Křižowka (13.11.20)

pjatk, 13. nowembera 2020 spisane wot:

Wodorunje: 3 koleso, 5 pada nazymu ­ze štomow, 6 ptak, 7 rosće mužej, 10 jednotka kajkosće bencina, 13 stólc, 14 muska kokoš, 15 sćelak

Padorunje: 1 krute připrajenje, 2 norwegska stolica, 3 hrib, 4 hornja rumnosć w domje, 8 dźěl helikoptera, 9 nic krótke, 11 nic drohi, 12 0,0

Tuchwilneje koronapandemije dla njeje přewjele wulětnych cilow. Mnozy sej tuž bliske wuhladnišća chwala, kaž tule w Sakskej Šwicy wěžu pola Rathmannsdorfa. Z 15metrowskeje wěže – na najwyšim dypku su tam 245 metrow nad nulu – maja zajimcy wulkotny wuhlad na nazymsku krajinu kaž tež na skaliska połobskich pěskowčinow. Foto: Steffen Unger

Křižowka (06.11.20)

pjatk, 06. nowembera 2020 spisane wot:

Wodorunje: 3 wobuće, 5 kopar mustwa FC Bayern, 6 Schnabel serbsce, 7 špatny čłowjek, 10 zwjeršna drasta, 13 hospodarski plan, 14 skandal, njelubozny po­dawk, 15 přistojne, sprawne zadźerženje

Padorunje: 1 je wokoło šije, 2 ry­ba­, 3 je na hłowje, 4 sewjeroza­padoeuropski kraj, 8 chorosć dycha­nja, 9 jednacy, 11 bywši serbski rozhłosownik, 12 něhdyši juhosłowjanski prezident

Jeno z terminom

štwórtk, 05. nowembera 2020 spisane wot:
Pančicy-Kukow. Twarjenje zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe w Pančicach-Kukowje je za njepřizjewjenych wopytowarjow zawrjeny, zdźěli předsyda zarjadniskeho zwjazka Měrko Domaška. Wosobinske wopyty su jenož po wob­krućenym terminowym dorěčenju móžne. Termin dojednać hodźi so e-mailnje pod abo pod telefonowymi čisłami 03 57 96 / 9 46 21 (přizjewjernja), 9 46 16 (stawnistwo) abo 94 60 (powšitkownje). Při wobdźěłanju naležnosćow ma so z dlěšim čakan­skim časom ličić, za čož proša wo zrozumjenje, Domaška informuje.

Hnydom dwaj košej połnej hribow, předewšěm maronow, su tele dny Selma, Liane a Leisbeth w lěsu mjez Gołbinom a Rubynom njedaloko Bórkowow namakali. Mokre a miłe wjedro je róstej hribow tež we Łužicy hišće raz tak prawje polěkowało. Snano­ tež wam kónc tydźenja při wuchodźowanju zbožo kiwa. Wzmiće sej tuž korbik sobu, k wěstoće. Foto: Michael Helbig

Čitajće w nowym rozhledźe (30.10.20)

pjatk, 30. oktobera 2020 spisane wot:

Z Wjelećina pochadźacu Evu Gaeding zna­ja mnozy jako swobodnu awtorku, mjez druhim skutkuje za sćelak MDR. Popra­wom pak je wona studowana molerka. Jeje­ twórba „Acker“ na aktualnym titulu Rozhlada poda dohlad do jeje skutko­wanja. Archeologowka Katharina Schmeiduch dźěła wot julija w mjeztym zaso wote­wrjenym Radušanskim słowjanskim hrodźišću. W interviewje powěda wo archeologiji, wo swojim slědźerskim projekće – zwukowych šćerkotawach – a wězo wo swojim nowym městnje skutkowanja.

Žohnowanja rowow přestorčene

pjatk, 30. oktobera 2020 spisane wot:

Nastupajo napjate połoženje kornakrizy dla dóńdźe w někotrych serbskich katol­skich wosadach k změnam. Tak změja w Chrósćicach njedźelu zaso po zwučenym wašnju kemše. Božu słužbu wusy­łaja w interneće přez livestream. Wot­­powědny link Katolski Posoł pod www. posol.­de wozjewi. Kaž pak farar­ Měrćin­ Deleńk­ zdźěli, nyšpor ze žohno­wanjom rowow­ Wšěch swjatych njedźelu njebudźe, jón na pozdźiši termin přestorča.

W Radworju změja na swjedźenju Wšěch swjatych njedźelu, 1. nowembra tež zaso kemše po zwučenym wašnju w 9 hodź. (serbsce) a w 10.30 hodź. (němsce).­ Žohnowanje rowow 1. nowembra tam a 2. nowembra w Zdźěri tohorunja njebudźe. Wobrjad pozdźišo nachwataja. K wopomnjeću Chudych dušow póndźelu, 2. nowembra, budźe w Radworju Boža mša we 18.30 hodź. W Zdźěri kemšow njebudźe. Cyrkej w Radworju je wodnjo stajnje k wosobinskemu modlenju wotewrjena, zdźěla Katolski Posoł.

W Ralbicach su kemše na swjedźenju Wšěch swjatych njedźelu, 1. nowembra, w 10.30 hodź. Nyšpor je w 14 hodź. Boža mša k wopomnjeću Chudych dušow z požohnowanjom rowow njebudźe póndźelu, 2. nowembra, ale pozdźišo.

Kompozicije z mudrymi tekstami

pjatk, 30. oktobera 2020 spisane wot:
Tež w Budyšinje a w Hornjej Łužicy jara znaty je hudźbnik Falkenberg. Wjacore ­razy je bywši spěwar NDRskeje skupiny Stern Meißen mjeztym tež hižo w Budyskim Dźiwa­dle na hrodźe koncertował, posledni raz hakle minjenu sobotu pod hesłom „Im leisen Verschwinden der Landschaft“. A to na wupředatej žurli. Ze swojimi štučka­mi móžeše publikum widźomnje zahorić. Mjez druhim předstaji wón tam tež twórby ze swojeho aktualneho albuma „Menschen auf Brücken“. Přewšo zwjese­leny bě hudźbnik nad tym, zo móžeše w tuchwilnych časach hišće hudźbny wječor w sprje­winym měsće wotměć. Falkenberg poskića swojim fanam njehladajo pra­­widła hudźbneje sceny mnohostronske, atmosferisce huste kompozicije z chětro mudry­mi tekstami, kotrež dyrbi připosłuchar rozklučować móc. Foto: Maćij Bulank

Płastowka (30.10.20)

pjatk, 30. oktobera 2020 spisane wot:

1 oktober, 2 městno plahowanja

wina, 3 pječe chlěb, całty

4 Brennstoff serbsce

5 dźěła w piwarni

6 silwesterski praskotak

7 předmjeno kanclerki

8 francoski prezident

9 bjezwědomje

Kónc tydźenja započina so zaso zymski čas a přestajimy w nocy na njedźelu časniki wo hodźinu wróćo, to rěka wot 3 na 2 hodź. Tež štyriróžkaty časnik při Budyskim póstowym twarjenju dyrbja přestajić. Kedźbliwy pasant pak je dawno hižo pytnył, zo je tam­ na jednej stronje časnik wopak nastajeny a porno tamnym wo dwě hodźinje doprědka spěcha. Foto: SN/Hanka Šěnec

HSSL23

nowostki LND