Sport (31.01.20)

pjatk, 31. januara 2020 spisane wot:

Přihotowanske koparske hry

01.02. 13.00 SV Liegau-Augustusbad –

  ST 1922 Radwor

01.02. 13.00 Jednota Kamjenc –

  FC Grimma

01.02. 14.00 Wojerowski FC –

  SJ Chrósćicy

02.02. 14.00 Sokoł Ralbicy/Hórki –

  FC Grimma

07.02. 18.00 ST Mały Wjelkow –

  ST 1922 Radwor

08.02. 13.00 Módro-běli Kulow –

  SC Grodk

Halowa kopańca

Jutře witataj zapósłanc krajneho sejma Alojs Mikławšk (CDU) zhromadnje z Młodej uniju Budyšin na halowy koparski turněr do Worklečanskeje ćěło­zwučowarnje. Přeprošene su wólnočasne a młodźinske koparske cyłki ze stareho wokrjesa Kamjenc. Hrać budu w zestawje 1:3, a to wot 10.30 do 16.30 hodź.

Wolejbulowy derby

We Wulkej Dubrawje je jutře wot 16 hodź. we wolejbulowej wobwodnej lize wokrjesny derby mjez domjacymi a Viktoriju Worklecy. Hosćo su jasny faworit, wšako wojuja woni wo staflowe dobyće a wobwodne mišterstwo. Prěnje mustwo holcow a žonow HZ Pančicy-Worklecy nastupi jutře w samsnym času pola Ochranowskich wolejfantkow. Hižo w 14 hodź. započnje so w Budyšinje wolejbulowy duel tamnišeho MSV 04 III přećiwo HZ Pančicam-Worklecam II (žony).

Koparske turněry w Radworju

Wobwodna wolejbulowa liga žonow wuchodneje Sakskeje

1. Doprědka Rózbork  9 27 : 8 24

2. HZ Pančicy-Worklecy 10 25 : 11 23

3. JTVG Koblicy 10 26 : 13 22

4. ST Kupoj-Nowa Łuka 10 18 : 20 15

5. TSV Kundraćicy 9 17 : 16 14

6. OSC Lubij  9 18 : 17 13

7. Ochranow. wolejfantki 9 13 : 19 9

8. Nysa Wolejs  9 6 : 24 4

9. MSV Budyšin 04 II 9 4 : 26 2


Krótko po Nowym lěće steješe tež za prě­nje wolejbulowe zastupnistwo Hrajneho zjednoćenstwa Pančicy-­Wor­klecy třeći domjacy hrajny dźeń na pla­nje. Hosćo we Worklecach běchu žony načolnika ASV Doprědka Rózbork a Nysa­ Wolejs, kotrež steja wokomiknje na 8. městnje tabulki.

HZ Pančicy-Worklecy – ASV Doprědka Rózbork 0:3 (19:25, 25:27, 19:25)

Z dobyćom přećiwo načolnikej z Róz­borka bychu sej Pančičanki-Worklečanki prěnje městno w tabulce wobwodneje ligi­ za sebje zdobyć móhli. Tola prěnja sadźba hižo pokaza, zo njebě to žadyn lochki nadawk. Přez cyłu sadźbu chwa­ta­še prěnje zastupnistwo za snadnym zastatkom. Hosćo zawěsćichu sej ju z 25:19.

Hoberske olympiske rynki na płuwacej platformje njedaloko přistawa japanskeje stolicy Tokija maja widźomne znamjo być, zo su­ tam na Olympiske lětnje hry přihotowani, kotrež so 24. julija zahaja a 9. awgusta skónča. Woclany monument na wodźe je 15 metrow wysoki, 32 metrow dołhi a waži 69 tonow. Wotnětka so olympiski symbol kóždy wječor w pjeć olympiskich barbach­ swěći. Objekt ma hosćom w prěnim rjedźe jako fotowy motiw słužić. Foto: dpa/Aki Hoshino

Přichodne wolejbulowe dypkowe hry

štwórtk, 30. januara 2020 spisane wot:

05.03. 19:00 ST Marijina hwězda –

  Schönachske VV

05.03. 20:00 ST Marijina hwězda –

  ST Hnašecy-Dobruša

07.03. 14:00 TSV Kundraćicy –

  HZ Pančicy-Worklecy (ž)

07.03. 14:00 VV Žitawa 09 III –

  HZ Pančicy-Workl. II (ž)

14.03. 14:00 Viktoria Worklecy –

  MSV Budyšin II

14.03. 14:00 Viktoria Worklecy –

  Zhorjelc

21.03. 14:00 Viktoria Worklecy –

  Nysa Wolejs II (ž)

21.03. 14:00 Viktoria Worklecy –

  VV Schönbach (ž)

21.03. 14:00 MSV Budyšin 04 II –

  HZ Pančicy-Worklecy (ž)

23.03. 19.00 Sokoł Budyšin –

  ST Chróstawa

28.03. 10:00 Módro-běłe Wojerecy II –

  Viktoria Worklecy (ž)

28.03. 14:00 HZ Pančicy-Worklecy –

  Viktoria Worklecy (ž)

28.03. 14:00 HZ Pančicy-Worklecy II –

  MB Wojerecy II (ž)

28.03. 14:00 HZ Pančicy-Worklecy II –

  Viktoria Worklecy (ž)

Slěbro za wolejbulistki SGB

srjeda, 29. januara 2020 spisane wot:

Wolejbulistki 11. a 12. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) su sej na regionalnym finalu šulerskeho wubědźowanja „Młodźina trenuje za olympiju“ we Wojerecach mjez třomi startowacymi gymnazijemi slěbro wubědźili.

Po dobyću regionalneho finala w minjenym šulskim lěće wobsadźichu wolej­bulistki SGB wokoło kapitanki Tadeje Šefe­rec w najstaršej starobnej skupinje I druhe městno. Dokelž bě Humboldtowy gymnazij Radeberg krótkodobnje wotprajił, wuhrachu tamne tři holče mustwa z třomi dobyćerskimi sadźbami swojeho dobyćerja.

Serbski gymnazij Budyšin – Gymnazij Sotry a bratra Scholl Lubij 2:3

W Choćebuzu wotmě so tydźenja tra­dicionalny 12. łužiski brunicowy cup, a to z wosom koparskimi mustwami. Wobdźělene cyłki z Braniborskeje a Sakskeje hraja hewak w krajnych klasach­ abo ligach. Zakitowar pokala běše mustwo z Běłeje Wody.

Tež wubranka Serbskich balokoparjow z Delnjeje Łužicy je dotal hižo dwójce pódla była. Lětsa pak nastupichu woni zhromadnje z hrajerjemi Serbskeje koparskeje wubranki jako měšane Serbske mustwo. Hladajo na bližacu so europeadu běše to dalša móžnosć, mustwo skrućić a so intensiwnišo zeznajomić. Zamołwitymaj Horstej Krautzigej a Andréjej Strelowej bě dźesać koparjow k dispo­ziciji. W předkole hrajachu Serbja pře­ćiwo mustwam Gołkojčanske ST 1896, SV Fichte Kunersdorf a 1. FC Gubin.

Sokoljo w Delanach dobry hosćićel byli

srjeda, 29. januara 2020 spisane wot:

Tučasnje su we Łužicy kóždy kónc tydźe­nja halowe koparske turněry. Tež Zapadołužiski koparski zwjazk (WFV) přeco zaso swójske halowe wokrjes­ne mišterstwa wot młodźiny A do F za­rjaduje. Tak wotměwaja so najhusćišo najprjedy předkoła, po tym mjezykoła a na kóncu finalne koło. Wot decembra přewjeduja tuž tež najwše­lakoriše turněry w halach Budyskeho wo­krjesa.

W Ralbicach je WFV njedawno sobotu kaž tež njedźelu dwaj turněraj přewjedł. Sobotu dopołdnja zahaji młodźina F mjezykoło. Mjez šěsć mustwami běše tam ST Marijina hwězda jako serbski zastu­pjer pódla, docpě pak jenož pjate městno a so tuž za finalne koło kwali­fikowała njeje. Teamaj z Wojerec a Hermanec móžeštej na kóncu wyskać. Wobaj změjetej tuž šansu sej halowe mišterstwo w starobnej klasy F na přichodnym turněrje zawěsćić.

Po mocyměrjenju najmłódšich nastupi młodźina E w mjezykole přećiwo sebi. Tu wobdźěli so sydom cyłkow, ale žadyn serbski. Přesadźiłoj stej so tam Jednota Kamjenc a SV Ottendorf-Okrilla.

Wuměnjenja za trening w přirodźe na nowu sezonu běharjow wurjadne

W swojim 65 lět trajacym sportowanju jako běhar njejsym dotal móhł pod tajkimi­ wurjadnymi, nimale nalětnimi wje­dro­wymi poměrami w tydźenjach so kónčaceho a spočatk lěta w přirodźe trenować a so wubědźować kaž tónkróć.

W zymskich měsacach wot nowembra hač do kónca februara přihotuja so bě­harjo zaso na wurisanja noweje sezony. W mjezyčasu intensiwneho treninga w přirodźe při najwšelakorišim wjedrje so pak tež rady na tym abo tamnym crossowym wubědźowanju wobdźěleja. Běhar chce dźě wědźeć, hač su so dotal nałožena móc, wobjim treninga a prawa spěšnosć wudanili. Štóž pak dyrbi runje w tej dosć ćežkej fazy za ćěło a duch dźěle ze swo­jeho intensiwneho zwučowanja šmórnyć, dyrbi potom w poprawnej wu­bědźo­wanskej sezonje wosebje we wutrajnosći ze słabšimi wukonami ličić. Najwjetši dyr je stajnje dlěša chorosć!

Tónraz poraženi

wutora, 28. januara 2020 spisane wot:

Budissa Budyšin młodźina A

– Sokoł Ralbicy/Hórki 2:1 (1:0)

Za hosći zasadźeni: Bjeńš – Šewc, Kobalc, M. Matka, K. Matka, Wałda, Budar, Rawš, Gloxyn, Šiman, G. Kurjat, M. Kurjat, Domaška, Nuk, Materna

Po jasnym dobyću 5:1 w prěnim tesće minjenu njedźelu w Kamjencu přećiwo SJ Njebjelčicam dojědźechu sej koparjo Sokoła Ralbicy/Hórki njedźelu do Humboldtoweho haja w Budyšinje. Na kumštnym trawniku přewjedźechu z juniorami młodźiny A Budissy Budyšin dalši test. Hižo w lěću běštej wobě mustwje w De­lanach mocy měriłoj, tehdy so Sokoljo ze 4:0 přesadźichu.

Tež w druhej testowej hrě podleželi

wutora, 28. januara 2020 spisane wot:

Biskopičanske KT 08 II

– SJ Njebjelčicy 4:2 (2:1)

Za hosći zasadźeni: Matješk – Kral, Šołta, Haška, Hanuza, Korjeńk, Gödig, Pawlik, Malaškin, Mikławšk, O. Domš, F. Domš, Wagner, Lejnart, Hrjehor, Ričel

Na kumštnym trawniku w Biskopicach je so Njebjelčanske koparske mustwo lěpje prezentowało hač w Kamjencu. Hnydom w 2. min. přesadźi so Handrij Korjeńk w šěsnatce domjacych a třěli 1:0. Hosćićel pak wukonješe ze spěšnymi a krótkimi přihrawkami ćišć na Njebjelčanow a tak po derje wuhratym nadběhu přez prawu stronu w 11. min. wuruna. Krótko po tym wudoby sej róžk z lěweje strony. Józef Matješk w Njebjelčanskich wrotach sčasom njezapřimny, a domjacy nadběhowar zhłójčkowa bul k 2:1 do syće. Znowa bu Korjeńk w centralnym nadběhu derje nahraty, połoži pak sej kulowatu kožu předaloko, a šansa bě fuk.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND