Na tradicionalne wašnje su so wuknjacy Worklečanskeje wyšeje šule „Michał Hórnik“ dźensa do hodownych prózdnin roz­žohnowali. Po druhej wučbnej hodźinje zhromadźichu so wšitcy na chódbje, hdźež je jedyn lětnik po druhim hodowne spěwy zanošował. Na to w jednotliwych rjadownjach swoje wichtlowanske dariki dóstachu. Foto: Feliks Haza

Komuna čuje so přežadana

pjatk, 18. decembera 2015 spisane wot:

Wokrjes chce w Čelchowje 400 ćěkancow zaměstnić – gmejna praji ně

Wulka Dubrawa (CK/SN). Z jednym napřećiwnym a jednym wzdatym hłosom je Wulkodubrawska gmejnska rada wčera pod přikleskom 45 wobydlerjow wotzamknjenje wotnajenskeho zrěčenja wo wutworjenju doma za požadarjow azyla w Čelchowje (Zschillichau) wotpokazała. Radźićeljo wotpowědowachu tak woli wjesnjanow.

Krótkopowěsće (18.12.15)

pjatk, 18. decembera 2015 spisane wot:

Frakciski šef SPD zemrěł

Podstupim. Předsyda frakcije SPD w Braniborskim krajnym sejmje Klaus Ness je njewočakowano zemrěł. 53lětny bě so wčera wječor na parlamentariskim wječoru w krajnym sejmje zwjezł. Najebać hnydomne lěkarske zastaranje je minjenu nóc w chorowni wudychał, kaž dźensa zdźělichu. Ness bě dowěrnik ministerskeho prezidenta Dietmara Woidki (SPD).

Pola Amazon stawkowali

Lipsk. W Lipšćanskim centrumje internetneho wikowarja Amazon su dźensa stawkowali. Něhdźe 250 sobudźěłaćerjow rańšeje změny swoje dźěło złoži, kaž rěčnik dźěłarnistwa ver.di zdźěli. Ličachu z tym, zo so w běhu dnja dalši přizamknu. Ver.di žada sej za 10 000 sobudźěłaćerjow Amazon w Němskej wyše mzdy. Amazon to wotpokazuje.

Maja nětko tři indiske lawy

Policija (18.12.15)

pjatk, 18. decembera 2015 spisane wot:

Ottendorf-Okrilla. Z trikom je njeznaty zawčerawšim 51lětneho muža w nakupowanišću w Ottendorfje-Okrilli wobšudźił. Cuzy jeho narěča a prošeše, zo by jemu­ pjenjezy zaměnił. Při tym 51lětny paduchej pokaza, kelko pjenjez w swojej móšni ma, a njepytny, zo jemu tón wjacore­ bankowki z móšnje wućahny. W tym zwisku policija namołwja, cuzym ženje njepokazać, što je w móšni. Ludźo měli jara kedźbliwi być, hdyž jich něchtó narěči­ a chce pjenjezy zaměnjene měć.

Ličba njeskutkow w měsće přiběra

štwórtk, 17. decembera 2015 spisane wot:

Statistika kriminelnych deliktow w Budyšinje bě jedna z temow na wčerawšim posedźenju Budyskeje měšćanskeje rady. Po słowach policajskeho prezidenta Connyja Stiehla je ličba njeskutkow tu mjeńša hač w susodnych městach.

W muzejowej bróžni w Błobošojcach (Bloischdorf) pola Grodka prezentuje sobudźěłaćerka Anja Laue adwentne wěncy, kotrež so tam na wubědźowanju wo najrjeńši tajki wěnc wobdźěleja. Dohromady je jich dźewjeć. Hač do njedźele móža wopytowarjo swój hłós za najrjeńši wěnc wotedać. Samsny dźeń dobyćerja mytuja, štož Grodkowski pozawnowy chór hudźbnje wobrubi. Foto: Martina Arlt

Pytaja noweho šefa gmejny

štwórtk, 17. decembera 2015 spisane wot:

Wotstup wjesnjanosty mnohim krótkodobny a njewočakowany

Łaz (AK/SN). Po wšěm zdaću 24. apryla 2016 wola wobydlerjo Łazowskeje gmejny noweho wjesnjanostu. Njedóstanje-li žadyn z kandidatow trěbnu wjetšinu hłosow, dyrbja 8. meje hišće raz wolić. Nowy šef gmejny měł po móžnosći 1. junija swoje zastojnstwo nastupić. Tole podšmórny wčera dotalny wjesnjanosta Udo Wićaz (CDU) na krótkodobnje zwołanym posedźenju Łazowskeje gmejnskeje rady.

Po tym zo je Budyski wokrjesny sejmik Wićaza minjenu póndźelu za noweho prěnjeho přirjadnika wuzwolił, wón 4. januara tónle nadawk přewozmje. Wot awgusta 2001 bě wón Łazowski wjesnjanosta. Wčera so Wićaz gmejnskim radźićelam za wotewrjene a fairne zhromadne dźěło dźakowaše. „Naše diskusije běchu stajnje wěcowne. Nadźijam so, zo sej radźićeljo tele wašnje wobchowaja“, Wićaz rjekny.

Praksa do stareje pěstowarnje?

štwórtk, 17. decembera 2015 spisane wot:

Njebjelčicy (HS/SN). Bywše twarjenje Njebjelčanskeje pěstowarnje niže wosadneje cyrkwje je gmejnska rada nětko předała. Po tym zo běchu nowu pěstowarnju we wsy dotwarili a dźěći z kubłarkami do njeje přećahnyli, chcyše gmejna dotalne twarjenje do priwatnych rukow dać. Po imobilijowym posudku měješe wone 168 000 eurow płaćić. Za tule płaćiznu pak so při prěnim wupisanju nichtó njepřizjewi.

Na druhe wupisanje staj dwaj zajimcaj reagowałoj. Při tym poskićištaj bratraj Henry a Marcus Szczepaniak ze 140 000 eurami za ležownosć a twarjenje wjace hač tamny zajimc. Bydlić pak wonaj w domje njebudźetaj. Město toho tuchwilnym podružnikam w domje jich bydlenje dale přenajataj. Nimo toho sćěhujetaj wotpohlad gmejny, w přizemju rumnosće tak wuhotować, zo móhła lěkarska praksa do nich zaćahnyć. Nětko chcetaj nowaj wobsedźerjej hromadźe z gmejnu za lěkarjom pytać, kiž chcył so w Nje­bjelčicach zaměstnić. Njedyrbjało-li so to klětu poradźić, matej w přizemju dwě dalšej by­dleni nastać, kotrejž chcyłoj potom zajimcam přenajeć.

Pomoc nadal njeparujomna

štwórtk, 17. decembera 2015 spisane wot:

Kamjenc (IŠ/SN). Spomóžnu wočer­stwjensku akciju za 21 dźěći a dwě přewodnicy, pochadźace z Buda-Košeljowskeho regiona, kaž tež za 20 na diabetes schorjenych dźěći a pjeć přewodnicow z regiona wokoło Minska je Kamjenska iniciatiwa Dźěći z Černobyla lětsa přewjedła. Na te wašnje dźěćom zmóžnichu, so w strowym wobswěće nowych mocow nasrěbać respektiwnje ze swojej chorosću prawje wobchadźeć nawuknyć. Tole běše jenož móžno dźakowano wulkomyslnym pjenježnym a wěcnym daram firmow, wosadow, institucijow a priwatnych wosobow, kiž su po swojich mocach akciju podpěrali. Za to so towarstwo wutrobnje dźakuje, zdźěli jeho předsydka Christina Zickler.

Krótkopowěsće (17.12.15)

štwórtk, 17. decembera 2015 spisane wot:

Hodowny staršiski list wušoł

Budyšin. Najnowši staršiski list Serbskeho šulskeho towarstwa wěnuje so temje „strowota-chorosć“. Dr. med. Jana Markowa podawa staršim pokiwy k hladanju choreho dźěsća, kaž ze zdźělen­ki towarstwa wuchadźa. Składnostnje 25lětneho wobstaća SŠT wěnuje so předsydka Ludmila Budarjowa modelowemu projektej Witaj a koncepciji 2plus.

Skruća styki do Ruskeje

Drježdźany. Sakska chce swoje styki do Ruskeje najebać wobstejace sankcije dale skrućić. Tole je hospodarski minister Martin Dulig (SPD) dźensa w krajnym sejmje připowědźił. Zdobom wón wumjetowanja wotpokaza, zo so swobodny stat přemało wo normalizowanje poćahow k Ruskej stara. Dulig připowědźi wjace stykow na politiskej runinje.

Na njedobro dieselowych awtow

nawěšk

nowostki LND