Z wudaća: pjatk, 19 nowembera 2021

pjatk, 19 nowembera 2021 12:00

Krótkopowěsće (19.11.21)

Natyknjenja njepopušćeja

Budyšin. Docpěteho schodźenka přećeženja w sakskich chorownjach dla płaći wot dźensnišeho w mnohich wobłukach rjadowanje 2G. Incidenca po RKI wučinja w Budyskim wokrjesu 804. Tam su wčera za minjenej dnjej wo 1 923 natyknjenjach z koronawirusom informowali. We wokrjesu Zhorjelc běchu w samsnym času 442 infekcijow a dwaj smjertnej padaj. Incidenca po RKI je tam dźensa 334,9.

Dobyćerjej wurisanja Kocor 2.0

Budyšin. W kompozitoriskim wurisanju Kocor 2.0 Towaršnosće za spěchowanje Serbskeho ludoweho ansambla je jury dobyćerjow pomjenowała. Prěnje myto spožča Kulowčanej Lukasej Čórlichej za twórbu „Njesmjertnosć“ za orchester a sopran-solo, třeće myto Dennyjej Hozmanej z čěskich Liběšic za twórbu „Nadźija, lubosć, wěra“, spisanu za solo-spěw z klawěrnym přewodom. Druhe myto ­jury njespožča.

Wo čěskich Němcach

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Bjez termina přećiwo koronawirusej so šćěpić dać bě wčera móžno w Budyskim Centeru na Žitnych wikach. Hnydom wot ­spočatka bě rynk dołhi, ludźo dyrbjachu hač do dweju hodźin čakać, zo by jich mobilny šćěpjenski team Němskeho čerwjeneho křiža zastarał. Přichodny šćěpjenski termin poskićeja tam jutře wot 10 do 17 hodź. Foto: Carmen Schumann

wozjewjene w: Socialne
pjatk, 19 nowembera 2021 12:00

Nowu filmowu dobu zahajić

Cordula Ratajczakowa

Njeby-li žanr w Serbach hižo na – wot­wisnje wot definicije – znajmjeńša dwaceći lět trajacu tradiciju zhladował, by „hudźbne widejo“ dobry kandidat za hornjoserbske słowo lěta 2021 było. „Spočatk doby serbskeho hudźbneho wideja?“, prašeše so kolega Bosćan Nawka hižo loni w awgusće, jako bě skupina Astronawt prěni widejoklip na Youtube-kanalu „Serbska hudźba – Sorbian music“ wozjewiła. Mjeztym namakaš tam dohromady dwanaće přinoškow, dwaj z nich dožiwi­štej na lětušim Choćebuskim filmowym festiwalu (CFF) swoju premjeru, dalšej serbskej widejowej premjerje cyle hinašeho razu stej na CFF k tomu přišłoj. A lisćina nowych klipow přeco hišće dospołna njeje. Hač hiphop, pop, punk, techno, folkpunk a folkpop, hač mainstream abo subkultura – wšelakorosć młodeje serbskeje hudźby wotbłyšćuje so tež we widejach. Za kóždy słód a narok je tam něšto pódla, a to je derje tak. A zo so nimo wuměłskeje runiny politiska diskusija wo serbskim feminizmje, seksizmje a šowinizmje – ­je-li w tym zwisku adjektiw docyła legitimny – wuwiwa, je pódlanski efekt, kotryž wosobinsce witam.

wozjewjene w: Rozmyslowane
pjatk, 19 nowembera 2021 12:00

Znowa słowo lěta pytane

Serbske Nowiny a nakładnistwo wot jutřišeho namjety zběraja

Budyšin (SN/CoR). Lěto 2021 so nachila, a tuž je pomału tež načasu za facity najwšelakorišeho razu. Jako instituciji, kotrejuž nadawk je hajić serbsku rěč, chcetej redakcija Serbskich Nowin a Ludowe nakładnistwo Domowina tuž znowa online-akciju „Hornjoserbske słowo lěta“ přewjesć. Hinak hač na lońšej premjerje, při kotrejž bě aktiwne wobdźělenje zjawnosće wobmjezowane na to, z předpołoženeje lisćiny potencielnych kandidatow swojeho faworita wuzwolić a za njeho wothłosować, so podźěl zjawneho wob­wliwowanja tónraz powjetši. Tak móža zajimcy hižo nětko w prěnim kroku sobu pomhać, lisćinu dźesać kandidatow-wopřijećow w nowembrje zestajeć. Hakle w druhim kroku sćěhuje w decembrje poprawne wothłosowanje wo tym, što skónčnje budźe „Hornjoserbske słowo lěta 2021“.

wozjewjene w: Kultura
pjatk, 19 nowembera 2021 12:00

Magacin „Carpe noctem“ hotowy

W zašłych měsacach je so skupina młodostnych wokoło Milenki Rječcyneje prócowała, wšitke zaćišće serbsku pop-operu „Carpe Noctem – Njeskónčna nóc“ nastupajo w spisanym magacinje zapopadnyć. Nětko wón předleži.

Chrósćicy (SN/JBo). Wulki podźěl na projekće „Młodeho magacina Serbskich Nowin“, kotryž wuńdźe 3. decembra, měješe mjez druhim Dawina Suchec. Wona bě tež hižo plakat za pop-operu zhotowiła. Swoju nazhonitosć z tym pokaza, zo je ze wšelakimi layoutami, pismami a barbami magacinej načasny, moderny raz dała. Wukubłanča na medijowu wuhotowarku rozłožuje: „Mje je ideja, tajki zešiwk zestajeć, hnydom zahoriła. Wosebje zajimawe bě, z mnohimi ludźimi hromadźe na projekće dźěłać směć. Podate běchu jeničce wobsahi. Tak mějach dosć móžnosćow kreatiwity.“

wozjewjene w: Kultura
pjatk, 19 nowembera 2021 12:00

Nysowy filmowy festiwal mytowany

Ruth Lorenz z Nysoweho filmoweho festiwala a Tobias Gubsch z towarstwa Kunstbauerkino we Wulkich Hendrichecach (Großhennersdorf) staj předwčerawšim w Drježdźanach Sakske europske myto 2020 přijałoj. Z wuznamjenjenjom we wob­jimje 500 ­eurow připóznawa prezidij Europskeho hibanja Sakskeje wot lěta 2004 ­angažement w němsko-čěsko-pólskim třikrajowym róžku skutkowaceho festiwala. „Kaž nimale žadyn druhi němski zwoprawdźa Nysowy filmowy festiwal europsku mysl a mjezy překročace zhromadne dźěło“, rjekny direktor Sakskeje centrale za politiske kubłanje dr. Roland Löffler. Foto: meeco Communication Services

wozjewjene w: Kultura
pjatk, 19 nowembera 2021 12:00

Z próstwu měšćanskej radźe

Budyšin (SN). Rada za serbske naležnosće w Sakskej zaběraše so na swojim wčerawšim digitalnym dźěłowym zetkanju z přihotom zhromadneho posedźenja z braniborskej serbskej radu, kotrež přewjedu 26. nowembra. Kaž gremij w zdźělence informuje, budźe zetkanje hladajo na aktualne wuwiće dospołnje digitalne a ma mjezsobnej informaciji słužić. Sakskich radźićelow mjez druhim zajimuje, kak braniborska serbska rada dźěławosć organizuje, wosebje na polu komunalnych temow. Dalši wobłuk su aktualne prašenja změny strukturow.

Hladajo na diskusiju posedźenja Budyskeje měšćanskeje rady 24. nowembra wo móžnym znowanatwarje Bismarckoweho pomnika na Čornoboze serbska rada wšitkich namołwja móžnosć zjawneje peticije wužiwać, zo bychu so k tomu wuprajili. Peticija je přistupna pod . Zdobom gremij měšćansku radu prosy, zo by sej brizancu tematiki wu­wědomiła hladajo na dotal dobre mjezsobne poćahi wšitkich wobydlerjow Łužicy, ale zdobom tež nastupajo móžne wuskutki taj­keho rozsuda w přichodźe.

wozjewjene w: Towarstwa
pjatk, 19 nowembera 2021 12:00

Zaso w centrumach šćěpić

Drježdźany (dpa/SN). Marburgski zwjazk (MB) sej žada w Sakskej šćěpjenske centrumy zaso wotewrěć. „Trjebamy krótke puće, krótke čakanske časy a njeběrokratiske poskitki šćěpjenja – nic jenož w metropolach, ale předewšěm tam, hdźež su šćěpjenske kwoty niske a incidency wysoke“, wuzběhny dźensa předsyda sakskeho krajneho zwjazka MB Torsten Lippold. Chorownje a lěkarske praksy njemóža šćěpjenja dosahajcy zaručić.

Powěsć wopačna

Waršawa/Minsk (dpa/SN). Němska rozprawy wo přiwzaću 2 000 ćěkancow na běłorusko-pólskej mjezy wotpokazuje. Na wopyće we Waršawje zwjazkowy nutřkowny minister Horst Seehofer (CSU) wčera wječor wuzběhny, zo njeje k tajkemu dojednanju dóšło. Do toho bě rěčnica běłoruskeho prezidenta Aleksandera Lukašenka zadźiwanje zbudźiła. Po jeje słowach je sej Lukašenko wot zwjazkoweje kanclerki Angele Merkel (CDU) žadał, zo ma wona humanitarny koridor za 2 000 ćěkancow do EU zwoprawdźić.

W Awstriskej zaso lockdown

wozjewjene w: Politika
Dale přiběraceje ličby natyknjenjow z koronawirusom dla tež w Čěskej nětko we ­wosebje potrjechenych kónčinach wojakow zasadźeja. W južnomorawskim Břeclavje zapokazachu jich wčera w chorowni, zo móhli chorobnym sotram při hladanju ­pacientow pomhać. Chorownja je dospołnje přećežena. Foto: pa/ČTK/Vaclav Salek

wozjewjene w: Politika
pjatk, 19 nowembera 2021 12:00

Niwow dale zawěsćić

Drježdźany (dpa/SN). Sakska chce žiwjenje we wjesnych kónčinach atraktiwniše sčinić. Na wčerawšim posedźenju krajneho sejma je minister za regionalne wu­wiće Thomas Schmidt (CDU) kónčinam dale podpěru na wysokim niwowje za­wěsćił. W časowej dobje 2021 do 2027 – to je spěchowanska perioda Europskeje unije – je wjac hač 207 milionow eurow srědkow k dispoziciji. Sakska pak chce podpěru wudospołnić. „Wažny princip wostanje, zo maja Leaderowe regiony wulke swobody. To płaći za zdźěłanje strategijow runje tak kaž za wuzwolenje projektow“, rjekny Thomas Schmidt. Nimo postajenjow ze stron EU Sakska Leaderowym kónčinam tuž žane hranicy njestaja, ale přewostaja jim samym rozsud. Spěchowanje mjenowaše minister wuspěšnu stawiznu.

wozjewjene w: Politika

nawěšk

nowostki LND