Lětanišćo hišće njepředate

štwórtk, 17. awgusta 2017 spisane wot:

Rózbork (SN/BŠe). Chinske předewzaće Delon Automotive chce w Rózborku awtowy zawod twarić. Za to předwidźane ležownosće­ chce so krok po kroku kupić. Mjez druhim stej to tamniše lětanišćo a solarny park. Kaž sćelak Hitradio RTL dźensa rano wozjewi, je firma hižo zašły kónc tydźenja Rózborske lětanišćo kupiła. Zhorjelski krajnoradny zarjad pak informaciju dementuje. „Powěsć absolutnje njetrjechi. Wokrjes Zhorjelc hišće z inwestorom jedna. Ručež budu nowosće, zjawnosć wo tym informujemy“, zdźěli nowinska rěčnica tamnišeho krajnoradneho zarjada Susanne Lehmann na naprašowanje SN.

Wostanje potajkim při planje, zo chce chinske předewzaće w Rózborku wjac hač miliardu eurow inwestować a w nowym zawodźe elektroawta za europske wiki twarić. Nastać ma 1 000 dźěłowych městnow. Hižo w meji připowědźene plany su šansa za Łužicu, kaž sakski hospodarski minister Martin Dulig (SPD) tehdy wuzběhny. Nadrobnosće za to pak njejsu hišće doskónčnje zrjadowane.

Tradiciju zachować

štwórtk, 17. awgusta 2017 spisane wot:
Słyšiš-li powěsć wo zahajenym insolwencnym jednanju, mysliš awtomatisce na rozbiće potrjecheneho předewzaća a na pušćenje njeličomnych ludźi. Fakt je, tajkich budźe w Budyskej Łužiskej ćišćerni nahladnje mjenje. Přiwšěm to boli, dokelž zwisuje z kóždym tež wosobinski dóńt. Ale kaž tak husto w žiwjenju njeje tež tu swět jenož čornoběły. Je šansa, zo ćišćernja w Budyšinje wostanje – nic kaž w Zhorjelcu, hdźež po konkursu ćišćernje Maxroi žana wjace njeje. Nowa etapa w insolwency Łužiskeje ćišćernje ma tomu słužić, telko ćišćerskeje posłužby kaž móžno w sprjewinym měsće zdźeržeć. To rěka, saněrowanscy fachowcy prócuja so hromadźe z jednaćelstwom wo to, tež tradi­ciju serbskeho nowinyćišća tu zachować. Wězo je to jeno přilubjene. Wšako nichtó tuchwilu njewě, što pruwowanje třoch wariantow móžneje perspektiwy na kóncu wunjese. Axel Arlt

Dekra ma konkretne plany

póndźela, 14. awgusta 2017 spisane wot:

Na Łužiskim kole dale wjetše zarjadowanja móžne

Klěśišća (dpa/SN). Jako rozšěri so njedawno powěsć, zo přewozmje Dekra 1. nowembra Łužiske koło, běchu reakcije chětro rozdźělne. Z hospodarstwa bě dosć pozitiwny wothłós, wšako móže region z toho profitować. Porno tomu so fanojo awtoweho sporta boja, zo njebudu tam hižo žane wubědźowanja.

Poslednju pšeńcu młóćili

štwórtk, 10. awgusta 2017 spisane wot:
Štóž je minjene dny we Łužicy po puću był, móžeše w mnohich kónčinach zwěsćić, zo ratarjo z wulkim napinanjom a modernej techniku ze žnjemi žita pokročuja. Su słónčne, ćopłe wjedro hišće wužiwali, prjedy hač jim sylne spadki kaž minjenu nóc ćeže naparaja. Blisko Łuha su wutoru syčomłóćawy na zahonje Chróšćanskeho ratarja Jana Wjesele poslednju pšeńcu domchowali. Foto: SN/ Maćij Bulank

Powołanja z přichodom motiwuja

srjeda, 09. awgusta 2017 spisane wot:

Grodk (JoS/SN). Za jědnaće młodych fachowcow a 14 nowych wučomnikow bě zašły pjatk rozsudny dźeń jich dotalneho powołanskeho žiwjenja. Ći jedni dóstachu swoje fachowe wuswědčenja, ći tamni swoje wukubłanske zrěčenje. A to, kaž je to mjeztym hižo lěta dołho w papjer­cownjach Hamburger Rieger, Dunapack a Spreerecycling z wašnjom, w cokorowej tiće. Lětsa wotmě so swjedźenski program na Grodkowskim hrodźe a bu wot šulerjow hudźbneho profila Wojerowskeho Lessingoweho gymnazija wobrubjeny.

Milina bywa dźeń a zeleniša

wutora, 08. awgusta 2017 spisane wot:

Koždy wobydler Budyskeho wokrjesa přetrjebuje 6 100 kilowattnych hodźin miliny wob lěto, wuchadźeš-li z ličby ludnosće. To je mjenje hač zwjazkowy přerězk 7 300 kilowattnych hodźin.

Budyšin (CK/SN). Wuslědk pokazuje, zo je wědomje ludźi rostło, runje tak jich disciplina, wšako začuwa kóždy wobchadźenje z milinu w swójskej móšni, kaž rozłoži to Birgit Weber, přirjadnica Budyskeho krajneho rady. Daty su z rozprawy wo milinje a parnišćowych płunach wo­krjesa za lěto 2016, kotruž su dźensa w krajnoradnym zarjedźe přepodali. Po rozprawje wučinja „zelena milina“ w Budyskim wokrjesu hižo třećinu dospołneje miliny. Wona je po 61 procentach z fotowoltaikowych připrawow a po 33 procentach z wětrnikow, kaž prof. dr. Jürgen Besold z Technologijoweho a załožerskeho centruma Budyšin wuswětli.

Žnjeja běrny z čerwjenej běliznu

wutora, 08. awgusta 2017 spisane wot:
W zahrodnistwje Gottfrieda Krügera w Kromolje su tele dny prěnje běrny družiny Laura kopali. Wona ma čerwjenu běliznu a je wosebje w Sakskej dźeń a woblubowaniša. Hižo 15 lět plahuja w Běłowodźanskim starowokrjesu wonu družinu, kotruž běchu lěta 1998 w Awstriskej za plahowanje přizwolili. Pola Krügerec Laura na 90 procentach role rosće. Na zelenych wikach we łužiskich městach su tele běrny přewšo požadane. Foto: Joachim Rjela

Z nowej stronu w interneće

wutora, 08. awgusta 2017 spisane wot:

Zhorjelc (SN/at). Wuwićowa towaršnosć Delnjošleska Hornja Łužica (ENO) prezentuje so wot tohole tydźenja z nowowuhotowanej internetnej stronu. Kaž jednaćel Sven Mimus podšmórnje, je zarjadnišćo swój wukonowy profil dale wótřił, po tym zo bě loni w měrcu wot Rychbacha do Zhorjelca přećahnyło. „To ma so tež w našim wonkownym předstajenju wotbłyšćować“, Mimus zdźěli.

Zakładny nadawk zarjadnišća wopisuje jednaćel tak: „Swěrnje zasadźe ,z wo­krjesa – za wokrjes‘ podpěramy přede­wšěm regionale rjećazy wutworjenja hódnotow.“ K tomu słuša, zo spěchuja akterow, skutkowacych w Zhorjelskim wokrjesu a w jeho komunach.

Kaž w nowinskej zdźělence dale rěka, móže ENO z knowhowom serwisowych wobłukow klientam wulki wukonowy spektrum poskićeć. Tak zhoniš na internetnej stronje wo prócowanjach rěč pólskich a čěskich susodow nawuknyć a wo stawizničkach z pomjezneho ruma, wo serbskej rěči a kulturje na sewjernym wokrjesnym teritoriju pak njeinformuja.

Powołanje z přichodom

póndźela, 07. awgusta 2017 spisane wot:

Budyšin (SN/BŠe). Elektronikarjo mějachu lětsa cyle hinaši zazběh do swojeho wukubłanja. Wokrjesne rjemjeslnistwo bě mjenujcy wosebity camp zarjado­wało, hdźež so wučomnicy z powołanjom bliže zaběrachu. Tak nazhonichu w zwučowanjach na přikład, zo njetrjebaja so miliny bojeć, zo pak maja z respektom z njej wobchadźeć. Tohorunja přewjedźechu zamołwići wodźenje po sprjewinym měsće, hdźež wěnowachu so swěcy. Wulět do Budyskeho krosnowanskeho parka při spjatym jězoru skupinske dźěło skrući. Dale su sej wobdźělnicy hišće twarnišćo wobhladali. „Na campje wobdźěli so šěsć młodostnych. Jědnaće elektronikarjow pak je spočatk awgusta w Budyskim wokrjesu swoje wukubłanje zahajiło. To je tak mało kaž nihdy do toho“, jednaćelka wokrjesneho rjemjeslnistwa Sabine Gotscha-Schock wujasni.

Wobydlerjow do projektow sobu zapřijeć

póndźela, 07. awgusta 2017 spisane wot:

Njedźichow (SN/BŠe). Prašenje, kak hodźa so wobnowjomne energije wuspěšnje wužiwać, je dźeń a bóle tema. Toho­dla je sakski statny sekretar w minister­stwje za hospodarstwo, dźěło a wobchad Stefan Brangs (SPD) zašły tydźeń swoju lětnju turu energiji wěnował. Mjez druhim bě sej wón minjeny pjatk do Nje­dźichowa dojěł, hdźež wobhlada sej wo­srjedź lěsa jedyn z třoch wětrnikow. W přirunanju k druhim zwjazkowym krajam je w Sakskej poprawom zakazane, připrawy w lěsu twarić. „Aktualny energijowy plan mamy dale wuwić. Rozmyslować měli tuž wo tym, hač so tajke připrawy pod wěstymi wuměnjenjemi tola w lěsach twarić njehodźa“, Brangs zwurazni. Tohodla přeprosy statny sekretar přećiwnikow a přiwisnikow ideje na diskusijne koło.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND