Krótkopowěsće (21.01.16)

štwórtk, 21. januara 2016 spisane wot:

Chcedźa druheho nošerja

Malešecy. Gmejna Malešecy chce, zo přewozmje Budyski wokrjes nošerstwo jeje wyšeje šule. Přičina, nošerja změnić, su stabilne wuwiće šulerskich ličbow a z nim zwjazane trěbne inwesticije na šulskim stejnišću, zdźěla wokrjes. Tak móhł wo­krjes šulske stejnišćo Bart jako dwučarowu wyšu šulu wutwarić. Potom móhli Malešansku wyšu šulu do Barta a tamnišu zakładnu do Malešec přeměstnić.

Maybrit Illner wita Budyšana

Mainz. „Připućowanje bjez mjezow?“ rěka tema telewizneje rozmołwy „Maybrit Illner“ dźens wječor na sćelaku ZDF. Mjez hosćimi je nimo bayerskeho financneho ministra Markusa Södera (CSU) a předsydki Lěwicy Katje Kipping tež Budyšan Firas Al Habbal. Lěta 2014 bě wón ze Syriskeje ćeknył a stara so nětko sam wo ćěkancow w Budyšinje.

Do Prahi za 50 mjeńšin?

Krótkopowěsće (20.01.16)

srjeda, 20. januara 2016 spisane wot:

Ponowja nasyp podłu rěki

Wojerecy. Sakski zarjad za rěčne zawěry je we Wojerecach započał štomy podłu Čorneho Halštrowa pušćeć. Tak přihotuje so płonina za to, zo hodźał so nasyp mjez Budyskim a Grodkowskim mostom ponowić. Na 500 metrach dołhim wotrězku budźe nasyp z pomocu zhusćenskich sćěnow zawěsćeny.

Juro Frahnow njebohi

Wittenberg. Hižo minjenu srjedu je we Wittenbergu zemrěł znaty a woblubowany delnjoserbski ewangelski prědar, přełožer kěrlušow a sobuzałožer towarstwa Ponaschemu Juro Frahnow. Wón zawostaji mandźelsku a štyri dźěći kaž tež 16 wnučkow. Hižo wjacore lěta ćerpješe na alzheimersku chorosć a bě na łožo putany. Chowanje budźe pjatk, 22. januara, we Wittenbergu.

Drohotne drjewo přesadźowali

Drježdźany. W Drježdźanskej holi přesadźowachu dźensa popołdnju najdrohotniše drjewa Sakskeje. Wosebje rězaki a rjemjeslnicy zajimowachu so za ně­hdźe 800 zdónkow ze statnych a priwatnych lěsow. Zajimcy mějachu wot decembra składnosć, poskitk za drjewo wotedać. Loni běchu na akciji drjewo w hódnoće 300 000 eurow přesadźowali.

Krótkopowěsće (19.01.16)

wutora, 19. januara 2016 spisane wot:

Žada sej namjezne kontrole

Budyšin. Zapósłanc CDU w Sakskim krajnym sejmje Marko Šiman žada sej hnydomnu změnu dotalneho kursa w prašenju namjeznych kontrolow. „Hdyž Schengenski system hižo cyłe lěto njefunguje, měło zwjazkowe knježerstwo skónčnje jednać“, rěka w dźensa wozjewjenej zdźělence Šimana, „trjebamy rjadowanja na mjezy, kotrež narodnym wěstotnym zajimam Němskeje wotpowěduja.“

Cyrkej zasudźa šćuwanje

Drježdźany. Nawodnistwo Ewangelskeje krajneje cyrkwje Sakskeje wumjetuje rěčnicy Pegidy Tatjani Festerling našćuwanje ludźi k namocy. Cyrkwinske nawodnistwo tajke namołwy raznje zasudźa, piše cyrkej w zdźělence. Festerling bě póndźelu tydźenja namołwjała „přeradniske elity z widłami z parlamentow, sudnistwow a cyrkwjow wućěrić“.

Starosća so wo hospodarstwo

Krótkopowěsće (18.01.16)

póndźela, 18. januara 2016 spisane wot:

Běrow znowa nadpadnjeny

Wojerecy. Wólbnowokrjesny běrow zapósłanče Lěwicy w zwjazkowym sejmje Caren Lay su minjenu nóc znowa nadpadnyli a při tym wokno wobškodźili. To je lětsa hižo druhi nadpad a 26. ataka scyła, kaž ze zdźělenki zapósłanče wuchadźa. Lay žada sej wot policije spěšne wujasnjenje, tukajo na prawicarski njeskutk přećiwo demokratam.

Zapozdźeny pomnik

Praha. W čěskej stolicy su sobotu pomnik Jana Palacha wotkryli, 47 lět po jeho smjerći. Skulpturu na Palachowym naměsće bě mjeztym zemrěty ameriski wuměłc čěskeho pochada John Hejduk stworił. Jan Palach bě so w januaru 1969 z protesta přećiwo sowjetskemu wobsadźenju Čěskosłowakskeje dobrowólnje zjawnje spalił.

Žada sej fairne płaćizny

Berlin. Wysokokwalitne žiwidła žadaja sej po słowach braniborskeho ministerskeho prezidenta Dietmara Woidki (SPD) fairnu płaćiznu. Hospodarske połoženje plahowarjow dejkow a swini jeho starosći, rjekny Woidke dźensa na tradicionalnym wopyće w hali Braniborskeje na Berlinskim Zelenym tydźenju. W hali Braniborskeje je 80 wustajerjow.

Krótkopowěsće (15.01.16)

pjatk, 15. januara 2016 spisane wot:

Kandidat nominowany

Łaz. K wólbam noweho wjesnjanosty gmejny Łaz 24. apryla kandiduje za CDU Thomas Leberecht. Jeho je wčera wjesna skupina strony nominowała a tak namjet bywšeho wjesnjanosty Uda Wićaza sćěhowała. Leberecht je wot lěta 2009 čłon gmejnskeje rady a mjeztym zastupowacy wjesnjanosta. 38lětny policajski zastojnik předsydari nimo toho Koparskemu towarstwu Łaz/Běły Chołmc.

Serbsku literaturu předstajili

Lipsk. Ke konceptej Lipšćanskeho hosćenca „Poniatowski Polski – bara a korč­ma“ słuša, pod hesłom „Słowjanske čitanske jewišćo“ literaturu słowjanskich spisowaćelow předstajić. Wčera wotmě so tam literarna bjesada z basnikomaj Benediktom Dyrlichom a Janom Kuhlbrodtom – a to w pólskej, serbskej, ruskej a němskej rěči.

Antiislamska strona blokowana

Krótkopowěsće (14.01.16)

štwórtk, 14. januara 2016 spisane wot:

Kurt Masur pochowany

Lipsk. W decembrje zemrěteho dirigenta Kurta Masura su dźensa w Lipsku pochowali. Do toho je so město na zjawnej Božej słužbje w Tomašowej cyrkwi ze swojim čestnym wobydlerjom rozžohnowało. Něhdźe 450 hosći běchu přeprosyli. Wyši měšćanosta Burkhard Jung (SPD) Masura wopominaše. Dirigent bě 19. decembra 88lětny w USA zemrěł, nětko wotpočuje na Južnym kěrchowje Lipska.

VW njedóstanje kredity EU

Brüssel. Po skandalu manipulowanych wotpłunow dla njemóže so awto­twarc VW hižo dalšich kreditow Europskeje inwesticiskeje banki (EIB) nadźijeć. Tole zdźěli šef banki Werner Hoyer dźensa w Brüsselu. Banka dźěła w nadawku EU. Wobsteji podhlad, zo je koncern VW z pomocu kreditow EIB manipulowanja w swojich jězdźidłach financował, Hoyer zwurazni.

Chinske mjeno za centrum

Krótkopowěsće (13.01.16)

srjeda, 13. januara 2016 spisane wot:

Přihoty za Dźeń Saksow zahajene

Lubij. W Lubiju su hižo započeli Dźeń Saksow 2017 přihotować. To wuhotuje město najwjetši ludowy swjedźeń swobodneho stata. Za přihot wutworichu sydom dźěłowych skupin. Hruby koncept po słowach wyšeho měšćanosty Dietmara Buchholza (njestronjan) steji, maskotku w formje Lubijskeje wěže hižo maja.

W januaru mjenje ćěkancow

Budyšin. Po informacijach Budyskeho krajnoradneho zarjada přińdźe tónle měsac jeno 150 ćěkancow do Budyskeho wokrjesa. Telko bě zwoprědka na tydźeń planowanych. We wokrjesu maja tuchwilu za nich 3 400 městnow. 250 z nich hodźi so hnydom wužiwać, zo móhli přichadźacych hnydom zaměstnić. Tučasnje bydli w Budyskim wokrjesu něhdźe 3 000 požadarjow azyla.

Praski hród sylnišo stražować

Praha. Hladajo na aktualne wěstotne połoženje a na strach terorizma chcedźa Praski hród jako sydło prezidenta přichodnje bóle wobstražować. Tuchwilnu stražu 200 policistow chcedźa wo dalšich sto zastojnikow zesylnić, kaž čěski nutřkowny minister Milan Chovanec zdźěli. Nimo toho ma so na Hrodźe nowy system kamerow zatwarić.

Krótkopowěsće (12.01.16)

wutora, 12. januara 2016 spisane wot:

Pólska reaguje „zadźiwana“

Waršawa. Dźeń do wuradźowanja komisije EU wo połoženju w Pólskej je justicny minister kraja Zbigniew Ziobro w zjawnym lisće kritiku Europskeje unije na najnowšich zakonskich rjadowanjach w Pólskej wotpokazał. W spisu wicešefej komisije Fransej Timmermansej zwuraznja Ziobro swoje „zadźiwanje“ na postupowanju EU, pokazujo na suwerenosć a samostatnosć Pólskeje.

„Gutmensch“ njesłowo lěta 2015

Darmstadt. Němske zapřijeće „Gutmensch“ je „njesłowo lěta 2015“, zdźěli komisija w Darmstadće, kotraž tole rozsudźa. Słowo wužiwaja w zwisku z ćěkancami, zo bychu pomocnikow pawšalnje jako naiwnych, hłupych a swětacuzych difamowali, rěka we wopodstatnjenju. Je to­ mjeztym 25. njesłowo. Loni běchu „Lügenpresse“ wuzwolili.

Za strowši zakusk na šulach

Krótkopowěsće (11.01.16)

póndźela, 11. januara 2016 spisane wot:

Zetkanišćo Reimann zawěsćene

Wojerecy. Z městnomaj je zastaranje Zetkanišća Brigitty Reimann hač do lěta 2018 dźakowano podpěrje města Wojerec a spěchowanskeho programa agentury za dźěło zawěsćene, kaž předsyda Wojerowskeho wuměłstwoweho towarstwa Martin Schmidt na sobotnej hłownej zhromadźiznje podšmórny. Dotalne předsydstwo su tam wobkrućili.

Z nowym wjedniswtom

Radwor. Serbske młodźinske towarstwo Pawk ma nowe předsydstwo. Kaž wone hakle sobotu na swojim blogu wozjewi, bě­chu je 30. decembra w Radworju wuzwolili. Nowa předsydka Pawka je Chasowčanka Franciska Grajcarekec. Dale­ wuzwoli­chu młodostni na njezjawnej hłownej zhromadźiznje Alenu Pawlikec, Ludmilu Kowarjec a Fabiana Šěraka do předsydstwa.

David Bowie zemrěł

London. Rockowy hudźbnik David Bowie je njeboh. Wón zemrě dźensa 69lětny w kruhu swójbnych, po tym zo bě 18 měsacow přećiwo schorjenju raka wojował, jeho syn dźensa internetnje zdźěli. Bowie bě jedyn z najwuznamnišich hudźbnikow minjenych lětdźesatkow. Hakle minjeny pjatk bě jeho nowy album wušoł.

Krótkopowěsće (08.01.16)

pjatk, 08. januara 2016 spisane wot:

Wokrjes dyrbi lutować

Zhorjelc. Deficita wosom milionow eurow dla je Zhorjelski wokrjes etat zawrěł, wozjewi přirjadnik krajneho rady Thomas Gampe. Minus wokrjesa je wuskutk mjenje dochodow z komunalneho financneho wurunanja kaž tež wyšich wudawkow we wobłuku młodźinskeje pomocy. Tuchwilu zdźěłuje wokrjes dodatne wustawki za wokrjesny etat kaž tež hospodarski strukturny koncept.

Łužiske wjelki tež w filmje

Doksy. Wjelča črjóda, žiwa w sewjeročěskej škitanej přirodnej kónčinje Kokořínsko-Máchův kraj, ma po zdźělenju hibanja DUHA Olomouc znajmjeńša sydom skoćatow inkluziwnje dorosta. Tole su fotowe pasle njedawno zapopadnyli. Wo nawróće wjelkow, kotrež běchu z Łužicy do Čěskeje přišli, su mjeztym dokumentariski film nawjerćeli.

Podhladneju zajeli

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND