Sport (11.08.23)

pjatk, 11. awgusta 2023 spisane wot:

Jutře motocross w Rownom

Motorsportowe towarstwo Offroad Rookies zarjaduje a wuhotuje 12. awgusta w Rownom tak mjenowany Rownjanski motocross po šćernišću. Wubědźowanja přewjedu w Rownom při Běłowodźanskim puću.

Sokoljo jenički serbski zastupjer

Prěnje koparske mustwo Sokoła Ralbicy/Hórki je w krajnym pokalnym kole jeničke serbske mustwo. Zazběh prěnjeho koła twori dźensa hra Radebeulskeho BC 08 přećiwo Biskopičanskemu KT 08 (18.30 hodź.). Ralbičanscy Sokoljo hraja potom njedźelu doma přećiwo hosćom z Weinböhla (15 hodź.).

12.08.  15:00  Rakečanske ST –

  Drježdźany Laubegast

13.08.  15:00  Fortuna Langenau –

  Budissa Budyšin

Serbski derby w Radworju

Mjeztym zo hraje so na krajnej runinje wo zaćah do druheho pokalneho koła, změja koparske mustwa na wokrjesnej runinje wjacore přihotowanske hry. Mjez tutymi je njedźelu samo tež serbski derby w Radworju.

11.08.  18:30  Módro-běli Minakał –

  ST 1922 Radwor

12.08.  15:00  TSV Połčnica –

  SJ Chrósćicy

12.08.  15:00  Módro-běli Kulow –

  ST Rań

13.08.  11:00  Rakecy młodźina A –

  HZ Ralbicy/Pančicy

13.08.  13:00  SJ Njebjelčicy –

  Natw. Němske Pazlicy II

13.08.  13:00  SJ Chrósćicy II –

  Módro-běli Njeswačidło

13.08.  14:00  ST 1922 Radwor –

  ST Marijina hwězda

Jutře a sobotu wuhraja štwórćfinale WM

štwórtk, 10. awgusta 2023 spisane wot:

Štwórćfinale na swětowym mišterstwje kopańcy žonow je kompletne. Někotre faworizowane cyłki na dobyće mišterstwa su hišće pódla, někotre su hižo dompuć nastupili. Dopóznaće při tym: Faworića móža na tutym swětowym mišterstwje tola hišće dobyć, a to tež suwerenje. Wot k.o.-koła pokazuje so na turněrje, štó je woprawdźe w dobrej ­formje a ma šansu na titul. Španiska, Francoska, Japanska a Awstralska su to w swojich wosmifinalnych hrach skutkownje dopokazali. Nižozemjanki mějachu nuzu, su swoju partiju pak w stilu dobreho mustwa dobyli. Šwedska a Jendźelska trjebaštej wulku porciju zboža w třělenju jědnatkow, Kolumbiska je překwapjacy hósć w štwórćfinalu. Z Japanskej je jenož hišće jedne mustwo mjez najlěpšimi wosom pódla, kotrež bě hižo raz swětowy mišter. W lěće 2011 dobychu Azičanki titul w Němskej. Wosmifinale WM pak je tež cyle jasnje pokazało, zo je wulki čas USA nimo. Jenički prawy WM-faworit być, njedosaha wjac, zo by dobył. Něhdyše hwězdy-koparki su poněčim swoju karjeru zakónčili, młodym US-koparkam faluje kwalita.

Wuspěšny test w běhu 48 hodźin

štwórtk, 10. awgusta 2023 spisane wot:

ST Wulka Dubrawa – Sokoł Ralbicy/Hórki 0:3 (0:2)

Za Wulku Dubrawu zasadźeni: Noack - Fechner, Bolzmann, Löwe, Weiss, Ritscher, Pech, Flaton, Stahr, Schoele, Robel, Schneider, Spindler, Schäfer

Za Ralbicy zasadźeni: Chr. Gloxyn, Žur - An. Wałda, Ričel, Schultz,, Al. Wałda, D. Gloxyn, Matka, Rachela, Mjechela, Woko, Šiman, Budar, Kocor, Žur

Po wuspěšnym tesće přećiwo Horam hrajachu Sokoljo njedźelu dopołdnja znowa přećiwo zastupnistwu z wokrjesneje klasy. Trawnik we Wulkej Dubrawje běše najebać dešća w dosć dobrym stawje.

Wšitcy hrajerjo njestejachu Tomašej Henčelej k dispoziciji a tak nastupi tróšku njezwučene mustwo. Ralbičenjo dachu bul wot spočatka derje běžeć a docpěchu zahe prěnje wrota. Po rjanej diagonalnej flance přeběža spěšny Koslowčan Pawl Rachela na prawej stronje a přetwori w sedmej mjeńšinje. Sokoljo wuhrachu sebi dalše dobre składnosće, ale njedocpěchu druhe wrota. Tak zwrěšćichu Adrian Woko, Philipp Šiman a tež Rachela. Jónu samo wuchowa škitar za swojeho wrotarja. W 32. min. padnychu pak druhe wrota. Po wólnym kopje skoči Andy Schultz najwyše a zhłójčkowa bul do saka.

Štóž je minjenej tydźenjej přihotowanske hry prěnjeho koparskeho mustwa Sportoweje jednotki Njebjelčicy widźał, je na kromje hrajnišća snano tež noweho trenarja Daniela Pohlinga (nalěwo, Njebjelčicy) wuhladał. 42lětny bě naposledk kotrenar pola Sportoweho towarstwa Porchow. W serbskorěčnej koparskej Łužicy pak ­Daniel Pohling žane njeznate mjezwočo njeje. Mjez druhim je wón wjacore lěta ­žónske ­koparske mustwo Sportoweje jednotki Chrósćicy trenował a z nim dwójce wokrjesne mišterstwo a jónu wokrjesny pokal dobył. Foto: Mia-Katarina Hrjehorjec

Dźakowano dobyća 1:0 přećiwo Jamaice, steji Kolumbiska w štwórćfinalu swětoweho mišterstwa kopańcy žonow. Po bjezwrotowej prěnjej połojcy docpě Catalina Usme dobyćerske wrota. Start WM wosmifinala bě, najebać wusahowacu naladu na tribunach w Melbournje, wot mnohich foulow charakterizowany. Kopicy přetorhnjenjow dla je lědma hrajny prud nastał, tak šansy w prěnjej třećinje partije za Kolumbisku abo Jamaiku wuwostachu. Jeničce krótko wuwjedźeny róžk bu w 30. min. strašny. Catalina Usme flankowaše do šěsnatki, hdźež pak ­Rebecca Spencer bul wušiknje preč pjasćowaše, prjedy hač móžeše w prawym róžku do wrotow zdyrić.

Wubědźowanje wobornikow

srjeda, 09. awgusta 2023 spisane wot:
W Smjerdźacej je serijowy dobyćer wohnjowobornych wubědźowanjow zašłych lět domjacy hašenski cyłk (27,22 sek.) njedźelu při hašenskim nadběhu z dźewjeć startowacymi mustwami jenož štwórte městno wobsadźił. Dobyli su w Smjerdźacej hašerjo z Debric-Wysokeje (24,62 sek.), druhe městno wobsadźichu Wotrowčenjo (25,29 sek.) a třeće cyłk z Noweho Klóštra (26,44 sek.) pola Wismara. Dalšej wubědźowani wobornikow budźetej 25. awgusta w Pěskecach a 27. awgusta we Wotrowje. Foto: Mia-Katarina Hrjehorjec

Stopnjowanje w druhim tesće

srjeda, 09. awgusta 2023 spisane wot:

Natwar Němske Pazlicy – SJ Chrósćicy 2:2 (0:1)

Zasadźeni hrajerjo SJC: Králíček – Mark, Kreuz, Runt, Matješk, Rätze, L. Zahrodnik, Hawš, G. Zahrodnik, Bogusz, Paška, M. Zahrodnik, Handrik

K druhej testowej hrě dojědźechu sej Chróšćenjo njedźelu do Němskich Pazlic. Tamniše prěnje mustwo wokoło kapitana Feliksa Hrjehorja hraje we wokrjesnej wyšej lize.

Serbske cyłki tež chětro wuspěšne

wutora, 08. awgusta 2023 spisane wot:

Po tym zo wozjewichu so před tydźenjomaj wšitke zakónčace koparske ­ta­bulki muži minjeneje hrajneje doby 2022/2023 na wokrjesnej ­runinje, je sportowa redakcija Serbskich Nowin na přeće wjacorych čitarjow sportowych stronow tež hišće raz wšitke ­dorostowe tabulki zestajała.

Z nich je wuwidźeć, zo běchu tež serbscy koparjo chětro wuspěšni. Tak wudoby sej we wokrjesnej lize młodźiny B w stafli I hrajne zjednoćenstwo Radwor/Wulka Dubrawa titul a tež młodźina C hrajneho zjednoćenstwa Chrósćicy/Ralbicy bě z druhim městnom w stafli III chětro daloko prědku zaměstnjena. Dokelž je to cyłkownje 23 tabulkow, dźěli so wozjewjenje do dweju dźělow.

wokrjesna liga młodźina E, stafla 5

1. Zeleno-běli Halštrow 9 67:16 24

2. SJ Chrósćicy 9 48:26 24

3. Jednota Kamjenc 9 66:24 19

4. ST Zeleno-běli Sepicy 9 41:25 18

5. ST Bischheim-Häslich 9 55:35 15

6. Sokoł Ralbicy/Hórki II 9 30:28 11

7. SJ Njebjelčicy 9 30:37 10

8. HZ Běła/Cunnersdorf 9 45:62 8

9. ST Bischheim-Häslich II 9 11:75 3

10. HZ Hlinowski SC 9 13:78 0

wokrjesna liga młodźina E, stafla 6

1. Sokoł Ralbicy/Hórki 9 52:8 25

2. ST Lubuš 9 45:20 24

3. Wojerowski FC 9 48:8 19

4. HZ Lubuš II/Bluń 9 37:22 15

5. HZ Ćisk 9 21:32 13

6. LSV Hory 1990 9 26:40 11

7. HZ Łaz/Běły Chołmc 9 26:35 10

8. Sokoł Ralbicy/Hórki III 9 32:62 9

9. HZ Łužica 9 24:37 5

Jendźelska steji w štwórćfinalu swětoweho mišterstwa kopańcy žonow 2023. Po tym, zo zwosta regularny hrajny čas přećiwo Nigeriji bjez wrotow, padny rozsud hakle w třělenju jědnatkow. W pjatym wosmifinalu zetkaštej so Jendźelska a Nigerija najprjedy na samsnym niwowje. Ofensiwnje pak startowachu Nigeričanki sylnišo do partije. W 31. min. prowokowaše Daly pozdatnu jědnatku, po tym zo bě Rasheedaty Ajibade w šěsnatce storčiła. Rozsud pak bu po widejowym dopokazu cofnjeny. Při stawje 0:0 měnještej mustwje stronje.

Zběraja pjenjezyza chore dźěći

wutora, 08. awgusta 2023 spisane wot:

Jako zastupichu přihladowarjo w minjenej hrajnej dobje k domjacym hram muži-wolejbulistow Viktorije Worklecy do tamnišeje sportoweje hale, widźachu jako prěnje pisany plakat. Dźěsći hrajerjow běštej jón wuhotowałoj. Wobraz měješe napis: „Zběramy pjenjezy za chore dźěći“. Připołožene łopjeno rozłoži, zo jednaše so při tym konkretnje wo darowansku akciju za dźěćace hospicne dźěło. Ideja mustwa běše, zo měli w hrajnej dobje nimo sportowych ambicijow na kóždy pad něšto za socialny projekt činić. Z wjacorych namjetow bu nimale jednohłósnje dźěćace hospicne dźěło faworizowane. Tak bě akcija wobzamknjena wěc.

Darowanska boksa bě spěšnje zhotowjena a wotnětka buchu ke kóždemu domjacemu hrajnemu dnjej přihladowarjo a aktiwni namołwjeni, mały obolus za dobry skutk darić. Wukónc hrow njeměješe wočiwidnje žadyn wosebity wliw na šćedriwosć přihladowarjow, wšako přińdźe na wuspěšnych hrajnych dnjach kaž tež po poražkach stajnje něhdźe 50 eurow do darowanskeje boksy. Tak mějachu na kóncu sezony spokojacy wuslědk 200 eurow.

nowostki LND