Radworčenjo prěni raz předku

srjeda, 17. januara 2024 spisane wot:
Prěni raz w stawiznach pokala TCM je sej cyłk z Radworja prěnje městno na halowym koparskim turněrje wudobył. W Chróšćanskej „Jednoće“ hraješe sobotu pjeć serbskich wjesnych mustwow. Na kóncu přepoda předsyda Towarstwa Cyrila a Metoda Cyril Hančik Radworskim pokal a Niklasej Šnajderej zdobom myto za najlěpšeho třělca. Najlěpši hrajer bě Klemens Handrik, najlěpši wrotar Bosćij Riedel. Foto: Jörg Stephan

Po penaltyjach Drježdźany dobyli

srjeda, 17. januara 2024 spisane wot:

Lodowe lawy Drježdźany –

Łužiske lodohokejowe liški

3:2 p.tř.p. (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

Łužiske liški pućowachu na 36. hrajnym dnju z połnej kapału do krajneje stolicy. Dypkownje k derbyjej přizjewichu so zranjeni zaso wróćo. Za Liški dźe w zbywacych hrach hłowneho koła wo zawěsćenje preplayoff-městna abo tež hnydom direktny zaćah do playoffs, to by woznamjenjało městno šěsć. A za to dyrbja prosće dypki zdobyć.

Liški trjebachu trochu wjace chwile, doniž­ do hrě njenamakachu. W sedmej hrajnej mjeńšinje Łužičenjo přećiwo nadličbje lawow perfektnje zakitowachu a potom w 16. min. sami z mužom wjace­ na lodźe agěrowachu, a to lěpje hač Lodowe lawy. Louis Anders docpě 1:0 po přihrawce Kristiana Blumenscheina.

Dary za Worklečanskich šulerjow

srjeda, 17. januara 2024 spisane wot:
Nowe bule a pisane košle dóstachu njedawno šulerjo Worklečanskeje Serbskeje zakładneje šule „Michał Hórnik“. Program němskeho koparskeho zwjazka DFB z mjenom šula a towarstwo (Schule und Verein) twori zakład woblubowaneho sportoweho poskitka a je wosebje na zakładne šule wusměrjeny. Zo bychu młodźi sportowcy porjadnje trenować móhli, podpěruje DFB kóždy přewjedźeny projekt z startnym pakćikom. Wjeselo mjez šulerjemi nad nowymi materialijemi bě wězo wulke. Kooperaciske towarstwo za cyłodnjowski poskitk je w tutym šulskim lěće SJ Njebjelčicy, wšako hraje tójšto dźěći pola SJN. Dalše dźěći hraja za SJ Chrósćicy a za Sokoł Ralbicy/Hórki. Abo wone so prosće za kopańcu zahorja. Tak je to přidatny sportowy poskitk, na kotrymž móža młodźi koparjo z wjeselom swójske kmanosće skrućeć a dalše nazhonjenja hromadźić. Foto: Tadej Cyž

Trenuja zaso za olympiju

wutora, 16. januara 2024 spisane wot:

Wolejbulisća 10. a 11. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) su sej w regionalnym finalu wubědźowanja „Młodźina trenuje za olympiju“ w starobnej skupinje II w Žitawje bronzu zawěsćeli. Dalše serbske zastupnistwo SWŠ Worklecy wudoby sej slěbro mjez štyrjomi startowacymi mustwami.

Z wulkim optimizmom dojědźa sej sydom wolejbulistow 10. a 11. lětnika SGB minjeny tydźeń do Žitawy, zo bychu mjez štyrjomi najlěpšimi šulemi wuchodneje Sakskeje sobu wo złoto wojowali. Na pjatkownišich treningowych jednotkach šulskeje AG so na prěni wjeršk tutoho lěta derje přihotowachu. Po šěsć hodźinach intensiwneho wojowanja wudobychu sej hrajerjo wokoło kapitana Karla Krječmarja bronzu.

Karl Krječmar z nowym šulskim rekordom

Serbski gymnazij Budyšin –

Joliota Curiejowy gymnazij Zhorjelc 2:0 (25:3, 25:6)

Wuspěšny prěni test za Sokołow

wutora, 16. januara 2024 spisane wot:

Zeleno-běli Bukecy –

Sokoł Ralbicy/Hórki 0:5 (0:3)

Zestawa hosći: Chr. Gloxyn – Šewc, Schultz, Heidorn, Woko, Mjechela, Rawš, Šiman, D. Gloxyn, Kunze, Al. Wałda, Žur, Rachel, P. Šołta

Sokoljo přihotuja so hižo wot 9. januara na druhu połseriju we wokrjesnej wyšej lize. Kruteho zymskeho wjedra dla pak njeběše koparski trening na twjerdym hrajnišću móžny, ale wotmě so dotal stajnje w Ralbičanskej ćěłozwučowarni. Njedźelu bě so nětko prěnja přećelska hra přećiwo Bukecam přewjedła. Hraješe so na kumštnym trawniku w Kumwałdźe, kotryž běše ze sněhom pokryty. Při­wšěm běše móžno hrać, byrnjež so hrajerjo chětro suwali.

2. juniorowy cup we Worklecach

wutora, 16. januara 2024 spisane wot:

Sobotu wotměwaše so we Worklecach 2. halowy juniorowy cup za dorostowe mustwa starobneje klasy młodźiny E. Wot dopołdnja w dźesaćich do popołdnja w třoch třělachu koparki a koparjo w cyłkownje 28 hrach dohromady 104 wrotow.

Sportowa jednotka Njebjelčicy z hłownym organizatorom Robertom Lejnartom přeprosy serbske towarstwa z Radworja, Ralbic, Njebjelčic a Chrósćic. Kóžde z nich nastupi z dwěmaj cyłkomaj.

Mustwa hrajachu přeco dźewjeć mjeńšinow. Po modusu kóždy přećiwo kóždemu zahaji so turněr z duelom mjez hosćićelskimi mustwami Njebjelčanskeje SJ. Tu so Njebjelčanski druhi cyłk snadnje z 1:0 přesadźi. Nastachu spěšne akcije, napjate dwuboje a jedna šansa po druhej. Wšitko to tež wučinja halowu kopańcu. Su to wažne nazhonjenja, kotrež podpěruja pozitiwne wuwiće młodeje koparki a młodeho koparja.

Wosebje wuzběhnyć ma so wukon sudnikow. Běchu to Danko Hicka a Max Trobitz z Noweje Wjeski a Milan Jurk z Hórkow. Mjez dźěćimi knježeše fairny wobchad a sudnicy njetrjebachu tuž docyła wulce do jednotliwych hrow zapřimnyć.

Sylny wukon Sokołow na piwowym cupje w Kulowje

póndźela, 15. januara 2024 spisane wot:

Kulowska stara koparska garda přeprosy sydom cyłkow na swój tradicionalny piwowy cup.

Konkurenca je na woblubowanym turněrje stajnje sylna. Nimo Kulowčanow hrajachu tam zakitowar pokala SG Weixdorf, Natwar Němske Pazlicy a nowačk z Horow (wšitcy stafla I). W stafli II běchu to koparjo z Delan, Großröhrsdorfa, Wojerec a Budyšina. Hraješe so w dwěmaj staflomaj, a to stajnje dwanaće mjeńšinow. Prěnjej dwě mustwje kwalifikowaštej so za połfinale. Wrotar drje smě w Kulowje sobu hrać, wrota třělić a srjedźnu liniju překročić pak njesmě.

Widźał,słyšał, napisał (15.01.24)

póndźela, 15. januara 2024 spisane wot:

Awtor dźensa

André Strelow

Na delnich koparskich runinach tuchwilu kopańca wotpočuje. Jednotliwe přihotowanske hry so wotměwaja respektiwnje mustwa su w treningowym lěhwje. Zajimawa budźe na kóncu sezony konstelacija w krajnej klasy. Dokelž so ličba staflow wot štyri na tři redukuje, změjemy definitiwnje wjace zestupnikow hač zwučene. W tutym nastupanju móhło to tež cyłki z Chrósćic, Rakec a Wojerec potrjechić. Lěpšina při zestupje by była, zo bychmy wjace derbyjow na wo­krjesnej runinje měli.

W zwjazkowej lize su zaso započinali za bulom honić. Nic Bayerojo, Dortmund abo Lipsk kiwaja cyle horjeka, ně, Leverkusen zawěsći sej přez pózdnje dobyće titula nazymskeho mišterstwa. Takrjec z wothwizdanjom docpěchu hišće dobyćerske wrota. Wotliči pak so stajnje zaso na kóncu sezony. Zwjeselaca je wobstejnosć, zo hraja hišće tři mustwa z Němskeje w champions league. Najćešeho přećiwnika maja cyle wěsće Lipšćenjo. Přećiwo Realej Madridej dyrbi so hižo mały dźiw stać, zo štwórćfinale docpěju.

Sport (12.01.24)

pjatk, 12. januara 2024 spisane wot:

Futsal-turněry w Kamjencu

Sportowe towarstwo Natwar Němske Pazlicy přewjedźe jutře a zajutřišim štyri tak mjenowane koparske Futsal-turněry w ramiku halowych koparskich turněrow Sakskeho koparskeho zwjazka. Startowe prawo za hosćićela dóstanu we wšitkich štyrjoch dorostowych starobnych klasach mustwa JFV ONFA. Za nowozałožene spěchowanske towarstwo je to šansa, so z mustwami na krajnej runinje přirunować. Hrać budźe so w sportowej hali při Kamjenskim lětanišću.

13.01.  9:30  młodźinje D a A

14.01.  9:30  młodźinje C a B

Junior-cup we Worklecach

Sportowa jednotka Njebjelčicy budźe jutře we Worklečanskej ćěłozwučowarni zarjadowar a wuhotowar 2. koparskeho turněra z mjenom junior-cup. Hrać budu tam wot 10 hodź. štyri koparske mustwa starobneje klasy młodźina E z Ralbic, Radworja, Njebjelčic a Chrósćic.

Piwowy-cup w Kulowje

Přepozdźe wotućili

štwórtk, 11. januara 2024 spisane wot:

Łužiske lodohokejowe liški –

Lodowe mjedwjedźe Regensburg 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)

Wot třećeje mjeńšiny bu hra napjata. W běhu jedneje mjeńšiny rozdźěli sudnik dwě chłostani přećiwo hosćom a tuž agěrowachu domjacy krótkodobnje z dwěmaj hrajerjomaj wjac na lodźe. Regensburg pak jara klewernje zakitowaše a žane wrota njedopušći. Na to dóstachu hosćo hišće wjace móžnosćow, zwrěšćichu pak na wrotarju Liškow, štož běše tónraz zaso Nikita Quapp. Hru z hrajerjom mjenje na lodźe we 18. min. přetrachu Łužičenjo hišće zbožowni, ale pjeć sekundow pozdźišo docpě potom Abbott Girdukis prěnje wrota. Šěsć sekundow do kónca třećiny by Michael Bartuli přez penalty wurunać móhł, zwrěšći pak na Thomasu Mc. Collumej we wrotach hosći.

W srjedźnym wotrězku tłóčachu Liški na wurunanje. Najwjetšu móžnosć měješe při tym Roope Mäkitalo, jako dósta puk swobodnje přihraty, ale na wrotarju zwrěšći. Ke kóncej druheje třećiny běchu Łužiske liški zaso w podličbje a hosćo na 2:0 zwyšichu (38.). Třělc wrotow bě Jakob Weber.

nowostki LND