Łužiske liški Běła Woda

– Drježdźanske lodowe lawy 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

Dwaj dnjej do patoržicy witachu hrajerjo z Běłeje Wody Drježdźanske lodowe lawy k derbyjej w liščej jamje. W prěnich mjeńšinach njewupadaše wulce za horcym derbyjom. Fanojo wězo znowa pobrachowachu, tola tež na lodźe so runjewon njepaleše. Raz tu jedyn pospyt, raz tam, ničo strašneho pak pódla njebě.

Po dźesać mjeńšinach pak darichu do­mja­­cy hosćom jedyn konter (třo přećiwo jednomu), kiž wrotar Mac Carruth najprjedy sensacionelnje wotwobara, w druhim pospyće pak bě bjezmócny. Jeničku wulku składnosć za liški měješe Rylan Schwartz, wón pak wokomik předołho přemyslowaše. Runje, jako so Łužičenjo trochu do hry namakachu, klinkaše k dru­hemu razej w swójskej klětce. Špatnu přihrawku wotpopadny Drježdźanski topscorer Jordan Knackstedt. W druhim pospyće wón na 2:0 zwyši. Hnydom na to mějachu hrajerjo ze sakskeje stolicy samo hišće wulku składnosć k třećim wrotam, tola Carruth steješe prawje a puk wotblokowa. Hornjołužičenjo w prěnich 20 mjeńšinach chětro přesłapichu.

Dary za dorost

wutora, 29. decembera 2020 spisane wot:
Dokelž so lětsa tež w rjadach Sporto­weho towarstwa Marijina hwězda žane hodownički přewjesć směli njejsu, staj dorostowej trenarjej Kai Frencel (srjedźa) a Manuel Rychtar kaž tež Dawid Matik (naprawo), zamołwity za koparski dorost, dźěćom koparskeho cyłka młodźiny D mały darik pola kóždeho jednotliwca doma přepodali. Foto: Borbora Frenclowa

Awtorka dźensa Tereza Wićazowa

Hrajna abo powšitkownje tež sportowa doba 2019/2020, ale tež 2020/ 2021 budźe zawěsće mnohim sportowčam a sportowcam w pomjatku wostać. Dotal sym so w tutej kolumnje wědomje temy „korona“ pasła. Tola nětko pospytam z wubranymi přikładami na hinaše wašnje sportowe lěto 2020 zjimać. W nalěću kaž tež nětko w nazymje je so amaterski sport wusadźił. Tola někotrym sportowčam a sportowcam bě to pohon, so na kreatiwne a swójske wašnje pohibować resp. přiwšěm planowane projekty zwoprawdźić.

W aprylu startowaštaj Serbski Sokoł z.t. a Spěchowanske towarstwo Serbskeje wyšeje šule „Michał Hórnik“ Worklecy z.t. zhromadnje sportowu akciju třěš­neho zwjazka serbskich sportowčow a sportowcow. Planowany běh sponsorow za přetwar šule bě wupadnył. Socialny projekt měješe předwidźane, zo so za pře­twar šule pjenjezy hromadźa, zo móže so šulerka z genetiskim defektom na wučbje wobdźělić. Tak namakachu zamołwići alternatiwu: wirtuelne sportowanje, při kotrymž móžeše so kóždy wobdźělić a tak šulerku a přetwar podpěrać.

Sport (23.12.20)

srjeda, 23. decembera 2020 spisane wot:

Megapochod wobornikow

Wot 27. do 28. měrca 2021 zarjaduja a wuhotuja Harald Skopi (Dobrowólna wohnjowa wobora Narć), Robert Novy (Narćanski wjesny předstejićer) a Diana Franke-Skopi tak mjenowany darowanski pochod, a to we łužiskim rewěrje. Jedna so tu wo ćah wuchowanskich mocow, kotrež zběraja pjenjezy za towarstwo Paulinchen z.t. a feuerkrebs.de. Wšitke informacije za 112 kilometrow dołhi pochod, kotryž je bjez wubědźowanskeho charaktera, steja na www.feuerwehrspendenmarsch.de. Přizjewjenja za jednotliwcow a skupiny pod www.baer-service.de

Połny program za Liški

Po tym zo su Běłowodźanscy lodohokejisća wčera wječor doma w liščej jamje přećiwo Lodowym lawam z Drježdźan 3:2 dobyli, woni sobotu, kaž tež přichodnu póndźelu a srjedu hižo zaso hraja.

26.12. 14:00 EC Kassel Huskies –

  Łužiske liški

28.12. 19:30 Łužiske liški –

  EV Landshut

30.12. 19:20 Łužiske liški –

  Bietigheim Steelers

Prěni tuk hižo wotběhany

Tabulka (22.12.20)

wutora, 22. decembera 2020 spisane wot:

Aktualna lodohokejowa tabulka DEL2

1. Ravensburg Towerstars 13 28 53:32 

2. EC Kassel Huskies 12 25 43:26

3. EHC Freiburg 12 25 53:37 

4. EC Bad Nauheim 13 22 43:45

5. Bietigheim Steelers 12 21 43:35

6. Tölzske lawy8 18 38:23

7. EV Landshut12 18 47:47

8. Lawy Frankfurt 13 18 37:47

9. LP Crimmitschau 13 17 41:41

10. Łužiske liški10 14 26:35

11. ESV Kaufbeuren 10 10 41:45

12. Drježdźanske LL12 9 25:46

13. Tigry Bayreuth 12 7 31:49

14. Sokoły Heilbronn 6 5 17:30

Faworit z rutinu dobył

wutora, 22. decembera 2020 spisane wot:

Łužiske liški Běła Woda – Ravensburg Towerstars 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Po słabej, ale wuspěšnej hrě minjeny pjatk witachu Łužiske lodohokejowe liški njedźelu načolnika tabulki z Ravensburga, je rutinowany team z tójšto nazhonitymi a robustnymi hrajerjemi. Liški su skerje hišće zelene za wušomaj, wšako su najmłódši cyłk ligi. Toho­dla dźěchu hosćo tež jako faworit do hry.

Prěnja třećina bě hišće poměrnje wuru­nana, ale hóstne mustwo měješe wjacore lěpše móžnosće. Mac Carruth we wrotach Běłeje Wody pak měješe ­znowa wulkotny dźeń a wšitke spočatne nadběhi přećiwnika wotwobara. To spožči jeho kolegam na lodźe mocy dosć, a tak so woni chětro wobarachu a poněčim respekt­ před Ravensburgčanami spušćichu. Jich nawjedowanje padny tak lo­gisce po wurjadnej akciji jednotliwca. Andreas­ Driendl wuhra cyły škit inkluziwnje ­wrotarja a suny puk do čorneho. Dalše tři dobre móžnosće hosćićelski goalie wotwobara, tak zo dźěchu Běło­wodźenjo ze snadnym zastatkom 0:1 do prěnjeje pře­stawki.

Nowe lěto započina so hnydom ze sportowym wjerškom. Sakski koparski zwjazk wuhotuje prěni raz swójsku tak mjenowanu eFootball trophy, elektroniske koparske wubědźowanje wo krajny pokal za Fifa 21 hrajerjow. Mišter kwa­lifikuje so za tak mjenowany ePokal Němskeho koparskeho zwjazka (DFB), a wězo syda wjele mytow. Přizjewić móžeće so hišće hač do jutřišeho 23. decembra 2020.

Wuhrata budźe trophy na PS 4 kaž tež na XBOX One. Hrać budu w k.o.-modusu 1 přećiwo 1. Wuměnjenja su za kóždeho hrajerja samsne. Za kóždy konsolowy turněr pytaja 128 wobdźělnikow. Koło přewjedu wot 6. do 31. januara 2021. A wšitcy zajimcy smědźa so wobdźělić.

Přizjewić móžeš so online pod https://www.sfv-online.de/news/details/sfv-landesverbands-trophy-sachsenmeister-gesucht/. Dyrbiš pak znajmjeńša 16 lět być. Potom dóstanješ mejlku z infor­macijemi a wopodstatnjenjom, zo sy přizjewjeny. Te dyrbiš wot swójskeho sportoweho towarstwa wupjelnić a wob­krućić dać. Za towarstwo móža so tež wjacori hra­jerjo přizjewić.

Sebastian König zastojnstwo złožił

wutora, 22. decembera 2020 spisane wot:

Na zelenym trawniku knježi w Choćebuskim Stadionje přećelstwa hižo dlěši čas hodowny měr. Tola hnydom pódla koparskeho pola, w běrowach towarstwa, hdźež sobudźěłaćerjo jenož hišće skrótšene dźěłaja, je so strukturelnje něšto změniło. Sebastian König je swoju funkciju jako sportowy nawoda spušćił. Jeho poziciju wobsadźić njeje tučasnje předwidźane. König, kiž bě do toho hižo wuspěšny trenar juniorow w zwjazkowej lize­, pak wostanje nawoda młodźinskeho centruma Energije.

Přihotuja swětowy cup w Oberhofje

wutora, 22. decembera 2020 spisane wot:
Mjeztym zo je so karawana najlěpšich biatletkow a biatletow swěta po prěnim z třoch­ trimestrow najprjedy raz rozpušćiła, přihotuja so w Oberhofje na swětowej cupaj spočatk noweho lěta. Tež wosebita konstrukcija, zwjazowaca stadion z nowym funkciskim twarjenjom, je mjeztym natwarjena. Prěni swětowy cup w Oberhofje budźe wot 8. do 10. januara, dalši wot 13. do 17. januara 2021. Foto: Ralf IIgen

Z pomocu widejoweje konferency srjedź decembra je dźěłowa skupina „dalewjedźenje winowatostnych hrow“ Sewjerowuchodneho koparskeho zwjazka Němskeje (NOFV) wo móžnosćach dalewjedźenja tychle partijow wuradźowała. K tomu je 19 towarstwow cyle rozdźělne namjety zapodało. Často pak poćahowachu so wone na aktualnu poziciju w tabulce. Při wšitkich přemyslowanjach steještej zahaćenje pandemije a strowota kóždeho před sportowskim a hospodarskim aspektom. Diskusija steješe sylnje pod aktualnym lockdownom a aktualnymi ličbami kołowokoło pandemije.

Hrajnemu wuběrkej na kóncu konferency doporučichu, z regionalnej ligu hakle po 31. januaru 2021 pokročować, zo by na kóncu tež rozsud wo zestupje a postupje na hrajnišću nastał. Zakónčić prěnje koło ma při tym najwyšu prioritu. A to wšo ma hač do 30. junija 2021 zakónčene być, při čimž maja tež předpisy z towaršnosće wobkedźbować. Nadrob­no­sće a jednotliwe mysle a přeća kaž na přikład Biskopičanskeho KT abo FC Energije Choćebuz chce dźěłowa skupina na přichodnym posedźenju 13. januara 2021 rozjimać.

Dodawk k regionalnej lize

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND