Nowy wupłód

pjatk, 06. apryla 2018 spisane wot:

Budyšin (SN). Aktualny wupłód z wulkoprojekta Załožby za serbski lud „Serbska rěč w nowych elektroniskich medijach“ je nowa hornjoserbska prawopisna kontrola. Za projekt wužiwa załožba přidatne srědki ze Sakskeje, Braniborskeje a Zwjazka. Zajimcy móža sej wotpowědny internetny poskitk z internetneje strony www.soblex.de na swójski ličak, tablet abo smartfone składować. Wužiwar nowšich­ wersijow programoweho paketa Microsoft Office ma podatu instrukciju sćěhować.

Budyšin (SN/MiR). Šćebot a ćišina – to stej zjawaj, kotrejž tuchwilu na mjeztym druhim serbskim kursu Rěčneho centruma WITAJ w Budyšinje knježitej. Šćebot je słyšeć, hdyž ma 20 wobdźělnikow­kursistow składnosć, wo swojich nazhonjenjach powědać, abo swoje měnjenje zwuraznić. Ćišina knježi, su-li we fazy wuknjenja abo hdyž připosłuchaja. Tomu bě tež wčera popołdnju tak w redakciji Serbskich Nowin. Šefredaktor Janek Wowčer zamó šulerjow zapřijeć do rozmołwy wo wječorniku. We wólnej bje­sadźe woni trochowachu, kelko papjery je w běhu lěta za ćišć SN trěbneje. Wopytowarjo hódachu, hdźe najdalši čitar SN w papjerjanej formje bydli – něšto kilometrow před norwegskej sto­licu­ Oslo. Na to zwěsćichu, kelko přista­jenych Ludoweho nakładnistwa Domowina wšědnje za serbski dźenik dźěła – 14 jich je, a kelko hodźin trjebaja nowinu zdźěłać – mjenujcy něhdźe dźesać.

Rěčny centrum WITAJ je předstajił wučbnicu „Serbsce DIGITALNJE krok po kroku wuknyć – prawopis a grama­tiku“. Na prezentaciju minjeny štwórtk w Drježdźanskej statnej kencliji bě wulka syła zajimcow přichwatała.

Drježdźany (SN/MiR). Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) bě sej tón dźeń poměrnje spontanje chwile wzał. Wón chcyše do oficialneje prezentacije nadrobnosće wo digitalnej wučbnicy a wo idejach jeje dalewuwića zhonić. Tak informowachu jeho mjez druhim nawodnica Rěčneho centrum WITAJ dr. Beata Brězanowa kaž tež jednaćel předewzaća KIDS interactive Daniel Broch­witz wo stawje wuwića a dalšim postupowanju digitalneje wučbnicy „Serbsce DIGITALNJE krok po kroku wuknyć – prawo­pis a gramatiku“. Na prezentaciji samej njemóžeše Kretschmer druhich terminow dla pódla być.

Kajka to perspektiwa!

srjeda, 04. apryla 2018 spisane wot:
Mnohim je zajim sakskeho premiera a ministrow za projekt samozrozumliwy, nam Serbam pak nic. Wšako so wšědnje njestawa, zo chce prěni muž Sakskeje być informowany być wo nowym wuwučowanskim a wuknjenskim srědku, a nimo njeho hišće dalšej ministraj. To drje bě zeleny štwórtk rědki zjaw w stawiznach našeho ludu. Při tym bě ministerski prezident hakle krótko do prezentacije wučbnicy „Serbsce DIGITALNJE krok po kroku wuknyć – prawopis a gramatiku“ na zarjadowanje přeprošeny. To je normalne, wšako je to skerje fachowe polo ministrow. Na kóncu pak wuzbytkowaše sej Michael Kretschmer chwile za to, wo projekće a jeho perspektiwach zhonić. Na slědowacej konferency wotbłyšćowaše so wulke připóznaće ze stron dweju ministrow za spore dźěło a do přichoda pokazowacy projekt. Njech tomu přichodnje časćišo tak je! Milenka Rječcyna

Do hwězdarnje pućowali

srjeda, 28. měrca 2018 spisane wot:
Budyska hwězdarnja je stajnje zaso zajimawy cil. Tomu bě tež dźensa tak, jako přewje­dźe rjadownja 6-1 Serbskeho gymnazija Budyšin swój pućowanski dźeń do hwěz­darnje na kromje sprjewineho města. Tam wobhladachu sej přehladku a wobdźiwachu njebjo z hwězdami, kaž je wone tuchwilu nad Budyšinom widźeć. Jónkrótnu atmosferu wužiwachu šulerjo zdobom za čitanje, na kotrež su sej lektora Ludoweho nakładnistwa Domowina Michała Nuka přeprosyli. Wón je knihu Dougla­sa Adamsa „Pućnik po galaksiji“ sobu přinjesł, kotruž bě do serbšćiny přełožił­. Foto: SN/Maćij Bulank

Cuzosć z pomocu pisanja přewinyć

póndźela, 26. měrca 2018 spisane wot:

Radwor (SN/MiR). Za jendźelske słowo „arrive“ mamy w serbšćinje wjacore zapřijeća. Najlěpše drje je w padźe holcy z mjenom Philine słowo „dóńć“. To zhonichu na njedawnym čitanju na Radworskej wyšej šuli „Dr. Marja Grólmusec“ šulerjo 8. a 9. lětnika.

Wuměnjenja polěpšić

štwórtk, 22. měrca 2018 spisane wot:

Serbska rěčna šula je projekt, kotryž ma nawabić zajimcow-wučerjow, wosebje ze słowjanskeho wukraja, kotřiž chcyli na serbskich abo serbšćinu wuwučo­wa­cych šulach wučbu w serbskej rěči po­dawać. Mjeztym je prěnja zajimča z Čěskeje, kotraž bě so na projekt zwažiła, swoje zrěčenje ze sakskim šulstwom zaso wupowědźiła.

Wjesne žiwjenje bytostnje na přichod wusměrić

štwórtk, 22. měrca 2018 spisane wot:

Jeno zhromadne postupowanje ratarjow, politikarjow, ale wosebje tež wjesnych wobydlerjow a scyła přetrjebarjow tomu dopomha, zo wostanu wsy žiwjenjahódne městnosće.

Njebjelčicy (JK/SN). To bě jednohłósne měnjenje na kóncu wčerawšeho zazběha noweho rjadu kubłanskich zarjadowanjow pod hesłom „Žiwjenjahódna wjes – kak zamóže ekologiske ratarjenje zesylnić atraktiwitu wjesneho ruma“ na Njebjelčanskim gmejnskim zarjedźe.

Na druhi pospyt

štwórtk, 22. měrca 2018 spisane wot:

Prěni zaćišć je rozsudny, tež wo Serbskej rěčnej šuli (SRŠ). Čěska zajimča, prěnja, kotraž bě na namołwu do Łužicy přišła, zo by tu na serbskej šuli wuwučowała, njeměješe runjewon najlěpši start. Tuž je po njecyłym lěće swoje zrěčenje ze Sakskej zaso wupowědźiła. Přiwšěm, angažement za projekt SRŠ njeje jeno wšeje česće hódny, ale pře wšu měru trěbny. Spočatk kubłanišća – hodźi so wone tak mjenować, tež hdyž njeje hišće jako institucija zakótwjene? – wšak bě chětro kopolaty. Idealisća za SRŠ běchu z tym ličili, zo so zajimcy z wukraja, wosebje z faworizowaneje susodneje Čěskeje, na poskitk přizjewja. To by wobsahowy koncept za nawuknjenje serbšćiny a přiswojenje trěbneje wědy za wukonjenje wučerstwa w Sakskej tuž dyrbjał přihotowany być. Tomu drje tak njebě. Tak budźe wažne přichodnym zajimcam z tu- a wukraja lěpši prěni zaćišć wo SRŠ posrědkować. Milenka Rječcyna

Budyšin (SN/MiR). Zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Marko Šiman (CDU) je iniciator projekta Serbska rěčna šula (SRŠ). Hižo wjacore lěta so wón intensiwnje za to zasadźa zdobywać wučerjow, kotřiž chcyli na serbskich a serbšćinu podawacych šulach w serbskej rěči wuwučować. Njedostatk při nawabjenju tajkich wučerjow je jeho k tomu nuzował wuwić naprawu. Jako projekt z perspek­tiwu widźi wón SRŠ. „Projekt wuchadźa z analyzy ličbow. 2012 zwěsćich, zo změjemy přichodne lěta masiwny wotchad wučerjow na wuměnk. Na uniwersitach dotal dosć wučerjow njewukubłuja. Tuž dyrbimy jednać“, rozłožuje Marko Šiman. Nastała je ideja wo Serbskej rěčnej šuli, kotraž kwalifikuje wukubłanych wučerjow z tu- a wukraja. Za to je sej wón partnerow pytał, Serbski institut, Serbske šulske towarstwo, Rěčny centrum WITAJ a Budyski wotrjad Sakskeho krajneho zarjada za šulu a kubłanje (LaSuB). Tam tuchwilu wjacore wučerki serbšćinu wuknu. Za někotre z nich je to wožiwjenje rěčnych znajomosćow, za dalše pak nowosć. Z kursom chcedźa wone docpěć, zo móža pozdźišo wšitke w serbskej rěči wuwučować.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND