Krótkopowěsće (12.04.16)

wutora, 12. apryla 2016 spisane wot:

Poćežowanje ludźi dale wulke

Berlin. Poćežowanje dźěławych wotedawkow dla je loni zaso snadnje přiběrało. Tole je wuslědk přepytowanja organizacije OECD. Po tym dyrbješe nježenjeny přistajeny z přerěznej mzdu 49,4 procenty swojeje bruttomzdy za dawki a socialne wotedawki nałožić. Němska zaběra tak třeće najwyše městno mjez 34 čłonskimi industrijnymi krajemi OECD. Lěta 2014 běchu to hišće 49,3 procenty.

Za samsnu rentu

Schwerin. Knježerstwowi šefojo wuchodoněmskich zwjazkowych krajow žadaja sej wot zwjazkoweho knježerstwa jasne wuznaće k přibliženju wuchodnych rentow runinje zapadnych. Tole rjekny ministerski prezident Mecklenburgsko-Předpomorskeje Erwin Sellering (SPD) dźensa w Schwerinje. Jutře chcedźa ze zwjazkowej kanclerku Angelu Merkel (CDU) wo tym wuradźować.

Kongres wo mobiliće přichoda

Krótkopowěsće (11.04.16)

póndźela, 11. apryla 2016 spisane wot:

Fischer nowy wjesnjanosta

Dobruša-Huska. Gmejna Dobruša-Huska ma noweho wjesnjanostu. Při wčerawšich wólbach zamó so Alexander Fischer (CDU) přećiwo swojemu kontrahentej přesadźić. Za Fischera wupraji so 59,9 procentow ludźi. Maik Schittko z Hnašec dósta 40,1 procent, zdźěli gmejnski wólbny wuběrk. Jenož połojca wolerjow (49,8%) so na druhim kole wobdźěli.

Wobraz wo Sakskej polěpšić

Drježdźany. Sakski ministerski prezident Stanisław Tilich (CDU) planuje po informacijach Lipšćanskich nowin nowu kampanju za Saksku, zo by so špatnemu zaćišćej, kotryž tuchwilu po wšej Němskej wo Sakskej maja, wobarał. Knježi „zahubne měnjenje wo Sakskej, kotrež hospodarstwu, kulturje, turizmej a zhromadnosći w towaršnosći škodźi“.

Kurdiske zastupnistwo w Čěskej

Krótkopowěsće (08.04.16)

pjatk, 08. apryla 2016 spisane wot:

Na dobro ratarjow

Budyšin. Niske płaćizny za žiwidła a starosće ratarjow niskich dochodow dla jimaja tež wobdźělnikow woprašowanja Serbskich Nowin-online z minjeneho pjatka. 91 procentow z nich by za žiwidła wjace zapłaćiło, jeli to ratarjam pomha. Dźewjeć procentow njeby to činiło. Nowe naprašowanje namakaće dźensa w interneće pod www.serbske-nowiny.de.

RBB ma nowu intendantku

Podstupim. Patricia Schlesinger je nowa intendantka Berlinsko-braniborskeho sćelaka RBB. Rozhłosowa rada wuzwoli 54lětnu telewizijnu žurnalistku sćelaka NDR wčera wječor do zastojnstwa. Schlesinger naslěduje 64lětnu Dagmar Reim, kotraž RBB po 13lětnym skutkowanju z wosobinskich přičin wopušći. Při wothłosowanju bě so Schlesinger přećiwo žurnalistej ZDF Thejej Kollej přesadźiła.

Pod wysokim sakom dale šło

Krótkopowěsće (07.04.16)

štwórtk, 07. apryla 2016 spisane wot:

Hosćenc dyrbja předać

Worklecy. Z nanuzowanym přesadźowanjom ma so Worklečanski hosćenc předać. Kaž z lisćiny Budyskeho zarjadniskeho sudnistwa wuchadźa, ma objekt 129 000 eurow płaćić a so srjedź meje přesadźować. Wšitke skazane terminy pak so dodźerža a tež nowe hodźa so skazać, wobkruća mějićelka Marlies Hüllowa. Wjesnjanosta Franc Brusk (CDU) wobžaruje, zo je k přesadźowanju dóšło.

Zaso warnowanske stawki

Halle. Přistajeni zjawneje słužby su dźensa w Sakskej, Saksko-Anhaltskej a Durinskej z warnowanskimi stawkami pokročowali. Tak je 120 přistajenych Zwjazkoweje agentury za dźěło w Halle słužbu zapowědźiło. Tež w durinskim Sonnebergu a sakskim Freibergu přistajeni zjawneje słužby stawkowachu.

Mnozy monarchojo njepřijědu

Krótkopowěsće (06.04.16)

srjeda, 06. apryla 2016 spisane wot:

Wulki zajim za wustajeńcu

Budyšin. Wustajeńca z fotografijemi Rolfa Dvoraceka w Budyskim muzeju budźe wulkeho zajima dla­ hač do 26. junija podlěšena. Zdobom wotměje so njedźelu, 17. apryla a 1. meje, přidatne wodźenje po wustajenišću. Žiwjenske­ dźěło Dvoraceka wopřijima wjace hač stotysac negatiwow. W muzeju je něhdźe pjećstow jeho fotow widźeć. Ćežišćo přehladki stej město Budyšin a jeho wuwiće.

Roznošuje póštu zaso z čołmom

Lědy. W Błótach nětko zaso póstownica wódne puće za roznošowanje wužiwa. Wot dźensnišeho je Andrea Bunar na Lědach z čołmom po groblach po puću, kaž Němski póst zdźěla. Hač do oktobra chce wona wobydlerjam listy, karty a pakćiki na te wašnje do domu nosyć. Na něhdźe wosom kilometrow dołhej čarje zastaruje Bunar 65 domjacnosćow.

Festiwal słowjanskeje kultury

Krótkopowěsće (05.04.16)

wutora, 05. apryla 2016 spisane wot:

Ze Singapura do Łužicy

Wuskidź. Wojacy ze Singapura a Němskeje zwučuja na zwučowanišću Hornja Łužica pola Wuskidźe, třěleć z tankami pod realnymi wuměnjenjemi. Tole zdźěli rěčnik Zwjazkoweje wobory. Při tym zasadźeja 18 tankow. Zwučowanje z 500 wojakami ze Singapura traje hač do kónca apryla. Přichodne lěta chcedźa tajke prawidłownje přewjesć.

Na Ukrainje hrozy hłód

Kijew. Na wuchodźe Ukrainy hrozy po informacijach UNO dwulětneho wójnskeho konflikta dla 1,5 milionam ludźi hłód. Pomocne organizacije ludźi w krizowych kónčinach jeno ćežko docpěwaja, rěčnik Swětoweho zežiwjenskeho programa dźensa informowaše. 300 000 wobydlerjow trjeba hnydomnu pomoc. We wójnje je jich dotal 9 000 zahinyło.

Proces wotpokazany

Duisburg. Njezbožo na Duisburgskej Love paradźe 24. julija 2010 z 21 mortwymi njezměje žane chłostanskoprawniske konsekwency. Krajne sudnistwo je dźensa wotpokazało, chłostanski proces přećiwo dźesać zamołwitym zahajić. Při tym kritizowaše wot statneho rěčnistwa předpołožene dopokazy, předewšěm fachowy posudk britiskeho slědźerja, jako njedosahace.

Krótkopowěsće (04.04.16)

póndźela, 04. apryla 2016 spisane wot:

Budyski žonop najlěpši

Budyšin. Při šěroko zapołoženym internetnym­ naprašowanju portala „Deutsch­land Test“ bě Budyski žonop hnydom dwójce wuspěšny. Woprašeni za kwalitu jednotliwych markow mějachu ludźo kwalitu žonopa w kategorijomaj „korjeninowe srědki“ a „słódne pomazanki“ za najlěpšu, kaž ze zdźělenki zhotowjerja žonopa wuchadźa.

Něšto mjenje bjezdźěłnych

Luxemburg. Połoženje na dźěłowych wikach europasma je so snadnje polěpšiło. Po informacijach statistikeho zarjada Eurostat je přerězna kwota bjezdźěłnosće w februaru wo 0,1 na nětko 10,3 procenty woteběrała. Rozdźěle pak su wulke: Najmjeńša je bjezdźěłnosć w Němskej (4,3 %) a na Malće (5,1%), najwjetša w Grjekskej (24 %) a Španiskej (20,4 %).

Kolesowarjam alkohol dowolić?

Praha. Po wobchadnym zakonju płaći w Čěskej republice nul promilow alkohola tež na kolesu. Senator strony ČSSD Zdeněk Škromach pak chce w aprylu předpołožić změnu, nastupacu wuwzaće za kolesowarjow. Tući směli na wsach kaž tež na dróhach nišeje kategorije z hač do 0,8 promilemi alkohola w kreji hišće koleso wužiwać směć.

Zjednoća so po hinašim puću

Krótkopowěsće (01.04.16)

pjatk, 01. apryla 2016 spisane wot:

Połojca ma křižerki za móžne

Budyšin. Połojca wobdźělnikow na jutrownym naprašowanju Serbskich Nowin online měni, zo přichodnje tež křižerki w serbskich jutrownych procesionach sobu jěchaja, 46 procentow njemóhło sej to předstajić a štyri procenty su njerozsudźene. Tež dźensa nadeńdźeće w interneće pod www.serbske-nowiny.de nowe naprašowanje

Hans-Dietrich Genscher njeboh

Bonn. Wjelelětny wonkowny minister Němskeje Hans-Dietrich Genscher je njeboh. Politikar FDP je minjenu nóc 89lětny na zaprajenje wutroby a krejneho wobtoka zemrěł, jeho běrow w Bonnje zdźěli. Genscher bě wot 1974 hač do 1992 wonkowny minister a jako tajki na procesu zjednoćenja Němskeje na wusahowacym městnje wobdźěleny.

Bombu znješkódnili

Krótkopowěsće (31.03.16)

štwórtk, 31. měrca 2016 spisane wot:

Na kongres pasiona dla

Chrósćicy. Zastupjerjo Chróšćanskeje wosady su so dźensa na 32. mjezynarodny kongres Europasion do pólskeho Cie­szyna podali. Dźesaćwosobowa skupina pod nawodom Jurja Špitanka, kiž lońše pasionske hry w Chrósćicach nawjedowaše, budźe tam hač do njedźele. Styki k druhim, kotřiž tohorunja pasion předstajeja, bě wón minjene lěta nawjazał.

Město filmowcy rady wužiwaja

Liberec. Liberec je mjez filmowcami jara woblubowany, wšako bě motiw w dźesatkach čěskich kaž tež wukrajnych dokumentarnych a hrajnych filmow abo serialow. Přichodnje chcyła tamniša radnica filmowe skupiny hišće wuraznišo a bóle systematisce wabić. Zaměr je, docpěć wot agentury Czech Tourism wupisany titul „Film Friendly Region“.

Šešelj wuwinowany

Krótkopowěsće (30.03.16)

srjeda, 30. měrca 2016 spisane wot:

Kozel šwika Bombardier

Drježdźany. Zapósłanc Lěwicy w Sakskim krajnym sejmje Hajko Kozel plany koncerna Bombardier, w Budyšinje a Zhorjelcu wjele dźěłowych městnow šmórnyć, raznje šwika. W medijowej zdźělence skedźbnja Kozel na to, zo „je koncern minjene lěta pjeć milionow eurow spěchowanskich srědkow dóstał a nětko ludźi pušća. To je nahrabne a šamałe.“

W Praze bjez čěšćiny

Praha. W „jendźelskorěčnej wjesce Angloville“­ w štwórći Hlubočepy čěskeje stolicy su zajimcy za wučbu jendźelšćiny intensiwnemu imersnemu kubłanju w tutej rěči wustajeni; čěšćina je tule zakazana. W běhu šěsć dnjow absolwuja kursisća 70 hodźin aktiwneje rěčneje komunikacije. Wulku wažnosć kładu zamołwići­ při tym na metodu „1 wobdźělnik na 1 maćernorěčneho“.

Wočakowanja rozdźělne

słowo lěta 2020

nawěšk