Krótkopowěsće (22.02.17)

srjeda, 22. februara 2017 spisane wot:

Schulz w Delnjej Łužicy był

Lubin. Kanclerski kandidat SPD Martin Schulz je dźensa Braniborsku a w tym zwisku tež Delnju Łužicy wopytał. Mjez druhim poby w Lubinje, hdźež jemu „Syć za strowe dźěći“ předstajichu. Tam so čestnohamtscy wo młode swójby staraja. Braniborski ministerski prezident Dietmar Woidke (SPD) Schulza přewodźeše.

Za Dźeń Saksow so přizjewić

Lubij. Towarstwa, zwjazki, institucije a dalše móža so hišće hač do srjedy, 1. měrca, za lětuši Dźeń Saksow w Lubiju přizjewić. Po mjenowanym terminje próstwy wo spěchowanske srědki hižo njewobkedźbuja, kaž statna kenclija w Drježdźanach zdźěli. Swobodny stat spěchuje wobdźělenje z přiražkami za jězbne wudawki, zastaranje a přenocowanje.

Nowe zawrjene pasma

Budyšin. Po tym zo běchu tydźenja při Olbaskim jězorje a w Rakecach dalšej padaj ptačeje gripy zwěsćili, je Budyski krajnoradny zarjad za wobě kónčinje škitne naprawy wukazał. Tak njesmědźa psy a kóčki hižo bjez dohlada wonka być. Plahowarjo pjerizny a wikowarjo mjasa maja přidatne naprawy wobkedźbować. Ludźo maja so w interneće wobhonić.

Krótkopowěsće (21.02.17)

wutora, 21. februara 2017 spisane wot:

Mjenje mloka produkowali

Drježdźany. Plahowarjo dejkow w Sakskej su loni niskich płaćiznow dla mjenje mloka produkowali. Cyłkownje 164 ratarskich zawodow je wot oktobra hač do decembra 2016 tohodla wo pjenježnu pomoc EU prosyło, kaž ratarske ministerstwo zdźěla. Při tym jedna so wo 13 500 tonow mloka. Zawodam su cyłkownje 1,85 milionow eurow wupłaćili.

Program wikow předstajeny

Lipsk. Zamołwići Lipšćanskich knižnych wikow a literarneho festiwala „Lipsk čita“ wočakuja lětsa 260 000 wopytowarjow. Cyłkownje 2 100 nakładnistwow so tam wot 23. měrca ze swojimi nalětnimi programami prezentuje. Ně- hdźe 3 300 awtorow chce na 3 400 zarjadowanjach ze swojich knihow čitać. Budyske Ludowe nakładnistwo Domowina so tohorunja wobdźěli.

Čěske mólby w Japanskej

Praha/Tokio. „Słowjanska epopeja“, kolekcija wulkoformatnych wobrazow čěskeho molerja Alfonsa Muchi ze spočatka 20. lětstotka, je jako požčonka japansku stolicu docpěła. Tam budu mólby wuznamnych podawkow słowjanskich stawiznow tři měsacy wustajene. Wěstotnych přičin dla běchu wobrazy w třoch lětadłach do Tokija dowjezli.

Krótkopowěsće (20.02.17)

póndźela, 20. februara 2017 spisane wot:

800 nowych mištrow

Drježdźany. W Sakskej je loni 800 rjemjeslnikow swoje mišterske pruwowanje złožiło. Najebać woteběrace ličby wostanje mišterske wopismo njeparujomny pječat kwality, zdźěli dźensa sakski rjemjeslniski zwjazk. Mjez absolwentami bě 108 žonow, jasnje mjenje hač 2015 (144 žonow). Wot lěta 1990 su w Sakskej 38 200 mišterskich wopismow přepodali. Wjace hosći w młodownjach

Kamjenica. Młodownje w swobodnym staće su dale woblubowane. Loni móžachu tam 352 000 přenocowanjow zličić, sydom procentow wjace hač lěta 2015. Jednaćel zwjazka młodownjow Alexander Ladwig je sej wěsty, zo je wuspěch młodownjow tež wuslědk noweho wu­směrjenja na dowol, kotryž dźeń a wjace ludźi doma přežiwja.

Jubilej „Jizerskeje padesátki“

Liberec. „Jizerská padesátka“, najwu­znamniše čěske wubědźowanje w sněhakowanju na dołhich čarach, je kónc tydźenja 50. róčnicu docpěła. Popularny masowy běh na 50 kilometrow po Jizerskich horinach wotmě so lětsa při njewšědnje dobrych wuměnjenjach. Běh je wot lěta 1999 tež dźěl swětoweje sněhakowarskeje serije Worldloppet.

Pjate złoto za Dahlmeier

Krótkopowěsće (17.02.17)

pjatk, 17. februara 2017 spisane wot:

Wobkedźbuja čłonow AfD

Drježdźany. Wustawoškit někotrych čłonow AfD w Sakskej wobkedźbuje. Tući njesteja pod dohladom swojeho čłonstwa w stronje dla, ale dokelž su aktiwni w prawicarskoekstremnej scenje, zdźěli sakski nutřkowny minister Markus Ulbig (CDU) nowinarjam. Čłonojo AfD běchu stajnje zaso ze swojimi narěčemi abo ze zwiskami k prawicarstwu napadnyli.

Pumpak móhł přežiwić

Rěčicy. Šansy dwulětneho wjelka Pumpaka, přežiwić, z kóždym dnjom přiběraja. Zajutřišim, njedźelu, so doba za jeho móžne zatřělenje skónči. Dokelž pak wjelka minjene tydźenje nihdźe wjace widźeli njejsu, njebudźe Zhorjelski wo­krjes wo podlěšenje doby prosyć, informuje rěčnica krajnoradneho zarjada Marina Michel. Wjelk bě so stajnje zaso sy­dlišćam bližił a tam za picu pytał.

Wjesne wobchody zachować

Krótkopowěsće (16.02.17)

štwórtk, 16. februara 2017 spisane wot:

Karta zaso online

Budyšin. Serbska geografiska karta wo Łužicy je pod www.luzica.la internetnje zaso přistupna. To zdźěli wčera zamołwity webstrony Julian Nyča. Kaž Budyšan informuje, ma karta z pytanskej funkciju samo nowy poskitk. Nyča dyrbješe sej ze swojej kartu nowy serwer pytać,­ dokelž njebě mějićel dotal wužiwaneho zwólniwy projekt dale podpěrać.

Tež Drježdźany chcedźa EM

Drježdźany. Po Lipsku prócuje so tež sakska stolica wo to, europske koparske mišterstwa (EM) 2024 sobu wuhotować směć. Wotpowědne plany je měšćanske zarjadnistwo wobkrućiło, rozprawja rozhłós MDR. Hrać móhli w stadionje Dynama Drježdźany, kotrež ma 32 066 městnow. W septembru Němski koparski zwjazk wo móžnych hrajnišćach rozsudźi.

Dealeraj we Łazu zajataj

Zhorjelc. Policija je wutoru popołdnju we Łazu dweju pozdatneju dealerow z drogami w starobje 44 a 29 lět zajała. Po pokiwje přesćěhachu kriminalisća Audi, kotryž bě pola Załomja z Čěskeje do Němskeje přijěł. W awće namakachu 20 gramow crystala. Šofer steješe pod wliwom drogow a njeměješe jězbnu dowolnosć. Sudnik wukaza zajeće wobeju.

Krótkopowěsće (15.02.17)

srjeda, 15. februara 2017 spisane wot:

Tilich za korektury pola rentow

Drježdźany. Sakski ministerski prezident Stanisław Tilich (CDU) je sej znowa korektury při přiměrjenju rentow na wuchodźe a zapadźe žadał. „Zwyšenje tudyšich tuchwilnych rentow je na škodu rentow přichodnych generacijow“ rjekny Tilich­ nowinarjam. Wón na to pokaza, zo mzdy na wuchodźe hišće dołho pod cyłoněmskim přerězkom wostanu. „Młodźina ma tuž jasne njelěpšiny.“

Gripa sej 16 woporow žadała

Drježdźany. Tydźenje trajaca žołma gripy je sej w Sakskej hižo 16 smjertnych woporow žadała, kaž strowotniske ministerstwo informuje. Starobny přerězk zemrětych pacientow wučinješe 84 lět. Mjez zemrětymi bě jenički muž přećiwo influency šćěpjeny, ze zdźělenki minis­terstwa wuchadźa.

Wjelka tola njezatřělić?

Krótkopowěsće (14.02.17)

wutora, 14. februara 2017 spisane wot:

Přezmjeznu wzajomosć sylnić

Liberec/Žitawa. Radnicy w sewjeročěskim Liberecu a łužiskej Žitawje chcetej wjace němskich turistow do Libereca a nawopak čěskich do Němskeje wabić a zdobom we woběmaj městomaj zajim za rěč susodow šěrić. W zwisku z konceptom měli so tež někotři přistajeni radnicow na dwaj měsacaj wuměnjeć. Projekt je z europskich fondsow spěchowany.

Zhubjeneho mortweho našli

Zhorjelc. Zhubjeneho 24lětneho muža z Nišćanskeje kónčiny su w jednym Zhorjelskim bydlenju mortweho namakali. Policija z toho wuchadźa, zo bu wón morjeny. Mjeztym je podhladny porik zajała, kaž zdźěla. Muž bě wot 9. februara zhubjeny. Swědk bě zastojnikam rozsudny pokiw na podhladny porik dał.

Prócuja so wo EM 2024

Lipsk. Město Lipsk so oficialnje wo to prócuje, europske koparske mišterstwa (EM) w lěće 2024 sobu wuhotować směć. Wotpowědne podłožki je dźensa Němskemu koparskemu zwjazkej zapodało. Jako­ hrajnišćo poskića stadion zwjazkoweho ligista RB Lipsk, kotryž ma potom na 57 000 městnow wutwarjeny być.

Sokoljo bjez trenarja

Krótkopowěsće (13.02.17)

póndźela, 13. februara 2017 spisane wot:

Cyrkej dóstanje zaso fararja

Horni Wujězd. Wakantne farske městno w Hornjowujězdźanskej awtodró­howej cyrkwi budźe prawdźepodobnje wot meje zaso wobsadźene. Po informacijach superintendenta Wernera Waltsgotta ma farar z Freibergskeje kónčiny přińć. Městno běchu nazymu wupisali, po tym zo bě so wjelelětny farar Michael Müller na wuměnk podał.

Erika Krause njeboh

Drježdźany. Wjelelětna moderatorka wusyłanja „Ty a twoja zahroda“ Erika Krause je njeboh. Wona zemrě hižo 2. februara w starobje 92 lět, kaž bu hakle minjeny kónc tydźenja znate. Erika Krause bě lěta 1968 prěni króć před kameru stała. Ze swojim wusyłanjom zdoby sej wona wulki publikum. Naposledk bydleše na demencu schorjena w hladarni.

Psyče zapřahi so wubědźowali

Zásada. Na skónčnje zasněženych płoninach wokoło městačka Zásada w čěskich Jizerskich horinach wotmě so lětsa wubědźowanje psyčich zapřahow ze sanjemi. Cyłkownje je so 85 „mustwow“ na podawku wobdźěliło. Na atraktiwnej čarje,­ zmóžnjacej daloke wuhlady, móža zapřahi přerěznu spěšnosć hač 35 km/h na hodźinu docpěć.

Krótkopowěsće (10.02.17)

pjatk, 10. februara 2017 spisane wot:

Projekty na dobro demokratije

Budyšin. Wyši měšćanosta Budyšina Alexander Ahrens (njestronjan) zetka so wčera ze zamołwitymi zwjazka ARGE, kotryž zasadźa so za wuwiće demokratije a přećiwo prawicarskemu ekstremizmej. Wobdźělnicy wuradźowachu wo projektach, spřećiwić so prawicarstwu a zapřijeć wobydlerjow sylnišo do towaršnostneje komunikacije.

Intendanća přećiwo hidźe

Drježdźany. Z naležnym apelom su so intendanća Drježdźanskich kulturnych institucijow přećiwo dźeń a agresiwnišej naledźe w měsće wobroćili. Hida a zacpěwanje wohrožatej demokratiski towaršnostny porjad, w zdźělence rěka. Zdobom kulturnicy wyšemu měšćanosće Dirkej Hilbertej (FDP) rjap skrućeja. Jemu běchu minjeny čas samo ze smjerću hrozyli.

Petry: Spěchowanje skrótšić

Krótkopowěsće (09.02.17)

štwórtk, 09. februara 2017 spisane wot:

Pjenjezy Zhorjelskej załožbje

Zhorjelc. Sakska krajna direkcija je Zhorjelsku załožbu Měšćanska hala jako prawokmanu załožbu byrgarskeho prawa připóznała. Zaměr załožby je, wobstarać financne srědki za spěchowanje škita a hladanja pomnikow, za wuměłstwo a kulturu. Jako zakładne financowanje připrajichu jej 305 000 eurow.

Gerhard Richter 85tnik

Drježdźany/Köln. Sakska statna ministerka dr. Eva-Maria Stange (SPD) gratuluje Gerhardej Richterej k dźensnišim 85ćinam. Twórby wuměłca, kiž bě w Hornjej Łužicy wotrostł, su dźensa po cyłym swěće znate a najlěpje płaćene. Stange ma wuměłstwo w Kölnje bydlaceho Richtera za wosebje přiwabliwe, dokelž wobhladowaceho do srjedźišća staja.

Dataja namakankow

Praha. W ćahach statneje železnicy České dráhy su pasažěrojo loni 18 000 wšelakich wěcow zabyli. Dokelž ličba lěto wot lěta přiběra, pyta železnica za nowej formu, namakanki registrować. Wokomiknje testuja cyłostatnu internetnu dataju zhubjenych a namakanych předmjetow. Přez nju móhli so potrjecheni cyle jednorje wo swojim zabytym wobsyd­stwje informować.

nawěšk

  • „Njewěsta njewjesta“ rěkaše ptačkowasny program Serbskeho ludoweho ansambla 2022. Pokazali su jón ansamblowcy a ansamblowče jeničce tři razy w Chróšćanskej "Jednoće" – korony dla. Tule namakaće hišće někotre fotowe impresije lětušeho ptačokwasneho pr