Widźał,słyšał, napisał (20.02.23)

póndźela, 20. februara 2023 spisane wot:

Awtor dźensa

Pětr Šołta

Helaw, lube sportowče a lubi sportowcy. Dźensniša róžowa póndźela sej wězo žada, zo wěnujemy so tónraz skerje žortnym, snano samo směšnym stronkam sportowanja. Sćěhowace parlički sym namakał: W běhanju marathona mamy najwšelakoriše skurilne rekordy, na př. najspěšnišeho Elvisa abo najspěšnišeho běharja w kostimje dinosawrija. Cynthia Lauren Arnold je sej něšto druhe wumysliła a dźerži swětowy rekord w běhu na 42,195 km z dźěćacym wozyčkom. Młoda žona njeměješe při tym jenož jedne, ale tři dźěći sobu! Wozyčk z małymi pasažěrami wažeše něhdźe 85 kg a cyła fóra dojědźe po 3:11 hodź. do cila. Podobne wahi wšak woža tež druzy starši při wulkonakupje kónc tydźenja po parkowanišćach superwikow ...

Sport (17.02.23)

pjatk, 17. februara 2023 spisane wot:

Derby w Rakecach wupadnje

Zamołwići w Rakecach su hižo sčasom reagowali a koparski derby přećiwo SJ Chrósćicy, kiž běše za sobotu w Rakecach planowany, wotprajili.

18.02.  13:30  VfB Auerbach –

  Budissa Budyšin

19.02.  14:00  ST Radwor –

  HZ Łaz/Běły Chołmc

19.02.  16:00  SG Union Sandersdorf –

  Biskopičanske KT

Derby w liščej jamje

Łužiske lodohokejowe liški wobaraja so dale přećiwo zaćahej do zestupneho koła DEL2. We wosom hrach maja wone hišće móžnosć, dypki hromadźić a dočasnje w lize wostać.

17.02.  19:30  Selbske wjelki –

  Łužiske liški

19.02.  17:00  Łužiske liški –

  Drježdźan. lodowe lawy

Wobornicy so wubědźuja

Dobrowólni wohnjowi wobornicy gmejny Ralbicy-Róžant wubědźuja so při wysokim saku sobotu, 25. februara, a to w Ralbičanskej ćěłozwučowarni. Wuhotowar wólnočasneho turněra, kiž započnje so popołdnju w 15 hodź., su wobornicy z Konjec-Šunowa.

Koparski camp při morju

Překwapjenka so poradźiła

štwórtk, 16. februara 2023 spisane wot:

Žiwjenje pisa přeco zaso wulkotne stawiznički, tež w kopańcy. Hrajne zjednoćenstwo Lok Kamjenc/Natwar Němske Pazlicy startowaše ze swojimi přećelemi k wulkemu dyrdomdejej, na krajne mišterstwa Ü 60 do Wilsdruffa.

Hišće ženje njejsmy takle hromadźe hrali a dźěchmy tuž jako jasny outsider do turněra. Ze železnej disciplinu, bojownosću a wězo trěbnym zbožom ćehnjechmy po třoch njerozsudnych hrach z poměrom 1:1 do połfinalnych hrow. Tam trjechichmy na dobyćerja tamneje stafle, hrajne zjednoćenstwo Běła Woda/Ludwigsdorf/Rózbork. Z dobyćom 1:0 podachmy so ze semifinala do finala.

Tam čakaše na nas absolutny faworit, FV Neuhausen z Rudnych horin. Wón bu hižo wjacore razy krajny mišter. Zajimawe bě, zo docpěchmy přećiwo njemu hižo w skupinskej hrě kedźbyhódne 0:0. Naš cil bě jasny, tola na kóncu pokazachu hrajerjo swoju klasu a dobychu z 2:0.

Jónkrótne a wuspěšne dožiwjenje ze sportowej česćelakomnosću dźěše ke kóncej a sydom přećelow poda so z hordosću domoj.

Wšitkim wulki dźak za zbožowne wokomiki­. To wostanje na přeco w pomjatku. Norbert Adler

Kónčna tabulka

1. FV Neuhausen

Wažnej dypkaj w boju wo playoff

štwórtk, 16. februara 2023 spisane wot:

Łužiske lodohokejowe liški –

ESV Kaufbeuren 3:2 p.p.

(1:0, 0:1, 1:1, 1:0)

Šansy na wrota běchu najprjedy raz jara rědke. Po foulu přećiwo Hunterej Garlentej po wosom mjeńšinach přińdźe k prěnjemu decimowanju za hosći. Garlent dźěru w krótkim róžku widźeše a přećiwo wrotarjej Danielej Fießingerej k 1:0 přetwori. Zady wěsće a prědku efektiwnje, to móhł recept za wuspěch Liškow być. Po dwanaće mjeńšinach zhubi Kolppanen zady swójskich wrotow hrajny nastroj. Dieter Orendorz přińdźe tak centralnje ze sydom metrow k zakónčenju. Tola wrotar Běłeje Wody běše zaso w poziciji a wuchowa swójski zmylk.

Wuslědki (16.02.23)

štwórtk, 16. februara 2023 spisane wot:

Kopańca, wokrjesny pokal

ST Lubuš – Němske Pazlicy 0:5 (0:3)

Wu. Dubrawa – Ottendorf-Okrilla  wupad

ST Bart – Horni kraj-Sprjewja II wupad

Póst Budyšin – Wachau II 6:5 (0:0) p.tř.j.

Sepicy – Arnsdorfske KT 5:4 (0:0) p.tř.j.

Hlinowc – Biskopičanske KT II 0:3 (0:3)

Ralbicy/Hórki – Łaz/Běły Chołmc wupad

Bretnig-Hauswal. – Minakał 0:1 (0:0) p.p.

Sokoł Budyšin wužiwa čas za trening

srjeda, 15. februara 2023 spisane wot:
Zo so hrajerjo měšćanskeho wolejbuloweho mustwa Sokoł Budyšin we wokrjesneje klasy, stafla wuchod docyła na zašły hrajny dźeń dopominaja, zaleži na tym, zo su tam jednu hru přěhrali a jednu dobyli. Ale dobyli bjez toho zo su hrali. Prawdźepodobnje je ćežko so na prawy hrajny dźeń dopominać, dokelž prosće předaloko wróćo leži. Wón bě so w domjacej sportoweje hali na Kamjentnej 37 spočatk decembra přewjedł. Přećiwnikaj běštej TSV Wóspork (17:25 a 20:25) a Sportowe towarstwo Budyšin sewjer. Bliski riwala njezamó pak šěsć hrajerjow zestajeć a woteda dypkaj (25:0 a 25:0) na Sokoł Budyšin. Srjedź januara měło so znowa hrać, a to přećiwo wolejbulistam z Wjazońcy a Hnašec-Dobruše. Tónraz pak zjewi so tydźeń do toho mustwowy nawoda Wjazońčanow a prošeše wo přestorčenje hrajneho dnja, falowacych hrajerjow dla. Tomu ze stron Sokoła wězo wotpowědowachu. Nachwatanska hra budźe nětko 3. apryla. Tak spokoji so „Budyskosokołskoškitny“ wolejbulowy cyłk w minjenych tydźenjach z treningowymi jednotkami. To tučasnje njeje zlě, dokelž móža tak nowačkow do towarstwa integrować.

Wono so zaso započina hrać

srjeda, 15. februara 2023 spisane wot:

SJ Njebjelčicy –

HZ Frankenthal/Germania Biskopicy/BFV 08 III 2:3 (1:1)

Zestawa domjacych: Friedrich Tietze – Jakub Šołta, Marvin Reineke (24. Nico Šuster), Anton Malaškin, Florian Domš, Andre Reineke, Christof Paulik, Handrij Korjeńk, Ronny Hanuza, Roman Mjechela, Gabriel Čornak

Po někotrych napinacych treningowych jednotkach w přihoće na druhu połseriju, nasta sobotu prěnja testowa hra za sportowu jednotku Njebjelčicy. Bohužel njeběchu wšitcy stajni hrajerjo wustrowjeni. Tak dyrbješe so hra z jenož jednym wuměnjerjom přewjesć. Starosć dźělachu z přećiwnikom. Tež wón bě jenož z dwanaćomi do Kamjenca přijěł. Z tym běchu poměry dosć wurunane. SJN prezentowaše so na Kamjenskim kumštnym trawniku jara solidnje. Zady derje steješe a jenož mało dopušći. Prědku móžeše předewšěm přez róžki přeco zaso akcenty sadźeć. Hosćo nawjedowachu 0:1 (24.). Tutón zastatk móžeše młody Nico Šuster w 40. min. wurunać 1:1 (40.). Z tutym wuslědkom dźěše do přestawki.

Złoto a bronza za wolejbulistow SGB

wutora, 14. februara 2023 spisane wot:

Wolejbulistki 11. a 12. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) wubědźichu sej we Wojerecach na regionalnym finalu šulerskeho wubědźowanja „Młodźina trenuje za olympiju“ złoto.

Z dobyćom złoteje medalje skónči so tróšku njewočakowane ale jara zwjeselace wuchodosakske finale za naše wolejbulistki. W najstaršej starobnej skupinje I (11. do 13. lětnik) wubědźichu sej hrajerki wokoło kapitanki Salome Bjeńšec we Wojerecach po šěsć hrach intensiwneho wojowanja 1. městno. Woni su w stawiznach wolejbula SGB hakle druhe holče mustwo, kotrež je to docpěło. Před štyrjomi lětami běchu na samsnym městnje šulerki wokoło kapitanki Luizy Šu­bertec wuspěšni a mytowachu so ze złotej medalju.

Serbski gymnazij Budyšin – Joliota Curiejowy gymnazij Zhorjelc 2:1

Wjele medaljow za našu kónčinu

wutora, 14. februara 2023 spisane wot:

Na sakskich krajnych mišterstwach młodźiny w sportowej disciplinje bowling minjeny kónc tydźenja w Lipsku wotrumowachu wobdźělnicy z Budyskeho wokrjesa wjele medaljow. Hrali su najprjedy šěsć hrow w předkole. Dobyćerske teamy dyrbjachu potom w finalu znowa swoje najlěpše dać. W młodźinje B zwoprawdźištej Emily Beute a Lys Leann Lobstedt wot sportoweho towarstwa BC Sakska 90 Budyšin to njemóžne a dobyštej swojej finalnej hrě. Faworitce Carlotta Heinel a Marie Bachmann z Kamjenicy dyrbještej so ze slěbornej medalju spokojić. Nic mjenje napjate bě finale mjez holcami młodźiny A. Biskopičanka Pia Schink a jeje Budyska partnerka njeseštej zdobom hišće ćežke brěmjo zakitowarkow titula. Tola wonej wotpowědowaštej swojej róli a steještej na kóncu dnja na hornim schodźenku podesta. Zwjeselace tež, zo běše direktnje pódla dobyćerkow Budyšanka Johanna Schimke, kotraž ze swojej Kamjeničanskej partnerku Charlie Marie Nordmann wicemišterstwo doby. Wjele zboža!

Derbyjowe dobyće w Crimmitschauwje

wutora, 14. februara 2023 spisane wot:

Lodowi piraća Crimmitschau –

Łužiske lodohokejowe liški 1:3

(0:2, 1:0, 0:1)

nawěšk

nowostki LND