Słowakska legenda njeboh

wutora, 02. februara 2016 spisane wot:

Peter Čačko rozprawja z Bratislavy za Serbske Nowiny:

Po cyłej Słowakskej běše salesian-duchowny Anton Srholec legenda. Z tajkej sta so ze swojim žiwjenjom, skutkowanjom a wotkazanjom. Tysacy wěriwych kaž njewěriwych su jeho lubowali, přisłušnicy elity naroda runje tak kaž na kromje towaršnosće žiworjacy. Nětko wo njeho žaruja. W starobje 86 lět je dr. hc. Anton Srholec spočatk januara w Bratislavje na raka zemrěł, wo kotrymž bě hakle měsac do toho zhonił. Ze žarowanskej Božej mšu rozžohnowa so z njeboćičkim 3 000 ludźi. Poslednje božemje praji jemu tež prezident Andrej Kiska.

Minister zdobom wobskóržbnik

pjatk, 29. januara 2016 spisane wot:
Waršawa (dpa/K/SN). Po wichorojtej debaće je Pólski sejm wobzamknył, justicne ministerstwo a generalne statne rěčnistwo zjednoćić. Za změnu přisłušneho zakonja hłosowaše 236 zapósłancow, 209 z nich to wotpokaza, sedmjo so hłosa wzdachu. W diskusiji opozicija nacionalno-konserwatiwnym wumjetowaše, zo zakoń njewotwisnosć statneho rěčnistwa skóncuje. Zastupnicy wobskóržby přeměnja so skerje do politiskich funkcionarow. Spomnjeny zakoń zarjaduje so bjeze wšeho do serije dwělomnych reformow, kaž bywa to nowy medijowy zakoń, ke kotrymž móže knježerstwo nawodne městna w zjawnoprawniskich medijach po dobrozdaću wobsadźić.

„Sedźimy kaž na bombje“

pjatk, 29. januara 2016 spisane wot:

Pólske knježerstwo wuměnja wodźacych zastojnikow institucijow

Waršawa. Nowe pólske knježerstwo z ministerskej prezidentku Beatu Szydło na čole z wotmachom wšitke wodźace pozicije w ministerstwach, financnych zarjadach a wojewódstwach wuměnja. Při tym dźe wo cyłkownje 1 500 wodźacych zastojnikow. Dźěłoprawniske zakonje, kotrež na přikład zakazuja, samodruhe žony pušćić, nowe knježerstwo zańč nima. Tak rozprawja zastojnica ze Šleskeje, kotraž nochce mjenowana być, nowinarjam Gazety Wyborczeje wo atmosferje w komunalnych zarjadach. „Sedźimy kaž na bombje, wšako wěmy, što nam hrozy.“ Ći, kotřiž smědźa wostać, dóstanu dźěłowe zrěčenje z nowymi kondicijemi.

Nawodnica kenclije ministerskeje prezidentki, Beata Kempa, w konserwatiwnej nowinje Nasz Dziennik tele postupowanje zakituje. „Štóž njeje zwólniwy z nowym knježerstwom dźěłać, swoje dźěło zhubi.“ W sejmje wona argumentowaše, zo trjeba Pólska „nowe čerstwe mocy, kotrež kraj ruku w ruce sporjadkuja“.

Biskopstwo z piwarnju

pjatk, 29. januara 2016 spisane wot:

PIWARNJU z přihódnym hosćencom załožiło je sej Litoměřicske biskopstwo, zdźěleja nowiny Mladá fronta dnes. Zarjadowana bu nowa zhotowjernja w Čěskej přewšo woblubowaneje „chmjelowiny“ w rumnosćach něhdyšeho měšniskeho seminara. „Warić budźemy tu piwa Plzeňskeho typa“, wupowěda nowinarjam rěčnica biskopstwa Jana Michálková. „A dyrbjała-li potrjeba być, da tohorunja njealkoholisku družinu“, wona dodawa. Za prěnje lěto je předwidźane, naprodukować něhdźe 350 hektolitrow. Poněčim ma so kapacita na 1 000 hektolitrow zwyšić. Nahladna piwnica ma na wšěch 120 městnow. Lačni wopytowarjo móžeja sej w njej 12stopnjowu družinu „Štěpán“ abo 11stopnjoweho „Děkana“ słodźeć dać. Natwar piwarnje je biskopstwo financowało z pjenjezami, dóstatymi jako narunanje za objekty, kotrež njejsu so jemu po zakonju wo wurunanju swójstwa z cyrkwjemi móhli wróćić. Wudatych bu za to přibližnje 20 milionow krónow (ca. 741 000 eurow). Po słowach jednaćela předewzaća Richarda Kirbsa ma piwarnja być jedyn z hospodarskich stołpow za to, zo móhło biskopstwo financielnje na swójskich nohach stać.

Čłonojo PO noweho šefa wuzwolili

srjeda, 27. januara 2016 spisane wot:
Waršawa (dpa/SN). Bywši wonkowny minister Pólskeje Grzegorz Schetyna je nowy předsyda liberalnokonserwatiwneje opoziciskeje Wobydlerskeje platformy (PO). 52lětny stawiznar naslěduje něhdyšu ministersku prezidentku Ewu Kopacz na čole strony. Po wosom knježerstwowych lětach bě PO loni w oktobru při wólbach parlamenta narodnokonserwatiwnej stronje Prawo a sprawnosć podležała. Schetyna bě jako jenički kandidat nastupił. 17 500 čłonow PO móžeše wot spočatka lěta internetnje abo z listom wo nowym předsydźe wothłosować. Schetyna dósta 91 procentow wotedatych hłosow. 52 proc. čłonow PO so na wothłosowanju wobdźěli, kaž strona zdźěli.

Čěscy Zeleni z nowym šefom

wutora, 26. januara 2016 spisane wot:
Praha (ČŽ/K). Zeleni w Čěskej maja noweho šefa. Na sobotnym stronskim zjězdźe wuzwolichu woni do zastojnstwa předsydu Praskeje organizacije, dźiwadźelnika Matěja Stropnickeho. Prěnja jeho naměstnica je Irena Moudrá-Wünschová, lěkarka z Ústíja nad Labem. Po lětach njewuznama personelnych wadźeńcow a wopačneje politiki dla chcył Stropnický Zelenych zaso do skutkowneje mocy sformować a jich znowa do sejma dowjesć, w kotrymž su wot lěta 2006 do 2010 hižo raz byli. Nowinje Mladá fronta dnes wón rjekny, zo wotmysli zbudźić nowe wobydlerske hibanje, wot Zelenych nawjedowane. „Trjeba je, mjenować přičiny problemow a jich wuskutki.“ W tym zwisku Stropnický zwurazni, zapad je rjad statow Bliskeho wuchoda a sewjerneje Afriki ze swojim zasahowanjom zdestruktował a tak žołmu ćěkancow zawinił. Syn ministra za zakitowanje a čłona ANO Martina Stropnického znapřećiwja tak wudawanju šefa wojerskeho wuběrka NATO generala Petra Pavela, zo wuskutkujetej ćěkańcu dwě hrózbje: ruska ze swojej politiku a milica Islamski stat z terorom a ekstremizmom.

Parlament EU chcył nowe Waršawske zakonje dale pruwować

Waršawa. Wčerawši wopyt němskeho wonkowneho ministra Franka-Waltera Steinmeiera (SPD) w Pólskej je tam wulku kedźbnosć zbudźił. Wšako je poměr mjez krajomaj hłownje najnowšich pólskich zakonskich rjadowanjow w zwisku z wustawowym sudnistwom a z medijemi tuchwilu komplikowany. Steinmeier přiwšěm zwurazni, kak wažny Němskej dobry poměr k susodnej Pólskej je. Žurnalistej Bartoszej Wielińskemu rjekny wón hižo do wopyta: „Smy zhromadnje dołhi puć šli, wot njepřećelskosće k přećelstwu. Po tymle puću dyrbimy dale kročić.“ W tym zwisku skedźbni na bližace so swjatočnosće k 25. róčnicy zrěčenja wo dobrym susodstwje a přećelstwje mjez Němskej a Pólskej, kotrež planujetej wobaj krajej lětsa w juniju.

Chorobna sotra wuwinowana

pjatk, 22. januara 2016 spisane wot:
Rumburk (ČŽ/K). Chorobnu sotru Rumburkskeje Łužiskeje chorownje Věru Marešovu je wobwodne sudnistwo Ústí nad Labem z wobskóržby morjenja šěsć pacientow wuwinowało. K tomule wusudej je wone dóšło, dokelž njemóžeše diskrepancy, jewjace so mjez posudkomaj wobskóržby a zakitowanja, z procesom wuswětlić. Statne rěčnistwo wobstawaše na nahledźe ekspertow, zo buchu pacienća-wopory ze sykanjom kaliuma do žiłow zajědojćeni. Fachowcy zakitowanja porno tomu wuswědčeja, zo su wšitcy na wšelke chorosće zemrěli. „Prašenje, što bě přičina jich smjerće, je w tajkim padźe ryzy fachowa naležnosć a njehodźi so logiskemu abo subjektiwnemu hódnoćenju sudnistwa přewostajić“, rjekny předsyda senata Roman Felcman, „hdyž njeje móžno jednozmyslnje zwěsćić, kak je wšitko woprawdźe wotběžało, dyrbi wusud być ,in dubio pro reo‘.“ W mjenowanej chorowni bě swój čas šěsć pacientow w běhu krótkeho časa zemrěło. Marešová je do podhlada přišła, dokelž bě jich sobu zastarowała a jim lěki injicěrowała.

Čěska z nowej wariantu

srjeda, 20. januara 2016 spisane wot:
Praha (ČŽ/K). Nowu wariantu, kak móhła Europa jednać w prócowanju, přiwal ćěkancow skutkownje zaraćić, je ministerski prezident kraja Bohuslav Sobotka přednjesł. Na schadźowanju sejma wón namjetowaše, na liniji Bołharska/Makedonska wutworić „rezerwowy hraničny system“, njedyrbjał-li Schengenski system w Grjekskej hižo fungować a jeli Turkowska dojednanje z EU njedodźerži, zo migrantow zadźerži. „Njeskónči-li so wójna w Syriskej, migraciska žołma dale wostanje“, Sobotka zwurazni. „Turkowska dyrbi migraciju regulować, dyrbi wojować přećiwo pašowarjam ludźi a dyrbi zadźěwać předani łódźow w turkowskich městach.“ EU je Turkowskej tři miliardy eurow přilubiła, hdyž wona nastajenje k ćěkancam změni a jim njeda dlěje do Europy prudźić. „Trjeba je, zesylnić wonko- wnu wěstotu Schengenskeho ruma a zarjadować zhromadnu europsku pobrjóžnu a hraničnu stražu. Jeli so to njedocpěje, dyrbjał na liniji Bołharska/Makedonska nastać ,rezerwowy system‘, hdźež migraciju rjaduja“, Sobotka potwjerdźi.

Chovanec: Namóc bě wočakować

wutora, 19. januara 2016 spisane wot:

Praha (dpa/SN). Čěski nutřkowny minister Milan Chovanec je so žadanju Słowakskeje za wurjadnym posedźenjom EU k namócnosćam přećiwo žonam w Kölnje přizamknył. „Seksualna namóc w Němskej je wězo problem, kotryž bě wočakować“, rjekny socialdemokratiski politikar wčera w čěskej telewiziji. Wón bě runja druhim politikarjam stajnje zaso na rizika w zwisku z krizu ćěkancow dla skedźbnjał. 45lětny kritizowaše nimo toho informacisku politiku němskeje policije­ po njeskutkach w silwesterskej nocy, rěčo wo „sebjecensurje“. Němska zjawnosć je hakle jara pozdźe zhoniła, što bě so stało, Chovanec rjekny. „Zo móh­li ludźo statej dowěrić, dyrbjeli za­čuwać, zo jim wěrnosć rjeknje.“

Minjeny kónc tydźenja bě so čěski prezident Miloš Zeman raznje přećiwo islamskim migrantam wuprajił. Muslimojo njehodźa so integrować, twjerdźeše wón w rozmołwje z nowinarjemi. Čěska je dotal lědma ćěkancow přiwzała. Loni njedósta ani sto ludźi politiski azyl w Čěskej, kotraž je čłon EU.

nawěšk

nowostki LND