Krótkopowěsće (30.04.18)

póndźela, 30. apryla 2018 spisane wot:

Twórba serbskeho komponista

Berlin. Berlinska Centralna kapała je mi­njeny pjatk nowu twórbu serb­skeho komponista Sebastiana Elikow­skeho-Winklera „Camper za dujarski orche­ster“ předstajiła. Twórba předźěła dopomnjenki komponista na camprowanje na wsach Delnjeje Łužicy. Orchester hudźeše pod nawodom Steffena Kempera w komornej žurli Berlinskeje filharmonije.

Wjace hač 200 wustajerjow

Lubij. Jeničke hišće so wotměwace přemysłowe wiki w regionje je Konventa. Minjeny kónc tydźenja su organizatorojo na mjeztym 17. přehladku w Lubiju tójšto wopytowarjow witali. Wjac hač 200 wustajerjow bě na wikach zastupjene. Nimo­ tójšto předewzaćow bě lětsa wje­le­ institucijow prezentne. Lětuše partnerske město Konventy bě Lubań.

Turistisku sezonu zahajili

Krótkopowěsće (27.04.18)

pjatk, 27. apryla 2018 spisane wot:

Nowe wobličo za flajer

Njebjelčicy. Krabatowe towarstwo je woblubowany kolesowanski flajer po hor­njołužiskim designu wuhotował. Bjezpłatny flajer předleži nětko w nakładźe 10 000 eksemplarow. Kolesowanski puć Krabata wjedźe z Čorneho Chołmca přez Jitk, Róžant, Chrósćicy, Pančicy-Kukow, Njebjelčicy hač do Kamjenca, to rěka po wšej hornjołužiskej hatnej krajinje.

Naprašuja so za personalom

Budyšin. Bjezdźěłnosć we wuchodnej Sakskej je w aprylu wo 1 428 wosobow na 20 084 woteběrała. Dźěłowe wiki so derje wuwiwaja, naprašowanje za personalom je wulke. Zwjeselace połoženje pak njeje přičina nětko wotpočować, wu­zběhny Thomas Bernd, předsyda jednaćelstwa tudyšeje agentury za dźěło dźensa w Budyšinje. Zarjadnišćo koncentruje so na tych, kotřiž jenož ćežko dźěło dóstawaja.

Najwyša wuhladna wěža

Krótkopowěsće (26.04.18)

štwórtk, 26. apryla 2018 spisane wot:

Wobdźělenje wotprajene

Budyšin. Maćica Serbska njemóže přeprošenjomaj mjezynarodnje skutkowaceju słowjanskeju towarstwow spočatk junija sćěhować. Kaž zdźěli předsyda Jurij Łušćanski, njemóža přećam, kotrež su z tym zwjazane, wotpowědować. Tuž je předsydstwo wutoru wobzamknyło, wob­dźělenje wotprajić. Rozjimali su dalše předewzaća, kaž rozmołwu ze zamołwitym za serbske žiwjenje we Wojerowskej župje.

Tilich złoži mandat sejma

Drježdźany. Něhdyši sakski ministerski prezident Stanisław Tilich (CDU) chce so swojeho mandata jako zapósłanc Sakske­ho krajneho sejma wzdać. „Złožu 31. oktobra swój mandat“, rjekny Tilich nowinje Freie Presse. Što chcył wón přichodnje činić, 59lětny njepřeradźi. Tilich je wot lěta 2004 zapósłanc sejma. Wot 2008 do 2017 bě wón premier Sakskeje.

Nowe předsydstwo wolili

Krótkopowěsće (25.04.18)

srjeda, 25. apryla 2018 spisane wot:

Harig kandidaturu wobkrućił

Budyšin. Budyski krajny rada Michael Harig (CDU) kandiduje dale za zastojnstwo prezidenta wuchodoněmskeho zwjazka lutowarnjow (OSV). To wobkrući wón najebać wčerawše wozjewjenje, zo namjetuja komunalne načolne zwjazki Sakskeje, Saksko-Anhaltskeje, Braniborskeje a Mecklenburgsko-Předpomorskeje Lipšćanskeho wyšeho měšćanostu Burkharda Junga (SPD) za tule funkciju.

Zajim za stejnišćo Siemens

Zhorjelc. Lübeckske předewzaće za medicinsku techniku Euroimmun ma zajim stejnišćo koncerna Siemens w Zhorjelcu přewzać. Nimo ležownosće na Lutherowej chce mějićel Euroimmun Winfried Stöcker tež hale a sobudźěłaćerjow krok po kroku přewzać, zdźěli wón wčera němskej powěsćerni dpa.

Filipinjenjo do Čěskeje

Krótkopowěsće (24.04.18)

wutora, 24. apryla 2018 spisane wot:

Dalše koło ma rozsudźić

Baršć. Krajny rada wokrjesa Sprjewja-Nysa Harald Altekrüger (CDU) dósta na njedźelnych krajnoradnych wólbach jeno 40 procentow hłosow. Tohodla dyrbi 6. meje w rozsudnym kole přećiwo Steffenej Kubitzkemu z AfD nastupić, kotryž docpě 28 procentow. We wokrjesomaj Łobjo-Halštrow a Hornje Błóta-Łužica staj so mějićelej zastojnstwa z wjetšinu wjace hač 50 procentow přesadźiłoj.

Trěbnych komparsow namakali

Budyšin. Němsko-Serbske ludowe dźiwadło je za inscenaciju lětušeho lětnjeho dźiwadła „Olsenowa cwólba wotzběhnje“ trěbnych komparsow namakało. Dźewjeć mužow je so na wčerawšim castingu za róle bodyguardow „čorneho barona“ požadało. Šesćoch su přiwzali. Zbytnym su dalše, mjeńše róle poskićili. Lětnje­ dźiwadło wotměje so lětsa wot 14. junija do 22. julija.

Mała čěska knihownja

Krótkopowěsće (23.04.18)

póndźela, 23. apryla 2018 spisane wot:

Fryco Wojto počesćeny

Podstupim. Wjelelětneho wjesnjanostu Hochozy Fryca Wojta je prezidentka Krajneho sejma Braniborskeje Britta Stark (SPD) pjatk w Podstupimje z Me­dalju krajneho sejma počesćiła. Tak hódnoći braniborski parlament jeho zasadźenje za žiwu serbsku rěč a kulturu w komunje. „Wšako animěruje Wojto wšudźe, so naj­prjedy w maćeršćinje rozmołwjeć“, rěkaše mjez druhim w lawdaciji.

Nowa zwukowa dokumentacija

Choćebuz. Mjeztym třeći dźěl zwukoweje dokumentacije delnjoserbskeje rěče steji bjezposrědnje před prezentaciju. Brošurka z dwěmaj CDjomaj je nastała w zamołwitosći Šule za delnjoserbsku rěč a kulturu a wobsahuje něhdźe 60 lět stare hudźbne dokumenty kaž serbske ludowe arije, bamžički jako kěrluše. Wone chowaja w Serbskim kulturnym archiwje w Budyšinje.

Železnisku čaru wožiwić

Krótkopowěsće (20.04.18)

pjatk, 20. apryla 2018 spisane wot:

Serbski institut w Drježdźanach

Drježdźany. Na konferency „Slědźenski design 4.0“ Instituta za sakske stawi­zny a ludospyt w Drježdźanskej Sakskej krajnej bibliotece je so wčera tež nawoda Serbskeho instituta dr. Hauke Bartels wobdźělił. Jutře přednošujetaj tam mjez druhim dr. Annalena Schmidt a Marek Slodička. Zaměr konferency je, wuskutki medializacije slědźenja na wědomostne dźěło rozjimać.

Ample na lětanišću?

Brno. Rjadowanje lětadłoweho wobchada w morawskej stolicy Brno móhło so z (nimale) swětowej raritu stać. Přihotowana trasa wobjězdki města ma zdźěla tež do koridora tamneho lětanišća Tuřany sahać. Planowarjo tuž chutnje wo tym rozmysluja, – z móžnosću znatej hižo z Gibraltara – wobchad awtow při starće a přizemjenju lětadłow z pomocu amplow rjadować.

FSG wicemišter

Krótkopowěsće (19.04.18)

štwórtk, 19. apryla 2018 spisane wot:

Wothłosowanje wo kubłanju

Ralbicy. Předsydstwo Serbskeho šulskeho towarstwa je wčera w klubowni Ralbičanskeje šule z nawodami serbskich zakładnych šulow, tam skutkowacymi koordinatorami 2plus a nawodnicami serbskich pěstowarnjow wuradźowało. Mjez druhim zaběrachu so přitomni z wočakowanjemi na přichodnych šulskich nowačkow a móžnosćemi za jednotne postupowanje při zarjadowanju dźěći do rěčnych skupinow na šuli.

Nowy teleskop w swětnišću

Cape Canaveral. Nowy swětnišćowy teleskop „TESS“ je dźensa swój puć do orbita nastupił. W nadawku NASA je priwatne předewzaće SpaceX nastroj z raketu typa Falcon-9 we Floridźe startowało. „TESS“ je naslědnik teleskopa „Kepler“ a ma nadawk, za planetami zwonka našeho słóncoweho systema pytać.

Worklečenjo dyrbja dele

Krótkopowěsće (18.04.18)

srjeda, 18. apryla 2018 spisane wot:

Šulerska nowina wušła

Budyšin. Na Budyskej Serbskej wyšej šuli je wušło dźensa prěnje wudaće šulerskeje nowiny pod titlom „Přestawka!“. Ideju k tomu měł je šuler 6. lětnika. Mjeztym skutkuje w skupinje młodych redaktorow pjeć šulerjow sobu. Mjez mnohimi přinoškami stej tež dwaj w serbskej rěči. Projekt podpěrujetej wučerce Sabine Demuthowa a Kerstin Klingnerowa kaž tež redaktorka Miriam Schönbach.

Serbowce na rěčnej olympiadźe

Ralbicy. Šulerce 8. lětnika Serbskeje wyšeje šule Ralbicy Davinia Brězanec a Nora Zahrodnikec stej so wuspěšnje za Saksku olympiadu rušćiny kwalifikowałoj. 3. meje pojědźetej wonej na wubědźowanje najlěpšich šulerjow-rušćinarow sakskich wyšich šulow do kultusoweho ministerstwa w Drježdźanach. Tam změjetej Ralbičanskej šulerce pisomne a ertne nadawki spjelnić.

Garbe Pakoßnicka přesćahnył

Krótkopowěsće (17.04.18)

wutora, 17. apryla 2018 spisane wot:

Myto Róži Domašcynej

Drježdźany. Sakske statne ministerstwo za wědomosć a wuměłstwo je Róži Domašcynej Sakske literarne myto připóznało. Z 10 000 eurami dotěrowane wuznamjenjenje přepodadźa basnicy we wobłuku rjada „Landnahme“, kaž dźensa zdźělichu. Ministerka dr. Eva-Maria Stange (SPD) wobkrući rozsud tež z tym, zo „zwjazuje spisowaćelka serbske a němske wuměłstwo na wulkotne wašnje.“

Pruwowanja zahajene

Drježdźany. Na sakskich gymnazijach su dźensa abiturne pruwowanja zahajili. Po cyłej Němskej dadźa so cyłkownje 10 639 šulerjow w 24 předmjetach pruwować. Dźensa běštej předmjetaj towaršnowěda/hospodarstwo/prawniske kubłanje a geografija na rjedźe. Na Budyskim Serbskim gymnaziju je dźensa jenički šuler pisomne pruwowanske nadawki w předmjeće geografija spjelnić měł.

Serbski duchowny budźe nawoda

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND