Krótkopowěsće (29.04.15)

srjeda, 29. apryla 2015 spisane wot:

Spěchowanje bliže rozłožili

Budyšin. Sekcija sakskeje hospodarskeje rady je wčera w Budyskej sukelnicy předstajiła posłužbowe portfolio hospodarskeho spěchowanja města Budyšina. Nimo měšćanosty Michaela Böhmera rozłoži nawoda spěchowanskeho zarjada Alexander Scharfenberg předewzaćelam móžnosće, hospodarstwo sprjewineho města zaměrnje podpěrać.

Nowy nawoda krajneho zarjada

Kamjenc. Dotalny wyši měšćanosta Großenhaina Burkhard Müller stanje so z nowym prezidentom Krajneho statistiskeho zarjada w Kamjencu. Tole je nutřkowny minister Sakskeje Markus Ulbig (CDU) dźensa připowědźił. Müller nastupi zastojnstwo 1. awgusta. Prezident statistiskeho zarjada je zdobom tež krajny wólbny nawoda.

Wjace pjenjez za wukubłanje

Podstupim. Krajne knježerstwo SPD a Lěwicy w Braniborskej chce wot oktobra wjace pjenjez za wukubłanje hladarjow starych ludźi nałožić. Měsačna sadźba za šulerjow ma so wot 330 na potom 380 eurow na wosobu zwyšić, kaž so­cialna ministerka Diana Golze (Lěwica) připowědźi. Wyše wudawki su w naćisku eata 2015/2016 zaplanowane.

Krótkopowěsće (28.04.15)

wutora, 28. apryla 2015 spisane wot:

Zjawny list EFA Domowinje

Brüssel/Budyšin. Ze zjawnym listom je so direktor Europskeje swobodneje aliancy (EFA) Günther Dauwen na předsydu Domowiny Dawida Statnika wo­broćił, zo by pozdatny konflikt mjez Domowinu a čłonku EFA, Łužiskej aliancu, tematizował. Mjez druhim porokuje EFA Statnikej njewobdźělenje na swojim njedawnym kongresu w Budyšinje. Statnik pak nima porok za woprawnjeny.

Konferencny zwjazk wušoł

Budyšin. Serbski institut je nětko cyłkow­ny zwjazk 62 swojeho Časopisa za rěč,­ stawizny a kulturu Łužiskich Serbow wudał. Prěni zešiwk Lětopisa 2015 wěnuje so zhromadnej konferency z Hornjołužiskej towaršnosću wědomosćow „Serbja a Němcy – domizna Łužica, cuza Łužica“, přewjedźeneje loni nazymu w Budyskim Serbskim muzeju.

Sakski lěs w srjedźišću

Kamjenica. Sakski ratarski minister Thomas Schmidt (CDU) je wčera w Kamjeničanskim lěsnym wobwodźe ze sadźenskej akciju zahajił lětuše Sakske lěs­ne­ tydźenje. Statny zawod Sachsenforst chce nětko na 1 300 hektarach sadźeć klimje­­ a stejnišćam wotpowědowace štomo­we družiny.

Krótkopowěsće (27.04.15)

póndźela, 27. apryla 2015 spisane wot:

Pegida po měsće kročiła

Budyšin. Prěni króć je so Budyska wotnožka islamokritiskeho hibanja Pegidy sobotu k tak mjenowanemu wječornemu wuchodźowanju zešła. Něhdźe sto wosobow so na tym wobdźěli. Do toho bě w měsće k wšelakim přećiwnym akcijam dóšło. Aktiwisća pomolowachu puće z wotpowědnymi hesłami. Při tym jich prawicarjo nadběhowachu.

Zaspane město wubudźić

Liberec. Nadróžni muzikanća, artisća a keklerjo maja wot najnowšeho w sewjeročěskim Liberecu najlěpše wuměnjenja. Tamniša radnica je wšitke běrokratiske zadźěw­ki, kotrež su jich aktiwity dotal haćili,­ wotstroniła. Za předstajenja nje­trjebaja městu ničo płaćić. Zaměr je, zo měli wuměłcy zaspane měšćanske srjedźišćo wubudźić.

Nagelowa wustaja w Ruskej

Krótkopowěsće (24.04.15)

pjatk, 24. apryla 2015 spisane wot:

Sakske myto pčołarjej spožčił

Lipsk. Sakski ratarski minister Thomas Schmidt (CDU) je Połčničanskemu pčo­łarjej Rolfej Wunderlichej na ratarskej přehladce Agra w Lipsku spožčił Sakske myto za plahowanje zwěrjatow 2015. Tak hódnoćeše jeho dźěło jako pčołar, kiž je ja­ko prěni swobodneho stata přewjedł kumštne wopłodźenje matki.

Perspektiwy za sylne město

Budyšin. Hospodarski forum z něhdyšim sakskim ministerskim prezidentom prof. dr. Georgom Milbradtom wotmě so wčera w přihotach na wólby Budyskeho wyšeho měšćanosty. Přeprosył bě kandidat CDU Matthias Knaak. Prof. Milbradt wěnowaše so w swojim přednošku hospodarskim šansam srjedźostawskich zawodow w Budyšinje a wokolinje.

Přihotuja festiwal

Krótkopowěsće (23.04.15)

štwórtk, 23. apryla 2015 spisane wot:

Podpěruja Witaj-pěstowarnju

Němcy. We wobłuku akcije „Twój projekt za Łužicu“ podpěruje Choćebuske předewzaće arvato Bertelsmann Witaj-pěstowarnju w Němcach, kotraž je w nošerstwje Serbskeho šulskeho towarstwa, z pjenježnym darom tysac eurow. Za to chcedźa hrajkanišćo znowa wuhotować a 1. junija k Mjezynarodnemu dnjej dźěsća wotewrěć.

Braniborska prěni króć pódla

Drježdźany. Prěni króć pisaja lětsa abiturienća ze sydom zwjazkowych krajow runočasnje abiturne pruwowanja, kotrež so jutře zahaja. Braniborska je so Schle­swigsko-Holsteinskej, Mecklenburgsko-Předpomorskej, Bayerskej, Hamburgej, Delnjej Sakskej a Sakskej při pisanju identiskich nadawkow w němčinje, matematice a jendźelšćinje přidružiła.

Stawk so lědma wuskutkował

Budyšin. Stawk lokomotiwnikow Něm­skeje železnicy je Hornju Łužicu lědma potrjechił. Předewzaće jězdźi jenož mjez Wojerecami a Drježdźanami resp. Lipskom. Wšitke druhe čary zastaruja priwatne firmy kaž ODEG a Trilex. Tam njejsu stawkowali a móžachu jězbne plany dodźeržeć, ODEG a Trilex zdźělatej.

Krótkopowěsće (22.04.15)

srjeda, 22. apryla 2015 spisane wot:

Na olympiadu serbšćiny

Wodowe Hendrichecy. Wot přichodneje póndźele hač do srjedy chce so 58 serbšćinarjow ze 6. lětnika na 49. centralnej olympiadźe serbskeje rěče we Wo­dowych Hendrichecach wubědźować. Při­zje­wjeni su wyši šulerjo z Worklec, Ralbic, Radworja, Budyšina, Kulowa a Slepoho kaž tež serbscy gymnazisća z Budyšina, Wojerec a Choćebuza.

Wosmjom stipendij čěšćiny

Budyšin. Wosom wosobow z Łužicy wobdźěli so lětsa na měsačnym lětnim kursu čěšćiny w Praze a Českich Budě­jovicach. Kaž hižo w zašłych lětach pře­wostaja čěske­ knježerstwo přez posrěd­nistwo Rěčneho centruma WITAJ za to stipen­dije. Dwaj serbskaj młodostnaj staj so nimo­ toho wo cyłolětny studij w Praze požadałoj.

Na ratarsku přehladku

Krótkopowěsće (21.04.15)

wutora, 21. apryla 2015 spisane wot:

Tafla za Dom biskopa Bena

Smochćicy. Turistiska tafla ma při awtodróze A 4 do směra na Zhorjelc mjez Wujězdom a Słonej Boršću na Smochčanski Dom biskopa Bena skedźbnjeć. Tole zdźěli sakski zarjad za dróhotwar a wobchad. Bruna tafla pokazuje stilizowany hłowny dom z aleju štomow. Baroknemu ansamblej twarjenjow a parka ma so tak wjetša kedźbnosć wěnować.

Studija wo projekće Witaj wušła

Budyšin. Před wjac hač 15 lětami započa so projekt Witaj ze zaměrom, serbsku­ rěč zachować a rozšěrjeć. Tola kak je so­ projekt zwoprawdźił? W runje w LND wušłej publikaciji „Bilingualer Sprach­erwerb im Witaj-Projekt“ před­staja awtorka dr. Jana Šołćina prěni raz wuslědki rěčneho přepytowanja we Witaj-skupinach a -pěstowarnjach.

Wuspěšnje wotrěznyli

Krótkopowěsće (20.04.15)

póndźela, 20. apryla 2015 spisane wot:

Wjesnjanosta pola skupinarjow

Komorow. Mjez wopytowarjemi za­rjadowanja Domowinskeje skupiny Komo­row/Trupin/Rakecy minjeny pjatk w Komorowje bě nowowuzwoleny Ra­kečanski wjesnjanosta Swen Nowotny. Skupinska předsydka Borbora Felberowa přepoda jemu skupinski plan a jeho tež na dalše zarjadowanja přeprosy. Nowotny skedźbni w tym zwisku na wuznam towarstwow a wupraji so za zachowanje kultury a nałožkow na wsach.

Přez mjezy kraja dźěłać

Drježdźany/Podstupim. Hladajo na ak­tualnu debatu w zwisku z přichodom energijoweho koncerna Vattenfall we Łužicy chcedźa zapósłancy CDU Sakskeje a Braniborskeje wušo hromadźe dźěłać. Tole wuchadźa z nowinskeje zdźělenki. Hłowny zaměr je dźěłowe městna w regionje zdźeržeć a so zaměrnje na móžne nowe hospodarske struktury nastajić.

Strach lěsnych wohenjow wulki

Krótkopowěsće (17.04.15)

pjatk, 17. apryla 2015 spisane wot:

Bróžeń zaso natwarja

Pančicy-Kukow. 3. oktobra 2009 wotpalenu bróžnju na Kukowskim klóšterskim dworje w Pančicach-Kukowje chce klóšter Marijina hwězda zdźěla zaso natwarić. Twarskej próstwje je gmejnska rada­ na wčerawšim posedźenju přihło­so­wała. Nowotwar nastanje na hišće eksi­stowacych zakładnych murjach pódla wobstejaceje bróžnje a ma so ně­hdyše­mu napohladej připodobnić.

Štyrjo kandidaća za biskopa

Drježdźany. K wólbam noweho biskopa Ewangelskeje krajneje cyrkwje Sak­skeje w meji maja štyrjoch kandidatow. K zahajenju nalětneje synody jich dźensa pomjenowachu. Su to Drježdźanska fararka Margrit Klatte, farar Carsten Rentzing z Markneukirchena, Dietrich Bauer z krajneho cyrkwinskeho zarjada a krajny młodźinski farar Tobias Bilz.

Kak z wukrajnikami rěčeć

Krótkopowěsće (16.04.15)

štwórtk, 16. apryla 2015 spisane wot:

Myto Viadriny Templinej

Frankfurt n. W. Wojowarjej wo woby­dlerske prawa a publicistej Wolfgangej Templinej spožči spěchowanske koło Europskeje uniwersity Viadriny za zasłužby w němsko-pólskim dorozumjenju lětuše Myto Viadriny. Kaž uniwersita w Frankfurće nad Wódru zdźěli, je Templin hižo w 1970tych lětach styki z pólskej opoziciju nawjazał, zo by w NDR opoziciju po pólskim přikładźe wutworił.

Wokoło Lipska zemja ržała

Lipsk. W kónčinje mjez Lipskom a Halle je dźensa rano zemja ržała. Seismiska stacija registrowaše we 8.38 hodź. rženje sylnosće 3,3 na Richterowej skali, kaž Sakski­ krajny zarjad za wobswět, ratarstwo a geologiju zdźěla. Wobydlerjo začuwachu rženje 60 kilometrow daloko. Po dotalnych wobličenjach bě zemje­rženje 20 kilometrow hłuboko.

Prezentuja hišće raz biokarpa

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND