Z wudaća: srjeda, 11 meje 2022

srjeda, 11 meje 2022 13:00

Krótkopowěsće (11.05.22)

Zetkanje dźiwadłow zahajene

Plauen/Zwickau. Pod patronatstwom prezidenta sakskeho krajneho sejma dr. Matthiasa Rößlera a sakskeje krajneje ministerki za kulturu a turizm Barbary Klepsch (wobaj CDU) bu wčera 11. zetkanje sakskich dźiwadłow zahajene. Hosćićel je dźiwadło Plauen-Zwickau. Mjez cyłkownje jědnaće wobdźělacymi so jewišćemi je tež Němsko-Serbske ludowe dźiwadło ze swojej inscenaciju „Gott“.

Kompetencny centrum załoža

Nossen. Kompetencny centrum za ekologiske ratarstwo chce sakski minister za ratarstwo Wolfram Günther (Zwjazk 90/Zeleni) póndźelu w Nossenje wote­wrić. Zaměraj Krajnemu zarjadej za wobswět, ratarstwo a geologiju přisłušaceje institucije stej mjez druhim produktiwitu družin ekologiskeho plahowanja stopnjować a jich atraktiwitu z na praksu orientowanymi poručenjemi powjetšić.

Znowa smjertne pady

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Z prěnim zarywom za nowu porjedźernju Němskeje železnicy (DB) w Choćebuzu su wčera z najwuznamnišim projektom strukturneje změny pokročowali. Cyłkownje 500 čerwjenych balonow symbolizowachu podrys železniskeho zawoda a wotbłyšćowachu zdobom ­prěnje 500 nowych dźěłowych a wukubłanskich městnow na stejnišću. Nimo zwjazkoweho kanclera Olafa Scholza (SPD, srjedźa) běchu tež braniborski ministerski prezident Dietmar Woidke (SPD, 1. wotlěwa) a dalši zastupjerjo z politiki a předewzaća DB pódla. W nowej porjedźerni budźe hač do 1 200 dźěłowych městnow nastać. Foto: DB/Oliver Lang

wozjewjene w: Hospodarstwo
srjeda, 11 meje 2022 13:00

„Kralowna“ znowa zaklinči

„Budyske pišćelowe lěćo“ słuša mjeztym ke krutym kulturnym wjerškam w sprjewinym měsće. Spěchowanske towarstwo Cyrkwinskohudźbny skutk Budyšin wuhotuje jón lětsa 5. raz. Kaž w minjenych lětach je předsyda towarstwa, cyrkwinskohudźbny direktor ­Michael Vetter, tež lětsa syłu renoměrowanych organistkow a organistow z tu- a (zdźěla dalokeho) wukraja na koncertny rjad přeprosył.

Budyšin (SN/bn). „Budyske pišćelowe lěćo“ zahaja tónraz srjedu, 8. junija, z koncertom w Budyskej cyrkwi swj. Pětra. Michael Vetter a tachantski kantor Kamil Maksymilian Kulawik prezentujetaj rědke twórby za dwoje pišćele, nawjazujo tak na dotalne zazběhi rjadu z předchadnikom Kulawika Friedemannom Böhme.

wozjewjene w: Kultura
srjeda, 11 meje 2022 13:00

Film, fota a hudźba z Ukrainy

19. Nysowy filmowy festiwal přichodnu wutoru zahaja

Wulke Hendrichecy (SN/CoR). Solidarnje z wot wójny potrjechenymi ludźimi sadźi 19. Nysowy filmowy festiwal (NFF), wotměwacy so wot 17. do 22. meje, w programje z filmom, hudźbu a wustajeńcu ukrainske akcenty. Za ćěkancow je zastup k wšitkim zarjadowanjam darmotny. Na šěsć dnjach předstajeja w 20 hrajnišćach w třikrajowym róžku něhdźe 90 hrajnych, dokumentarnych a krótkofilmow w třoch wubědźowanjach, wšelakorych rjadach. Čitanje, koncerty a wustajeńcy festiwal skulojća.

wozjewjene w: Kultura

Sprjejcy (JoS/SN). Wutwar Małeje Sprjewje mjez Bórkhamorom a wuliwom do Sprjewje w Sprjejcach je nimale dokónčeny. Wot Łužiskeje a srjedźoněmskeje towaršnosće za hórnistwowe zarjadnistwo (LMBV) zrěčensce wjazana firma Hagn Umwelttechnik ze Sulzemoosa je „swoje kófry nimale spakowała“. Nadawk je spjelnjeny, jenož zbytne dźěła maja hišće zdokonjeć. Jedyn z nich je wotstronić ­stary rołowód z přeměrom 1 600 milimetrow, kiž trjebachu za wotwodźenje wody z Wochožanskeje jamy do přitoka bywšeje rjedźernje za jamowu wodu w Nowej Wsy (Burgneudorf). Ćežku techniku zasadźeja, zo bychu přeprěkowanje roła spody rěčnišća wotstronili. Za to po­brjohaj wubagruja, rołu wuryja, wotrězk pod Małej Sprjewju wotrězaja a wotstronja. Na to twarskej wobłukaj zaso z pódu napjelnja a tež tu běh rěki zreguluja. To ma hač do kónca meje trać. „Wšitke dźěła časowemu planej wotpowěduja“, nowinski rěčnik LMBV Uwe Steinhuber zwěsći. „Sobu wupisane zwosadźenja a zawjazowace narunanske naprawy pobrjóžnych wobłukow traja hač do klětušeho.

wozjewjene w: Hospodarstwo
srjeda, 11 meje 2022 13:00

Serbske mjenowe prawo budźe

Hišće we wobłuku podijoweje diskusije składnostnje pućowanskeje wustajeńcy „Was heißt hier Minderheit?“ spočatk apryla w zwjazkowym sejmje w Berlinje steješe prašenje w rumje, kak nastupajo reformu mjenoweho prawa w Němskej dale poběži. Wšako z lěta 2020 namjet ekspertoweje komisije předleži. Nětko zda so něšto hibać, zdźěli zapósłanc Južnoschleswigskeho wolerskeho zwjazka Stefan Seidler.

Berlin (SN/at). „To je wuběrna powěsć za Serbow: Zwjazkowe knježerstwo je signalizowało, zo budźe namjet ekspertoweje komisije z lěta 2020 zwoprawdźić, mjenowe prawo wotpowědnje serbskim tradicijam přiměrić“, zdźěli zapósłanc zwjazkoweho sejma Stefan Seidler (SSW).

wozjewjene w: Politika
srjeda, 11 meje 2022 13:00

Dalša pomoc Ukrainje z USA

Washington (dpa/SN). Dom reprezentantow USA we Washingtonje je wot prezidenta Joewa Bidena zapodaty pomocny paket za Ukrainu dale rozšěrił a z wulkej wjetšinu schwalił. Při tym hłosowachu zapósłancy Bidenowych Demokratow kaž tež opozicionelnych Republikanow za naćisk zakonja. Paket ma cyłkowny wobjim nimale 40 miliardow dolarow. Senat, druha komora parlamenta, dyrbi hišće přihłosować. Biden bě kongres wo 33 miliardow dolarow prosył.

Mało nadźije za wojowarjow

Kijew (dpa/SN). We woclowni Mariupola wobkruženi ukrainscy wojacy njesmědźa objekt po woli ruskich woblěhowarjow wopušćić. Ruske wójsko dotal wšitke namjety k cofnjenju wojakow wotpokazuje, rjekny ukrainski prezident Wolodymyr Zelenskyj medijam. Zdobom chwaleše statny šef wuspěch ukrainskeho wójska pola Charkiwa, hdźež móžachu wjacore wsy wróćo zdobyć a ruskich nadpadnikow wućěrić.

Dodatny etat wobjednawali

wozjewjene w: Politika
Palestinjenjo w Zapadnojordanskim kraju přewodźuja ćěło žurnalistki, kotraž bě při israelskej wojerskej akciji w měsće Dshenin žiwjenje přisadźiła. Schirin Abu Akle dźěłaše jako reporterka za arabski sćelak Al-Dshasira. Při raciji israelskeje armeje bě k raznej třěleńcy z Palestinjanami dóšło. Wobě stronje dawatej sej winu na smjerći žurnalistki. Foto: dpa/Shadi Jarar‘Ah

wozjewjene w: Politika
srjeda, 11 meje 2022 13:00

To a tamne (11.05.22)

Wotpinjeneje miliny dla byštej so sotře w Indiskej bjezmała na wopačneho muža wudałoj. Žonje běštej na zhromadnej hosćinje samsnu njewjesćinsku drastu woblečenej. Jako nadobo milina wupadny, přewjedźeštej žonje wšelake kwasne wobrjady z wopačnym mužom. Hakle, jako so swěcy zaso zaswěćichu, swójby misnjenje widźachu. Duchowni na to kwasne wobrjady wospjetowachu – tónkróć w prawej zestawje.

Dospołnje nahi a k tomu hišće pjany šofer wosoboweho awta je w Dobrjoługu-Góstkowje (Doberlug-Kirchhain) na juhu Braniborskeje zasadźenje policije zawinował. Policistam wón napadny, dokelž jědźeše přespěšnje po seklojtej čarje a na signale zastojnikow njereagowaše. Hakle z pomocu hozdźikoweje deski móžachu jeho zadźeržeć. Drasty namakachu w kófrowej rumnosć. Test wunjese 1,62 promilow.

wozjewjene w: To a tamne
srjeda, 11 meje 2022 13:00

Baerbock: Złóstnikow chłostać

Kijew (dpa/SN). Wonkowna ministerka Annalena Baerbock je na swojim prěnim wopyće w Ukrainje po zahajenju ruskeho nadpada šěroku podpěru při přepyto­wanju wójnskich złóstnistwow přilubiła. Zamołwitych za zawlečenja, mordarstwa a wumocowanja měli konsekwentnje chłostać, rjekny wona w Kijewje, hdźež bě ju jeje ukrainski kolega Dmytro Kuleba na rozmołwu přijał. „Tohodla chce Němska mjezynarodne přepytowanja předewšěm přez mjezynarodne chłostanske sudnistwo politisce, pjenježnje a tež z němskim personalom podpěrować“, rjekny politikarka Zelenych.

wozjewjene w: Politika

nawěšk

nowostki LND