Z wudaća: srjeda, 29 julija 2020

srjeda, 29 julija 2020 14:00

Pytaja dale za Maddie

Hannover (dpa/SN). W padźe zhubjeneje Maddie McCann je policija dźensa rano jednu z małozahrodkow w Hannoveru dale přepytała. Při tym zasadźichu tež mały bager. Dźěła steja po informacijach statneho rěčnistwa w zwisku z lěta 2007 z dowoloweho objekta w Portugalskej zhubjenej tehdy třilětnej. Podhladny je 43lětny Němc, kiž sedźi tuchwilu w Kielskim jastwje. Wón bydleše 2007 w Hannoveru.

Statne rěčnistwo přepytuje

Düsseldorf (dpa/SN). Po sypnjenju domskeho w Düsseldorfje z jednym mortwym dźěłaćerjom je statne rěčnistwo přepytowanja zahajiła. Při tym chcedźa zwěsćić, hač bě něchtó sypnjenje zawi­nował. Dotal njewědźa, hač wšitke twarske dowolnosće předležachu. Twarjenje je so póndźelu sypnyło. Něšto pozdźišo dźěłaćerja pod rozwalinami mortweho namakachu. Za dalšim zhubjenym dźěłaćerjom intensiwnje pytaja.

Schröder: Trump ma šansy

wozjewjene w: Politika

Idejowe wubědźowanje sakskeho fondsa­ „Čiń sobu!“ je we wosebitej kate­goriji „Žiwa dwurěčnosć“ znowa tworićelskosć na dobro našeje maćeršćiny po­zbudźiło. W serialu Serbske Nowi­ny tule rjad drobnych a małych projektow předstajeja.

Prochnawe a roztłate drjewo je. Barba na du­bowych deskach so pušća. Motiw „Braška a njewjesta“ – w lěće 2004 bě ju Běłochołmčanka Maren Beh­rens molowała a wot Łazowskeje gmejny na prědnim Drěwčaskim křižowanišću při wohnjowobornym domje nastajić dała – chcedźa nětko wobnowić. Domizniske towarstwo Drěwcy 99 z. t. dósta za to z fondsa „Čiń sobu“ něhdźe 900 eurow. „Nam dźe wo wjetše hódnoćenje wjes­neho srjedźišća a turizma. To sej woby­dlerjo přeja“, měnitaj iniciatoraj Frank Linge a Werner Bunk, wobaj wot lěta 1993 čłonaj Drěwčanskeje wjesneje rady. Werner Bunk běše dlěje hač lětdźesatkaj nawoda tamnišeje wohnjoweje wobory. Frank Linge skutkuje wot lěta 2017 jako wjesny předstejićel za Drěwcy a Lipiny.

wozjewjene w: Lokalka
Chětro napjate je połoženje tuchwilu w přepjelnjenych lěhwach ćěkancow na juhu Italskeje. Jeničce w juliju je tam 5 300 nowych migrantow dojěło. W lěhwach, kotrež steja koronapandemije dla pod karantenu, dochadźa stajnje zaso k njeměram. Z lěhwa w přistawje města Porto Empedocle (hlej wobraz) je so póndźelu 520 tuneziskich migrantow wudobyło. Foto: dpa

wozjewjene w: Politika
srjeda, 29 julija 2020 14:00

Gmejnscy radźićeljo so hibali

Postupowanje komuny twarskich planow priwatnika dla njeměr zbudźa

Njebjelčicy (SN/JaW). Twarska naležnosć w Serbskich Pazlicach, kotruž je Njebjelčanska gmejnska rada 2. julija w Pěskecach rozjimała (SN rozprawjachu), a někotre dalše ćeže zbudźeja tuchwilu tójšto prašenjow a njeměra mjez wobydlerjemi gmejny.

wozjewjene w: Lokalka

Po jednym lěće twarskeho časa „BigBattery Łužica“ LEAG na probu dźěła

Milina zdawa so w Němskej samo­zrozumliwa być. Smy so na to zwučili, zo je zastaranje zaručene. Na časy, w kotrychž elektriska energija wjacore hodźiny k di­spo­ziciji njebě, so snano starše generacije hišće dopominaja. Miks energijow, dźensa do zastaranskeje syće dodawanych, je wo tójšto wobšěrniši hač hišće před třomi lětdźesatkami. Tohodla je syć druhdy jara wućežena, samo hač k hranicy přećeženja. Trjeba tuž je zastaranje z milinu stabilizować.

Zaso raz steji Čorna Pumpa z projektom w srjedźišću energijownistwa, kotryž ma směrodajny do přichoda być. A zdawa so, zo koncern Łužiska energija a milinarnje (LEAG) z nim mjenje kontrowersow w ludnosći zbudźa hač předchadnik Vattenfall Europe w lěće 2008 z pilotowej připrawu k wotšćěpjenju wuhlikoweho dioksida z milinarnjoweho procesa. Te­hdyše prócowanja, klimješkodźacy płun dlěje do powětra njepušćeć, běchu zwrěšćili, dokelž je wobydlerjo njeakcepto­wachu.

wozjewjene w: Hospodarstwo
srjeda, 29 julija 2020 14:00

Wjace pjenjez za dźěći

Berlin (dpa/SN). Dźěćacy pjenjez wot přichod­neho lěta wo 15 eurow zwyša, kaž zwjazkowe knježerstwo dźensa wobzamkny. Je to centralny dźěl zakonja wo wo­lóženju swójbow. Po tym ma so tež bjezdawkowy dźěćacy podźěl wo 500 na cyłkownje 8 388 eurow powjetšić. Hižo w koaliciskim zrěčenju 2018 běchu zwyšenje dźěćaceho pjenjeza wo cyłkownje 25 eurow zakótwili. Po prěnim zwyšenju wo dźesać eurow spočatk 2019 jón wot 1. januara wo dalše 15 eurow zwyša.

Wobzamknyli su dźensa tež nowo­rjadowanje za wulkorězarnje, kaž bě to zwjazkowy dźěłowy minister Hubertus Heil (SPD) připowědźił. Tak smědźa rězar­nje přichodnje jenož hišće ze swójskimi dźěłowymi mocami skót rězać a ro­zebrać. Zasadźenje špatnje płaćenych pož­čenych dźěłowych mocow chcedźa zakazać a kontrole w zawodach zesylnić.

wozjewjene w: Politika
srjeda, 29 julija 2020 14:00

Lehrer weiterhin gesucht

Ministerium und Landesamt ergreifen zusätzliche Maßnahmen

Bautzen (SN/MiR/bn). Es wird heiß, wirklich heiß – wenn es darum geht, die Schulen mit ausreichend Lehrern zu versorgen. Wenn es darum geht, den Sorbischunterricht zu sichern, umso mehr. Ein Beispiel dafür, wie schwer es ist, genü­gend Fachpersonal einzusetzen, zeigt die Grundschule in Baruth, die der Malsch­witzer Schule angegliedert ist. Dort droht bei der aktuellen Planung, dass mit dem kommenden Schuljahr der Unterricht in sorbischer Sprache nur noch in geringerem Umfang als bisher stattfinden kann. Angelika Schulze unterrichtet dort von der 1. bis zur 4. Klasse die Schüler in der sorbischen Sprache an sich sowie auch in den Unterrichts­fächern Werken und Musik. „Alle bisherigen Schüler wollen weiterhin Sorbisch lernen.

wozjewjene w: SN Deutsch
srjeda, 29 julija 2020 14:00

Ein „epochaler Schritt“

Das beschlossene Strukturstärkungsgesetz erhält einen sorbischen Passus

Mit Spannung haben der sorbische Dach­verband Domowina und die Stiftung für das sorbische Volk auf die Abstimmung über das Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen und das Kohleausstiegsgesetz am 3. Juli im Bundestag gewartet: Wird der Vorschlag, den Domowina, Stiftungsrat und Parlamentarischer Beirat der Stiftung für das sorbische Volk für das Strukturstärkungsgesetz in den Parlamentsbetrieb eingebracht haben, die kritischen Prüfungen der Abgeordneten bestehen? Weil dem sorbischen Volk durch die Abbaggerung von 137 Dörfern in der Nieder- und mittleren Lausitz im Laufe der letzten 150 Jahre große Verluste seiner Substanz zugefügt wurden, ist solch ein Passus berechtigt.

wozjewjene w: SN Deutsch
srjeda, 29 julija 2020 14:00

Italska podlěši wuwzaćny staw

Rom (dpa/SN). Italske knježerstwo chce koronapandemije dla wukazany wu­wzać­­ny staw hač do 15. oktobra podlěšić. Wón płaći tam hižo šěsć měsacow a by so poprawom 31. julija skónčił. Mini­sterski prezident Giuseppe Conte rje­kny wčera w Romje, zo je podlěšenje „nje­wobeńdźomne“. Politikarjo prawicarskeje opozicije a někotři prawniscy fachowcy so tomu spřećiwjeja. Woni maja zakładne prawa ludźi za wohrožene a wumjetuja knježerstwu, zo z dekretami knježi a parlament wuzamkuje. Nuzowy staw w Italskej poprawom jenož po přirodnych katastrofach wukazaja.

wozjewjene w: Politika
srjeda, 29 julija 2020 14:00

Viel positives Feedback

Die Akzeptanzkampagne des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Kultur und Tourismus „Sorbisch? Na klar.“, um die sorbische Sprache lebendig zu erhalten, ist im Februar angelaufen. Georg Bensch sprach mit dem Pressesprecher des Kulturministeriums Jörg Förster, wie sie angenommen wird.

Was wollen Sie mit dem Projekt erreichen?

J. Förster: Wir wollen mit der Kam­pagne die Akzeptanz für die sorbische Sprache in der Lausitz steigern, Wissen vermitteln und so die Wertschätzung ihres­ Gebrauchs in der Öffentlichkeit fördern.­ Im Sinne einer offenen und demo­kratischen Gesellschaft vermittelt die Kampagne gelebte Vielfalt auf regionaler Ebene. In der Kampagne geht es weniger um die sorbische Kultur, sondern um die Sprache an sich, die erhalten und gefördert werden soll. Mit „Sorbisch? Na klar.“ wollen wir bewusst auch diejenigen erreichen, die nicht oder kaum Sorbisch können. Das spricht viele in der Region an. Auch mich persönlich, denn ich bin im Bautzener Umland aufgewachsen und habe sorbische Vorfahren, spreche jedoch die Sprache nicht.

wozjewjene w: SN Deutsch

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND