Krótkopowěsće (10.10.16)

póndźela, 10. oktobera 2016 spisane wot:

Tójšto wukubłanskich městnow

Drježdźany. Po cyłej Sakskej su hišće wjac hač 5 300 wukubłanskich městnow swobodne. To zdźěla agentura za dźěło. Zdobom pak wona zwěsća, zo hišće wjac hač 3 300 młodostnych wukubłanje pyta. Šansy tuž špatne njejsu, njewobstawaja-li wukubłanje pytacy na powołanju, kotrež chcyli rady nawuknyć.

Myto Hartej a Holmströmej

Stockholm. Nobelowe myto za hospodarstwo 2016 dóstanjetaj wědomostnikaj Oliver Hart a Bengt Holmström za jeju přinošk ke kontraktnej teoriji. Tole zdźěli dźensa kralowska-šwedska wědomostna akademija w Stockholmje. Tak su slědźenja jara drohotne nastupajo zrěčenskich strukturow. Kaž akademija hižo zašły pjatk wozjewi, spožča so lětuše měrowe myto kolumbiskemu prezidentej Juanej Manuelej Santosej.

Andrzej Wajda njeboh

Waršawa. Pólski dźiwadłowy a filmowy režiser Andrzej Wajda je wčera wječor w starobje 90 lět zemrěł. Komplikowane a dramatiske stawizny jeho pólskeje domizny běchu zakład swojeho dźěła a je charakterizowachu. Z jeho najmłódšim filmom „Powidoki“ chce so Pólska wo wuznamjenjenje Oscara powabić.

Krótkopowěsće (07.10.16)

pjatk, 07. oktobera 2016 spisane wot:

Institut nowačkow witał

Lipsk. 17 nowačkow zahaji přichodnu póndźelu studij na Instituće za sorabistiku Lipšćanskeje uniwersity. Třo młodostni z Hornjeje a štyrjo z Delnjeje Łužicy chcedźa wučerstwo studować, jedyn je so za bachelorski studij sorabistiki přizjewił a šesćo za europske mjeńšinowe rěče. Třo zajimcy ze słowjanskeho wukraja su stipendiaća Załožby za serbski lud.

Wothłosuja klětuše festiwale

Fiuggi. Wothłosowanje klětušeje swětoweje festiwalneje protyki je jedne z ćežišćow­ tuchwilu wotměwaceho so 46. swětoweho kongresa mjezynarodneje organizacije za folklorne festiwale CIOFF w italskim měsće Fiuggi. Serbow zastupuje tam referent Domowiny Marko Kowar. Wón chce na kongresu zdobom dalše skupiny za klětuši festiwal „Łužica“ namakać.

Stejišćo Ahrensa k demonstracijam

Krótkopowěsće (06.10.16)

štwórtk, 06. oktobera 2016 spisane wot:

Wo Mongolskej přednošowała

Pančicy-Kukow. Wjace hač 30 zajimcow je wčera na přeprošenje Domowinskeje skupiny Pančicy-Kukow sćěhowało přednošk Leńki Andersoweje wo jeje pomocnym skutkowanju w Mongolskej. W lětomaj 2012 a 2014 bě wona w aziskim kraju a je tam stajnje tři tydźenje jako­ zubna lěkarka we wotležanych kónčinach darmotnje dźěłała.

W Budyšinje demonstruja

Budyšin. Pod hesłom „Wočiń woči! – přećiwo rasizmej a namocy“ zwjazkarstwo Budyšin wostanje pisany wobydlerjow namołwja, so na sobotnej akciji za wotewrjenu ciwilnu towaršnosć na Žitnych wikach wobdźělić. Zwjazk „Die Sachsen Demonstrationen“ chce jutře w Budyšinje demonstrować, k čemuž je čłon durinskeje Thügidy namołwił.

Nochcedźa přisłušnosć

Krótkopowěsće (05.10.16)

srjeda, 05. oktobera 2016 spisane wot:

Studentow imatrikulowali

Budyšin. Direktorka Budyskeje studijneje akademije prof. dr. Barbara Wuttke witaše wčera 180 studentow na imatrikulaciju do Budyskeho Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła. Něhdźe połojca studentow je z Budyskeho a Zhorjelskeho wokrjesa. Studij we wobłukach ma­nagement, informatika kaž tež elektro- a medicinska technika traje tři lěta.

Hosćićelski zapis jězoriny

Zły Komorow. Turistiski zwjazk Łužiska jězorina přihotuje tuchwilu hosćićelski zapis lěta 2017. Hač do 12. oktobra móža so zajimcy, kotřiž chcedźa tam ze swojim poskitkom přebytka sobu zapřijeći być, přizjewić. Klětu w januaru ma zapis potom wuńć, tak zo móhli jón potom tež na turistiskich wikach prezen­tować a rozdźěleć.

Pücklerowe listy přistupne

Krótkopowěsće (04.10.16)

wutora, 04. oktobera 2016 spisane wot:

Na turneji w Peruwje

Drježdźany/Trujillo. Krajny młodźinski orchester Sakskeje je so dźensa na turneju do Peruwa podał, zdźěla Sakska hudźbna rada. Mjez 50 hudźbnikami je tež kontrabasist Józef Hantuš z Radworja. Orchester přebywa we wobłuku socialneho hudźbneho projekta Arpegio hač do 14. oktobra w Peruwje. Mjez druhim koncertuja w Trujillo, Chimbote a Limje.

Stipendiatka we Wendlandźe

Schreyahn. Róža Domašcyna je mjez štyrjomi literatami a komponistami, kotřiž tuchwilu jako stipendiaća na wuměłskim statoku Schreyahn we Wendlandźe bydla a dźěłaja. We wobłuku wot delnjosakskeho ministerstwa za wědomosć a kulturu spěchowaneho třiměsačneho stipendija je basnica na čitanju hižo 50 zajimcam serbsku rěč a poeziju zbližiła.

Sparta oficialnje předata

Krótkopowěsće (30.09.16)

pjatk, 30. septembera 2016 spisane wot:

Pomhać słabym na Ukrainje

Budyšin/Lwow. Čłonojo Budyskeho Rotary-kluba přebywaja tuchwilu w ukrain­skej stolicy Lwowje. Pod nawodom swojeho prezidenta Petera-Paula Strauby chcedźa tam zwoprawdźić pomocny projekt na dobro socialnje słabych nutřkokrajnych ćěkancow. Mjez sobujěducymi staj něhdyša prezidentka kluba Ludmila Budarjowa a Beno Budar.

Mjezynarodne kulturne dny

Choćebuz. Pod hesłom „Wšelakorosć“ wotměwaja so tuchwilu w Choćebuzu 2. mjezynarodne kulturne dny. Hišće hač do 9. oktobra prócuja so towarstwa, zjednoćenstwa, cyrkwinske kruhi a dalše cyłki wo zarjadowanja na temu integracija. Kaž Domowina informuje, wuhotowa jeje Choćebuska skupina w tym rjedźe wčera literarny wječor z Jurjom Kochom pod hesłom „Čitanje pod lampu“.

Sportowy swjedźeń přewjedli

Krótkopowěsće (29.09.16)

štwórtk, 29. septembera 2016 spisane wot:

Zhromadny swójbny dźeń

Choćebuz. Wjace hač sto zajimcow je so wčera na serbskim swójbnym dnju w Choćebuskej Froebelowej zakładnej šuli wobdźěliło. Na zarjadowanju, kotrež běštej tamniši Rěčny centrum WITAJ a kubłanišćo zhromadnje organizowałoj, posrědkowachu informacije wo Witaj a bilingualnym kubłanju w Delnjej Łužicy. Wobdźělene běchu mjez druhim swójby z Borkowow, Strjažowa a Choćebuza.

Wustajeńca informuje

Kamjenc. Kooperaciski program k spěchowanju mjezy překročaceho zhromadneho dźěła mjez Swobodnym statom Sakskej a Čěskej republiku w lětach 2014 do 2020 pokazuje tuchwilna wustajeńca w Kamjenskim stejnišću Budyskeho krajnoradneho zarjada. Hač do 20. oktobra móžeš so tam wo zaměrach a wuměnjenjach spěchowanja tež małych projektow informować.

Koch w Awstriskej čitał

Krótkopowěsće (28.09.16)

srjeda, 28. septembera 2016 spisane wot:

Rozmołwy bjez wuslědka

Drježdźany. Nastupajo pobrachowacych wučerjow w Sakskej je dale wšitko wotewrjene. Wčerawše rozmołwy zastupnikow dźěłarnistwow a sakskeho financneho kaž tež kultusoweho ministerstwa wostachu bjez wuslědka, rozprawja rozhłosowy sćelak MDR Sakska. Za pjatk planujetej wobě stronje doskónčne rozmołwy wo zwyšenju mzdow wučerjow a wo jich móžnym statusu jako zastojnicy.

Tilich w Marokku

Drježdźany. Sakski ministerski prezident Stanisław Tilich je so dźensa na wopyt do Marokka podał. Jako prezident Zwjazkoweje rady přebywa wón na přeprošenje prezidenta radneje komory tamnišeho parlamenta Hakima Benchamacha w kraju, zdźěli statna kenclija. Planowana je tež rozmołwa z premierministerom Abdelilahom Benkirane.

Na rjemjeslnisku milu

Krótkopowěsće (27.09.16)

wutora, 27. septembera 2016 spisane wot:

Dóstanu Myto Domowiny

Budyšin. Gabrielu Linakowu z Ćiska, Jurja Łušćanskeho z Budyšina, Jurja Špitanka ze Zejic a Haralda Koncaka z Turjeja počesća lětsa z Mytom Domowiny, kaž mytowanski wuběrk Domowiny dźensa zdźěli. Myto Domowiny za dorost 2016 spožča Wjesnemu towarstwu Nuknica. Wuznamjenjenske zarjadowanje budźe 14. oktobra w Budyskim Serbskim domje.

Wosebitu jabłučinu sadźili

Prožym. Wosebitu jabłučinu su zastupjerjo Łužicy, kotřiž wobdźělichu so minjeny kónc tydźenja na zeńdźenju „Přichod město brunicy“ w porynskim Erkelenzu, nětko w Prožymje sadźili. Štomik pod mjenom Garzweiler Zukunftsbäume pochadźa ze sadowcoweje łuki, kotraž bu brunicoweje jamy Garzweiler dla zničena. Njedźelu běchu jabłučinu z Łužicy hižo w porynskim rewěrje sadźili.

Na mjezy zwučowali

Krótkopowěsće (26.09.16)

póndźela, 26. septembera 2016 spisane wot:

Młodźinski centrum nadpadnyli

Choćebuz. Pozdatni prawicarjo su sobotu Choćebuski młodźinski centrum Chekov nadpadnyli. Něhdźe 20 muži centrum nadběhowaše a jednu wosobu zrani. Za čas nadpada su tam absolwenća medicinskeje fachoweje šule swjećili. Policija je mjeztym někotrych skućićelow identifikowała, kaž ze zdźělenki centruma wuchadźa.

Wjace wudawkow hač dochodow

Wiesbaden. Komunam w Němskej su w prěnjej połojcy lěta nimale tři miliardy eurow w kasach pobrachowali. „Wudawki spěšnišo přiběrachu hač dochody“ zdźěli rěčnik Zwjazkoweho statistiskeho zarjada dźensa w Wiesbadenje. Tak su komuny 110,1 miliardu eurow dóstali, zdobom pak 113,0 miliardow eurow wudali. Hłownje wina su socialne wudawki.

Na mjeno so dojednać

Praha. Nutřkowny dwór, tak mjenowana piazzetta mjez twarjenjemi Narodneho dźiwadła w čěskej stolicy, móhł přichodnje mjeno bywšeho prezidenta Václava Havela nosyć. Wo formje pomjenowanja pak so topografiska magistratna komisija a měšćanscy radźićeljo dotal wadźa: Ći jedni chcyli „Havelowe naměsto“, tamni „Naměsto Václava Havela“.

nawěšk