Pokiwy (09.10.15)

pjatk, 09. oktobera 2015 spisane wot:

Prěnje nazymske koncerty

Slepo. „Ha widźu-li ptačata ćahnyć“ ­zaklinči wotnětka, hdyž so na wjacorych městnach zaso nazymske koncerty ­wotměja. Prěnjej budźetej zajutřišim, njedźelu. W Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje zaspěwa wot 15.30 hodź. chór Łužyca. Popołdnjo w Radworskim hosćencu „Meja“ wuhotujetej wot 16 hodź. Serbski folklorny ansambl Wu­dwor a skupina Přezpólni. Hižo wot 15 hodź. poskićuja tam kofej a tykanc. Dalše koncerty budu 18. oktobra w Chrósćicach z Ćiskowskej rejwanskej skupinu (15.30 hodź.), w Njebjelčicach z chórom Lilija (15.30 hodź.) a w Lubinje ze zhromadnymi delnjoserbskimi chórami (16 hodź.).

Wustajeńca wo hrodźišćach

Budyšin. Z časom nastaća słowjanskich hrodźišćow w Hornjej Łužicy zaběra so nowa wustajeńca „Hrody, črjopy, spanjowe pjeršćenje – regionalna archeologija srjedźowěka“, kotruž wotewru jutře, sobotu, w 15 hodź. w Budyskim Měšćanskim muzeju. Po postrownych słowach wyšeho měšćanosty Alexandera Ahrensa (njestronjan) poda nawoda muzeja dr. Jürgen Vollbrecht dohlad do wob- jednaneje temy. K tomu zaklinči hudźba srjedźowěka, renesansy a baroka.

Rozhłós (09.10.15)

pjatk, 09. oktobera 2015 spisane wot:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń, mjez druhim z pokazku na nazymske koncerty

11:20 Što je domizna? – zjeće temoweho tydźenja

12:00 Nabožne wusyłanje

(Tomasz Dawidowski)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo spožčenju Myta Domowiny a wo nocy kreatiwnych hłowow

13:00 Zajimawostki wo maku

13:30 Nabožne wusyłanje

(Helmut Hupac)

13:40 Zbožopřeća

Wulke pytanje

pjatk, 09. oktobera 2015 spisane wot:
Hdźe móhli so w gmejnach zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe ćěkancy zaměstnić? Z tymle prašenjom zaběra so přichodne wusyłanje hornjoserbskeho telewizijneho magacina Wuhladko jutře, sobotu, w 11.30 hodź. na sćelaku MDR. Hač do 26. oktobra maja gmejny lisćinu­ z móžnymi kwartěrami zestajeć. Ale kotre ležownosće a domy móhli to być? Dale dopominaja we wusyłanju na wulki­ wuspěch, kiž žnějachu sobuskutkowacy a pomocnicy pasionskeje hry w Chrósćicach. Nimo toho wopy­tachu telewizijnicy wuměłču Wóršu Lanzynu­ w Barće a přewodźachu serbskich wobdźělnikow na njedawnym wubědźowanju Blackbird Run w Hózku. Wuhladko wo­spjetuja hižo jutře w 13.30 hodź. na RBB a wutoru, 13. oktobra, w 5.50 hodź. w telewiziji MDR.

Do kina (08.10.15)

štwórtk, 08. oktobera 2015 spisane wot:

8.10.–14.10.2015: Er ist wieder da: wšě­dnje 17:15 a 19:45 hodź. | pj a so 22:30 hodź. Hotel Transsilvanien 2: nj 14:45 hodź. | w 3 D Der Marsianer – Rettet Mark Walney: wšědnje 19:30 hodź. | pj a so 22:30 hodź. | w 3 D Everest: wšědnje 17:15 hodź. (nimo nj a pó) Man lernt nie aus: wu 12:30 hodź. Fack ju Göhte 2: wšědnje 14:15 hodź. (nimo štw, nj a pó), 16:45 a 20:30 hodź. | pj a so 22:15 hodź. Alles steht Kopf: wšědnje 14 hodź. (nimo štw), 16 a 18:15 hodź. | pj a so 23 hodź. | w 3 D Der kleine Rabe Socke 2: wu 12:30 hodź. Minions: wu 12:15 hodź. | w 3 D

Kino-ekstra: Learning to Drive: pó 14:45, 17:15 a 20:15 hodź.

Pokiwy (07.10.15)

srjeda, 07. oktobera 2015 spisane wot:

Běrny w srjedźišću

Wojerecy. Z mnohotnosću běrnow a móžnosćemi jich wužiwanja zaběra so zarjadowanje za seniorow jutře, štwórtk, wot 10 do 13 hodź. na Wojerowskej dźěćacej­ a młodźinskej farmje. Tam informuja wo tym, za čo trjebamy roz­dźělne družiny běrnow, předstajeja nowše a starše družiny a přeradźa recepty, po kotrychž zhromadnje warja.

Nowa twórba zaklinči

Budyšin. Koncert z nowej hudźbu pod hesłom­ „invokacije – Nowa hudźba za pozawnu a pišćele“ wotměje so sobotu, 10. oktobra, w 17 hodź. w Budyskej Mariji Marćinej cyrkwi. Mjez druhim tam Jana Cyžowu kompoziciju „Pola Boha­ jeno so pokojej, moja duša, dokelž wot njeho mam, čehož so nadźijam“ (psalm 62,6) prapremjernje předstaja.

Čmjeła Hana přileći

Hory. Ze swojej aktualnej inscenaciju „Čmjeła Hana namaka přećela“ je Němsko-Serbske ludowe dźiwadło přichodne dny w dźěćacych dnjowych přebywanišćach po puću. Pjatk, 9. oktobra, přileći Čmjeła Hana w 10 hodź. do Horjanskeje pěstowarnje „Lutki“, wutoru, 13. oktobra, dožiwja ju wot 9.30 hodź. we Wotrowskej pěstowarni „Dźěćacy raj“ a štwórtk, 15. oktobra, w 9.30 a w 11 hodź. w Ral­bičanskej pěstowarni „Dr. Jurij Młynk“.

Za naprašowanje sopřizjewić

pjatk, 02. oktobera 2015 spisane wot:

Prěni dźěl naprašowanja čitarjow Ludoweho nakładnistwa Domowina (LND) je so zašły tydźeń ze štyrjomi rozmołw­ny­mi kołami w Budyšinje a Choćebuzu zakónčił. Kaž šef firmy DIMA wične slě­dźenje w Mannheimje, kotraž naprašowanje čitarjow w nadawku LND přewjeduje, Frank Diesing zdźěli, su wob­dźěl- nicy čile a z wulkim angažementom wo wudźěłkach nakładnistwa diskutowali. Woni mějachu tójšto temow, kotrež jim na wutrobje ležachu. W Mannheimje rozmołwnej kole tuchwilu wuhódnoćeja. Zdobom přihotuje DIMA druhi dźěl napra­šowanja, kotryž telefonisce mjez čita­rjemi přewjedu. Za nje móža so zajimcy hišće hač do pjatka, 16. oktobra, w DIMA přizjewić, a to pod telefonowym čisłom 0621 / 18 03 68 - 17 abo z mejlku na . Telefoniske interviewy budu potom kónc ok­tobra a traja něhdźe 15 mjeń­šin. Mjez wšitki­mi wobźělnikami napra­šowanja wulosuja wjacore myta, dobropisy w hódnoće 25 eurow.

Dźensa wječor čaka na publikum NSLDź prěnja wulka premjera noweje hrajneje doby, a budźe to zawěsće zabawny kruch. Komedija „Die Nervensäge“ Francisa Vebera z lěta 1970 bě wulki wuspěch, mjez druhim tež jako Hollywoodski film z Jackom Lemmonom a Walterom Matthauwom. W Budyšinje hraja Anthony Mrosek, Karl Karliczek jako hósć (sedźo), Olaf Hais (wotlěwa) a dalši. Foto: Mirosław Nowotny

Pokiwy (02.10.15)

pjatk, 02. oktobera 2015 spisane wot:

Město swjeći jednotu

Budyšin. Zhromadnje ze swojimi partnerskimi městami swjeći Budyšin jutře, 3. oktobra, 25 lět Němskeje jednoty. Wot 11 do 24 hodź. su wobydlerjo a hosćo přeprošeni na pisany swjedźeń na Hłownym torhošću. Wosebje lubowarjo livehudźby přińdu na swoje kóšty. Mjez druhim hudźi a spěwa skupina Floppy dolls.

Domchowanka w młynje

Čorny Chołmc. Jutře a njedźelu wotměje so w Čornochołmčanskim Kraba­towym młynje domchowanka. Ze spěwami a rejemi Krabatoweho musicala hudźbna šula Bischof swjedźeń w 11 hodź. na dnju jednoty zahaji. W 14 hodź. hraja Chróšćanscy muzikanća, w 16 hodź. předstaji dźěćaca rejwanska skupina ze Židźinoho swój program. Njedźelu, 4. oktobra, chcedźa Rakečanscy dujerjo, pěsnjer Bernd Pittkunings, delnjoserbske drastowe towarstwo Pśěza a dalši wopytowarjow zawjeselić.

Oratorij „Žně“ w cyrkwi

Protyka (02.10.15)

pjatk, 02. oktobera 2015 spisane wot:

Sobotu 3.10.  Domchowanka w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  10:00 Rybarski swjedźeń z pokazku hribow pola Funkec we Wukrančicach

  10:00 Rybarski swjedźeń při Němskopazličanskim wulkohaće

  10:00 Wułójenje a předawanje rybow při Radworskim kupowym haće

  10:30 Tradicionalna kermuša ze swinjorězanjom na Ćišćanskim statoku

  11:00 Oktoberski swjedźeń z Horjanami w Hórkach

  11:00 Budyšin swjeći 25. róčnicu zjednoćenja Němskeje

  14:00 Němski dźeń zwěrjenca we Wojerowskim zwěrjencu

  15:00  Wubědźowanje Powerserb w Pěskecach

  20:00 Serbski spěwny wječork w Pěskecach

Njedźelu 4. 10. 9:30 Serbsko-němske kemše w Bukecach

  15:00 21. literarna kermuša LND w Spalach

  18:00 Oratorij „Žně“ w Budyskej Serbskej cyrkwi

  19:30 Koncert orchestra SLA w Choćebuskim konserwatoriju składnostnje Choćebuskeje nazymy

Wutoru 6.10. 14:00 Wotewrjenje wustajeńcy „Molerstwo Wylema Šybarja“ w Janšojskim domizniskim muzeju

Srjedu 7.10. 19:00 Marko Grojlich předstaji swoju knihu „Mjez Křičom a Lubatu“ w Stróžanskim Domje tysac hatow Štwórtk 8.10. 16:00 Serbske blido w Berlinje

Pjatk 9.10. 15:00 Dźěćacy swjedźeń w Malešanskej pěstowarni „K wódnemu mužej“

Rozhłós (02.10.15)

pjatk, 02. oktobera 2015 spisane wot:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń

11:05 Wjedrowanje w oktobru

11:20 Serbja na zapadźe

11:45 Powerserb

12:00 Nabožne wusyłanje

(Thomas Haenchen)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo zetkanju kulturow w Drjenowje

13:00 Z hudźbu w rozmołwje

13:30 Nabožne wusyłanje

(Dieter Schütt)

13:40 Zbožopřeća

nawěšk

nowostki LND