Krótkopowěsće (23.01.19)

srjeda, 23. januara 2019 spisane wot:

Program za mjeńše předewzaća

Drježdźany. Sakski kabinet je wčera spěchowanski program za regionalny rozrost wobzamknył a chce přichodnej dwě lěće mjeńšim předewzaćam nastupajo inwesticije zaměrnje pod pažu přimać. Wosebje firmy we wjesnych kón­činach měli ze spěchowanja profitować, kaž sakske hospodarske ministerstwo zdźěla. Hłowny wotmysł je hospodarske wuwiće na wsach podpěrać.

Wuspěšni šulerjo

Wojerecy. Štyrjo šulerjo z Wojerowskeho Lessingoweho gymnazija su sakske šulske mišterstwa w šachu dobyli a so za němske šulske mišterstwa w meji w Berlinje kwalifikowali. Gino Rössel, Eddie Friedrich, Maciej Lesnikowski a Ramon Schuh běchu pola wučerja Detlefa Bachmanna šach hrać nawuknyli.

Čěska rodźi wo Ukrainjanow

Krótkopowěsće (22.01.19)

wutora, 22. januara 2019 spisane wot:

CD z klawěrnej hudźbje wušła

Budyšin. Nowa CD ze serbskej klawěrnej hudźbu wot spočatkow srjedź 19. lětstotka hač do přitomnosće je w nadawku Załožby za serbski lud wušła. Na zakładźe wubranych twórbow serbskich komponistow wjacorych generacijow nasta cyłkowny wobraz, kotryž zmóžnja přehlad wo wuwiću. Je pak to zdobom portretowa CD pianistki Heidemarje Wiesnerec jako wirtuozneje hudźbnicy.

Skora znowa njekandiduje

Wojerecy. Wyši měšćanosta Wojerec Stefan Skora (CDU) nazymu za nowu wólbnu dobu w zastojnstwje prezidenta Zwjazka sakskich městow a gmejnow njekandiduje, kaž komunalne zastupnistwo wobkrući. Skora bě funkciju 2015 přewzał a je zwjazk po njeměrnym času z wužadanjemi zaměstnjenja ćěkancow a ćežkich financnych jednanjow dla wjedł.

Wjele nowych čłonow witali

Krótkopowěsće (21.01.19)

póndźela, 21. januara 2019 spisane wot:

Wuspěšny zazběh ptačeho kwasa

Choćebuz. Zazběh wječorneho ptačokwasneho programa „To tla wěrno njej’!“ Serbskeho ludoweho ansambla bě dosć wuspěšny. 250 ludźi dožiwi premjeru minjeny pjatk w Choćebuzu kaž tež před­stajeni sobotu w Hochozy a njedźelu w Nowej Niwje. Wšitke tři zarjadowanja běchu nimale wupředate. Z wospjetnym scenowym přikleskom mytowachu přihladowarjo wukony sobuskutkowacych.

Sezona zapustow zahajena

Bórkowy. Tradicionelnje zymu wuhnali a 126. zapust woswjećili su ludźo sobotu w Bórkowach. Cyłkownje třiceći po­rikow młodostnych a tři dźěćace po­riki su w narodnej drasće po wsy ćah­nyli. Kaž zastupowacy předsyda młodźiny Do­mowiny w Bórkowach Sebastian Ahr zdźěli, słuša zapust k wjerškam lěta. Sezona zapustow w Delnjej Łužicy je nětko zahajena.

Dowol za wólbny bój

Krótkopowěsće (18.01.19)

pjatk, 18. januara 2019 spisane wot:

„Rewolucija a demokratija“

Drježdźany. Před pozadkom 30. róčnicy měrniweje rewolucije a prěnjeho załoženja swobodneho stata před sto lětami je sakska statna kenclija spěchowanski program „Rewolucija a demokratija“ wuwołała. Lětsa a klětu hodźa so z nim projek­ty spěchować, kotrež na historiske podawki a na natwar demokratije dopominaja a swoju hódnotu do fokusa zjawnosće stajeja. Próstwy přijimać budźe wot 31. januara Sakska natwarna banka.

Změna w zastojnstwje

Lipsk. Sakski justicny minister Sebastian Gemkow (CDU) je wčera Martinu Gerhardt jako nowu prezidentku Sak­skeho financneho sudnistwa zapokazał a jeje předchadnika dr. Jürgena Rühmanna ze zastojnstwa rozžohnował. Rühmann dźakowaše so sudnicam, sudnikam a předewšěm njesudniskemu personalej, kotryž ze swojim dźěłom skutkowanje sudnikow hakle zmóžnja.

Dwě jězbje do Ruskeje

Krótkopowěsće (17.01.19)

štwórtk, 17. januara 2019 spisane wot:

Memoary serbskeho basnika

Budyšin. Prěni dźěl awtobiografiskeje zběrki Benedikta Dyrlicha „Doma we wućekach“ je pod titulom „Leben im Zwiespalt I“ nětko tež w němčinje w Ludowym nakładnistwje Domowina wušła. Tekst je awtor sam přenjesł. Dźenikowe zapiski a listy kaž tež dokumenty, kotrež bě Dyrlich přewažnje w swojej maćer­šćinje spisał resp. składował, je Dietrich Šołta přełožił. Druhi dźěl memoarow ma kónc lěta wuńć.

Terminologija wušła

Budyšin. Wobdźěłana terminologija za předmjet stawizny je wušła. Němsko-serbski a serbsko-němski słowničk bě­štaj Ludwig Zahrodnik a Lubina Hajduk-Veljkovićowa zestajałoj. Sobudźěłaćerki lektorata Rěčneho centruma WITAJ su na zakładźe aktualnych stawizniskich wučbnicow dalše fachowe wopřijeća ze­zběrali a je do přiručki zapisali.

Za „nócneho měšćanostu“

Krótkopowěsće (16.01.19)

srjeda, 16. januara 2019 spisane wot:

Festiwal ze swójskim piwom

Chrósćicy. Přihotowanski wuběrk folklorneho festiwala Łužica 2019 je so wče­ra­ zhromadnje z wobsedźerjemi a wobhospodarjerjemi wobdźělenych statokow w Chrósćicach na to dojednał, lětsa wosebite festiwalne piwo poskićeć. Dwě družinje běštej na wuběr. W nadawku zarjadowarjow budźe napoj w Lubiju warjeny, wobkrući čłon wuběrka Beno Šołta.

Poskića referendaram přiražku

Drježdźany. Referendarojo dóstanu tysac­ eurow přiražki, hdyž su zwólniwi na wjesnej šuli wuwučować. To je sakski statny minister za kultus Christian Piwarz (CDU) wčera na nowinarskej konferency w Drježdźanach wozjewił. W Zhorjelcu a Annabergu-Buchholzu nasta­watej přidatnej wukubłanišći studijnych referendarow za zakładnu šulu.

Němska koło dale

Krótkopowěsće (15.01.19)

wutora, 15. januara 2019 spisane wot:

Iniciatiwa dyrbi so radźić

Flensburg. Iniciatiwa Minority SafePack wo zlěpšenje prawow narodnych mjeńšin wostanje ćežišćo skutkowanja FUEN. Předewšěm měri so organizacija na wólbny bój za EU-parlament, zdźěli jeje prezident Loránt Vincze. Schleswigsko-holsteinski ministerski prezident Daniel Günther (CDU) je dalšu pomoc přilubił a wuzběhnył, zo dyrbi so iniciatiwa radźić.

Młodźinska wobora dźesać lět

Ralbicy. Křesćan Janca je nowy naměstnik nawody Ralbičanskeje wohnjoweje wobory. Na njedawnej hłownej zhromadźiznje přesadźi so wón přećiwo třom dalšim kandidatam. Nawoda wobory Achim Měrćink přednjese statistiku lońšich zasadźenjow a informowaše wo přichodnych terminach. Tak hotuja so na dźesaćlětne wobstaće młodźinskeje wobory. Přijimali su nimo toho dweju noweju čłonow.

Posledni nutřkokrajny lět

Krótkopowěsće (14.01.19)

póndźela, 14. januara 2019 spisane wot:

Žłobik rozšěrjeny

Smjerdźaca. Žłobik Serbskeho šulskeho towarstwa w Smjerdźacej smě wjac dźěći přijimać. Kaž sobudźěłaćerka SŠT Marlis Młynkowa wobkrući, wšitke dowolnosće předleža. Tuchwilu staraja so tam wo 31 dźěći. Dalše pjeć so w běhu lěta­ přidruži. Gmejna Ralbicy-Róžant bě žłobik loni za 35 000 eurow přetwariła, tak smědźachu kapacitu wot 26 na 36 městnow rozšěrić.

Prezidij sejma woleny

Wětošow. Radu załožby za serbski lud měli wo štyrjoch serbskich čłonow roz­šě­rić, zo bychu Serbja wjetšinu měli. To namjetuje Serbski sejm, kaž Serbski rozhłós rozprawja. Dojednali su so čłonojo cyłka na to sobotu we Wětošowje. Wolili su tam prezidij, kotremuž přisłušeja Sandra Wylemowa, Jan Kosyk a Alexander Pólk. Přitomni tež zhonichu, zo su z darom 25 000 eurow kóšty wólbow zarunane.

Přijimaja hišće namjety

Krótkopowěsće (11.01.19)

pjatk, 11. januara 2019 spisane wot:

Jězor bórze zaso přistupny

Rań. Złokomorowski jězor ma wot 1. apryla ludźom zaso přistupny być. To zdźěli Łužiska a srjedźoněmska towaršnosć hórnistwoweho zarjadnistwa wčera nowinarjam w Ranju. Po zesunjenju zemje­ na mjeńšej kupje loni w septembru běchu zamołwići jězor nachwilnje za­wrěli. Kupa njeje přirodoškitnych přičin dla za zjawnosć přistupna.

Železnica zaso po planje jězdźi

Mnichow. Wobchad na železniskimaj čaromaj Drježdźany–Zhorjelc a Bisko­picy–Žitawa zaso po planje běži. Wo tym informuje towaršnosć Krajne ćahi – Regentalbahn, wobhospodarjer transpor­tneho předewzaća Trilex, na swojej in­ternetnej stronje. Wjedrowych přičin dla su wčera wjacore jězby dospołnje wupadnyli, nimo­ toho dóńdźe k mnohim zapoz­dźenjam.

Ze zawdawkom přezjedni

Krótkopowěsće (10.01.19)

štwórtk, 10. januara 2019 spisane wot:

Flashmob w interneće přistupny

Budyšin. Serbski flashmob w Budyskim Centeru na Žitnych wikach móža sej zajimcy nětko pod www.youtube.com/watch?v=h8z0QIFn3Ak wobhladać. Widejo natočił je Sakski wukubłanski a wupruwowanski kanal. Dotal je sej tam filmčk nimale 2 200 ludźi wobhladało. Wutoru bě ně­hdźe 30 Serbow mjenje abo bóle spon­tanje serbski postrow na njewšědne wašnje do noweho lěto słało.

Za wjac fachowcow we wokrjesu

Zhorjelc. Regionalna fachowa alianca Zhorjelskeho wokrjesa namołwja zajimcow tež lětsa projekty za zdobyće a zawěsćenje fachowcow zapodać. Tak móhli komuny abo dalši nošerjo, kaž na přikład zhromadźenstwa, swoje naprawy pomjenować, kotrež chcyli lětsa we wo­krjesu zwoprawdźić. Srědki pak maja hač do 31. decembra za projekty wužiwać.

Spěchuja přetwar kapałki

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND