Z wudaća: srjeda, 24 junija 2020

srjeda, 24 junija 2020 14:00

Duda pola Trumpa

Washington (dpa/SN). Něšto dnjow do prezidentskich wólbow w Pólskej přebywa jeje statny prezident Andrzej Duda dźensa na wopyće pola prezidenta USA Donalda Trumpa we Washingtonje. Najwažniša tema je wojerska prezenca USA w Pólskej, kotrejež so Duda jara nadźija. W rozmołwje ma tež wo wobrónjenje pólskeho wójska ze stron USA hić. Wopyt Dudy je prěni tajki, po tym zo so koronawirus tak masiwnje w USA rozpřestrěwa.

Swětowe hospodarstwo ćerpi

Washington (dpa/SN). Mjezynarodny měnowy fonds (IWF) chcyše dźensa aktualizowanu prognozu k wuwiću swětoweho hospodarstwa předstajić. Wone dźě tuchwilu jara ćerpi. Hladajo na dale wupřestrěwacy so koronawirus budu negatiwne wuskutki sylniše hač hišće w aprylu wočakowane, zdźěli ludowa hospodarka IWF Gita Gopinath w swojim internetnym blogu. Za klětu liči měnowy fonds zaso z rozrostom hospodarstwa.

Nětko bě Wiesenhof potrjecheny

wozjewjene w: Politika

Tradicionalny sportowy duel žónske­je a muskeje generacije při wy­sokim saku su dźens ­tydźenja na Serbskim gymnaziju Budyšin (SGB) přewjedli.

Z radosću zhonichu šulerjo a wučerjo Budy­skeho Serbskeho gymnazija powěsć z medijow, zo smědźa zaso sportowe wubědźowanja pod wěstymi předpisami hygieny přewjesć. Tak su tež spěšnje termin za tradicionelnej hrě při wysokim saku měli.

Zwjeselace z wida žónskeje generacije bě, zo je sportowa wučerka Tereza Wi­ćazowa hnydom sydom sobuhrajerkow za 11. wolejbulowy duel zorganizowała. Prěni tajki bě so 20. junija 2005 w małej sportowni Serbskeho šulskeho a zetkawanskeho centruma Budyšin wotměł, a tón dobychu tehdy abiturientki z 3:0. Tež tónraz běchu wone z 2:0 wuspěšne, hačrunjež njebě wukónc wobeju sadźbow z 25:22 a 25:18 tak jasny. Wučerki so mócnje wobarachu a so nad kóždej­ wuspěšnej akciju wjeselachu. Je zrozumliwe, zo njeběštej dokładnosć při přiwzaću nadaćow a sylnosć w nadběhu hišće wufilowanej. Wšitkim pedagogowkam słuša tule wutrobny dźak za jich anga­žement na wolejbulnišću.

wozjewjene w: Sport
srjeda, 24 junija 2020 14:00

Dny mjez nadźiju a starosću

Přichod tuchwilu zawrjeneje Korzymskeje termy hišće njedorozrisany

Šěrachow-Korzym (UM/SN). Zaměrowy zwjazk za cyłolětnu kupjel w Hornim kraju je so koronakrizy dla do hišće wjetšich ćežow dóstał. Budyski wokrjes chce pomhać, jednu předstawu pak wotpokazuje.

Zaběrachu-li so zańdźeny čas w Budyskim wokrjesnym sejmiku wo halowych kupjelach, je často Kamjenska w srjedźišću stała. We wotpowědnych předłohach potom zwjetša rěkaše, zo maja w zmysle jenakeho wobchadźenja runje tak pod­pěru kupjelow w Budyšinje, Wojerecach a Šěrachowje-Korzymju pruwować. W oktobrje 2018 bě wokrjesny sejmik wobzamknył, Korzymskej termje jónu z 250 000 eurami a w lětomaj 2019 a 2020 po 200 000 eurach pod pažu přimnyć. „Tu jedna so wo nuzowy pad, dokelž njemóža wólnočasnu kupjel bjez wonych přiražkow dale wobhospodarjeć“, 1. přirjadnik Budyskeho krajneho radu Udo Wićaz (CDU) tehdy rjekny.

wozjewjene w: Lokalka
srjeda, 24 junija 2020 14:00

Mehr eigene Initiativen entwickeln

Marko Suchy ist Vorsitzender des im Mai neu konstituierten sächsischen Rates für sorbische Angelegenheiten, der sowohl den Landtag als auch die Staatsregierung berät. Im Interview mit den Serbske Nowiny erläuterte er, worauf es in der Tätigkeit des Gremiums ankommt. Hier eine Zusammenfassung wichtiger Gedanken.

Bautzen (SN/at). Der sächsische Sorben-rat berät den Landtag und die Staatsregierung. Gegenüber dem Partnergremium in Brandenburg heißt das für Marko Suchy, „einerseits mehr Arbeit, andererseits jedoch ist die Zuordnung nicht ganz klar. Eigentlich müssten wir eine autonome Einheit zwischen Parlament und Regierung sein.“ Gemäß dem sächsischen Sorben-Gesetz ist die Tätigkeit des Rates durch die Staatsregierung finanziell sicherzustellen. „Das muss in Zukunft auch gesetzlich klarer bestätigt werden“, ist der Vorsitzende überzeugt. Zu erreichen gilt es weiterhin, dass die Landesregierung in ihrer Geschäftsordnung die Form der Zusammenarbeit mit dem Sorbenrat festschreibt, wie es im Parlament bereits praktiziert wird.

wozjewjene w: SN Deutsch
W Moskwje su dźensa dobyće nad nacistiskim režimom před 75 lětami wopominali a wulku wojersku paradu wotměli. Poprawom chcychu hižo 9. meje dźeń dobyća wo­swjećić, štož pak koronapandemije dla wotprajichu. Nětko su to potajkim nachwatali, byrnjež w Ruskej hišće nowoinfekcije zwěsćeli. Foto: pa/Aleksander Zemljaničenko

wozjewjene w: Politika
srjeda, 24 junija 2020 14:00

Diesmal breiter aufgestellt

Preise für 47 Projekte in der Kategorie „Lebendige Zweisprachigkeit“

Der Ideenwettbewerb Sächsischer Mitmach-Fonds 2019 zum Strukturwandel im Lausitzer Revier war auch unter sorbischem Aspekt – mit der Sonderkategorie „Lebendige Zweisprachigkeit“ – ein großer Erfolg, Fortsetzung ist erwünscht und beabsichtigt.

In den Wochen der strengen Corona-Einschränkungen prämierten die Jurys der einzelnen Kategorien im Lausitzer Revier 313 Projektideen, 47 davon in der sorbischen Sonderkategorie. Gegenüber dem Initialwettbewerb 2019 versuchten sich sorbische Bewerber stärker auch in den Kategorien „Zukunft MINT“ für Kinder und Jugendliche sowie „ReWiR“ für zivilgesellschaftliches Engagement und wurden so zum Preisträger 2020.

wozjewjene w: SN Deutsch
srjeda, 24 junija 2020 14:00

Aus der Not wurde Tugend

Die Arbeitsweise in Vereinen hat sich in der Corona-Krise verändert

Bautzen (SN/BŠe). Die Arbeitsweise und Tätigkeit von Vereinen in der Zeit der Corona-Pandemie ist sehr beschränkt. Die Kontakte sollten ja auf das Nötigste beschränkt werden und somit konnten auch keine Treffen stattfinden. Daher wurde telefonisch oder per E-Mail die Arbeit fortgeführt, sodass die Aktivitäten nicht ruhen.

Unlängst hatten sich die Mitglieder der Vereins Sorbischer Kulturtourismus in Hoyerswerda zusammengefunden, allerdings mussten auch hier Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden. „Der Fokus in Zeiten der Corona-Krise hat sich verändert. Die letzten Monate haben wir intensiv dazu genutzt, unsere Datenbank aufzuarbeiten, was aufgrund der Datenbestimmungen dringend von Nöten war“, erläutert der Vorsitzende des Vereins Peter Bresan. Aus der Not wurde sozusagen eine Tugend gemacht, denn die Arbeit war schon längst fällig; die Zeit hatte den Mitarbeitern stets ein Schnippchen geschlagen, sich auf die Sacharbeit zu konzentrieren.

wozjewjene w: SN Deutsch
srjeda, 24 junija 2020 14:00

Na ćežišća so dojednali

Drježdźany (dpa/SN). Strony sakskeho knježerstwa, CDU, SPD a Zeleni, su so wčera na prěnim posedźenju koaliciskeho wuběrka na 17 ćežišćow zhromadneho dźěła dojednali. Mjez druhim chcedźa chorownje a strowotniski wobłuk bóle podpěrać. Za wažne dale maja fachowcow za Saksku zdobyć. Poskitk wobnowjomnych energijow chcedźa rozšěrić, slědźenje, wuwiće a digitalizaciju sylnišo podpěrać.

Hakle loni wuzwolena koalicija ma drje z tuchwilnej koronapandemiju wulke wužadanje zmištrować, ma pak zdobom dźěło knježerstwa wukonjeć. Nastupajo w januaru předstajene programy njemóža njedostatka pjenjez dla wšitko tak přewjesć kaž předwidźane. Wšako su wjele wobłukow pandemije dla podpěrali.

wozjewjene w: Politika
srjeda, 24 junija 2020 14:00

Eine Tagung als Portal

Aufgaben, Arbeitsweise und Perspektiven von Archiven im Fokus

Bautzen/Dresden/Marburg (SN/bn). „Bildarchive. Wissensordnungen – Arbeitspraktiken – Nutzungspotenziale“ ist die Überschrift einer Tagung, die seit dem 15. Mai und noch bis zum 10. Juli stattfindet. Diese gemeinsame interdisziplinäre Veranstaltung der Gruppe der Landesstellen und außeruniversitären Institute in der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde (DGV), vom Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde Dresden (ISGV) und dem Sorbischen Institut­ (SI) soll Wissenschaftlern, Forschern und Archivaren Möglichkeiten der Präsentation eigener Projekte sowie den Austausch untereinander ermöglichen. Kurzfristig haben die Organisatoren die eigentlich angedachte Präsenzveranstaltung transformiert, sodass sich die Tagung nunmehr digital in der virtuellen Welt des Internets zuträgt. Der Tagung soll eine auswertende Publikation folgen.

wozjewjene w: SN Deutsch
srjeda, 24 junija 2020 14:00

Dźěćacu akciju lětsa wotprajili

Kamjenske Černobylske towarstwo swjeći 30. róčnicu wobstaća

Kamjenc Mnozy wobydlerjo Wotrowa, Pančic-Kukowa a dalši so zawěsće rady na to dopominaja, zo su w 90tych lětach přewažnje serbske swójby tři tydźenje dźěći z běłoruskeho Černobyla hospodowali. Njebě drje připad, zo słyšachu ně­kotři wobydlerjo Kamjenca nalěto 1990 w rozhłosu namołwu „Noweho foruma“ z Berlina, dźěćom z Černobylskeho regiona wočerstwjenski dowol w swójbach zmóžnić. Woni wobzam­knychu pomhać a starachu so wo dalšich hóstnych staršich a pomocnikow. Hišće w samsnym lěće móžeše so 47 černobylskich dźěći w Kamjencu wočerstwić. Jako so zaso na dom­puć do wot pruhow zajědojće­neje kónčiny nastajichu, bě rozžohno­wanje na woběmaj bokomaj z wjele sylza­mi zwjazane. Kónc samsneho lěta załožichu towarstwo „Iniciatiwa dźěći z Černobyla“ a dachu je jako powšitkownowužitne zapisać.

wozjewjene w: Socialne

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND