Zahrodnik snadnje před Handrikom

póndźela, 20. julija 2015 spisane wot:

6. mjezynarodny mnohostronski jěchanski a skakanski turněr w Hórkach přewjedli

Hač do wčerawšeho wubědźowaše so ně­hdźe 120 jěcharkow a jěcharjow w Hórčanskim stadionje. Při horcych tempe­raturach a před něhdźe 1 000 přihlado­warjemi wojowachu tež wjacori lokalni matadorojo wo prědnje městna. Tak startowaštaj Křesćan Zahrodnik z konjom Namibiju a Měrko Handrik z 20lětnym Air Jordanom w mjezynarodnym pruwowanju CCI*.

Po dresurje pjatk wječor a po přez­pólnym skakanju sobotu wotmě so wčera skakanje přez lochce spadowace zadźěwki. W tymle zakónčacym wurisanju móhł so Měrko Handrik před Křesćanom Zahrodnikom zaměstnić, wšako dźěleše jeju jenož 0,9 dypkow. Zahrodnik pak by dyrbjał wšitke zadźěwki spotorhać a Handrikej dyrbjała so nula bjez jenič­keho zmylka poradźić. K tomu wšak njedóńdźe. Po połhodźinskej přestawce wosrjedź pruwowanja njewjedra dla bě jasne, zo je Křesćan Zahrodnik w mjezynarodnym wubědźowanju třeći a Měrko Handrik štwórty. Wulke to wjeselo mjez přiwiskom domjacych jěcharjow kaž tež mjez přihladowarjemi.

Thomas Schultz hižo lěto trenar Sokoła

póndźela, 20. julija 2015 spisane wot:

Wot minjeneje sezony ma prěnje koparske mustwo Sokoła Ralbicy/Hórki noweho trenarja, 51lětneho Thomasa Schultza ze Spal. Wjacore lěta bě wón hrajerjow ST Wojerecy 1919 trenował, prjedy hač přewza wón rólu šeftrenarja w Ralbicach. Jurij Bjeńš je so z nim rozmołwjał a zhonił, kajke bě Schultzowe prěnje lěto pola Sokoła.

Knježe Schultzo, swoju prěnju sezonu sće ze Sokołom Ralbicy/Hórki we wokrjesnej wyšej lize na 5. městnje skónčił. Sće spokojom?

T. Schultz: Cil mustwa bě so mjez prěni­mi pjećomi zaměstnić. To je wone docpěło. Tež, hdyž sym sej tajnje snano tón abo tamny dypk wjace wuličił, móžu prajić, zo bě to dobra sezona.

Hdźe sće tón abo tamny dypk zhubili?

Salman a Iwan wuspěšnaj byłoj

póndźela, 20. julija 2015 spisane wot:

SJ Chrósćicy II

– FSV Bretnig-Hauswalde 2:2 (0:1)

Za domjacych zasadźeni: B. Klimant – Hojer, Mark, M. Brězan, T. Klimant, Wowčer, Zahrodnik, Domš, Al Abdi, Pawlik, Jaku­baš, Schäfer, Budar, Mohammed, S. Brězan, Młynk

16 koparjow měješe trenar Chróšćanskeho druheho mustwa Daniel Pohling wčera k dispoziciji, mjez nimi tež Sal­mana a Iwana. Haj, sće prawje čitali! A jeli­ so dźiwaće, zo tutej mjenje dotal w zwisku z Chróšćanami a serbskej kopańcu čitali njejsće, maće prawje. Salman Mohammed (22) a Iwan Al Abdi (20) staj mjenujcy kurdiskaj pachołaj ze Sy­ri­skeje. Wot kónca zašłeje sezony wonaj w Chrósćicach sobu trenujetaj. Wčera běštaj nětko prěni raz zasadźenaj.

Widźał, słyšał, napisał (20.07.15)

póndźela, 20. julija 2015 spisane wot:

Awtor dźensa

Stefan Šmit

Mjeztym zo přebywa wjetšina sakskich šulerjow tučasnje ze swojimi staršimi abo přećelemi zawěsće w prózd­ninach a móža po tym hišće někotre dny abo snadź tež tydźenje wotpočnyć a so wočerstwić, je zawěrno „rjany“ čas za koparjow w regionalnej lize hižo zaso nimo. Po dźewjećtydźenskej pře­stawce zahaji so pjatk wječor w štwórtej najwyšej koparskej lize Němskeje hrajna doba 2015/2016.

Sport (17.07.15)

pjatk, 17. julija 2015 spisane wot:

Na jěchanski turněr

6. mjezynarodny mnohostronski jěchanski turněr přewjedźe so přez cyły kónc tydźenja w Hórkach. Dźens wječor, jutře a njedźelu je dresura, sobotu potom hłownje přezpólne jěchanje a njedźelu skakanje. Wobšěrny časowy plan namakaće na stronje jěchanskeho towarstwa Při Klóšterskej wodźe pod www.psv-amklosterwasser.de

Testowe koparske hry

Budissa Budyšin je hišće hač do njedźele w treningowym lěhwje w Bad Blankenburgu. Tam wočakuje sobotu U 23 Čer­wjeno-běłych z Erfurta wot 14 hodź. k testowej partiji. Njedźelu w 10.30 hodź. hraja chowancy trenarja Tomaša Henčla w Rudolstadće přećiwo tamnišej Jednoće. Dalše testowe hry kónc tydźenja su: dźensa we 18.30 hodź. Jednota Kamjenc – ST Drježdźany-Strěžin, w 19 hodź. SJ Chrósćicy – Budissa Budyšin II; njedźelu w 12.30 hodź. ST Marijina hwězda – Jednota Kamjenc, w 15 hodź. ST Rychbach (Hornja Łužica) – ST Radwor.

Simsony so wubědźuja

Staw po 3. běhu

štwórtk, 16. julija 2015 spisane wot:

Kóžde lěto wubědźuja so wohnjowe wobory zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe w hašenju. Lětsa zetkawaja so kameradojo dohromady dźewjeć króć, zo móhli potom najspěšnišu woboru 2015 mytować. Nimo dalšich woborow z pjeć gmejnow stej tež młodźinskej wohnjowej woborje z Ralbic-Róžanta a Pančic-Kukowa/Wotrowa pódla. Wonej pak runje tak do cyłkowneho dypkoweho systema zapřijatej njejstej kaž wobornicy ze Salowa, Brěžkow a delnich Sulšec. Minjeny pjatk dobychu we Worklecach kameradojo ze Sulšec před Konjecami-Šunowom a Sernjanami-Róžantom.

Z tabulki wučitaće, štó ma po třoch z dźewjeć běhow dotal naj­lěpše wuhlady na pokal zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe 2015:

1. Konjecy-Šunow (51 dypkow), 1. Wor­­klecy (51), 3. Sernjany-Róžant (49), 4. „Swj. Beno“ Pančicy-Kukow (42), 4. Gmejnska wobora Ralbicy-Róžant (42), 6. Pěskecy (40), 7. Hórki (16), 8. Smjer­dźaca (12)

Trening za nowu sezonu so započał

štwórtk, 16. julija 2015 spisane wot:
Tele dny započinaja wjacore koparske towarstwa za nowu sezonu trenować. Wutoru na přikład stej krajny ligist Jednota Kamjenc kaž tež wokrjesny wyši ligist DJK Sokoł Ralbicy/Hórki trening startowałoj. Na wobrazu wojujetaj Antonius Wałda (nalěwo) a Bosćij Bjeńš hižo wo kóždy bul. Jutře w Chrósćicach prěni króć trenuja, přichodnu wutoru čini to wokrjesny ligist SJ Njebjelčicy. W přichodnych tydźenjach w Serbskich Nowinach zhoniće, z kotrymi hrajerjemi so jednotliwe mustwa zesylnichu resp. štó je serbske koparske towarstwa wopušćił. Foto: Jurij Bjeńš

Beachvolleyball dale dźe

štwórtk, 16. julija 2015 spisane wot:

Tabulka hry/sadźby/dypki

1. Rjelka/Lipič  7 14 : 2 14

2. Smoła/Bjeńš 8 14 : 7 12

3. Eckert/Brězan 6 11 : 3 10

4. Wahlicht/Bětnar 6 8 : 5 8

5. Škit Budyšin 8 8 : 11 8

6. Šołta/Šołta 7 8 : 9 6

7. Gedik/Ješka 6 5 : 10 2

8. Šěn/Gal 7 4 : 13 2

9. Langa/Hantuš  7 2 : 14 0


W serbskej beachvolleyballowej lize zahwizdaja so dźensa wot 17 hodź. prěnje hry 2. połserije. Dotal drje hišće wšitke partije 1. połserije wuhrate njejsu (pjeć hišće pobrachuja), časa a wjedra dla pak so nětko hižo wróćohry přewjeduja. Štóž ma lóšt, móže sej dźensa sćěhowace dwójki wobhladać: Stefan Gedik/Jan Ješka, Beno Šołta/Metod Šołta, Maćij Šěn/Daniel Gal, Benedikt Smoła/Jurij Bjeńš a hrajerjej Škita Budyšin. Srjedź septembra dyrbjeli wšitke hry prěnjeje serbskeje beachvolleyballoweje ligi wotměte być. Dokelž dwójka Marko Smoła/Lukas Kubic zranjenja a časa dla wjace sobu njehraje, wobsteji aktualna tabulka jenož hišće­ z dźewjeć mustwow.Jurij Bjeńš

Němskopazličanski jubilej

štwórtk, 16. julija 2015 spisane wot:

Tradicionalny Němskopa­z­ličanski ko­par­ski turněr – mjeztym połstaty – w při­hoće na nowu sezonu budźe 24. julija pod hesłom „111 lět organizo­wany sport w Němskich Pazlicach“. We 18 hodź. zet­ka­tej so mustwje starych knjezow: Němske Pazlicy – Přećelski kruh starych knjezow. Po tym přewjedu błyskowy turněr mustwow wo­krjesneje wyšeje a wokrjesneje ligi. Pódla su zakitowar titula So­koł Ralbicy/Hórki kaž tež SJ Njebjelčicy, Ze­leno-běli Sepicy a domjace mustwo Na­twar Němske Pa­zlicy. W 19.15 hodź. budźetej poł­finalej, hodźinu pozdźišo hra wo 3. městno a w 21.15 hodź. finale.

Fanojo změja w Němskich Pazlicach móžnosć, sej hižo raz nowe mustwowe zestawy wobhladać. SN

Derje hrali, ale podleželi

srjeda, 15. julija 2015 spisane wot:

Budissa Budyšin

– Dynamo Drježdźany 2:3 (2:2)

Zestawa domjacych: J. Jakubov, Große – Kolan, Heppner, Klippel, Pfanne, Fröhlich, Čermák, Kral, Hoßmang, Hausdorf, Rupf, Walther, Rosendo, Hausch, Reher, Salewski, Barnickel, A. Jakubov, Heineccius

Před 3 300 přihladowarjemi su ko­parjo Budissy wčera wot spočatka sem turbo zašaltowali. Po 18 mjeńšinach hižo we wrotach hosća klinkaše, jako Alexander Jakubov z krótkeje distancy přetwori. Jeno tři mjeńšiny pozdźišo postaji sudnik jědnatku za domjacych, jako bu Salewski foulowany. Nowopřichad Rupf ju wěsće přetwori. Přihladowarjo njewěrjachu swojimaj wočomaj, wšako běchu to prěnje dwoje přećiwniske wrota za třećeho ligista w dotalnych testowych hrach. Dynamo pak wotući a w 32. min. skrótši. Müller bě z hłójčku wuspěšny. Njetraješe dołho a hižo steješe 2:2. Testroet přewiny Jakubova z billiard-wrotami.

nawěšk

nowostki LND