Krótkopowěsće (09.07.15)

štwórtk, 09. julija 2015 spisane wot:

Kulturny dom wuchowany

Biskopicy. Kulturnemu domej w Biskopicach kiwa wuchowanje. Skupina předewzaćelow chce insolwentny zawod nazymu přewzać. Dom steji hižo dlěši čas prózdny, po tym zo bě wobhospodarjenje zwrěšćiło. Přewzaće objekta je so poradźiło dźakowano prócowanjam noweho Biskopičanskeho wyšeho měšćanosty prof. Holma Großy.

Darmotna jězba za jedynku

Zhorjelc. Šulerjo z jedynku na wuswědčenju smědźa jutře, posledni šulski dźeń, ćahi předewzaća Trilex darmotnje wužiwać. Wuměnjenje je, zo móža znajmjeńša jednu jedynku na wuswěd­čenju pokazać, hromadźe z wupokazom, pak šulerskim pak personalnym. Ćahi Trilex jězdźa tež ze Zhorjelca přez Budyšin do Drježdźan.

Wjace pjenjez swobodnym šulam

Drježdźany. Šule w swobodnym nošerstwje dóstanu wot klětušeho wjace pjenjez. To je Sakski krajny sejm z hło­sami CDU a SPD wobzamknył. Po tym zwyši so lětna přiražka stata na šulerja na nimale tysac eurow. Jeničce klětu chce kraj za to 327 milionow eurow nałožić, 250 milionow wjace hač dotal. Financowanje šulow dyrbješe so po wukazu sudnistwa znowa rjadować.

Policija (09.07.15)

štwórtk, 09. julija 2015 spisane wot:

Steinigtwolmsdorf. K njewšědnemu zasadźenju­ wołachu wohnjowu woboru a policiju wčera w Steinigtwolmsdorfje. Tam běchu wobydlerjo krótko do 22 hodź. zdźělili, zo so we wsy latarnja na­dróžneho wobswětlenja pali. Tole so kameradam na městnje wobkrući, jako widźachu, zo so sćinidło (Lampenschirm) njeswěći, kaž w tym času zwučene, ale pali.­ Po wšěm zdaću bě w nocy do toho błysk do latarnje dyrił a kable wob­škodźił. Po tym zo wobornicy woheńčk zhašachu, so přiwołany elektrikar z problemom dale zaběraše a milinu wotpiny. Wěcnu škodu trochuja w tymle padźe na něhdźe 200 eurow.

Rozrisanje za zakładnu šulu našli

srjeda, 08. julija 2015 spisane wot:

Twar němsko-serbskeho šulskeho centru­ma a centralne wotwodźowanje wopłóčkow stej ćežišći financneho plano­wanja Slepjanskeje gmejny hač do lěta 2018. Tole wuchadźa z hospodarskeho plana 2015, kotryž su gmejnscy radźićeljo wčera wobzamknyli.

Slepo (AK/SN). Runja druhim gmejnam ma tež Slepjanska dwójneho (doppikoweho) zličbowanskeho systema dla wulke ćeže, wurunany hospodarski plan zestajeć. Předewšěm wotpisanja móža lědma nadźěłać. W inwestiwnym wobłuku maja tuž 400 000 eurow deficita, w zarjadniskim pak 75 000 eurow.

Jako najwažniše lětuše inwesticije su sej přede­wzali wohnjowobornu gratownju w Slepom přetwarić, tam nowu sirenu insta­lować, wobornikam digitalne škričko­wanje wobstarać, wjesne hrajkanišća ponowić a němsko-serbski šulski centrum kaž tež wotwodźowanje wopłóčkow planować.

Wuprawa k hrodam wjedła

srjeda, 08. julija 2015 spisane wot:

Po tym zo běchu Serbske Nowiny lońšu lětnju seriju wěnowali hrodam našeje kónčiny, je nawodnistwo Serbskeho kubłanskeho srjedźišća LIPA wčera kubłansku jězbu k někotrym z nich organizowało. 45 zajimcow so wobdźěli.

Smjerdźaca (aha/SN). Jednory dwuposchodowy Dobroščanski hród z mansardowej třěchu z 18. lětstotka bě prěnja stacija kubłanskeje jězby. Wot 1948 hač do 1962 bě tam šula a wjacore lěta tež wjesna předawarnja Konsuma. Po pře-wróće přeńdźe hród znowa do priwatneho wobsydstwa. Voßec swójba je jón minjene lěta dospołnje wobnowiła.

We Wysokej pobychu wulětnicy w prostym baroknym knjejskim domje, kotryž hrožeše po přewróće rozpadnyć. 1996 běštaj Siegfried Liepert a mandźelska Christina njenahladny marodny twar přewzałoj a dospołnje saněrowałoj. Mjeztym su w hosćencu z hóstnymi bydlenjemi z 30 łožemi 300 kwasow swjećili.

Čorny Chołmc (UH/SN). Dźiwadłowu hru na terenje Krabatoweho młyna bě sej lěta 2006 tehdyša předsydka tamnišeho spěchowanskeho towarstwa Gertrud Wincarjowa wot šefa Drježdźanskeje eventagentury 0351 Petera Siebecki přała. Tele přeće je so mjeztym wjace hač spjelniło. „Jako tehdy Krabatowy młyn wuhladach, běch hnydom do njeho zalubowany“, so Siebecke dopomina. Jeho ­zahorja předewšěm tež euforija ludźi, ­kotřiž běchu zwólniwi na wulkim pro­jekće dźiwadłoweje hry wo Krabaće sobu skutkować. A tónle flair prěnich Krabatowych swjedźenskich hrow w lěće 2012 njeje sej sto wobdźělenych na jewišću a runje telko pomocnikow za kulisami ­jenož wobchowało, wón je so hišće ­zesylnił. Tole wobkrućeja profijowi dźiwadźelnicy runje tak kaž ći, kotřiž bjez teksta hraja.

Lemišow (SN). Prózdninski čas chcedźa na mnohich městnach wužiwać a dróhi wuporjedźeć. Přichodny čas dalšej twarnišći k tomu přińdźetej. Tak zawru wot póndźele, 13. julija, hač do 22. awgusta wokrjesnu dróhu K 7216 mjez Lemišowom a Połpicu. Tam dóstanje wona nowu bitumenowu worštu. Nimo toho chcedźa kromy puća přiměrić. Wobchad powjedu přez Stróžu, Zuborničku, Hu­ćinu, Klukš a Lichań.

Wot 20. julija hač do 15. awgusta budźe wokrjesna dróha K 7211 wot Noweje Wsy w Malešanskej gmejnje do směra na Wotpočink (Ruhetal) hač k wotbóčce na statnu dróhu S 121 dospołne za­wrje­na. Tež tamniši wotrězk z nowej bitu­menowej worštu pokryja. Wokołopuć budźe přez Komorow a zwjazkowu dró­hu­ B 156 wupisany.

Krótkopowěsće (08.07.15)

srjeda, 08. julija 2015 spisane wot:

Staršiski list z nowym wobličom

Budyšin. Sčasom do prózdnin je wušoł Staršiski list Serbskeho šulskeho towarstwa, zaběracy so tónkróć ze strowotu a chorosću dźěći. Znata lěkarka dr. Uta Libšowa wupraja so k tradicionalnej chinskej medicinje. Nimo toho móžeće přinošk maćerje Sonje Rybaroveje čitać, kotraž ma swoje dźěćo w Malešanskej pěstowarni „K wódnemu mužej“.

Nowy serwis biblioteki

Wojerecy. Měšćanska biblioteka Wo­jerecy rozšěri wot nazymy swój serwis. Potom budźe móžno, swoje wupožčene knihi sej přiwjezć a zaso wotewzać dać. Mobilny knižny serwis budźe jónu wob měsac po puću a zastara wosebje tych čita­rjow, kotrymž je puć do biblioteki přewobćežny.

Namjezny přechod so zhubi

Wodowe Hendrichecy. Dźensa su ně­hdyši namjezny přechod we Wodowych Hendrichecach wottwarjeć započeli. Po informacijach krajneho zarjada za dróhotwar a wobchad chcedźa runočasnje na 300 metrow dołhi wotrězk statneje dróhi S 141 jězdnju ponowić. Dźěła budu w nowembrje zakónčene a płaća něhdźe 400 000 eurow. Wodowe Hendrichecy pře­wozmu z toho 11 000 eurow.

Z lětnym lisćikom lutować

Policija (08.07.15)

srjeda, 08. julija 2015 spisane wot:

Brěznja. Najprjedy njeznaty skućićel je so zawčerawšim do zahrodnišća na Budyskej dróze w Brězni pola Kamjenca zadobył. Wobydlerjo to pytnychu a spěšnje jednachu, informujo policiju. Zastojnicy na to 30lětneho muža w jednej ze zahrodkow lepichu. Z njezamknjeneho zahrodoweho domčka bě wón sekeru, powjaz a smólnicu spakosćił. Při tym bědźeše so najskerje z wysokimi temperaturami, kotrež tón dźeń knježachu, přetož namakanu blešu mineralneje wody­ je wón hnydom na městnje wupił. Dokelž běchu policisća prawu zahrodku spěšnje wuslědźili, móžachu woni pokradnjene wěcy wobsedźerjej hnydom zaso wróćić. Wěcna škoda žana njenasta. Přiwšěm změje so 30lětny padustwa dla zamołwić.

Nimo cyrkwjow su tež farske domy něme swědki stawiznow. Ze swojej lětnjej seriju so po serbskich a dwurěčnych­ katolskich a ewangelskich wosadach rozhladujemy a někotre fary předstajimy – dźensa Hodźijsku­.

Byrnjež drje za zažnu dobu srjedźowěka žane dokładne ličby za farski dom w Hodźiju njepředleželi, wjacore zapiski na załoženje Hodźijskeje wosady pokazuja. Wone sahaja do časa skutkowanja swjateho Bena, Mišnjanskeho biskopa wot lěta 1066 do 1106. Wón je na městnje dźensnišeje fary załožił biskopski wu­dwór, kotryž jeho mać wobhospodarješe. Rozsudne za to, wutworić cyrkwinsku wosadu a wukonjeć dušepastyrske dźěło přez fararja, běchu stabilne hospodarske zakłady. Wšako wěriwi cyrkwinske dawki w dźensnišim zmysle njepłaćachu. Na wsy bě farar runočasnje nawoda ratarskeho kubła. Kak prěnjotne twary na farskim dworje wupadachu, drje njehodźi so dźensa rjec. Z wěstosću pak pokazuja stare murje za tamnišej bróžnju, wuhotowane z třělnicami (Schießscharten), na pózdni srjedźowěk.

Twarjeni a murja ponowjene

wutora, 07. julija 2015 spisane wot:

Wjacore naprawy w Budyskim jastwje wotzamknjene

Budyšin (SN/MWj). Sakski minister za justicu Sebastian Gemkow (CDU) přepoda wčera w Budyskim jastwje ponowjenej jastwowej twarjeni a ponowjenu murju. W domje 1 stej nětko wuchodny a za­padny dźěl saněrowanej. Tež přetwar domu­ 2 za škitnu jatbu (Sicherheitsverwahrung) je wotzamknjeny. Za tele naprawy su dohromady 37,2 milionaj eurow wudali. Cyłkownje je Sakska wot lěta 1991 něhdźe 100 milionow eurow do Budyskeho jastwa inwestowała. „Twarske wuměnjenja moderneho jastwa maja na jednym boku wšitkim wěstotnym žadanjam wotpowědować, na tamnym boku pak tež jatych motiwować swoje žiwjenje změnić. Ze zakónčenjom twarskich dźěłow wotpowěduje Budyske jastwo nětko modernemu a humanemu zarjadnišću“, rjekny Sebastian Gemkow.

nawěšk

  • Tež lětsa je Domowina na swjedźenskim zarjadowanju wjacorym čestnohamtsce skutkowacym Serbam Myta Domowiny, Čestne znamješko Domowny a tohorunja čestne čłonstwo třěšneho zwjazka spožčiła.  Mjez wuznamjenjenymi běchu zastupjerjo wjacorych generacijow.

nowostki LND