Přewšo poradźeny dźeń wotewrjenych duri

štwórtk, 17. nowembera 2016 spisane wot:

Nowa forma dnja wotewrjenych duri w Budyskim Serbskim šulskim a zetkawanskim centrumje je so radźiła. Po­srědkować přichodnym šulerjam a jich staršim informacije wo wuknjenju a wuwučowanju bě prawy rozsud.

Z kucharjom Wjelbika warili

póndźela, 14. nowembera 2016 spisane wot:

Ralbičanscy šulerjo su dźensa dopokazali, zo su dobri kucharjo

Ralbicy (SN/MiR). 22 šulerjow 5. lětnika Ralbičanskeje wyšeje šule su dźensa dopołdnja z Tomašom Lukašom warili. Namjet kucharja Budyskeho hosćenca „Wjelbik“ předstajenje swojeje knihi „Warić z Tomašom“ z wubědźowanjom zwjazać, bě w serbskich šulach wulku zahoritosć zbudźiło. 13 požadanjow ze wšelakich šulow běchu do LND dóšli. Ralbičanscy šulerjo su prěnje myto, a z tym zhromadne hodźiny z Tomašom Lukašom dobyli. „Chcu šulerjam pokazać, zo móžeš při warjenju być jara kreatiwny. Recept hodźi so po potrjebje a přidawkach změnić“, wón rozłožuje. Warili su dźensa zhromadnje jabłučkowe koleska, ragou fin a šokolodźane brownije. „Sam warić je něšto hinaše hač sej něhdźe něšto kupić, štož słuša do wobłuka fastfood“, wón zwěsća. „Naši šulerjo su doma warili, wšelake recepty wuspytali a je fotografowali. Dale su zdźěłali kucharski ABC a nastał je wosebity spěw za wubědźowanje“, rjekny wučerka za serbšćinu Jana Bětnarjowa.

Mała chwalba

pjatk, 11. nowembera 2016 spisane wot:
Nětko pak sym wćipna na to, kotre wuměłske wudźěłki budu wot 9. decembra w Budyskim Serbskim muzeju pod hesłom­ „Krabat“ wustajene. Wšako běch wobkedźbowała, kak młodostni w Kamjentnym domje swoje grafitije koncipuja, a wobhladach sej wustajeńcu jich dźěłow. Po mojim měnjenju měli wšitke grafitije w muzeju wustajeć. Hač pak so to zmóžni? Wšako prócuje so dalše něhdźe 130 poskitkow wo to. Najlěpše chce jury přichodnu wutoru wuzwolić. Zjawnje znaći pak budu dobyćerjo drje hakle na wotewrjenju wustajeńcy. Derje, zo je telko idejow z Wojerowskeje a Kamjenskeje župy pódla kaž tež serbskich gymnaziastow. Hdźe pak su wobdźělnicy ze serbskeje zakładneje a dalšich zakładnych šulow Budyskeje kónčiny? Jeničke přinoški wottam su te Wulko­dubrawskich šulerjow. Hižo to wšak je mytowanjahódne,­ znajmjeńša z małej chwalbu­ w SN. Milenka Rječcyna

Mały Wjelkow mnozy w prěnim rjedźe ze Serbskej rozšěrjenej wyšej šulu a jeje internatom zwjazuja. Helmfried Klotke je njedawno w Budyšinje zwěsćił: Mały Wjelkow ma 250lětne šulske stawizny.

Sobudźěłaćerki Rěčneho centruma WITAJ­ Michaela Hrjehorjowa a Manuela Smolina z Budyšina kaž tež Katrin Šwjelina z Choćebuza přebywachu wot wutory hač do dźensnišeho w danskim Sønderborgu. Zwjazk němskich Sewjeroschleswigčanow bě je we wobłuku tam wotměwaceho so Serbskeho lěta přeprosył.

Sønderborg (SN/CoR). Rěčne koncepty za wobchowanje a dalewuwiće serbšćiny w Delnjej a Hornjej Łužicy su tři sobudźěłaćerki RCW zawčerawšim něhdźe 30 přisłušnikam němskeje mjeńšiny w Danskej předstajili. Wuměna nazhonjenjow steješe po tym w srjedźišću rozmołwy, hdźež su tež na rozdźělne wuměnjenja na šulskim, politiskim a financnym polu pokazali.

Gymnaziasća redakciju wopytali

srjeda, 02. nowembera 2016 spisane wot:
We wobłuku projekta wučby serbšćiny su so šulerjo rjadownje 92 Budyskeho Serbskeho gymnazija z wučerjom Metodom Šołtu dźensa w redakciji našeho wječornika wo tym wobhonili, kak wšě­dna nowina nastawa. To rozłoži jim šefredaktor Serbskich Nowin Janek Wowčer. Woni njezbližichu sej jenož redakciske wotběhi, ale skrućichu zdobom swoju wědu wo stawiznach serbskeho nowinarstwa kaž tež wo tym, na kotre wašnje bu nowina do kompjuteroweje doby produkowana. Foto: Axel Arlt

Wažne je ze sobu rěčeć

štwórtk, 27. oktobera 2016 spisane wot:

Rozmołwne koło z Bosćijom Handrikom starosće pokazało

Chrósćicy (SN). Rěčna hodźina za staršich pola Bosćija Handrika njeje wšědna wěc, wosebje nic w tym, zo maja wjacori zajimcy w samsnym času składnosć so z nim rozmołwjeć. Na fachowym dnju 2plus „Za perspektiwami pytać“ zańdźenu sobotu w Chróšćanskej wjacezaměrowej hali „Jednota“ pak bě za to dobra přiležnosć.

Koordinator za serbske naležnosće w regionalnym zarjedźe Sakskeje kubłanskeje agentury Budyšin (SBAB) staješe so prašenjam. Do toho bě wón předewšěm z pomocu medijow a we wosobinskich rozmołwach staršich prosył na zarjadowanje přińć. Wužili běchu rědku składnosć doskónčnje předewšěm serbscy wučerjo kaž tež zastupjerjo Domowiny, kotřiž wužiwachu fachowy dźeń za dalekubłanje. Wjetšina z nich njezastupowaše w tym padźe jenož powołanske zajimy. Wšako su sami starši resp. wowka abo dźěd a maja tak tež wosobinski poměr ke konceptej 2plus a jeho nałožowanju na šulach.

Staršich sylnišo zapřijeć

Mjezsobna wuměna dale trěbna

štwórtk, 27. oktobera 2016 spisane wot:

Předewšěm wučerjo su fachowy dźeń 2plus za dalekubłanje wužiwali. Što je jich na tymle zarjadowanju inspirowało? Milenka Rječcyna je so někotrych wobdźělnikow za tym prašała.

Marija Wjenkowa, zakładna šula Chrósćicy: Dóstach informacije wo tym, kotre móžnosće su, zo šulerjo wuspěšnje wuknu. Wosebje zajimowali su mje praktiske pokiwy. Tak sym so w dźěłarničce z tym rozestajała, kak we wučbje rěčeć a připosłuchać. Nadźija na nowe ideje, kotrež hodźa so do wučby zapřijeć, je so zwoprawdźiła.

Steffen Jatzwauk, wyša šula Radwor: Za mnje jako přidružnika běše motiwacija, sej na wuradźowanje dojěć, zo bych so metodisce dale wuwił. Wažny bě mi nastork, wědu stajnje wospjetować. Njejsym maćernorěčny Serb a wužiwach konferencu tež za to, rozšěrić swoju rěčnu kompetencu.

Budyšin (SN/MiR). Ćežki to rozsud, mjez dwanaće wobdźělnikami dobyćerja z wubědźowanja „Warimy z Tomašom“ wu-zwolić. „Njejsmy z tym ličili, zo nas telko šulskich rjadownjow překwapi“, wjeseleše so dźensa rano Weronika Žurowa, lektorka za dźěćacu literaturu w Ludowym nakładnistwje Domowina. Tomaš Lukaš, kuchar w Budyskim „Wjelbiku“, bě ideju za wubědźowanje měł a nastorčił, warić w šulskej kuchni dobyćerskeho mustwa. Wšako wuńdźe přichodny tydźeń w LND jeho kniha z mnohimi nowšimi a hižo wozjewjenymi receptami. „Wulka ličba wobdźělnikow swědči wo tym, zo so dźěći dźensniši dźeń dale a bóle za zežiwjenje zajimuja“, wón rjekny.

Nowostka za dźěći a cyłu swójbu

štwórtk, 27. oktobera 2016 spisane wot:

Budyšin (SN). Rěčny centrum WITAJ je w LND wudał Pismikowu kekliju. Je to hra, z kotrejž móža dwaj, třo abo štyrjo hrajerjo na zabawne wašnje swój sło­woskład w serbskej rěči přepruwować a rozšěrjeć. Z pomocu pismikowych kamuškow tworja hrajerjo słowa, kotrež w formje křižowki na hrajnu desku kładu a je mjez sobu zwjazuja.

Hra wobsteji ze 107 hrajnych kamuškow, na kotrychž je stajnje jedyn pismik naćišćany. Kóždy pismik serbskeho alfabeta je w hrě jónu abo časćišo zastupjeny. Hódnotu pismika wupokazuje ličba na hrajnym kamušku deleka naprawo. Čim wyša hódnota je, ćim rědšo so pismik w serbskej rěči wužiwa. Nimo toho su tři jokerowe kamuški w hrě. Wone hodźa­ so za kóždyžkuli pismik zasadźić a pozdźišo z wotpowědnym pismikowym kamuškom wuměnić.

Za kóžde słowo, kotrež hrajer kładźe, dóstawa wón dypki. Přidatnje su na hrajnej desce wosebite pola, kiž hódnotu pismika abo cyłeho słowa powyša. Hra nabywa tak cyle swójsku dynamiku, a wězo tróšku zboža dobyću dopomha.

nawěšk

nowostki LND