Łužica (08.06.15)

póndźela, 08. junija 2015 spisane wot:

Zajim z USA za Łužicu

Wjelcej (dpa/SN). Wudobywanje miliny z wobnowjomnych energijow we Łužicy je tež w USA zajim zbudźiło. Skupina ameriskich politikarjow chce tuž jutře Braniborsku wopytać. Hosćo z pjeć zwjazkowych statow USA přińdu na přeprošenje zapósłanče Zelenych w Braniborskim krajnym sejmje Heide Schinowsky, zdźěla jeje wólbnowokrjesny běrow. Do programa słuša wopyt brunicoweho regiona Wjelcej. Tam produkuja solarnu energiju kaž tež biomasu. Kónčina je wot wotbagrowanja wohrožena. Tež krajny sejm chcedźa Američenjo wopytać, kaž ze zdźělenki wuchadźa.

Dorost zaměrnje pytać

Kritizuje sakske knježerstwo

pjatk, 05. junija 2015 spisane wot:
Zhorjelc (SN). Zhorjelski wyši měšća­nosta Siegfried Deinege (njestronjan) informacisku politiku sakskeho knježerstwa při zarjadowanju prěnich přijimarnjow za požadarjow azyla raznje kritizuje. Hakle wčera bu jemu zdźělene, zo ma so bydlenski dom studentow w Zho­rjelcu krótkodobnje jako přijimarnja ćěkancow wužiwać a zo su tam bydlacym 35 studentam ke kóncej měsaca wupowědźili. „Ani wobchadźenje ze studentami, ani njedosahacu informacisku politiku ze stron Swobodneho stata Sakskeje napřećo wysokej šuli a městu k tutej temje njemóžu akceptować“, Deinege praji. Přiwšěm ma wón zrozumjenje za to, zo steji Sakska hladajo na cyłkowne połoženje pod wulkim ćišćom. Rozsudy tajkeho razu pak měli so do toho ze zamołwitymi komunow wotrěčeć. Rěčnica města Silvia Otto zwurazni: „Wobydlerjo su minjene měsacy ze swojim zasadźenjom nazornje dopokazali, zo smy tolerantne a swětej wotewrjene město. Zo by tomu dale tak wostało, je jasna komunikacija z ludźimi trěbna.“

Z pomocu hoberskeju kranow je so chinskim pomocnikam dźensa poradźiło, znje­zboženu pasažěrsku łódź na rěce Jangtse wobroćić, zo móhli ćěła woporow z njeje chować. Prawdźepodobnje je wjace hač 400 wosobow při katastrofje žiwjenje při­sadźiło. Łódź bě so póndźelu při wichoru powróćiła. Foto: dpa/Li Ga

Politikarjo na cyrkwinskim dnju

pjatk, 05. junija 2015 spisane wot:
Stuttgart (dpa/SN). 35. němski ewangelski cyrkwinski dźeń dožiwi dźensa wopyt politikarjow kaž zwjazkoweje kanclerki Angele Merkel (CDU), wicekanclera Sigmara Gabriela (SPD) a dalšich. Merkel přednošowaše w Stuttgarće wo digitalnej towaršnosći. Gabriel wobdźěli so na di­skusijnym kole wo dwělomnym trans­atlantiskim zrěčenju TTIP. Předsydka frakcije Zelenych w zwjazkowym sejmje Katrin Göring-Eckardt a nutřkowny minister Thomas de Maizière (CDU) rěčeštaj z wobdźělnikami wo politice napřećo ćěkancam a wo cyrkwinskim azylu. Hižo wčera witaše zwjazkowy prezident Joachim Gauck wobdźělnikow zetkanja, kotrež traje hač do njedźele.

Wosobinske daty „wotkryte“

pjatk, 05. junija 2015 spisane wot:
Washington (dpa/SN/K). Dotal njeznatym hackeram je so poradźiło, zadobyć so do kompjuterow ameriskeho knježerstwa z prawdźepodobnje štyrjomi mi­lionami wosobinskich datow knježerstwowych přistajenych, nětčišich kaž tohorunja prjedawšich. Přisłušny słužbny wotrjad Office of Personal Management potrjechenych tuchwilu wo tym informuje, zo njeje pokradnjenje jich datow wuzamknjene. Jedna so wo sensibelne daty, kotrež hodźeli so bjeze wšeho tež za financne manipulacije znjewužiwać. Ministerstwo za škit domizny a zwjaz­kowa policija FBI brizantnu naležnosć přepytujetej. Medije USA rozprawjeja, zo wu­chadźa ataka hackerow z Chiny.

Grjekska smě wodychnyć

pjatk, 05. junija 2015 spisane wot:
Brüssel/Athen (dpa/SN/K). Krótko do ultimatuma je Mjezynarodny měnowy fonds (IWF) Grjekskej dowolił ratu 300 milionow eurow, kotruž by wona dźensa płaćić měła, přepokazać hakle kónc měsaca. IWF wotpowědowaše tak próstwje Grjekskeje. Do kónca junija wšak dyrbi jemu wot bankrota wohroženy kraj 1,4 miliardy eurow wróćić. Ministerski pre­zident Alexis Tsipras informuje dźensa parlament wo jednanjach z pjenjezyda­wa­rjemi. Po nowinje Tagesspiegel je Tsipras zwólniwy, za dalšu financnu pomoc dawki nahladnje zwyšić. Předwidźanej stej mj. dr. luksusowy a solidarny dawk. Němska kanclerka Angela Merkel napomni Grjeksku k „jasnym napinanjam“.

Nawrót Ruskeje njepředstajomny

pjatk, 05. junija 2015 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Němska zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) ma nawrót Ruskeje do skupiny najwažnišich industrijnych statow (G 8) za njerealistiske. „To njeje tuchwilu předstajomne“, rjekny předsydka CDU powěsćerni dpa, po­twjer­dźi pak, „Někotre konflikty kaž tón w Sy­riskej njejsu bjez Ruskeje rozrisajomne.“ Tohodla ma kanclerka prawidłowne zwi­ski­ k ruskemu prezidentej Wladimirej Puti­nej. Rusku běchu loni ze skupiny G 8 wuzamknyli, wumjetujo jej aneksiju połkupy Krim. Njedźelu chce Merkel statnych a knježerstwowych šefow USA, Francoskeje, Wulkeje Britaniskeje, Italskeje, Kanady a Japanskeje na bayerskim hrodźe Elmau witać.

Wojerowsku tzwr Haar und Kosmetik Figaro počesćichu wčera ministerski prezident Stanisław Tilich, Budyski krajny rada Michael Harig (wobaj CDU, 3. a 5. wotprawa) a prezident Drježdźanskeje rjemjeslniskeje komory dr. Jörg Dittrich (naprawo) z Mytom přichoda – rjemjeslniski wobchod lěta 2015. Dźakownej a hordej přiwzaštej myto jednaćelka předewzaća Elke Beyer (srjedźa) a nawodnica wukubłanja Kerstin Geisler (2. wotprawa). Gratulacijam přizamknyštaj so jednaćel rjemjeslniskeje komory dr. Andreas Brzezinski (nal.) a wiceprezidentka Sakskeho krajneho sejma Andrea Dombois (CDU, 2. wotlěwa) Foto: HWK Drježdźany

To a tamne (05.06.15)

pjatk, 05. junija 2015 spisane wot:

Queen raz cyle blisko dožiwić smědźa štyrjo Němcy kónc junija w Berlinje. Na wopyće britiskeje kralowny změja woni składnosć, Elizabeth II. wosobinsce ze­znać. Britiske wulkopósłanstwo je štyrjoch wobdźěl­nikow z cyłkownje 1 200 kandidatow za zetkanje z 89lětnej wu­zwoliło. Dobyćerjo wobdźěla so mjez dru­him na zahrodowej party wulkopósłanca, maja pak wšelke prawidła dodźeržeć: Selfieje z kralownu su absolutnje tabu.

Muža z drastoweho kontejnera wuswobodźiła je Berlinska wohnjowa wobora. Wón bě w nocy na štwórtk w Friedrichs­hainje přez wěko do kontejnera zalězł. Te pak njehodźa so wotnutřka wotewrěć, dokelž so awtomatisce zamkaja. Woby­dler bě muža wobkedźbował a wołaše wohnjowu woboru. Wona kontejner namócnje wočini a nańdźe w nim „zadobywarja“, kiž bě so mjeztym spać lehnył.

Łužica (05.06.15)

pjatk, 05. junija 2015 spisane wot:

Planowarjo regiony so zeńdu

Wojerecy (SN/ch). Město Wojerecy je přichodny tydźeń z hosćićelom mjeztym 10. sakskeho kongresa regionalneho plano­wanja. Dwudnjowu konferencu 11. a 12. junija zarjaduje Regionalny pla­nowanski zwjazk Hornja Łužica-Delnja Šleska we Wojerowskej Łužiskej hali. Na zeń­dźenje wočakuja sto zastupnikow planowanskich zwjazkow, wjesnjanostow a druhich komunalnych politikarjow kaž tež wědomostnikow, zastupnikow zarjadnišćow a planowanskich běrowow. Wojerecy su sej wědomje wuzwolili, kaž nawoda w Budyšinje zaměst­nje­neho planowanskeho zwjazka Hornja Łužica-Delnja Šleska, Peter Heinrich, zdźěli. Město chcedźa wobdźělnikam předstajić.

Wočakuja nawal na čołmy

nawěšk