Znowa woleny

póndźela, 08. nowembera 2021 spisane wot:
Drježdźany (dpa/SN). Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer wostanje dalšej lěće předsyda CDU swobodneho stata. Na stronskim zjězdźe w Drježdźanach je tomu 76,35 procentow čłonow CDU přihłosowało. Při zašłych wólbach 2019 bě sej mjeztym 46lětny hišće 95,5 procentow hłosow zdobył. Z 75,5 procentami je sej Alexander Dierks znowa zastojnstwo generalneho sekretara sakskeje CDU zawěsćił. Tež kultusowu ministerku Barbaru Klepsch a nawodu frakcije CDU Christiana Hartmanna su zaso za městopředsydku a městopředsydu wu­zwolili. Dalši městopředsyda je wotnětka wyši měšćanosta Plauena Steffen Zenner, kiž zastojnstwo prěni raz přewozmje. Zapósłanc krajneho sejma Marko Šiman přisłuša tohorunja na dalšej lěće krajnemu předsydstwu CDU.

Maaß předsydka

póndźela, 08. nowembera 2021 spisane wot:

Döbeln (dpa/SN). FDP w Sakskej ma nowu předsydku. Na krajnym stronskim zjězdźe sobotu w Döbelnje wuzwolichu liberalni měšćanostku Lommatzscha Anitu Maaß za swoju předsydku. 45lětna dósta 70,4 procenty hłosow.

Dotalny předsyda Frank Müller-Rosentritt njebě hižo k wólbam nastupił. 39lětny chce so po swójskich wuprajenjach na dźěło w zwjazkowym sejmje kaž tež na swój mandat w Kamjeničanskej měšćanskej radźe koncentrować.

Z Hornjeje Łužicy buchu Matthias Schniebel a Benjamin Lange z Budyskeho wokrjesneho zwjazka kaž tež Toralf Einsle ze Zhorjelskeho wokrjesneho zwjazka do krajneho předsydstwa FDP woleni. Wot lěta 2014 njeje strona hižo w sakskim sejmje zastupjena. FDP ma w swobodnym staće něhdźe 2 300 čłonow.

Najwyši staw wot spočatka pandemije

póndźela, 08. nowembera 2021 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Hódnotu incidency za cyłu Němsku je Roberta Kochowy institut dźensa rano z 201,1 wozjewił. To je dotal najwyši staw we wobłuku koronapandemije. W běhu jednoho dnja zliči ­institut 15 513 nowych natyknjenjow. Dotal najwyšu hódnotu zwěsćichu za čas druheje žołmy 22. decembra 2020 ze 197,6, kaž powěsćernja dpa informuje.

Aktualneho połoženja korony dla warnuje amtěrowacy hospodarski minister Peter Altmaier (CDU) před tym, epidemiske połoženje zběhnyć, kaž to SPD, Zeleni a FDP wotpohladuja. „Tuchwilu by to wulki zmylk a dospołnje wopačny signal był“, Altmeier potwjerdźi.

Sakska je mjeztym swoje postajenja ­wo škiće před koronu přiwótřiła. Tu płaći wot dźensnišeho 2G-prawidło. Tuž nimaja wotnětka nješćěpjeni žadyn přistup k nutřkownej gastronomiji kaž tež do kulturnych a wólnočasnych zarjadnišćow. Wuwzaća płaća jeničce za dźěći a młodostnych a wosoby, kotrež njemóža so šćěpić dać. 2G-prawidło płaći tež za wulkozarjadowanja kaž kopańcu w stadionach.

Spěchowanje rewěrow zaběžało

póndźela, 08. nowembera 2021 spisane wot:

Zwjazk nałožuje 40 miliardow eurow za wuspěšnu strukturnu změnu

Berlin (dpa/SN). Zwjazk přewostaja brunicowym rewěram w Porynskej a wuchodnej Němskej něhdźe 40 miliardow eurow, zo bychu strukturnu změnu w zwisku z kóncom wudobywanja a zmilinjenja brunicy zmištrowali. Za Łužicu je dotal něhdźe 1,6 miliardow eurow kruće zaplanowanych. Z wida někotrych ekspertow pak njeje dźěl tychle srědkow zmysłapołnje zasadźeny.

Spěchowanje je mjeztym zaběžało. Dotal wuzwolichu sydom projektow – wšitke w Sakskej –, za kotrež nałožuja 80,5 milionow eurow. To wuchadźa z rozprawy amtěrowaceho zwjazkoweho ministra za hospodarstwo a energiju Petera Altmaiera (CDU). „Smy po dobrym puću, tójšto cilow je wottyknjenych“, wón zjima. Ze spěchowanjom chce Zwjazk hač do lěta 2028 něhdźe 5 000 nowych dźěłowych městnow wutworić, z kotrychž je hižo wjace hač 2 000 wobsadźenych.

DB wobnowja sakske dwórnišća

póndźela, 08. nowembera 2021 spisane wot:

Lipsk (dpa/SN). Němska železnica (DB) chce lětsa hišće 19 dwórnišćow w Sakskej renowěrować. Twarske naprawy su dźěl wobšěrneho wuporjedźenskeho projekta, za kotryž nałožuje DB dohromady šěsć milionow eurow a w kotrehož wobłuku je železniski koncern dotal hižo 64 zastanišćow w swobodnym staće saněrował. Wobnowjenja wopřijimaja přede­wšěm molerske dźěła, připrawjenje nowych sydadłow a instalaciju milinu lutowacych LED-lampow.

Kaž DB zdźěli, inwestuje wona „z programom do dwórnišćow kóždehožkuli ­typa. Tak bu na přikład zachodna hala ­Kamjeničanskeho hłowneho dwórnišća znowa wobarbjena, zawěrajomne kašćiki (Schließfächer) dóstachu nowe stejnišćo.“ Tuchwilu dźěłaja tam hišće na pasmje, po kotrymž móža so slepi orientować, kaž tež na ćopłotnej izolaciji twarjenja.

Hač do kónca lěta chce DB tež Budyske dwórnišćo wobnowić. Mjez druhim da tunl k nastupišćam znowa wobarbić a zornowcowy wobkład zwuporjedźeć. Nimo toho saněruja třěchu nad peronomaj 2/3. W Zhorjelcu wobnowja fasadu dwórnišća a instaluja LED-komponenty.

To a tamne (08.11.21)

póndźela, 08. nowembera 2021 spisane wot:

Podhladneje powěsće dla přepytowaše policija w allgäuskim Marktoberdorfje tamniši gymnazij. Wosoba, kotraž bě powěsć dóstała, je zastojnikow hnydom alarměrowała. Woni zhromadźichu šulerstwo před gymnazijom a při dwórnišću a přepytachu cyłu šulu. Na zbožo pak žane konkretne strachi njenańdźechu.

Šat spěwarki Amy Winehouse, kotryž bě wona na swojim poslednim koncerće w juniju 2011 w Běłohrodźe woblečena, su wčera w Beverly Hillsu za 243 000 dolarow přesadźowali. Za zelenočorny šat dołholětneje stylistki Winehouse Naomi Parry bu 16 poskitkow wotedatych. Štó je awkciju naposledk dobył, njeje dotal znate. W běhu dweju dnjow su w kaliforniskim přesadźowanskim domje „Julien’s Auction“ 800 dopomnjenkow na soulowu a jazzowu spěwarku přesadźowali. Dźěl dobytka darja za dobry skutk.

Žadaja sej nowu strategiju

pjatk, 05. nowembera 2021 spisane wot:

Sakscy krajni radźićeljo, zastupnicy rjemjesła kraja kaž tež turistikarjo planowane 2-G-rjadowanja Swobodneho stata Sakskeje raznje kritizuja.

Drježdźany/Budyšin (dpa/SN/JaW). Koronapandemija ma Saksku kaž tež Hornju Łužicu w horšći. W chorownjach so mjeztym chětro jara starosća, přede­wšěm razantnje stupaceho poćeženja dla. W Hornjołužiskich klinikach w Budyšinje a Biskopicach hižo „operacije, kiž hodźa so planować, wotprajeja abo přestorkuja“, rozprawja powěsćernja dpa. Wot wčerawšeho nimaja do nich hižo žani wopytowarjo přistup.

Sakske statne knježerstwo wotpohladuje tuž škitne naprawy pře koronu přiwótřić a wot póndźele mjez druhim 2-G-rjadowanje w gastronomiji, za zarjadowanja w rumnosćach a za wulkozarjadowanja přikazać. Tam maja potom jenož hišće šćěpjeni a wustrowjeni přistup.

Chcedźa generalnu sekretarku

pjatk, 05. nowembera 2021 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Žony strony SPD žadaja sej, zo so městno generalneho sekretara ze žonu wobsadźi, hdyž tučasny sekretar Lars Klingbeil za předsydstwo strony kandiduje. Klingbeil by móhł ze šefinu strony Saskiu Esken, kotraž chce so znowa požadać, dwójne wjednistwo wutworić. Dotalny ko-předsyda Norbert Walter-Borjans nochce znowa kandidować.

Němska je wěsty kraj

Berlin (dpa/SN). Kriminalita w Němskej dale woteběra. Po statistikach zwjazkoweho knježerstwa su ličby kriminalnych deliktow wot 2005 do 2019 wo 15 procentow spadnyli. Wobstejnosće pandemije su k tomu wjedli, zo woteběra namóc w zjawnosći, přiběra pak w priwatnym rumje. Njedźiwajcy toho tuka nutřkowny minister Horst Seehofer (CSU): „Němska je jedyn z najwěsćišich krajow swěta. Wěstota pak je priwileg, za kotryž mamy wobstajnje dźěłać.“

Němski astronawt dale čaka

Policija stražuje, mjeztym, zo skupina ultra-ortodoksnych židow přećiwo skupinje žonam demonstruje, kotraž so dźensa ­při muri žałosćenja tradicionalny paćer Rosh Chodesh (židowski měsačny paćer) modli. Tysacy demonstrantow protestuje ­přećiwo žónskej židowskej skupinje, kotraž so za runostajenje splahow zasadźuje. Foto: pa/Maya Alleruzzo

Brunicy „po planje“ so wzdać

pjatk, 05. nowembera 2021 spisane wot:

Drježdźany (dpa/SN). Krajne zwjazki hospodarskeje rady CDU w Sakskej, Saksko-Anhaltskej a Durinskej kritizuja plan prawdźepodobnje přichodnje knježaceje amploweje koalicije, wudobywanje ­a zmilinjenje brunicy hižo hač do lěta 2030 zakónčić. „Rewěry srjedźneje a wuchodneje Němskeje njesmědźa so jako wěno zeleno-urbanemu wolerskemu klientstwu woprować“, wuzběhuja krajni předsydźa dr. Dirk Schröter (Sakska), dr. Michael Moeskes (Saksko-Anhaltska) a Mihajlo Kolakovic (Durinska). „Wočakujemy wot noweho zwjazkoweho knježerstwa, zo so na zakonje a zrěčenja dźerži. Wobydlerjo rewěrow nimaja zrozumjenja za to, zo so mjez wšitkimi towaršnostnymi worštami sporje wudobyty wuhlowy kompromis wobstajnje do prašenja staja. Hižo lěto 2038 žada sej wot předewzaćow a regionow bolostne koncesije. Čłowjekojo maja prawo na to, zo nětko tež płaći, štož bu něhdy wobzamknjene.“ Nimo toho „pobrachuja zakładne wuměnjenja za dočasne zakónčenje wudobywanja a zmilinjenja brunicy.

słowo lěta 2020

nawěšk