Sport (07.02.20)

pjatk, 07. februara 2020 spisane wot:

Šlagrowy koparski duel

Dlěje hač planowane (SN wo tym rozprawjachu) dyrbjachu přiwisnicy FC Energije Choćebuz na prěnju winowatostnu hru w nowym lěće čakać. Jutře přijědu koparjo Lokomotiwy Lipsk do Stadiona přećelstwa. Zakop duela druheho regionalneje ligi-sewjerowuchod přećiwo třećemu budźe w 16 hodź.

Přihotowanske koparske hry

07.02. 18.00  ST Mały Wjelkow

  – ST 1922 Radwor

08.02.  13.00  Módro-běli Kulow

  – SC Grodk

08.02.  13.00  Jednota Kamjenc

  – Zeleno-běli Lubnjow

09.02.  14.00  ST Ćisk

  – Sokoł Ralbicy/Hórki

09.02.  14.00  ST Marijina hwězda

  – ST 1922 Radwor

Kehelerjo so wubědźuja

Kehelerjo Sokoła Ralbicy/Hórki steja před zbywacymi winowatostnymi dypkowymi hrami sezony 2019/2020. Jutře wot 13 hodź. nastupja jako hrajne zjednoćenstwo z Rakečanami pola KSV 69 Łuty II; za dwě njedźeli potom zaso doma w Rakecach keheluja, a to wot 16 hodź. přećiwo Turbinje Budyšin II.

Mišterstwa w pjasćobulu

Wolejbulisća SGB dalše sakske finale docpěli

štwórtk, 06. februara 2020 spisane wot:

Po dobyću regionalneho finala šulerskeho wubědźowanja „Młodźina trenuje za olympiju“ we wolejbulu w starobnej klasy II w Rychbachu kwalifikowachu so nětko tež najmłódši sportowcy Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) w bulosportowej družinje w starobnej klasy IV za kónčne krajne wurisanje. Woni su so w Kamjencu suwerenje přesadźili a pojědu 8. apryla do Grimmy.

Hižo 14. raz skwalifikowa so jedne wolejbulowe mustwo Budyskeho Serbskeho gymnazija za sakske krajne finale wubědźowanja „Młodźina trenuje za olympiju“. Do Budyšina wróćichu so dotal z jednej slěbornej a ze šěsć bronzowymi medaljemi.

W měrcu pojědu wolejbulisća 10. a 11. lětnika SGB wokoło kapitana Jakuba Bobki do Dippoldiswaldy a měsac pozdźišo šulerjo 6. a 7. lětnika z kapitanom Amadeusom Zamoru-Gonzalezom do Grimmy, zo bychu z dalšimi pjeć najlěpšimi sakskimi mustwami swojeje staroby mocy měrili.

Serbski gymnazij Budyšin – Wyša šula Rychbach 2:0

Sokoljo čakaja na přizjewjenja

štwórtk, 06. februara 2020 spisane wot:

Budyšin (SN). Za 38. sokołski wolejbulowy turněr wo pokal Domowiny je so dotal jenož jedne mustwo přizjewiło. A to je nowačk ze sakskeje stolicy z mjenom Łobjobul. Ani jedne z etablěrowanych cyłkow njeje dotal startowy pjenjez, kotryž je zdobom přizjewjenje, na konto Serbskeho Sokoła přepokazało. Přizjewjenski čas za najwjetši serbski wolejbulowy po­dawk, kotryž budźe 16. meje w Radworju, wuběži 29. februara wo połnocy.

Intensiwny přihotowanski kónc tydźenja

srjeda, 05. februara 2020 spisane wot:

Naročny přihot na druhu poł­seriju běše trenar koparjow Sokoła Ralbicy/Hórki Chrystof Gloxyn za minjenej pjatk a njedźelu spřihotował. Za pjatk je sej z Biskopičanskej rezerwu treningowu hru wučinił, a njedźelu hrajachu Sokol­jo w Drježdźanach přećiwo wyšemu ligi­stej FC Grimma.

Biskopicy – Sokoł Ralbicy/Hórki 5:3

Zwučowanska hra přećiwo Biskopicam wotmě so w Arnsdorfje. Treningowy part­ner nawjeduje tučasnje tabulku wo­krjesneje ligi-stafle 1. Wotmysł hry běše, trening pod wubědźowanskimi wuměnjenjemi přewjesć a tak hrajne wotběhi nastudować. Najčasćišo pak su Ralbičenjo jenož chribjet młodych Biskopičanskich hrajerjow widźeli, kotřiž jim zas a zaso ćeknychu. Na kóncu sydaše poražka 3:5. Za Sokoł běštaj dwójce Michał Matka a jónu Pětr Domaška wuspěšnaj. Chrystof Gloxyn měješe partiju přiwšěm za dobru treningowu jednotku, hdźež so to­ a tamne zdźěla zešlachći. Ale tež wulke njedostatki so wukopachu.

Sokoł Ralbicy/Hórki – FC Grimma 1:7

Zestawa Sokoła: Schöne, Lešawa (62. Nuk), Šewc, Wałda, Matka, Bejma, Rawš, Gloxyn, M. Kurjat (79. Kobalc), G. Kurjat (87. Ćěsla), Domaška

W treningowym lěhwje byli

srjeda, 05. februara 2020 spisane wot:
Tež koparjo 1. mustwa SJ Chrósćicy su w treningowym lěhwje byli, a to w čěskim Bedřichovje. Trenar Pavel Runt chcy­še wosebje wutrajnosć a fitnes swojich chowancow polěpšeć. Tak steješe sněhakowanje po dołhich čarach na programje. Pjatk rano poda so mustwo z ćahom na puć do Harrachova. Wottam dyrbjachu mužojo 35kilometrowsku čaru na běžkach wróćo do Bedřichova zmištrować. Po małych přestawkach a wobjedźe docpěchu nawječor wučerpani cil. Nazajtra měješe 17 hrajerjow 23 kilo­me­trow před sobu. Dźeń zakónčichu ze zhromadnym bowlingom. Wjetšina bě přeswědčena, zo je nětko kónc toho napinanja, njedźelu rano we wosmich pak dźěše dale z pjeć kilometrami jogginga. Po snědani nastajichu so Chróšćanscy ko­parjo na dompuć do Łužicy. Feliks Cyž

Wuslědki (05.02.20)

srjeda, 05. februara 2020 spisane wot:

Kopańca, regionalna liga muži

Halberstadt – Berlinski AK 1:2 (0:2)

Lok Lipsk – FC Viktoria Berlin 0:0 (0:0)

Altglienicke – Rathenow 3:0 (2:0)

Fürstenwalde – BFC Dynamo 3:0 (2:0)

Hertha BSC II – Auerbach 1:3 (0:0)

Babelsberg – Chemija Lipsk 1:0 (1:0)

Po horinach sněhakowali

wutora, 04. februara 2020 spisane wot:

Tež lětsa je Serbska wyša šula Ralbicy sněhakowarske lěhwo přewjedła, a to znowa w Bedřichovje blisko Libe­reca­. Hižo 17 lět jězdźa Ralbičanscy šule­rjo do Jizerskich horin, zo bychu nawuknyli so na běžkach a alpinskich sněhakach pohibować.

Wotjěli běchu šulerjo a štyrjo dorosćeni z ćahom z Biskopic hač do Libereca. Wottam dźěše z busom dale do Bedřichova. Wutoru zwučowachu a pospytachu so na běžkach, nazajtra podachu so na pućowanje přez zasněženy lěs. Srjedu a štwórtk přewjedźechu zwučowa­nja na alpinskich sněhakach. W jednej skupinje běchu započatkarjo, w tamnej postup­nicy, potajkim ći, kotřiž běchu hižo­ raz sně­hakowali. Srjedu wječor je cyła sku­pi­na bowlingowała a štwórtk wječor wočerstwichu so šulerjo w Liberecskej ku­pan­skej hali Babylon. Wjedro bě cyły tydźeń­ dosć přijomne, sněha pak bě tamne­ lěta wjace. Hač na někotre módre blaki na zadku su so Ralbi­čanscy šulerjo pjatk popołdnju zaso strowi­ do domizny nawróćili.

Za cyłu skupinu SWŠ Ralbicy bě to rjany­, byrnjež tróšku napinacy čas.

Mia-Katarina Hrjehorjec

Kónčna tabulka

1. SJ Chrósćicy  8 :2  10

2. Sokoł Ralbicy/Hórki  9 :6  7

3. ST Marijina hwězda  6 :5  7

4. Sokoł Ralbicy/Hórki II  2 :6  2

5. Zeleno-běli Hórki  3 :9  1


Ralbičanscy stari knježa přewjedźechu 31. januara halowy turněr za koparjow stareje serbskeje gardy. Přepro­šenje sćěhowali běchu hrajerjo ST Marijineje hwězdy, Zeleno-běłych Hórki a zakitowarja pokala SJ Chrósćicy. Njebjelčenjo dyrbjachu pobrachowacych koparjow dla wotprajić. Domjacy stajichu dwě mustwje, a w modusu kóžde­ přećiwo kóždemu so turněr wotmě­. Hrajny čas wučinješe prěni raz dwanaće mjeńšin.

Přewšo zasłužene dobyće

wutora, 04. februara 2020 spisane wot:

ST 1896 Wulka Dubrawa

– Viktoria Worklecy 92 0:3

(23:25, 20:25, 17:25)

Dyrbjało-li mišterstwo realistiske wostać, njesmědźa wolejbulisća Viktorije Worklecy pola mustwow ze zadnjeho dźěla tabulki žadyn dypk wotedać. Hra w Kundraćicach pak bě pokazała, zo runje tajke teamy mocy wuwiwaja, z kotrymiž maja faworića častodosć swoje ćeže.

Runje z teje přičiny započachu mužojo wokoło přistajerja Marcela Rjelki we Wulkej Dubrawje jara koncentrowani a nawjedo­wachu spěšnje 4:0. Přez sylne nadběhi Stephana Wjeńki a jara stabilny blok powjet­šichu předskok na 13:6 a 18:11. Z njelogiskich přičin pak so hrajna nitka torhny. Někotre wotedate na­daća, zmylki při saku a njemotiwowany nadběh dachu předskok kaž sněh w słóncu roztać. Přećiwnik spózna swoju šansu a wojo­waše hač k stawej 23:23. Z rutinu pak hosćo­ sadźbu tola hišće z 25:23 dobychu.

Druhi přechod běše wurunany, ale z jasnym předskokom za Worklečanow. Nadaća a přiwzaća běchu stabilne a tak dypkowachu woni hač do suwereneho dobyća sadźby z 25:20.

Za běhi so přizjewić

wutora, 04. februara 2020 spisane wot:

Zajimcy smědźa so za prěnje běhi při­zjewić, kotrež słušeja na přikład tež lětsa zaso do Wopačan­skeho cupa běharjow. 8. měrca wotměje so 26. raz tradicionalny Mužakowski parkowy běh, 15. měrca budu 30. cityjowe běhi w Drježdźanach.

05.04.2020 Wostrowski nalětni běh

11.04.2020 Biskopičanski běh na dołhich čarach

03.05.2020 Kćenjowe běhi w Kamjencu

09.05.2020 Běh na Sokolnik we Wjazońcy

10.05.2020 Bike & run na Sokolnik

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND