Krótkopowěsće (26.05.16)

štwórtk, 26. meje 2016 spisane wot:

Noworjadowanje wotzamknjene

Hamor. Bjerwałdski bywši hórnistwowy teritorij je noworjadowany. Po jeho 2 685 hektarach je nětko kóžda ležownosć jasnje spóznajomna a wotpowěd­ne wužiwanje konkretnje přirjadowane. Nowa­ ležownosć Bjerwałdskeho jězora z 1 414 hektarami je najwjetša po cyłej Sakskej. We wobłuku procedury su ličbu tamnišich ležownosćow wot 2 585 na cyłkownje 408 pomjeńšili.

Zjawny dźěl so prjedy zahaji

Budyšin. Posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny zajutřišim, sobotu, w Budyskim Serbskim domje je změny dnjoweho porjada dla hižo wot 10 hodź. za zjawnosć přistupne, nic kaž planowane w 11.30 hodź. To zdźěli wčera Domowinski zarjad. Mjez druhim chcedźa Hłownu zhromadźiznu Domowiny 2017 do Wojerec zwołać.

Kwitowankowa loterija

Praha. Wot lětušeho nowembra chcedźa dochody w čěskich hosćencach, wobchodach a druhich předewzaćach elektronisce registrować­. W tymle zwisku planuje financny minister Andrej Babiš wosebitu loteriju, kotraž ma kupcow motiwować, zo bychu kwitowanki přiwzali. Podobny system w susodnej Słowakskej hižo dosć derje funguje.

Krótkopowěsće (25.05.16)

srjeda, 25. meje 2016 spisane wot:

Nadźija w Delnjej Łužicy

Choćebuz. Serbski sydlenski rum w Braniborskej móhł so bórze powjetšić. Serbska rada w Podstupimskim krajnym sejmje je wčera wo to prosyła pruwować, hač njeměłoj so tež Wjelcej a gmejna Kopańce pola Choćebuza do serbskeho sy­dlenskeho ruma přiwzać. Po słowach rady runje tak kaž Domowiny je tam dosć rěčneje a kulturneje substancy.

Biografija Brězana jako e-book

Budyšin. K 100. posmjertnym narodninam Jurja Brězana předleži w LND prěnja wobšěrna biografija k jeho žiwjenju a tworjenju „Jurij Brězan – Leben und Werk“. Přidatnje k wjazanej knize poskićeja w internetnych wobchodach wudaće nětko tež jako e-book. W knize wěnuje so literarny wědomostnik prof. dr. Dietrich Šołta na podawki bohatemu žiwjenju wuspěšneho spisowaćela.

Sakska přistaji wučerjow

Krótkopowěsće (24.05.16)

wutora, 24. meje 2016 spisane wot:

Móža šćežku nětko twarić

Kamjenej. Kolesowansku šćežku po­dłu zwjazkoweje dróhi B 96 mjez Kamjenej a Stróžu móža twarić. To zdźěli dźensa Marko Šiman, zapósłanc CDU w Sakskim krajnym sejmje. Zwjazkowe zarjadniske sudnistwo je minjeny tydźeń skóržbu wobydlerja přećiwo šćežce na jeho ležownosći wotpokazało. Šiman bě hižo lěta 2009 twar šćežki nastorčił.

Přeslědźa stawizny Šleskeje

Lipsk/Wrócław. Wědomostnicy Uniwersitow Lipsk a Wrócław su slědźenski projekt wo šleskich kulturnych stawi­znach zahajili. W nim chcedźa teksty z najwšelakorišich wobłukow politiki, nabožiny, rěče, literatury a kubłanja analyzować, kaž Lipšćanska uniwersita zdźěla. To je prěnje wědomostne přepytowanje kulturnych tradicijow kónčiny.

Přičina wohenja wujasnjena

Krótkopowěsće (23.05.16)

póndźela, 23. meje 2016 spisane wot:

Nowa turistiska sobudźěłaćerka

Rakecy. Towarstwo za wuwiće hornjołužiskeje hole a hatow kaž tež Turistiske regionalne zjednoćenstwo hola a haty w Budyskim kraju stej intensiwne zhromadne dźěło wobzamknyłoj. Za to bu nětko turistiska sobudźěłaćerka Claudia Marija Steglichowa z Budyšina přistajena. 33lětna pochadźa z Radworja a je zdobom předsydka tamnišeho kupoweho towarstwa.

Dom ćěkancow zawru

Biskopicy. Přebywarnju požadarjow azyla w Biskopicach chcedźa kónc lěta zawrěć. Přičina je woteběraca ličba ćěkancow. Swobodny stat Sakska bě minjeny tydźeń rozsudźił, Biskopičansku prěnju přijimarnju w něhdyšej zawodnej hali zawrěć, kaž krajnoradny zarjad informuje. Hala skićeše tysac ludźom městno. 87 ćěkancow tam hišće bydli.

Drogerija w Čěskej dróša

Krótkopowěsće (20.05.16)

pjatk, 20. meje 2016 spisane wot:

Swjeća rědku ceremoniju

Wostrowc. Klóšter Marijiny doł we Wostrowcu hotuje so na rědku ceremoniju. Po nimale štwórć lětstotku budźe tam jutře abatisowa swjećizna. Benedikciju hnadneje knjenje M. Elisabeth Vaterodt woswjeća ze swjatočnej Božej mšu, kotruž změje starobiskop Joachim Reinelt. 60lětna Vaterodt stanje so ze 56. abatisu klóštra Marijineho doła.

Zwěsćeja dale a wjace deficitow

Drježdźany. Na předšulskich přepytowanjach w Sakskej zwěsćeja dźěćacy lěkarjo deficity w strowotniskim wuwiću dźěći, a to pola něhdźe 20 procentow přepytowanych. Něhdźe třećina dźěći w pěstowarnjach a šulskich nowačkow njeje w rěči wuwita dosć. Kóžde pjate dźěćo ma koordinaciske ćeže we wizuelnym zaznaću kaž tež w pohibowanju.

Maja stejišćo wotedać

Krótkopowěsće (19.05.16)

štwórtk, 19. meje 2016 spisane wot:

Wo Smolerju přednošował

Pančicy-Kukow. Dr. Fabian Kaulfürst je wčera čłonam Domowinskeje skupiny Pančicy-Kukow zajimawje a powučnje wo Janu Arnošće Smolerju přednošował. W formje puzzla znazorni wón wažne stacije Smolerjoweho žiwjenja a jeho woporliweho skutkowanja. Připosłucharjo měnjachu, zo by so přednošk tež za dalše serbske cyłki hodźał.

Přichod fondsa zawěsćeny

Praha. Kaž je čěski premier Bohuslav Sobotka informował, chce tamniše knježerstwo schwalić, zo ma so dźěławosć lěta­ 1997 nastateho Čěsko-němskeho fondsa přichoda dale wjesć. W lětach 2018 do 2027 chce čěska strona za fonds nałožić dźesać milionow eurow; Němska měła k njemu po dorěčenju 25 mio. eurow přinošować. Ze srědkow fondsa běchu minjeny čas tež wjacore Serbow nastupace projekty spěchowali.

Wučerjo SGB najlěpši

Budyšin. Wučerske volleyballowe mustwo Serbskeho gymnazija Budyšin je dźesaty króć wokrjesny mišter. We wčerawšej poslednjej hrě sezony 2015/2016 porazy wone pedagogow Pestalozzijoweje wyšeje šule Lubij z 2:0 (25:15, 25:22). Wobdźěliło je so na mišterstwach šěsć wučerskich mustwow.

Krótkopowěsće (18.05.16)

srjeda, 18. meje 2016 spisane wot:

Protestny camp rozpušćeny

Miłoraz. Policija je dźensa rano protestne lěhwo we Łužicy wobstupiła a camp LAUtonomia rozpušćiła. Demonstrantam, kotřiž su wot spočatka měrca na štomach w bjezposrědnim susod­stwje Wochožanskeje wuhloweje jamy žiworili, wumjetuja ranjenje domjaceho měra, kaž medije rozprawjeja. Dźensa bě w lěhwje něhdźe 20 ludźi, kotrychž policija wšitkich sobu wza.

Skóržby přećiwo VW zapodali

Braunschweig. W zwisku ze skandalom manipulowaneho wotpłuna dla je na Braunschweigskim krajnym sudni­stwje dotal 46 skóržbow wobsedźerjow awta VW dóšło. Dźěl ludźi sej žada, zo směli swoje manipulowane wozy awtotwarcej wróćić. Tamni žadaja sej wot Volkswagena wotškódnjenje, sudnistwo zdźěli.

Nanowski dowol schwaleny

Praha. Čěske knježerstwo je naćisk zakonja schwaliło, po kotrymž móhli po narodźe dźěsća tež nanojo tydźeń doma wostać. W tym času změja woni prawo na 70 procentow mzdy. Čěska chce so tak do 23 z cyłkownje 28 krajow EU zarjadować, kotrež formu płaćeneho „nanowskeho dowola“ praktikuja. Nowelu dyrbi hišće parlament schwalić.

Krótkopowěsće (17.05.16)

wutora, 17. meje 2016 spisane wot:

Walentin Bjedrich slěbro dobył

Kassel. Wěteńčan Walentin Bjedrich, je na zwjazkowym wubědźowanju „Młodźina hudźi“ na klawěrje zhromadnje z partnerom Leopoldom Ruckerom na kontrabasu 2. městno wobsadźił. Tež Celine Seifertec z Wjelećina z popowym spěwom a Lukas Hartmann z Budyšina na akordeonje docpěštaj 2. městno. Hač do srjedy so w Kasselu 2 400 młodych hudźbnikow wubědźuje.

Kardinal Lehmann na wuměnk

Mainz. Sobu najwoblubowanišeho němskeho biskopa, kardinala Karla Lehmanna, su na jeho wčerawšich 80. narodninach na wuměnk rozžohnowali. Japoštołski nuncius w Němskej, arcybiskop Nikola Eterović, na Božej mši w Mainzu zwurazni, zo je bamž Franciskus wotpowědnej próstwje Lehmanna přizwolił. Lehmann bě 21 lět předsyda biskopskeje konferency.

Wo Čěskej w chinšćinje

Krótkopowěsće (13.05.16)

pjatk, 13. meje 2016 spisane wot:

Ostrale nětko w Pólskej

Wrócław. Drježdźanska wustajeńca Ostrale wuhotuje wot dźensnišeho hač do 31. julija w europskej kulturnej stolicy Wrócławju přehladku z twórbami 64 wuměłcow, mjez nimi Maje Nageloweje. We wobłuku wuměny mjez partnerskimaj městomaj chcedźa so Wrócławscy wuměłcy na Drježdźanskej Ostrali wot 1. julija do 25. septembra předstajić.

Jědźne karty tež čěsce

Liberec/Žitawa. Naměstnik Liberecskeho měšćanosty Jan Korytář je minjenej tydźenjej w Žitawskej radnicy přebywał. Wón a wyši měšćanosta Thomas Zenker staj wo tym rozmyslowałoj, kak móhłoj jeju měsće wušo hromadźe dźěłać. Po jednym z namjetow móhli jědźne karty w Žitawskich hosćencach tež w čěšćinje poskićeć. Čěscy turisća bychu tak rěčnu barjeru lěpje přewinyli.

Hospodarstwo dale rosće

Krótkopowěsće (12.05.16)

štwórtk, 12. meje 2016 spisane wot:

Jendźelske myto Serbowce

London. Serbsku dirigentku Judit Kubicec su wčera w Londonje z čestnym mytom Kralowskeje hudźbneje akademije wuznamjenili. Tele myto spožča institucija něhdyšim studentam, kotřiž žněja na swojim polu mjezynarodne připóznaće. K dotal počesćenym absolwentam słušataj tež swětosławnaj hudźbnikaj Sir Simon Rattle a Sir Elton John.

Fabjan Hafner zemrěł

Celovec/Klagenfurt. Korutanski Słowjenc Fabjan Hafner je wutoru cyle njenadźicy w Celovecu zemrěł. Spisowaćel, lyrikar, literarny wědomostnik a přełožowar bě před lětomaj we wobłuku prěnich Serbskich dnjow w Korutanskej wjacore zarjadowanja wuhotował. Wón zajimowaše so za našu literaturu a měješe dobre styki k serbskim spisowaćelam.

Wuswojenje metro dla

Praha. W zwisku z planowanym twarom štwórteje čary metro na juhowuchodźe Prahi w lěće 2018 bědźa so zamołwići z wobsydstwowymi problemami: Z cyłkownje 800 trěbnych ležownosćow je město dotal hakle 15 kupić móhło. W radnicy tuž wo tym rozmysluja wobsedźerjow wuswojić, štož by najmasiwniše wuswojenje minjenych lět było.

słowo lěta 2020

nawěšk