Z wudaća: srjeda, 06 nowembera 2019

srjeda, 06 nowembera 2019 13:00

Wo sankcijach wothłosować

Berlin (dpa/SN). Předsyda młodźinskeje organizacije SPD Kevin Kühnert chce na stronskim zjězdźe SPD w decembru wo tym wothłosować dać, hač wotstronja wšitke chłostanja pola Hartza IV. Potom chcyli sej młodźi socialdemokraća žadać, zo staja SPD město toho spěchowanje a zakonske prawo na kwalifikaciju do srjedźišća, rjekny Kühnert nowinarjam. Zwjazkowe wustawowe sudnistwo bě rozsudźiło, zo razne skrótšenja přiražkow Hartza IV wustawu ranja.

Kontrole na mjezy zesylnić

Berlin (dpa/SN). Po ilegalnym nawróće hakle njedawno do Libanona wotsunjeneho čłona libanonskeho clana do Němskeje chce zwjazkowy nutřkowny minister Horst Seehofer (CSU) pomjezne kontrole zesylnić. Zwjazkowa policija ma wot dźensnišeho nadawk, fleksibelne kontrole přewjesć a za ludźimi pytać, kotřiž najebać zakaz do Němskeje zapućuja. Do Libanona wotsunjeny čłon clana bě před dnjemi w Bremenje próstwu wo azyl zapodał.

Britiski parlament rozpušćeny

wozjewjene w: Politika
srjeda, 06 nowembera 2019 13:00

Z naprawomaj so jara zesylnjeja (18)

Štó a što tči za serbskimi projektami, kotrež buchu we wobłuku wubědźo­wanja Sakskeho fondsa „Čiń sobu!“ myto­wane? W serialu Serbskich Nowin je předstajamy.

Za wabjenje swojich poskitkow skići inter­net mnoho móžnosćow. To wě tež towarstwo Serbski kulturny turizm. Zaměrnje wužiwaše wone za to minjeny čas socialnu syć Facebook, štož je so wuda­niło. „Mjeztym móžachmy nowych čłonow w towarstwje witać“, wuswětla předsyda Serbskeho kulturneho turizma z.t. Pětr Brězan.

To wšak dawno hišće njedosaha. Tež nowe digitalne srědki su za ludźi dale a wažniše. Prěnjorjadnje je to wězo moderna homepage, kotraž aktualne informacije zjednoća a zajimcam spřistupnja. Za čestnohamtske towarstwo je chětro ćežko tajki poskitk zwoprawdźić. Jako pak sobustawojo wo programje „Čiń so­bu!“­ sakskeho knježerstwa zhonichu, bě jasne, zo tam wo spěchowanske srědki požadaja. Tak su hnydom tři ideje zapodali, a dwě stej myto dobyłoj.

wozjewjene w: Lokalka
srjeda, 06 nowembera 2019 13:00

Wjace wjelkow a wjetša škoda

Drježdźany (dpa/SN). Ličba wjelčich črjódow w Sakskej dale přiběra. W aktualnym lěće přepytowanja su přirunujo z minjenej dobu pjeć nowych črjódow zličili, zdźěli zamołwity zarjad wčera w Drježdźanach. Dokelž je so jedna, Nišćanska, zminyła, su cyłkownje jeno štyri črjódy wjace hač dotal. Cyłkownje mamy nětko w swobodnym staće 22 wjelčich črjódow.

Wjace wjelkow wjedźe pak tež k wjetšim stratam mjez skotom na pastwach. Hač do kónca oktobra su wjelki 342 zwěrjatow zakusali a 75 zranili. 56 skoćatow je zhubjenych. Potajkim bě cyłkownje 473 skoćatow potrjechenych. Loni bě jich 383, zwjetša wowcy a kozy. Wjelki nadpadnychu pak tež ćelata a w jednym padźe štrusa.

Prěni króć po dołhim času je so w lěću poradźiło wjelkomaj sćelak přičinić. Na wojerskim zwučowanišću Hornja Łužica móžachu dwě młodej wjelčicy popadnyć a jimaj pask ze sćelakom přiwjazać, kotryž so po lětomaj zaso pušći. Sćelaki dawaja wažne daty wo pućowanju wjelkow.

wozjewjene w: Politika

26. oktobra před dokładnje lětom bu Marcel Brauman za župana Wojerowskeje župy „Handrij Zejler“ wuzwoleny. Regionalny zwjazk třěšneho zwjazka serbskich towarstwow ma tuchwilu něhdźe 800 čłonow a 20 sobustawskich towarstwow a dalšich skupin.

Po lěće w načolnym čestnohamtskim zastojn­stwje je 56lětny we Łuze (Luga) pola Njeswačidła bydlacy Brauman na prašenja žurnalistki Silki Richter wotmołwił a z njej zhromadnje do zańdźenosće kaž tež do přichoda hladał.

Mnozy ludźo maja zaćišć, zo wot časa Wašeho wuzwolenja za župana Wojerowskeje župy hinaši, čerstwiši wětřik duje ...

wozjewjene w: Towarstwa

Drježdźany (SN). Społnomócnjeny SPD za wuchod a předsyda SPD w Sakskej Martin Dulig žada sej w diskusiji wo zakładnej renće w Němskej skónčnje rozrisanje a kónc blokady ze stron CDU/CSU. „Wuchodna Němska trjeba skónčnje pře­łam­ pola zakładneje renty. Mam dlijenja a lawěrowanja nawodow unije syte“, mě­ni­ Dulig w nowinskej zdźělence. „Nje­trje­bamy stajnje nowe namjety, kaž nětko­ hakle wot Mika Mohringa z Durinskeje, ale skónčnje rozsudy. Koncept SPD leži na blidźe. Wočakuju, zo stronska předsydka CDU Annegret Kramp-Karrenbauer a zwjazkowa kanclerka Angela Merkel stronu wusměritej a zo docpě­jemy skónčnje wuslědk. Wšo druhe njemóžeš ludźom – wosebje na wuchodźe – hižo dlěje posrědkować. Trjebamy připóznaće žiwjenskeho wukona ludźi přez zakładnu rentu – a to nětko.“

wozjewjene w: Politika
srjeda, 06 nowembera 2019 13:00

Kónc februara Słowakska woli

Bratislava (SŽ/K/SN). W Słowakskej budu sobotu, 29. februara 2020, Narodnu radu wolić. Termin je předsyda parlamenta Andrej Danko wozjewił. To budu wosme parlamentne wólby w stawiznach samostatneje Słowakskeje. Politiske strony a hibanja Danko namołwja, wo přichilnosć wolerjow wěcownje z programami wojować. Jich nawodow wón zdobom napo­mina, wólbny bój fairnje wjesć. Wobydlerjow předsyda parlamenta pozbudźa, zajimować so za přichod Słowak­skeje a zamołwiće wolić. „Waš hłós móže wo tym rozsudźić, kajku poziciju budźe Słowakska w přichodnych štyrjoch lětach zastawać“, Danko zwurazni.

Strony, hibanja a wotmyslene koalicije maja po zakonju kandidatne lisćiny najpozdźišo 90 dnjow do wólbow statnej komi­siji zapodać. Zapłaćić maja wólbnu kawciju 17 000 eurow. Za wólbny bój smědźa kandidaća maksimalnje tři miliony eurow nałožić. Prawo wolić maja w Słowakskej wobydlerjo wot 18tych narod­nin. Na wólbach smědźa so tež we wu­kraju bydlacy słowakscy staćenjo wobdźělić. Wo to pak dyrbja so požadać. Wolić móža z listom abo elektronisce.

wozjewjene w: Politika
srjeda, 06 nowembera 2019 13:00

Nowy šef frakcije

Erfurt (dpa/SN). Dźeń po raznej diskusiji wo móžnym zhromadnym dźěle z AfD měješe durinska CDU dźensa noweho frakciskeho šefa wuzwolić. Jenički kandidat bě po informacijach rěčnika strony dotalny předsyda Mike Mohring. CDU bě bě při njedawnych wólbach krajneho sejma třećinu swojich mandatow w Erfurtskim parlamenće přisadźiła.

wozjewjene w: Politika
srjeda, 06 nowembera 2019 13:00

„Šćipate a zabawne kino“

Choćebuski jedyn z nawjedowacych filmowych festiwalow swěta

Choćebuz (SN/CoR). W přitomnosći patrona 29. Choćebuskeho filmoweho festiwala (CFF), zwjazkoweho ministra financow a wicekanclera Olafa Scholza (SPD), su wčera wječor w tamnišim statnym dźiwadle lětušu filmowu přehladku zahajili­. Z hosćom běštaj nimo toho tež předsyda­ kuratorija CFF Matthias Platzeck a filmowy team wotewrjen­skeho paska „Smuggling Hendrix“ wo­koło re­žisera Mariosa Piperidesa.

„Kónc zymneje wójny bě zdobom započatk Choćebuskeho filmoweho festiwala. Wot lěta 1991 je so wón na jedyn z nawjedowacych festiwalow swěta wuchodoeuropskeho filma wuwił“, praji Olaf Scholz. „Hoberske změny w krajach wuchodneje Europy su na dotalnych filmowych lětnikach runje tak wulki zaćišć zawostajili kaž so na hnujace wašnje wotbłyšćowali. Tež lětuše přinoški dadźa přihladowarki a přihladowarjow znowa intensiwnje so wobdźělić na žiwjenju protagonistow na mjezy wuchoda a zapada 30 lět po powalenju murje.“

wozjewjene w: Kultura
srjeda, 06 nowembera 2019 13:00

Z połnej koncentraciju do načolneje hry

W nazymskich prózdninach podachu so Worklečanscy wolejbulisća do treningoweho lěhwa w sportowym centrumje Rabenberg. Wot pjatka do njedźele stejachu tam taktiske lekcije pod na­wo­dom Stephana Wjeńki, hry kaž tež­ zwučowanja mocy a wutrajnosće po instruk­ciji Clemensa Eckerta na pro­gramje.

Wolejbulisća prěnjeho a druheho mustwa Viktorije Worklecy běchu chutnje při wěcy. Hrajerjo wokoło kapitana Ludwiga Eckerta přihotowachu so tak na wažne partije sezony. Tež zhromadnosć a zabawa přinošowaštej k dobrej atmosferje mjez wobdźělnikami treningoweho lěhwa. Na wróćopuću z Rudnych horin zdobychu sej Worklečenjo na wotpočnišću nowych přiwisnikow. Tři wuměnkarki (hlej foto) jim wotnětka palcy tłóča, hdyž zaso wo dypki dźe.

wozjewjene w: Sport
srjeda, 06 nowembera 2019 13:00

Dalši wuspěch pod Šibjeńcu žnjeli

SJ Chrósćicy II – HZ Wojerowski FC II/Wětnica-Hola 2:1 (1:0)

Zestawa domjacych: B. Klimant – M. Donat, Kl. Mark, Šiman, Ki. Mark, Zahrodnik (73. Handrik), Wowčer, Domaška, Šołta (85. Cyž), Liznar (90. T. Klimant), J. Donat

wozjewjene w: Sport

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND