydźenjomaj měješe sylnosć 7,8. Tehdy bě znajmjeńša 8 100 ludźi žiwjenje přisadźiło. Při rženju 25. apryla so jeničce w Nepalu poł miliona twarjenjow zniči abo jara wobškodźi.

Grjekska přeprošena

wutora, 12. meje 2015 spisane wot:
Athen (dpa/SN). Ruska je Grjekskej poskićiła, so na wuwićowej bance tak mjenowanych BRICS-statow wobdźělić. Tole zdźěli běrow grjekskeho ministerskeho prezidenta Alexisa Tsiprasa. Srjedź junija chcedźa wo tym w Pětrohrodźe rěčeć. Brazilska, Ruska, Indiska, China a Južna Afrika běchu loni swójsku banku załožili, zo njebychu dlěje na Mjezynarodny měnowy fonds (IWF) wjazane byli.

Błudźa po morju

wutora, 12. meje 2015 spisane wot:
Bangkog (dpa/SN). Něhdźe 8 000 ćěkancow błudźi před pobrjohom Thailandskeje, Malaysije a Indonesiskeje w dospołnje njekmanych čołmach po morju. Při tym jedna so přewažnje wo čłonow muslimskeje mjeńšiny Rohingya, kotrychž w buddhistiskim Myanmarje přesćěhuja. Tole rozprawjeja pomocne organizacije. Na čołmach nimaja dosć k jědźi. Nimo toho so chorosće rozšěrjeja.

Za Komorowskeho

wutora, 12. meje 2015 spisane wot:
Waršawa (dpa/SN). Do rozsudnych wólbow pólskeho prezidenta je něhdyši prezident Aleksander Kwaśniewski swojich krajanow namołwił, zo bychu 24. meje swój hłós dotalnemu prezidentej Bronisławej Komorowskemu dali. Po oficialnym wólbnym wuslědku bě Komorowski minjenu njedźelu 33,7 procentow hłosow dóstał, jeho kontrahent Andrzej Duda porno tomu njenadźicy 34,7 %.

Praske nalěćoz orchestrom NDR

wutora, 12. meje 2015 spisane wot:

Praha (dpa/SN). Je to mała sensacija w 70. lěće sławneho hudźbneho festi­wala „Praske nalěćo“: Prěni króć scyła ma dźensa orchester z Němskeje rjad koncertow z patriotiskej hudźbnej twórbu „Moja domizna“ wotewrěć. Thomas Hengelbro­ck zanjese wuměłsku twórbu Bedřicha Smetany ze sinfoniskim orchestrom sewjeroněmskeho sćelaka NDR. „To je mi wulke wjeselo a wulka česć“, rjekny dirigent powěsćerni dpa. „Hudźba ma hižo stajnje nadawk, mosty twarić“, 56lětny zwurazni.

Cyklus ze swětoznatej „Wołtawu“ sej w Čěskej kaž mały narodny pokład wosebje waža. W stawiznach festiwala jón při kóždolětnym zahajenju tak wuznamni dirigenća kaž Václav Talich, Rafael Kubelík abo Colin Davis na jewišćo Pra­skeho koncertneho domu na Naměsće republiku přinjesechu. Hengelbrock rěči w tym zwisku wo „impozantnej a fantastiskej tradiciji“. Wón je sej wěsty, zo połny a ćopły zwuk sinfoniskeho orchestra NDR Smetanowej narodnej twórbje wosebje derje wotpowěduje.

To a tamne (12.05.15)

wutora, 12. meje 2015 spisane wot:

Dramatisku wuchowansku akciju młodeje kóčki dla su w Düsseldorfje pře­wjedli. Kóčka bě do dešćikoweje roły padnyła. Po dnjach zasłyša wobsedźer domu žałosćenje z hłubin roły. Ze specialnej minikameru zwěrjo skónčnje zwěsćichu. Na to wohnjowa wobora zahrodu domu wubagrowa, dešćikowu rołu­ rozrěza a kóčku wućahny. Sprócne zwěrjo dowjezechu do zwěrjaceje kliniki.

Wopačny alarm: Zwickauske krajne sudnistwo su wčera ewakuowali, po tym zo běchu na parkowanišću před domom wosamoćeny aktowy kófer našli. Něhdźe sto přistajenych dyrbješe běrowy a sudniske žurle wopušćić. Dróhu před sudnistwom zaraćichu. Fachowcy wotstronjowanja bojowych srědkow pak w kófrje ničo­ ­njenamakachu nimo aktow a pokazki na wobsedźerja: Tón bě drje kófer zabył, jako z awtom wotjědźe.

Łužica (12.05.15)

wutora, 12. meje 2015 spisane wot:

Požadar azyla wobskorženy

Žitawa/Zhorjelc (dpa/SN/ch). Zhorjelske statne rěčnistwo je požadarja azyla pospytaneho morjenja a strašneho zranjenja ćěła dla wobskoržiło. 21lětny z Tuneziskeje je 7. meje swojeho krajana bił, na njeho teptał, jeho z rozbitej blešu atakował a žiwjenjastrašnje zranił, zdźělichu wčera zarjady. 31lětny wopor runje hišće přežiwi. Zwada na schodźišću Žitawskeho domu požadarjow azyla bu na widejo natočena. Podhladny bě po wuprajenju policije tež po zajeću agresiwny a dyr­bjachu jeho změrować. Pozadki podawka hišće přepytuja.

Stawk traje dale

Před Budyskim Serbskim domom stawkowachu dźensa dopołdnja wot 10 hodź. kubłarjo kaž tež socialni sobudźěłaćerjo Budyskich komunalnych dźěćacych dnjowych přebywanišćow za wjace připóznaća a lěpše zastopnjowanje. Foto: SN/M. Bulank

nawěšk