Prěnje klawsurne zetkanje

pjatk, 21. januara 2022 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Něhdźe šěsć tydźenjow po spřisahanju zetka so dźensa nowe zwjazkowe knježerstwo w kanclerskim zarjedźe. Ćežišćo wuradźowanjow zwjazkoweho kanclera Olafa Scholza (SPD) a jeho 16 ministrow su němske prezidentstwo w skupinje G7 nawjedowacych demokratiskich hospodarskich mocow a přichodne inwesticije. Z dźensa wozjewjeneho naprašowanja instituta YouGov mjeztym wuchadźa, zo je 45 procentow ludźi z nowym knježerstwom njespokojom.

Krizowa rozmołwa w Šwicarskej

Genf (dpa/SN). USA a Ruska zahaja nowy pospyt krizu w Ukrainy rozrisać. Dźensa zetka so wonkowny minister USA Antony Blinken ze swojim ruskim kolegu Sergejom Lawrowom w šwicarskim Genfje. Wobaj krajej sej mjez sobu prowokacije wumjetujetej. USA maja zestupanje ruskich wojerskich jednotkow na mjezy k Ukrainje za přihoty nadpada. Ruska porno tomu začuwa jednotki a brónje USA w Europje jako prowokaciju.

Zarjaduja přidatne łoža

Jako prěni kraj Europy je Awstriska wčera powšitkownu šćěpjensku winowatosć wobzamknyła. Jenož w Italskej a Grjekskej hižo tajku maja, kotraž pak je na starobne skupiny wobmjezowana. Zwjazkowa rada Awstriskeje ma tomu hišće přihłosować, štož je za 2. februar předwidźane. We Wienje su wobydlerjo wčera přećiwo winowatosći protestowali, žadajo sej wosobinsku swobodu a nowowólby. Foto: pa/Hans Punz

Wumjetowanja Benediktej XVI.

pjatk, 21. januara 2022 spisane wot:

Mnichow (dpa/SN). Mnichowski generalny wikar Christoph Klingan je po předstajenju noweho posudka nastupajo splažne znjewužiwanje w Mnichowskim a Freisingskim katolskim arcybiskop­stwje „hnuty a wohańbjeny“. Jeho mysle su w tej hodźinje pola potrjechenych, kotřiž­ dyrbjachu ze stron sobudźěłaćerjow cyrkwje telko bědy dožiwić, rjekny wón w Mnichowje. „Potrjecheni su sej wšu našu kedźbnosć zasłužili.“

Wot biskopstwa Mnichow a Freising skazany posudk prawizniskeje kenclije Wastl zwěsća, zo njejsu zamołwići w padźe splažneho znje­wužiwanja w diecezy přez lěta wotpowědnje reagowali. Posudk wumjetuje bywšimaj biskopomaj Friedrichej Wetterej a Josephej Ratzin­gerej, dźensa emeritowanemu bamžej ­Benediktej XVI., konkretne a wosobinske zmylki we wjacorych padach. Tež ­tuchwilnemu arcybiskopej, kardinalej Reinhardej Marxej wumjetuja, zo je so w dwěmaj padomaj wopak zadźeržał.

To a tamne (21.01.22)

pjatk, 21. januara 2022 spisane wot:

Warnowanski lac woblečene kokoše běchu srjedu popołdnju na dróze blisko porynsko-pfalcskeho Haßlocha po puću. Wo tajkim wobrazu chětro zadźiwana je šoferka awta policiju informowała. Kaž so wukopa, bě honač z pjeć kokošemi z ležownosće twochnył. Warnowanskej lacaj dweju kokošow wšak njeběštej jako škit w nadróžnym wobchadźe postajenej. Dokelž honač při teptanju kokošow jara energisce postupuje, bě wobsedźerka za nje ekstra škitne lacy zhotowiła.

Při wobchadnej kontroli awta ćeknył, ale tam swoju móšnju zabył je srjedu popołdnju 29lětny sobujěducy w Berlinje. Jako so wón trochu pozdźišo jeje dla k jězdźidłu wróći, policija hižo na njeho čakaše a jeho nablaku zaja.

Přepytuja přećiwo Zelenym

štwórtk, 20. januara 2022 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Statne rěčnistwo w Berlinje přepytuje spočatneho podhlada njeswěry přećiwo kompletnemu zwjazkowemu předsydstwu Zelenych dla, kaž rěčnik zarjada powěsćerni dpa wobkrući. Tež rěčnik Zelenych je wotpowědne informacije mjeztym potwjerdźił. Při tym dźe wo sobuskutkowanje zwjazkoweho předsydstwa Zelenych při wupłaćenju tak mjenowaneje koronapremije sobudźěłaćerjam zwjazkoweho jednaćelstwa a zwjazkoweho předsydstwa.

Liči z jara wjele infekcijemi

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowy minister za strowotnistwo Karl Lauterbach (SPD) liči hač dosrjedź februara z wjacorymi statysacami koronainfekcijow wšědnje. Hladajo na tuchwilne wuwiće ma wón za realistiske, „zo žołma srjedź februara swój wjeršk docpěje, a to ze statysacami padow wob dźeń“. Tak rjekny to Lauterbach wčera wječor w telewiziji ZDF. Wón liči z problemami w chorownjach a na intensiwnych stacijach, dokelž je w Němskej dosć nješćěpjenych.

Merz: Bórze rozmach za CDU

Žadaja sej kónc brónjenja na Ukrainje!

štwórtk, 20. januara 2022 spisane wot:

Moskwa (dpa/SN). Ruska je USA a jich zwjazkarjow namołwjała, Ukrainje žane dalše brónje njedodawać. Hewak je wěstota Ruskeje wohrožena, rjekny zastupowacy wonkowny minister Sergej Rjabkow na diskusijnym forumje w Moskwje. „Połoženje na polu europskeje wěstoty je kritiske, štož je wina Washingtona a NATO, kotrejž Ukrainu w prěnim rjedźe jako srědk ćišća přećiwo Ruskej wužiwatej“, rjekny wiceminister, kiž je mjezynarodnje na jednanjach wo žadanjach Ruskeje za wěstotnymi garantijemi wobdźěleny.

USA po słowach Rjabkowa połoženje zaměrnje z informacijemi wo pozdatnym ruskim nadpadźe na Ukrainu přiwótřeja, Rjabkow měnješe. Tež Krjeml bě kritizował, zo USA zas a zaso informacije wo planowanym nadpadźe Ruskeje šerja, bjez toho zo bychu jenički dopokaz předpołožili. Ruska wšědnje twjerdźi, zo nadpad na Ukrainu njeplanuje. Wona NATO wumjetuje, zo wužiwa napjatosće wo­koło Ukrainy, zo by swoju eksistencu ­wusprawniła, wosebje po chaotiskim cofnjenju z Afghanistana.

Kritizuja złahodnjenje holocausta

štwórtk, 20. januara 2022 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Składnostnje 80. róčnicy konferency nad jězorom Wannsee na kromje Berlina stej Němska a Israel prěće a złahodnjenje holocausta šwikałoj. W hóstnym přinošku za nowinu Tagesspiegel a za israelsku nowinu Maariv kritizujetaj němska wulkopósłanča w Israelu Susanne Wasum-Rainer a israelski wulkopósłanc w Němskej Jeremy Issacharoff, zo někotři holocaust přeco hišće prěja a jeho historiski wuwzaćny charakter relatiwizuja. Zaprěwanje a złahodnjenje tohole złóstnistwa na čłowjestwje njeje jenož mjez politisce radikalnymi rozšěrjene, ale je towaršnostny a mje­zynarodny fenomen. Z teje přičiny stej Israel a Němska dźensa rezoluciju nastorčiłoj, kotruž měła UNO wobzamknyć.

Na tak mjenowanej Wannseeskej konferency 20. januara 1942 běchu wysokorjadni zastupnicy nacionalsocialistiskeho režima wuradźowali, kak móhli hač do jědnaće milionow europskich Židow systematisce morić. Zaměr konferency bě ludomordarstwo pospěšić. Konferenca bě za to wažny měznik.

Schodźenkowy plan z krizy

štwórtk, 20. januara 2022 spisane wot:

Sakska z nowej přehladku wo móžnosćach hladajo na incidency

Drježdźany (dpa/SN). Sakske ministerstwo za strowotnistwo je schodźenkowy plan nastupajo naprawy přećiwo koronawirusej wozjewiło, kiž je wotwisny wot wuwića ličby infekcijow. Wón złožuje so so na tuchwilu płaćiwy škitny koronowy wukaz a na poručenja Roberta Kochoweho instituta, kaž ministerstwo informuje. Tabelariski přehlad pokazuje, kotre prawidła dyrbjeli při wotpowědnych incidencach přesadźić. Přehlad ma orientaciju a perspektiwy skićić, njeje pak juristisce zawjazowacy. Namjetowane naprawy maja zakład dalšich diskusijow ze Sakskim krajnym sejmom a z krajnym knježerstwom być.

Při incidency pod sto móhli kontaktne wobmjezowanja zběhnyć. Winowatosć wužiwanja nahubnika typa FFP2 móhli na sobudźěłaćerjow a wopytowarjow starownjow a chorownjow wobmjezować. Wulkozarjadowanja z wjacorymi tysacami wopytowarjow dyrbjeli za šćěpjenych, wustrowjenych a testowanych zaso móžne być.

To a tamne (20.01.22)

štwórtk, 20. januara 2022 spisane wot:

Ćopłota, čaj a mandariny – zamyleny wobydler starownje je w buddhistiskim templu posaarskeho Losheima na zbožo škit před zymskim wjedrom namakał. Buddhist je jako zhubjeneho přizjewjeneho muža tak dołho zastarał, doniž njejsu jeho wohnjowi wobornicy zaso do starownje dowjezli. Lochce zdrasćeny muž bě so ze starownje wotsalił, ale so njewróćił a tak pytansku akciju zawinił. Tak su wobornicy tež wo durje templa kłapali a zhubjeneho skónčnje našli.

Wjace hač 200 awtowych klučikow su njeznaći w awtowym logistiskim centrumje w Bremerhavenje pokradnyli. Nastata škoda wučinja wjacore statysacy eurow. Jězdźidła njemóža kupcam přepo­dać, ale dyrbja je najprjedy raz znowa programěrować. Na terenje steja tysacy nowych awtow za transport ke kupcam. Motiw skućićelow dotal znaty njeje.

„Fatalny signal“ serbske projekty nastupajo

srjeda, 19. januara 2022 spisane wot:

Amplowe knježerstwo SPD, Zelenych a FDP serbske projekty we wobłuku strukturneje změny, kotrež maja so lětsa zahajić, dlijaceho so nastaća etata Zwjazka dla do wuskosćow přinjese.

Podstupim (SN/at). Start serbskich projektow we wobłuku změny strukturow w Braniborskej je akutnje wohroženy. ­Na to skedźbni referent za naležnosće Serbow w braniborskim ministerstwje za wědomosć, slědźenje a kulturu Měto Nowak wčera na digitalnje přewjedźenym posedźenju tamnišeje Rady za naležnosće Serbow. Kaž wón rjekny, je zwjazkowe ministerstwo nutřkowneho wo postupowanju nastupajo zdźěłanje lětušeho zwjazkoweho etata informowało. W měrcu chce knježerstwo naćisk parlamentej přepodać, a jako posledni krok budźe so Zwjazkowa rada z nim w lěću zaběrać. „To rěka, zo nachwilne hospodarjenje hač do lěća traje. Projekty strukturneje změny móža so najzašo w awgusće zahajić“, Nowak rozłoži. Hdyž pje­njezy potom skónčnje budu, dyrbja přizwolene srědki hač do kónca lěta pře­trjebane być, hewak zbywace sumy spadnu.

nawěšk