Start sezony so derje radźił

pjatk, 26. apryla 2019 spisane wot:
Choćebuz/Lubnjow (dpa/SN). Dołho trajace rjane wjedro je turistiskim zwjazkam we Łužicy dobry start do lětušeje sezony wobradźiło. Pensije a hotele kaž tež kulturne poskitki běchu derje knihowane, zdźěli rěčnica turistiskeho zwjazka Łužiska jězorina. Wona pokaza na to, zo su nowe kolesowarske šćežki wokoło jězorow přiběrajcy magnet za hosći, ale tež za domoródnych. Tež w Błótach su ze zahajenjom sezony spokojom. Přichodne dny wočakuja dale wjele hosći, mjez druhim Błótowskeho marathona a němskeho drastoweho swjedźenja dla.

Situacija so suchoty dla dale přiwótřa

štwórtk, 25. apryla 2019 spisane wot:

Budyšin (SN/BŠe). Po cyłym Budyskim wokrjesu knježi masiwna suchota. Na sewjeru płaći hižo najwyši warnowanski schodźenk pjeć. To zapřija kónčiny wokoło Halštrowskeje hole, Wojerec, Kinsporka, Rakec, Łuty, Łaza, Sprjewineho doła a Kulowa. Tuchwilny sčasami sylny wětřik z wuchoda strach lěsnych wohenjow samo hišće přiwótřa. Woheń móhł so tak spěšnišo rozpřestrěć. Hač do wčerawšeho je wohnjowa wobora hižo dźesać wohenjow we wobjimje cyłkownje 2,5 hektarow hašała. Tole je hižo wjace hač loni w samsnym času. Přez jutrowne swjate dny zličichu zamołwići Budyskeho wo­krjesa šěsć wohenjow. W někotrych padach wuchadźeja z toho, zo bu woheń wotpohladnje zamiškrjeny.

Jutře znowa warnowanski stawk

srjeda, 24. apryla 2019 spisane wot:

Drježdźany/Budyšin/Wojerecy (SN/at). Tarifowe jednanja w sakskim bliskowobchadźe njepostupuja. Přičina to dźěłar­ni­stwu ver.di, so hišće doraznišo za docpěće swójskich žadanjow nastupajo zwyšenje mzdy zasadźeć. Dźěłarnistwo je dźensa za jutře, štwórtk, dalši warnowanski stawk w regionalnym a bliskowobchadźe Sakskeje připowědźiło. Dźěłowy bój budu rano w dwěmaj zahajić. Wón ma 24 hodźin trać. W Hornjej Łužicy su linijowy wobchad předewzaća Regionalbus Hornja Łužica (RBO), Wojerowskeje wobchadneje towaršnosće (VGH) a Wozy­dłownistwoweje towaršnosće krajowy třiróžk Žitawa-Lubij (KVG) potrjechene.

Budyšin (SN/BŠe). Tele dny, tak fachowcy wěšća, budźe populacija skórnikow zaso aktiwna, wšako wočakujemy tempera­tury hač do 20 stopnjow a wjace nad nulu. Kaž z wobkedźbowanjow wuchadźa, změjemy lětsa wosebje strašnu situaciju skórnika dla. Hižo loni napjate połoženje we łužiskich lěsach njeje so pomjeńšiło, ale skerje miłeje zymy dla so přiwótřiło. „Miliardy skórnikow so po sakskich lěsach dale rozpřestrěja“, warnuje prezident krajneho lěsnistwa Utz Hempfling. Wobsedźerjo lěsow měli tuž z wotpowědnymi naprawami masiwnym lěsnym škodam zadźěwać spytać. Naprawy hodźa so spěchować a sahaja wot předźěłanja wobškodźeneho drjewa přez zasadźenje insekticidow hač k transportej drjewa z lěsa won. Spěchowanske móžnosće płaća za chójny, lariki a šmrěki. Próstwystajerjo móža priwatne wosoby, komuny abo lěsniske zwjazki być. Na prašenja kołowokoło spěchowanja wotmołwjeja lěsnicy wotpowědnych rewěrow.

Zhromadne dźěło dobre płody wunjesło

štwórtk, 18. apryla 2019 spisane wot:

Klěśišća (SN/BŠe). Mjeztym wosmy raz spožča Łužiska hospodarska iniciatiwa (WiL) wědomostne transferne myto, přičimž dźe wo wosebite zhromadne projekty wědomosće a hospodarstwa. Minjenu póndźelu su lětuše kooperacije mytowali. „Jury móžeše so jenož ćežko rozsudźić, wšako maja zapodate projekty jara dobru kwalitu. Dźak słuša tuž wšitkim wobdźělnikam wubědźowanja“, rozłoži jednaćel WiL Michael Schulz na mytowanskim zarjadowanju w Klěśišćach (Klettwitz).

Nawoči z rukow mobilneje optikarki

štwórtk, 18. apryla 2019 spisane wot:

Anett Pötschke poradźuje wužiwarjow swojich posłužbow doma w dobrej stwě – wosebity serwis mnohich wolóža

W Rakečanskim strowotniskim centrumje je sej Šešowčanka wobchod z małej dźěłarnju zarjadowała. Tak móža ludźo tež k njej přińć a swoje nawoči reparować dać. Stajnje pjatk, na dnju wikow, je wobchod wote­wrjeny.

Kołowokoło Rakec je optikarka Anett Pötschke ze Šešowa ze swojim awtom po puću. Wona poda­wa so k wužiwarjam swojich posłužbow domoj, poradźuje jich, zwěsća z nastrojemi sylnosć widźenja a přiměrja wotpowědne nawoči. Tym, kotřiž mobilni njejsu, je poskitk­ 40lětneje wjac hač spomóžny a jich jara wolóža.

Dołhi puć do wuspěšneje samostatnosće

Z fabriki so hospoda stała

štwórtk, 18. apryla 2019 spisane wot:

Gottlob August Hering z Budyšina kupi w lěće 1771 Šunowske a Smjerdźečanske knjejstwo a natwari mjez Klóšterskej a Róžeńčanskej wodu předźernju a tkalcownju, katunowu (tkaninowu) fabriku, hdźež zhotowjachu płatno z lena, pla­howaneho na polach mjez Šunowom a Smjerdźacej­. Wšitke předźěłanske kročele – kaž łamanje, młóćenje, česanje, předźenje a tkaće – wukonješe tam ně­hdźe 80 ludźi w ćežkim ručnym dźěle. Za sušenje płatna natwarichu wulku wěžu, kotraž bě po cyłej wokolinje widźeć. Wěža katunoweje fabriki steješe na ležownosći dźensnišeho hosćenca.

Kóžda generacija swój rukopis zawostaja

štwórtk, 18. apryla 2019 spisane wot:

Šunowski hosćenc w změnje časow – wot fabriki ke korčmje a dźensa woblubowanemu hosćencej z wulkej žurlu

Spěw „We Fabrikskej hospodźe“ z pjera Jurja Šěna je mnohim znaty. A kaž we wobsahu wopisane, su tam ludźo lóštnu zabawu dožiwili a tón abo tamny na rejach abo kwasach swoju lubku namakał. Tekst spěwa nasta jako baseń składnostnje zeleneho kwasa Marje a Jana Wowčerkec, kotrajž staj hosćenc wjele lět wobhospodarjałoj a so wo derjeměće swojich hosći starałoj. Melodija bu pozdźišo skomponowana. Mjeztym je syn Tomaš wobchodnistwo přewzał, a z nim nětko nowa generacija swój rukopis zwoprawdźa.

Pjeku tohorunja kmótřiske całty

póndźela, 15. apryla 2019 spisane wot:
Hižo wot spočatka martrowneho tydźenja so někotryžkuli kmót za kmótřiskej całtu rozhladuje, kotruž by mótkej abo mótce darił. Tajke njeposkićeja mjeztym jenož pjekarjo­ na serbskich wsach, ale na přikład tež we Wulkej Dubrawje. Tam Menzelecy mjenujcy tohorunja kmótřiske całty pjeku, štož čini mjez druhim serbska pjekarka Dana Konetzky. 42lětna samowukubłaca mać pochadźa z Hory a bydli dźensa w Njeswačidle. Nimo kmótřiskeje całty předawaja we Wulkej Dubrawje glazěrowany ­jutrowny chlěb z mlokoweho ćěsta a z rózynkami. Tajki sej rady tež jutrowni hosćo po swojim wopyće sobu domoj bjeru. Foto: Heinz Noack

Chcedźa wokno do jězoriny być

pjatk, 12. apryla 2019 spisane wot:

Tydźeń po jutrach so sezona we łužiskej jězorinje oficialnje zahaji. Kóžde ­lěto přewjeduja za to wosebite zarjadowanje, do kotrehož su turistikarjo a mnozy­ partnerojo po cyłej jězorinje zapřijeći.

Swětłe (AK/SN). Wuwozny móst z mjenom F 60 z 502 metromaj dołhosće, 204 metrami šěrokosće a 80 metrami wysokosće je wjetši hač znata Eiffelska wěža w Parisu. Železna konstrukcija waži na wšě 11 000 tonow. Wot wotewrjenja wuwozneho mosta w lěće 2000 je sej jón hižo­ wjac hač 500 000 ludźi wobhladało. Hórniske podkopki pola Swětłeho (Lichterfeld) su lětsa oficialna zahajenska městnosć dnjow łužiskeje jězoriny 27. a 28. apryla. Z dožiwjenjowpołnym kóncom tydźenja chcedźa w jězorinje sezonu zahajić. „Cyły region je zapřijaty. Chcemy wokno do jězoriny być a wopytowarjam wšelakorosć kónčiny, mjez druhim industrijneje kultury a turizma na wodźe, pokazać“, wuzběhnje jednaćelka turistiskeho zwjazka Łužiska jězorina Kathrin Winkler. Jeničce wokoło zahajenskeho swjedźenja je 35 partnerow zapřijatych, kotřiž wabja z poskitkami, kaž čołmikowanjom abo skakanjom z parašutom.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND