Nadróžny popłatk za awta schwaleny

pjatk, 08. meje 2015 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Wjele diskutowany na­dróžny popłatk mawt za wosobowe awta na awto- a zwjazkowych dróhach je doskónčnje schwaleny. Zwjazkowa rada je dźensa wotpokazała, posrědkowanski wuběrk zasadźić. Zwjazkowe kraje kaž Sewjeroryns­ko-Westfalska a Badensko- Württembergska běchu sej tole žadali, zo móhli so hišće wšelake wuwzaća w pomjeznych kónčinach zrjadować. Zwjazkowy wobchadny minister Alexander Dobrindt (CSU) bě so do wothłosowanja hišće­ raz za mawt wuprajił. Klětu chcedźa ju na hišće njeznatym terminje zawjesć. Mawt ma statej kóžde lěto 500 milionow eurow wunjesć. Je to projekt po wuraznym přeću bayerskeje CSU.

Róčnicu wopominali

pjatk, 08. meje 2015 spisane wot:
Berlin (dpa/SN/K). Ze zhromadnym zeńdźenjom stej zwjazkowy sejm a Zwjazkowa rada dźensa w přitomnosći prezidenta Joachima Gaucka a kanclerki Angele Merkel 70. róčnicu kónca Druheje swětoweje wójny wopominałoj. Prezident zwjazkoweho sejma Norbert Lammert (CDU) hódnoćeše woporniwosć woja­kow aliěrowanych a Čerwjeneje armeje. 8. meja je za kontinent dźeń wuswobo­dźenja, „njeje pak žadyn dźeń němskeho samowuswobodźenja“. Respekt zasłužeja sej předewšěm ći, kotřiž su z „njepředstajomnymi stratami nacionalsocialistiske knježerstwo zakónčili“. Gauck wopyta po swjatočnosći braniborski Lebus, hdźež je na wosud padnjenych sowjetskich wojakow dopomnił.

Němska skónčnje kapitulowała

pjatk, 08. meje 2015 spisane wot:

8. meje rano je 8. pólska diwizija pěškow bjez wjetšich bojow Budyšin zdobyła. Jednotki Wehrmachty běchu město hižo wopušćili. Třećina twarjenjow bě zničena abo ćežko wobškodźena, mjez nimi bě tež wupaleny Serbski dom na Lawskich hrjebjach. Samsny dźeń hakle je 2. pólska tankowa brigada po ćežkich bojach Biskopicy wobsadźiła. Pola Neustadta dóńdźe znowa k ćežkim wojowanjam. Pólske wójsko bě nawječor Pirnu zabrało a němsko-čěsku hranicu mjez Łobjom, Sebnitzom hač do Habrachćic wobsadźiło. Sowjetska 28. a 52. armeja je 8. meje Lubij a Zhorjelc bjez bojow wuswobodźiła. Wobě měsće přetraštej wójnu bjez škodow.

To a tamne (08.05.15)

pjatk, 08. meje 2015 spisane wot:

Hanjenje „Wy promowowana rić“ ma přičina hnydomneho wupowědźenja bydlenja być. Tole je Mnichowske hamtske sudnistwo rozsudźiło. Podružnik bě přenajerja bydlenje na tele wašnje ranił. Sudnistwo při swojim wusudźe wobkedźbowaše, zo wobaj mužej w samsnym domje bydlitaj a zo su zetkanja njewobeńdźomne. Nimo toho njebě so po­družnik za swoje słowa zamołwił.

Sam z ćahom dale jěł je třilětny hólc njedaloko Freiburga. Nan móžeše na dwórnišću z dalšimaj dźěsćomaj a wozyčkom hišće wulězć. Třilětny pak wosta w ćahu, jako so durje awtomatisce zawrěchu a ćah wotjědźe. Sobujěducy přewostajichu dźěćo lokomotiwnikej. Na přichodnym dwórnišću přepodachu je nanej.

Łužica (08.05.15)

pjatk, 08. meje 2015 spisane wot:

Wutwarej domu přihłosowali

Zły Komorow (dpa/SN). Wutwar planowaneho domu ćěkancow w Lubnjowskej spěchowanskej šuli móža přihotować započeć. Sejmik wokrjesa Hornje Błóta-Łužica je wčera wječor wotpowědny naćisk z wjetšinu schwalił, kaž rěčnica sejmika zdźěli. W spěchowanskej šuli chcedźa wot kónca lěta hač do sto ćěkancow zaměstnić. Spočatnje bě rěč wo 130. W potrjechenym wjesnym dźělu Dłopje (Kittlitz) bydli tuchwilu 137 ludźi. Přetwar domu chcedźa nětko přihotować a twarske planowanja zahajić. Lubnjowski měšćanosta Helmut Wenzel (nje­stronjan) bě w zwisku z planowanym domom­ za požadarjow azyla hroženske listy dóstawał.

Hwězdna jězba do parka

„Mjezynarodny młodźinski wjeršk – 17“ wotmě so dźensa w Berlinje. 54 holcow a hólcow ze statow G 7, Europskeje unije a prohowych krajow diskutowaše tam wo tem­ach z perspektiwy młodostnych, kotrež chce tež junijski wjeršk G-7 w bayerskim Elmauwje wobjednawać. Dźensa dopołdnja su so wobdźělnicy před Brani­borskimi wrotami za foto zestupali. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Britojo wolanowy parlament

štwórtk, 07. meje 2015 spisane wot:
London (dpa/SN). Wobydlerjo Wulkeje Britaniskeje wola dźensa nowu delnju komoru parlamenta. Wólbne lokale su hač do 23 hodź. wotewrjene. Štó přichodnje w kraju knježi, je po naprašowanjach dospołnje njewěste. Wobkedźbowarjo wočakuja chětro snadny rozsud, hač so na kóncu dotalny premierminister David Cameron abo jeho wužadar Ed Miliband přesadźi. Dyrbi so z tym ličić, zo njedóńdźe k jasnym wjetšinam w parlamenće. Po wšej Europje wólby we Wulkej Britaniskej z wulkej napjatosću wobkedźbuja, dokelž dźe tež wo to, hač kraj w Europskej uniji wostanje. Cameron bě w padźe swojeho znowawuzwolenja ludowe wothłosowanje wo tymle prašenju připo­wědźił. Prezident Europskeho parlamenta Martin Schulz je dźensa hišće raz před tajkim referendom warnował, dokelž móhło to EU „do wuskosćow přinjesć“.

Steinmeier w Ruskej

štwórtk, 07. meje 2015 spisane wot:
Wolgograd (dpa/SN/K). Wonkowny minister Frank-Walter Steinmeier (SPD) wobdźěli so dźensa w něhdyšim Stalingradźe na wopominanju kónca Druheje swětoweje wójny před 70 lětami. Hromadźe z ruskim kolegu Sergejom Lawrowom wopyta wón rowy ruskich a němskich wojakow. W Stalingradźe bě jedna z najsurowišich bitwow Druheje swětoweje wójny howriła, žadaca sej na woběmaj stronomaj wjace hač 700 000 mortwych. K prěnjemu bilateralnemu zetkanju Steinmeiera z Lawrowom po lońšim nowembru w Berlinje zdźělichu, zo je runje aktualnych problemow Ukrainy dla wažne mjez sobu rěčeć. Zwjazkowy pre­zident Joachim Gauck je so při wopo­minanju statysacow zahinjenych jatych sowjetskich wojakow aliěrowanym a Ruskej za wuswobodźenje dźakował.

Stawk tola dočasnje zakónčić?

štwórtk, 07. meje 2015 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Dźěłarnistwo lokomotiwnikow (GdL) nětko tola wo tym rozmysluje, hač do njedźele planowany stawk dočasnje zakónčić. Šef dźěłarnistwa Claus Weselsky rjekny dźensa w Hessenskim rozhłosu: „Dźensa popołdnju zdźělimy, kak namjet Němskeje železnicy posudźujemy. Pak ze stawkom pokročujemy, pak jón w rozumnym wokomiku přetorhnjemy.“ Železnica bě wčera namjetowała, zo móhł něhdyši braniborski ministersk­i prezident Matthias Platzeck jako posrědkowar skutkować. Weselsky wšak je w prěnjej reakciji wotpokazał, tajkeje „PR-akcije“ železnicy dla stawk přetorhnyć. Přiwšěm wón přilubi, namjet železnicy dokładnje pruwować.

BND kooperaciju z NSA wobmjezuje

štwórtk, 07. meje 2015 spisane wot:

W spionažnej aferje BND-NSA, kotraž wot najnowšeho tež poměr w koaliciji poćežuje, wočakuje zwjazkowe knježerstwo z USA bórze wotmołwu na swoje prašenja.

Berlin (dpa/SN/K). Knježerstwo chce mjez druhim wědźeć, kak je so wobchadźało z lisćinami nastupajo cile ameriskeho čušlenja. Tole rozprawja nowina Bild. Lisćiny maja so potom parlamentnemu kontrolnemu gremijej zwjazkoweho sejma přepodać.

słowo lěta 2020

nawěšk