To a tamne (03.12.21)

pjatk, 03. decembera 2021 spisane wot:

Najebać kur w bydlenju je muž w sewjerorynsko-westfalskim měsće Soest před swojej hrajnej konsolu sedźo wostał. Ani wohnjowi wobornicy w bydlenju jeho njepohnuchu so kompjutera wzdać. Pěšcy běchu wohnjowu woboru wołali, dokelž z kuchinskim woknom kur stupaše. Tam so jědź w horncu smudźeše. Muž před konsolu njebě ani alarmowu připrawu ani kur ani wobornikow registrował. Woni pak su jeho z bydlenja přewodźeli.

Hamtski kołk za koronatest su njeznaći z testowanskeho centruma we Wernigerodźe pokradnyli. Kaž tamniša policija informuje, rozrězachu skućićeljo w nocy na štwórtk stanowu płachtu na zadnim boku prowizoriskeho centruma a so tak do njeho zadobychu. Po tuchwilnym stawje spakosćichu woni kołk, kotryž hamtski test na koronawirus wobswědča. Policija nětko swědkow pyta.

Giffey ma program

štwórtk, 02. decembera 2021 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Ze stodnjowskim programom chce přichodna Berlinska knježaca měšćanostka Franziska Giffey (SPD) po zahajenju swojeho zastojnstwa wažne předewzaća senata nastorčić. Plan ma mjez druhim etat města, naprawy k wožiwjenju wot koronakrizy potrjecheneho hospodarstwa a iniciatiwu za zapłaćomne podruže w stolicy wopřijeć, rjekny ­politikarka SPD powěsćerni dpa. Giffey chcedźa 21. decembra za nowu knježacu měšćanostku Berlina wuzwolić.

Liča z wulkimi stratami

Berlin (dpa/SN). Institut němskeho hospodarstwa (IW) liči w drobnowikowanju a w gastronomiji z wulkimi stratami wobrota, dyrbjeli-li prawidło 2G po wšej Němskej wukazać. Institut z toho wuchadźa, zo přisadźa wobchody jenož w decembru 5,3 miliardy eurow, kaž fachowc IW Christian Rusche nowinarjam rjekny. Měli wobkedźbować, zo ćerpja zawody mjeztym hižo druhe lěto w dohodownym času pod wobmjezowanjemi korony dla. Z 2G maja jenož hišće šćěpjeni a wustrowjeni přistup do wobchodow.

Smjertne plany dokumentował

Z tradicionalnym zapinjenjom wjace hač 50 000 pisanych swěčkow na drje najznaćišim hodownym štomje swěta při Rockefel­lerowym centeru su w milionowej metropoli New Yorku wčera adwent oficialnje zahajili. Po tym zo dyrbjachu spektakl loni ­koronapandemije dla bjez přihladowarjow přewjesć, smědźeše publikum lětsa zaso pódla być. Foto: pa/AP/Diane Bondareff

Planuja razniše naprawy

štwórtk, 02. decembera 2021 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Ministerski prezident Sewjerorynsko-Westfalskeje Hendrik Wüst (CDU) je sej do dźensnišeho wuradźowanja Zwjazka a zwjazkowych krajow konsekwentne rozsudy w boju přećiwo dramatisce wulkim ličbam koronainfekcijow žadał. „Njesměmy na konferency ministerskich prezidentow žanym połojčnosćam přizwolić, ale dyrbimy infekcisku žołmu z rozsudźenosću přewinyć“, rjekny Wüst powěsćerni dpa.

Zwjazk a kraje chcychu dźensa razniše naprawy w boju přećiwo koronawirusej wobzamknyć. Prawdźepodobnje posta­jenja nastupajo wobmjezowanje kon­taktow za nješćěpjenych dale přiwótřa. Powšitkowna winowatosć šćěpjenja njeje wuzamknjena. Tež wo mjenje přihla­dowarjach na wulkozarjadowanjach kaž w kopańcy chcychu rěčeć. Dokładne wuslědki hač do kónca redakciskeho časa hišće njepředležachu.

Putin za dojednanje z NATO

štwórtk, 02. decembera 2021 spisane wot:

Moskwa/Riga (dpa/SN). Ruski prezident Wladimir Putin sej wot NATO žada so dale do směra na wuchod njerozšěrić. Jeho kraj trjeba „sylne, spušćomne a dołhodobne wěstotne garantije“, rjekny Putin wčera wukrajnym wulkopósłancam w Moskwje. Runočasnje wuradźowachu wonkowni ministrojo NATO w letiskej stolicy Rize z Ukrainu, kotraž nadźija so sylnišeje podpěry. Lěta trajacy konflikt mjez Kijewom a Moskwu zbudźa tuchwilu nowe napjatosće. USA Ruskej wumjetuja, zo přihotuje „agresiwnu wojersku akciju přećiwo Ukrainje“, štož Moskwa wotpokazuje.

Kaž Putin wukrajnym diplomatam zwurazni, chce Ruska w dialogu z USA na tym wobstać, zo zdźěłaja konkretne dojednanja, kotrež dalšemu rozpřestrěću zapadneje wojerskeje aliancy na wuchod a zaměstnjenju strašnych wojerskich systemow w bjezposrědnim susodstwje Ruskeje federacije zadźěwaja. Tele garantije měli zawjazowace być. Něhdyše ertne připrajenje, zo so NATO na wuchod njerozšěri, njebu dodźeržane.

Rozšěrja móžnosće šćěpjenja

štwórtk, 02. decembera 2021 spisane wot:

Sakska a Braniborska zarjadujetej nowe wjetše a mjeńše centrumy

Drježdźany/Podstupim (dpa/SN). Snadneho wothłosa dla před měsacomaj za­wrjeny šćěpjenski centrum na Drježdźanskich wikach zaso dźěła. Dołho do wotewrjenja čakaše wčera rano wjace hač sto ludźi před durjemi. Mjez zajimcami za šćěpjenje přećiwo koronawirusej bě tójšto staršich wosobow, ale tež młodych.

Započeć chcedźa po informacijach Němskeho čerwjeneho křiža ze 700 šćěpjenjemi wšědnje, hišće bjez internet­neho termina. „Móžemy hišće wjace šćě­pić­, chcemy pak najprjedy raz započeć“, rěčnik zdźěli. Zasadźeć móža serum firmow Biontech/Pfizer, Moderna a Johnson&Johnson.

Z NATO so dojednać?

štwórtk, 02. decembera 2021 spisane wot:
Jako něhdyši statny prezident Sowjetskeho zwjazka Michail Gorbačow němskemu zwjazkowemu kanclerej Helmutej Kohlej w juliju 1990 w Kawkazu wobswědči, zo nima ničo přećiwo zjednoćenju Němskeje a ničo přećiwo tomu, zo budźe hišće eksistowaca NDR hižo bórze z čłonom NATO, jemu – ertnje – přilubichu, zo so zapadny wojerski zwjazk na wuchod njerozšěri. Bohužel njeje sej to Gorbačow tehdy pisomnje dać dał. Mjeztym su kraje kaž Čěska, Pólska, Bołharska, Rumunska a baltiske kraje dawno čłon zapadneje wojerskeje aliancy. Rady bychu tež Ukrainu přiwzali. To pak sej na kóncu tola njezwěrja, dokelž by Ruska tak brónje NATO před durjemi měła. Bjez dźiwa tuž, zo prócuje so nětčiši ruski prezident Wladimir Putin wo zawjazowace dojednanje z NATO, zo so hižo ­dale na wuchod njerozpřestrěje. Ja wšak do tajkeho dojednanja njewěrju. Přewo­čiwidny je stary geostrategiski zaměr USA a zapada scyła: Rusku dołhodobnje na kolena znuzować. Marko Wjeńka

Porjedźenka

štwórtk, 02. decembera 2021 spisane wot:

K wčerawšej powěsći „Rub ze serbskim napisom přepodał“ ma Hartmut S. Leipner z Choćebuza tule porjedźenku:

Parament z napismom w slepjanšćinje „Bóh žohnuj a zwarnuj tebje na wšitkich twojich pućach“ nima ničo činić z Choćebuskim Serbskim muzejom. Je to dar Spěchowanskeho towarstwa za serbsku rěč w cyrkwi z. t. Slepjanskej wosadźe. Wobzamknyło bě to delnjoserbske cyrkwinske towarstwo na swojej wólbnej zhromadźiznje, kotraž wotmě so do prěnjeho adwenta.

Čěska přepołoži pacientow

štwórtk, 02. decembera 2021 spisane wot:

Ústí nad Labem (dpa/SN). W čěskej pomjeznej kónčinje wokoło Ústíja nad Labem su chorownje štwórteje žołmy ko­ronawirusa dla na hranicy swojich móž­nosćow. Třoch intensiwnych pacientow dyrbja z chorobnym awtom a helikopterom z přećeženych chorownjow w Ústíju a Teplicach do Prahi a Plzenja přepołožić, kaž narodny koordinaciski centrum za rozdźělowanje pacientow zdźěla. Přichodne dny chcedźa přidatne kapacity na stacijach koronapacientow wutworić. Ústí nad Labem leži něhdźe połsta kilometrow južnje Drježdźan.

W Čěskej su w běhu sydom dnjow 1 193 infekcijow z koronawirusom mjez 100 000 wobydlerjemi zwěsćili, kaž z najnowšich ličbow strowotniskeho ministerstwa w Praze wuchadźa. Najbóle po­trjechene su wuchodne dźěle kraja. Nimale 6,4 miliony z cyłkownje 10,7 milionow wobydlerjow Čěskeje su mjeztym dospołnje pře koronu šćěpjene.

Strowotniski system čłonskeho kraja EU ćerpi hižo přez lěta pobrachowaceho personala dla, dokelž derje kwalifikowani lěkarjo a hladarjo niskich mzdow dla do za­padnych krajow wotchadźeja.

To a tamne (02.12.21)

štwórtk, 02. decembera 2021 spisane wot:

Z motiwom Lipšćanskich adwentnych wikow wabja w podzemskej železnicy francoskeje stolicy Parisa za wopyt sakskeho wulkoměsta. Wiki pak dyrbjachu koronakrizy dla krótkodobnje wotprajić. Plakaty w Pariskej metro su dźěl kam­panje, z kotrejž wabi Francoska za Lipsk a za nowy direktny lětanski zwisk do wulkoměsta, kotryž wot 2. nowembra wobsteji. Jako běchu akciju nazymu ­planowali, njebě hišće wotwidźomne, zo hodowne wiki tež lětsa zaso wupadnu. Motiw wikow bě zamołwitym kampanje najatraktiwniši.

Dwanaće tydźenjow do jastwa dyrbi muž w jendźelskim Norwichu, po tym zo bě zachod šćěpjenskeho centruma zalěpił. 53lětny bě w nocy klučikowu dźěrku ze spěšnolěpkom zatykał. Wjace hač 500 ludźi z wjetšim rizikom schorjenja njemóžeše tuž kaž planowane třeću sykawu přećiwo koronawirusej dóstać. Wuslě­dźili su skućićela z pomocu awtomatiskeje kamery. Sudnik spěšnje reagowaše a muža bjez wahanja zasudźi.

nawěšk