Krótkopowěsće (31.07.18)

wutora, 31. julija 2018 spisane wot:

Julij ze snadnuškim přirostom

Budyšin. We wuchodnej Sakskej bě w juliju 18 990 bjezdźěłnych, 159 resp. 0,8 procentow wjace hač w předměsacu. Aktualna kwota bjezdźěłnosće je 6,7 procentow. Přirost złožuje so na to, zo su so minjene tydźenje we wjetšej ličbje młodźi ludźo jako bjezdźěłni přizjewili, ­dokelž njebuchu po zakónčenju wukubłanja do normalneho dźěłoweho poměra přewzaći. Sobudźěłaćerjo Budyskeje agentury za dźěło jim pomhaja, zo bychu job w Hornjej Łužicy namakali.

Dobu namjetowanja podlěšili

Njebjelčicy. Doba namjetowanja kandidatow za wólby Serbskeho sejma bu wo štyri tydźenje hač do 10. septembra w 16 hodź. podlěšena. Prěnjotny termin bě 13. awgust. Wotpowědny namjet wólbneho nawody dr. Hagena Domaški je rada starostow srjedź julija schwaliła, kaž wuchadźa z wčerawšeje nowinskeje informacije iniciatiwy za Serbski sejm.

Rozswětlić město paniku šěrić

Krótkopowěsće (30.07.18)

póndźela, 30. julija 2018 spisane wot:

Smartphone město móšnički

Budyšin. Klienća Budyskeje wokrjesneje lutowarnje móža kaž ći 300 dalšich lutowarnjow wot dźensnišeho nakup ze smartphonom zapłaćić. To je móžno z „mobilnym płaćenjom“, w druhich krajach hižo dosć rozšěrjenym. Zapłaćenje je wěste, dokelž wučinja wotstawk mjez terminalom a smartphonom jenož něšto centimetrow. Za to trjebaš wotpowědnu app z Google-play-stora.

Tomasz Stańko njeboh

Waršawa. Wuznamny pólski trompetar Tomasz Stańko je njeboh. Pućrubar europskeho jazza je něhdźe 40 zynkonošakow nahrawał. Zwonka fachoweho publikuma bě wosebje znaty přihladowarjam ameriskeje serije „Homeland“, w kotrejž jeho kompoziciju „Terminal 7“ jako dźěl titulneje melodije wužiwachu. Wčera je Stańko 76lětny zemrěł.

KaBi přećehnje do přitwara

Krótkopowěsće (27.07.18)

pjatk, 27. julija 2018 spisane wot:

Za škit před wulkej wodu

Budyšin. Protest Delnjo- a Hornjowunjowčanow wospjetnych powodźenjow jich wsow dla bu wusłyšany. Sakska spěchuje městu Budyšinej twar spjateho basenka za 7 000 kubiknych metrow wody a přirodźe bliski wutwar Słonoboršćanskeje/Miłkečanskeje wody ze 475 000 eurami, kaž Krajna direkcija Sakskeje wčera informowa. Wuchadźeja z cyłkownych kóštow 610 000 eurow.

Milinarnje dźěłaja normalnje

Choćebuz. Najebać horcotu dźěłaja łužiske wulkomilinarnje LEAG normalnje, kaž rěčnica předewzaća na naprašowanje Serbskich Nowin wobkrući. Za Hamorsku milinarnju trěbnu chłódźensku wodu zaručeja na přikład z wodu, kotruž z Wochožanskeje a Rychwałdskeje jamy wotklumpuja, w rjedźerni za jamowu wodu w Krynhelecach rjedźa a z niskej temperaturu do Čorneho Šepca dadźa.

Wo stawiznach mało wědźa

Krótkopowěsće (26.07.18)

štwórtk, 26. julija 2018 spisane wot:

Pawšalu bórze přepokazuja

Drježdźany. Dźensa nabywa zakoń płaćiwosć, kotryž rjaduje komunalnu pawšalu maksimalnje 70 000 eurow kóždej sakskej gmejnje. Wužiwanje srědkow je wólne, hodźa so za inwesticije abo zarunaja swójske srědki za spěchowane inwesticije. Kaž sakske ministerstwo za financy zdźěla, připokazanki bjezposrědnje přichodne dny přepokazuja. Knježerstwo chce tak komuny na kraju skrućeć.

Satelity za Galileo dospołne

Kourou. Europska swětnišćowa organizacija ESA je wčera z francoskeho Kourouwa najprjedy poslednje štyri satelity za europski satelitowy nawigaciski system Galileo do swětnišća třěliła. Z nětko 26 satelitami su techniske wuměnjenja date, zo hodźi so prěni tajki ciwilny sys­tem wot spočatka 2019 za globalnu nawigaciju wužiwać. Ameriski GPS je kaž ruski Glonass a chinski Beidou wojerski system.

Nadróžny ćah w Čěskej Šwicy

Krótkopowěsće (25.07.18)

srjeda, 25. julija 2018 spisane wot:

Zrěčenje podpisali

Budyšin. Zrěčenje wo šěrokopasmowym wutwarje w Budyskim wokrjesu su krajny rada Michael Harig (CDU) a zastupjerjej Deutsche Telekom a ENSO Netz GmbH dźensa w Budyšinje podpisali. W dźewjeć clusterach chcedźa wokrjes nimale dospołnje ze spěšnym internetom zastarać, tak tež 117 šulow. Po zjawnym wupisanju bě wo­krjesny sejmik w měrcu Telekom 22 losow a ENSO Netz jedyn los přidźělił.

Ochranowske hesła wušli

Ochranow. Kniha „Wšědne hesła Ochranowskeje bratrowskeje wosady na lěto 2019“ je wot nětka na předań. Nimo němskeho wudaća předleži zběrka tež hižo w starej grjekšćinje a hebrejšćinje kaž tež w francoskej a španiskej rěči. Z lěta 2001 wuńdu hesła w Ludowym nakładnistwje Domowina tež serbsce. Klětu maja prěni raz w delnjoserbšćinje wuńć.

Zajimcaj za wagonownju

Krótkopowěsće (24.07.18)

wutora, 24. julija 2018 spisane wot:

Nowy předsyda

Zły Komorow. Komunalny zaměrowy zwjazk łužiskeje jězoriny w Braniborskej ma noweho předsydu. To zdźěla zwjazk na swojej internetnej stronje. 1. oktobra nastupi zastojnstwo Detlev Wurzler. Jeho běchu čłonojo zwjazkoweje zhromadźizny minjeny tydźeń za wosom lět do zastojnstwa wolili. Złokomorowčan Wurzler naslěduje Volkera Mielchena, kotryž Łužicu ze swójbnych přičin wopušći.

Wjac muži potrjechenych

Budyšin. Mužojo su ze słónčnej chorosću (Sonnenstich) a spalenjom kože bóle potrjechene hač žony. To zdźěla Budyska wotnožka překupskeje chorobneje kasy. Při wuhódnoćenjach statistikow su zwěsćili, zo zregistrowachu lěta 2015 tři króć telko muskich zawěsćenych z ćežemi hor­coty dla kaž lěto do toho. Tuž je wažne so konsekwentnje před słóncom škitać.

„Łužisku chorownju“ wuchować

Krótkopowěsće (23.07.18)

póndźela, 23. julija 2018 spisane wot:

Hudźbne lěćo zahajene

Budyšin. Z koncertom „Nadźija wěčnje. Wěčnje!“ z Drježdźanskim komornym orchestrom Sinfonietta w Budyskej tachantskej cyrkwi su pjatk wječor lětuše hudźbne lěćo zahajili. Z koncertom su so lětušej róčnicy 1000 lět Budyski měr wěnowali. Hač do 5. awgusta steji cyłkownje 15 zarjadowanjow ze 180 sobuskutkowacymi na programje, mjez kotrymiž su tež wjacori serbscy wuměłcy.

Na Brigittu Reimann spominali

Wojerecy. Na 85. posmjertne narodniny Brigitty Reimann je Wojerowske wuměłstwowe towarstwo sobotu spominało. Předstajili su nowej publikaciji. „Post vom schwarzen Schaf“ je kniha, w kotrejž su listy­ z jeje sotru a bratromaj wozjewjene, „Ich möchte so gern ein Held sein“ wě­nuje so listowanju z awtorom Wolfgangom Schreyerom. Brigitte Reimann je wot 1960 do 1968 we Wojerecach skutkowała.

Testuja přidatne naprawy

Krótkopowěsće (20.07.18)

pjatk, 20. julija 2018 spisane wot:

Spěchowanje přepodate

Budyšin. Statny sekretar Herbert Wolff je dźens dopołdnja Budyskemu wyšemu měšćanosće Alexanderej Ahrensej (SPD) zdźělenku wo spěchowanskich srědkach za nowu pěstowarnju na Třělnišću přepodał. Sakska spěchuje ju z 2,4 milio­na­mi eurow z programa Zwjazka a krajow „Mosty do přichoda“. Nowotwar ma wjac hač 180 městnow skićić. Cyłkownje płaći wón 5,6 milionow eurow.

Nowy běrow wotewrěli

Běła Woda. Hospodarska iniciatiwa Łužica z.t. (WiL) je dźensa w rumnosćach Běłowodźanskich měšćanskich zawodow nowy běrow wotewrěła. Z nim WiL swoju prezencu w sakskim dźělu Łužicy dale zesylnja, kaž iniciatiwa zdźěla. Zdobom chce wuske zwiski k sakskim partneram polěpšić, rjekny jednaćel WiL Michael Schulz. WiL wudźeržuje hižo běrowaj w Choćebuzu a Wojerecach.

Ponowja šule

Krótkopowěsće (19.07.18)

štwórtk, 19. julija 2018 spisane wot:

Polěpša wohnjoškit

Picnjo. Po wohenju na něhdźe 80 hek­tarach w Luboraskej holi chcedźa tam wohnjoškitne pasma rozšěrić. To ma wo­kol­ne lěsy a wsy lěpje škitać, pisa Picnjanske krajne wyše lěsnistwo. Dale rozmysluja wo tym, lěsne puće wutwarić a přidatne studnje twarić, zo by zastaranje z hašenskej wodu zawěsćene było. Njedawny woheń su hakle po dwěmaj dnjomaj zhašeli.

Digitalny portal za fachowcow

Drježdźany. Pod www.heimat-für­fachkräfte.de maja nětko za wšěch, kotřiž chcyli do Sakskeje ćahnyć, nowe poskitki. Kaž zdźěli sakski hospodarski minister za Martin Dulig (SPD), ma portal być digi­talny pućnik. Z pomocu karty namakaja zajimcy zdobom wšitke pěstowarnje, šule a dalše kubłanišća w regionje, do kotrehož chcedźa.

Za wuspěšny studij

Krótkopowěsće (18.07.18)

srjeda, 18. julija 2018 spisane wot:

Tež w Rěčicach spěšny internet

Rěčicy. Statny sekretar a społnomócnjeny krajneho knježerstwa za digitalne Stefan Brangs (SPD) je dźensa w Dubcu wot Swobodneho stata Sakskeje z něhdźe 560 000 eurami spěchowanu syć za spěšny internet oficialnje přepodał. Nowa infra­struktura – 41 kilometrow kablow – zmóžnja 1 200 domjacnosćam gmejny Rěčicy přistup k digitalnemu swětej, a to z hač do 100 Mbit/s.

Namjety za Myto Witkojc prašane

Podstupim. Hač do kónca awgusta přijimuje Braniborske ministerstwo za wědomosć, slědźenje a kulturu namjety za no­wowutworjene Myto Miny Witkojc. Z nim maja so zasłužby na polu serbšćiny počesćić. Wšitke gmejny serbskeho sydlenskeho ruma a serbske towarstwa smědźa wosobiny abo cyłki nominować.

Wikowanju z tigrami zadźěwać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND