Z wudaća: póndźela, 13 meje 2019
Tradicionalny pólski mejski swjedźeń Majówku swjećachu wčera sedmy raz w Budyskim Kamjentnym domje. W srjedźišću steješe­ 15. róčnica přistupa Republiki Pólskeje k Europskej uniji. Chór Serbskeho ludoweho ansambla je składnostnje 200. narodnin Stanisława Moniuszka někotre z jeho pěsnjow zanjesł, bywši wojowar za wobydlerske prawa Wolfgang Templin porěča na temu „30 lět měrniwa rewolucija w NDR a Pólskej. Folklorna skupina Rozmaryn z Bogatynje (na wobrazu) bě swoje pěsnje a znowa pólske jědźe sobu přinje­sła. Foto: Carmen Schumann

wozjewjene w: Lokalka
póndźela, 13 meje 2019 14:00

Serbšćina ma samozrozumliwa być

Za wólby Kulowskeje měšćanskeje rady 26. meje nastupi mjez druhim Seraphina Pašcyna z Kulowca. Skutkowanja w najwšelakorišich gremijach, na přikład jako poradźowaca čłonka techniskeho wuběrka Budyskeho wokrjesneho sejmika dla, běchu ju čłonojo Kulowskeje CDU narě­čeli, hač nochcyła so tež na komunalnej runinje angažować. Tak kandiduje nětko prěni raz za měšćanski parlament. ,,Zwopraw­dźić chcyła žiwu dwurěčnosć w gmejnje, tak zo je serbšćina wšudźe samo­zrozumliwa“, 44lětna wuzběhnje.

Mać dweju dźowkow prócowaše so zhromadnje z druhimi staršimi hižo wo to, załožić serbsku skupinu w Kulowskej pěstowarni, kotraž je w nošer­stwje Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka. Čestnohamtsce poradźuje wona zakładnu šulu w měsće a Wojerowski Lessin­go­wy gymnazij nastupajo serbske naležnosće, k čemuž słuša tež pěstowanje serbskich nałožkow. Za mejemjetanje je wona z dźěćimi bantowu reju wokoło meje nazwučowała. Dale bě sobu pomhała, serbsku narodnu drastu wobstarać.

wozjewjene w: Lokalka
póndźela, 13 meje 2019 14:00

Mału wjes ze swětom zwjazaja

Nimale swójbne bě zašłe posedźenje Njebjelčanskeje gmejnskeje rady. Wone wotmě so pola Zahonec we Wěteńcy, hdźež hewak swójbne swjedźenje swjeća. To trochu wjace wopytowarjow přiwabi hač hewak.

Wěteńca (JK/SN). Jako jenička wjes Njebjelčanskeje gmejny dóstanje Wěteńca spěšny internet. To zdźěli wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU) na njedawnym poslednim posedźenju gmejnskich radźićelow do komunalnych wólbow. Internetnje bě wjes dotal jeno špatnje zastarana. Dokładniše informacije tež techniskeho razu měješe poprawom pólski projektowy nawoda tuchwilnych dźěłow we Wěteńcy podać, wón pak dyrbješe schorjenja dla wotprajić. Přiwšěm su wjesnjenjo z postupowanjom dźěłow a z poměrom k twarskim dźěłaćerjam jara spokojom. Hłubokotwarska firma kładźe tučasnje roły do zemje, w kotrychž potom kable hač k jednotliwym domam sćahnu. Monterojo Němskeje telekom je pozdźišo w domach přizamknu.

wozjewjene w: Lokalka
póndźela, 13 meje 2019 14:00

Tež w stanje derje klinčało

Najebać dešćikojte wjedro mejemjetanje derje wopytane było

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Trochu improwizować dyrbjachu młodostni při mejemjetanju w Pančicach-Kukowje. Tam je sobotu popołdnju jědnaće porow małych dźěći, wosom porow trochu wjetšich dźěći a 16 porow młodostnych na swjedźenišću swoje reje předstajiło. Wšitke holcy běchu katolsku narodnu drastu woblečene. Najebać mokre wjedro je wjele ludźi přihladowało. Wšón čas wjedro někak wudźerža, hakle jako běchu młodostni nimale dorejwali, poča so zaso dešćować, tak zo sej k „Šewcej“ wšitcy do stana wućeknychu. Tón bě na to z ludźimi kopaty połny a tak zhromadne spěwy hišće rjeńšo klinčachu. Reje přewodźachu Marija Šołćina, Měrćin Weclich, Eckhard Czapek a Tomaš Hejduška. Při napřemoběhu hólcow wopokaza so mjez małymi dźěćimi Nevio Gattner jako najspěšniši, wón wuzwoli sej Miju Kralec za kralownu. Mejski por trochu wjetšich dźěći rěkaštaj Florian Zelnak a Amelie Hanušec, a mjez młodostnymi wuzwoli sej Jonas Pjetaš Jadwigu Šnajdrec za kralownu.

wozjewjene w: Lokalka
póndźela, 13 meje 2019 14:00

Zelena swěca za přesydlerjow

Zo so najwjetši dźěl wobydlerjow za wotbagrowanje předwidźaneho Miłoraza do Slepoho přesydli, je hižo dlěši čas jasne. Za to su nětko tež trěbne twarske wustawki schwalili.

Slepo (AK/SN). Za přesydlerjow z Miłoraza do Slepoho twori tamniša gmejna krok po kroku wuměnjenja, zo móhli woni tam nowu domiznu nańć. Na swojim zašłym posedźenju je Slepjanska gmejnska rada za přesydlensku městnosć při Dźěwinskim puću wustawki wo twarskim planje wobzamknyła. Naćisk bě wot spočatka februara hač do spočatka měrca zjawnje wupołoženy. Zarjadnistwa a nošerjo zjawnych zajimow zwuraznichu w tym času swoje stejišća. Tež wobydlerjo móžachu swoje wobmyslenja a pokiwy přednjesć. Stejišćo zapodała je na přikład ewangelska swobodnocyrkwinska wosada Slepo-Brězowka. „Wona poskići cyrkwi ležownosć napřećo po­hrjebnišću na zelenej płoninje“, rozłoži planowar­ Ansgar Kaup. „Tele stejišćo pak bě překrótkodobne. Smy je najprjedy raz wróćo stajili.“

wozjewjene w: Lokalka
póndźela, 13 meje 2019 14:00

Krótkopowěsće (13.05.19)

Tankownju na A 4 nadpadnyłoj

Budyšin. Na awtodróhowym zastanišću Hornja Łužica na A 4 blisko Słoneje Boršće bu něhdźe w 3.10 hodź. tankownja do směra na Zhorjelc nadpadnjena, kaž polici­ja wozjewi. Jedyn skućićel bě pře­dawarce tankownje z pistoli podobnym objektom wohrozył a žadaše sej pjenjezy. Žonje so na to schowaštej. Pokradnyłoj nadpadnikaj ničo njejstaj. Policija pře­pytuje nětko pospytaneho rubježneho wudrěwanja dla a pyta za swědkami.

Susanne Heinrich počesćena

Zgorzelec. Film „Melancholiska holca“ filmytwórče Susanny Heinrich dósta hłowne myto 16. nysoweho filmoweho festiwala w třikrajowym róžku. „Z hu­morom měri so režiserka ... na paradoksy našeho moderneho swěta“, rěka we wopodstatnjenju jury. Z 10 000 eurami dotěrowane hłowne myto je sakska ministerka za wuměłstwo Eva-Maria Stange (SPD) sobotu w Zgorzelecu přepodała.

Zahaja kónčne pruwowanja

wozjewjene w: Krótkopowěsće
póndźela, 13 meje 2019 14:00

To a tamne (13.05.19)

Nahi drje, ale z telefonom a cigaretu je 34lětny w Rotenburgu we wokrjesu Wümme sawnu wužiwał. Muž bě so spočatnje spjećował, trjenjo sobu wzać a je po tym w sawnje telefonował, štož tamnych wopytowarjow chětro rozhněwa. Jako­ sej tež hišće cigaretu zapali, dyrbješe sawnu wopušćić. Dokelž njeměješe za to dowidźenje, dyrbjachu policiju wołać, a ta jeho ze sawny přewodźeše. Wotnětka ma muž tam přistup zakazany.

Plastowy kóń wosrjedź dróhi je w nocy na njedźelu policiju w Mannheimje zaběrał. Po prěnim telefonaće zastojnicy skoćo z plastiki, wulke kaž woprawdźity kóń, z dróhi zrumowachu. Bórze po tym zo jich znowa wołachu, dyrbjachu plastikoweho konja zaso z dróhi wotnjesć. Hakle po třećim zasadźenju wostajichu konja na městnje. Štó je za jeho nócny „wulět“ zamołwity, dotal nichtó njewě.

wozjewjene w: To a tamne
póndźela, 13 meje 2019 14:00

Widźał, słyšał, napisał (13.05.19)

Awtor dźensa

Tadej Cyž

W jednotliwych koparskich klasach so hrajne lěto pomału nachila. Wo tym, štó postupi abo zestupi, je nimale wšudźe hižo rozsudźene, a jednotliwe zjednoćenstwa planuja hižo za nowu sezonu. Tak započina so zdobom zaso čas wulkich spekulacijow. W tym zwisku je so trenar Tomaš Henčl hižo jasnje wuprajił. Wón zakónči swój nadawk pola prěnjeho mustwa FC Hornja Łužica Neugersdorf. Henčl je w zašłym času tež ideju nastorčił, zo dyrbjeli mustwa z Hornjeje Łužicy wušo hro­madźe dźěłać. Jenož tak hodźi so wěsty niwow kopańcy w regionje dołhodobnje zaručić. Wo tym měli towarstwa na kóždy pad rozmyslować.

póndźela, 13 meje 2019 14:00

Policija (13.05.19)

Wopity z traktorom jěł

Kašecy. Na polu mjez Kašecami a Žuricami je sobotu 32lětny traktorist do dalšeho traktora zrazył. Při tym nasta wěcna škoda něhdźe 30 000 eurow. Po dróze so zawinowar njezboža ze swojim traktorom do Kašec wróći. Policisća zwěsćichu, zo měješe něhdźe 1,48 promilow alkohola w kreji, a tak dyrbješe w chorowni krej wotedać. Přećiwo traktoristej přepytuja nětko alkohola we wobchadźe dla.

Z „chorhojčku“ po puću był

Malešecy. Kedźbliwi wobydlerjo informowachu sobotu policistow wo wopitym šoferu awta w Malešanskej gmejnje. Zastojnicy z Budyskeho policajskeho rewěra prošachu 55lětneho w Hućinje wo dobrowólny test alkohola, tón wujewi 1,66 promilow. Wodźer awta dyrbješe w chorowni krej wotedać. Nimo jězdźenja pod alkoholom přepytuja přećiwo njemu jězdźenja bjez dowolnosće dla, dokelž muž tajku scyła nima.

Motorski so ćežko zranił

wozjewjene w: Policija
póndźela, 13 meje 2019 14:00

Wuslědki (13.05.19)

Kopańca, regionalna liga muži

Hertha BSC II – Lok Lipsk 0:2 (0:1)

BFC Dynamo – Altglienicke 0:4 (0:2)

Nordhausen – Rathenow 3:1 (1:0)

Meuselwitz – Berlinski AK 3:0 (2:0)

Viktoria Berlin – Kamjenica 4:2 (2:2)

Biskopičanske KT – Halberstadt 1:1 (1:1)

Fürstenwalde – Auerbach 1:1 (1:1)

Babelsberg – Erfurt3:1 (1:0)

pinca tabulki

9. Germania Halberstadt 33 42 : 38 43

10. VfB Auerbach 33 46 : 53 43

11. BFC Dynamo 33 38 : 59 42

12. ZFC Meuselwitz 33 50 : 54 41

13. Union Fürstenwalde 33 43 : 56 40

14. VSG Altglienicke 33 52 : 55 39

15. Biskopičanske KT 33 29 : 51 34

16. Hornja Łuž. Neugersd. 33 38 : 63 34

17. Optik Rathenow 33 34 : 63 27

18. Budissa Budyšin 33 20 : 49 26

krajna klasa

Großröhrsdorf – Horni kraj-Sprj. 1:2 (1:1)

Oderwitz II – Weixdorf 4:1 (2:0)

Drježdźany-Strěžin – Běła Woda  2:1 (1:2)

Neugersdorf II – Nowe Město 1:1 (0:0)

Laubegast – Rotacija Drježdźany 3:2 (1:0)

Ćisk – Borea Drježdźany 2:2 (0:0)

Chrósćicy – Trjebin4:2 (3:0)

1. LSV Nowe Město 21 66 : 21 48

2. Laubegast 21 57 : 32 41

3. SZ Drježdźany-Strěžin 21 39 : 22 41

4. FC Neugersdorf II 21 38 : 30 32

5. FSV Oderwitz II 21 38 : 31 31

6. VfB Běła Woda 1909 21 53 : 38 30

7. SG Weixdorf 21 46 : 42 30

8. SJ Chrósćicy 21 47 : 53 27

9. SC Borea Drježdźany 21 36 : 42 27

10. ST Ćisk 21 31 : 43 24

11. SC Großröhrsdorf 21 32 : 37 20

12. TSV Rotacija Drježdź. 21 34 : 48 20

13. ST Horni kraj-Sprjewja 21 33 : 72 19

14. ST Trjebin 21 22 : 61 9

wozjewjene w: Wuslědki

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND