Z wudaća: pjatk, 30 apryla 2021

pjatk, 30 apryla 2021 14:00

44 mortwych při masowej panice

Meron (dpa/SN). Při masowej panice we wo­błuku židowskeho swjedźenja na sewjeru Israela je po oficialnych informacijach znajmjeńša 44 ludźi žiwjenje přisadźiło. Něhdźe 150 zranjenych su do cho­rownjow dowjezli, kaž tamniše strowotniske ministerstwo zdźěli. Dźe­saćitysacy hłuboko wěriwych Židow běchu na horje Meron židowski swjatk Lag Baomer­ woswjećili. Zarjady běchu ličbu wobdźělnikow na 10 000 wobmjezowali. Po informacijach medijow bě jich hač do dźesać króć telko na horje. Po prěnich dopóznaćach běchu někotři na wuskim schodźe padnyli. We wuskej tołkańcy ludźo za nimi na nich padnychu. Ministerski prezident Benjamin Netanjahu rěčeše wo „wulkej katastrofje“. Lag Baomer je swjedźeń, z kotrymž wopominaja Židźa zběžk přećiwo Romjanam w lěće 132.

wozjewjene w: Politika
pjatk, 30 apryla 2021 14:00

Schäuble šwika kraje

Berlin (dpa/SN). Prezident zwjazkoweho sejma Wolfgang Schäuble je swojowólne postupowanje zwjazkowych krajow nastupajo wolóženja za šćěpjenych kriti­zował. „Nětko mamy zaso połoženje, zo so rjad krajow na dojednanja njedźerži“, rjekny politikar CDU Augsburgskim nowinarjam. Njejednotne rozrisanja krótko po wšoněmskim rjadowanju nuzoweho borzdźidła koronawirusa dla jenož zamyla, Schäuble potwjerdźi. „Kak dyrbja ludźo, kotřiž su korony dla mučni a wučerpani, to hišće rozumić?“

wozjewjene w: Politika
pjatk, 30 apryla 2021 14:00

Čitajće w nowym rozhledźe (30.04.21)

Foto ze serije „Statok“ Olafa Rößlera zaha­ja mejske čisło Rozhlada. W swojim slědźe rozestaja so z Łužicy pochadźacy a w Hamburgu bydlacy fotograf na intimne wašnje z hladanjom starych přez přiwu­znych na statoku w južnej Hornjej Łužicy.

Lubina Malinkowa wopisuje w swojim přinošku dóńt Augusta Hermanna Francki­, kiž bě Maćicar, tibetologa a dobroćel Serbskeho muzeja. Jako misionar w Tibeće sta so wón ze znajerjom tam­nišich dialektow, stawiznow kaž tež na­božiny a je Serbskemu muzejej 1907 nahladnu ličbu indisko-tibetskich objektow a spisow darił. Rukopisy chowaja so dźensa w Berlinskej statnej bibliotece.

wozjewjene w: Kultura
pjatk, 30 apryla 2021 14:00

Sport (30.04.21)

Přihotuja koparski camp

Sportowe towarstwo Natwar Němske Pazlicy přihotuje 15. koparski camp. Camp je za prěni prózdninski tydźeń wot 26. do 30. julija 2021 planowany. Dźěći w starobje wosom do 14 lět smědźa so přizjewić. Sportowy nawod změje znowa Ronny Wonneberger. Wobdźělenje płaći 199 eurow. Nimo štyrjoch přenocowanjow, sportoweje drasty a koparskeho treninga holcy a hólcow přez wšitke dny z jědźu a napojemi połnje zastaraja. Přizjewjenja su móžne pod abo telefonisce pod 03578/304829 (wotmołwjak). Jeli camp přewjesć njesmědźa, budu přepokazane pjenjezy zaso wróćo płaćene.

Fanowy wobchod zawrjeny

Běłowodźanski fanowy wobchod „Hokejowa liška Łužica“ poda so do dlěšeje přestawki a budźe wot jutřišeho zawrjeny. Wot 5. julija wotewru shop za přiwisnikow a sportowcow Łužiskich lodohojekowych liškow při lodowej WEEARENJE z aktualizowanym ekwipmentom. Nawoda Heiko Rauhut dźakuje so „wšitkim přiwisnikam a kupcam za dowěru w minjenej hrajnej dobje. Wjeselimy so na zaso­widźenje po lěćnej přestawce.“

Přesadźuja originalne trikoty

wozjewjene w: Sport

W Budyskim wokrjesu je něhdźe 80 procentow wšitkich na kowid-19 schorjenych z britiskej wariantu natyknjenych, kaž přepytowanja w chorownjach wujewjeja. Korona- kaž tež intensiwne stacije su wućežene, a zdźěla dósta­waja tam pomoc wójska.

Budyšin (SN/JaW/bn). Hornjołužiske kliniki w Budyšinje su na połoženje reagowali a kapacity za koronapacientow zwyšili. To zdźěli na naprašowanje jednaćel Hornjołužiskich klinikow Reiner E. Rogowski. „Wobě intensiwnej staciji w Budyšinje a Biskopicach stej tuchwilu połnje wućeženej. Smy tuž kročel wróćo činić­ dyrbjeli a wužiwamy w Budyšinje zaso dalšu staciju za kowid-pacientow“, Rogowski rozłoži.

wozjewjene w: Lokalka
pjatk, 30 apryla 2021 14:00

Nikoho njezasudźić

Naprašowanja w chorownjach Budyskeho wokrjesa wujewjeja, zo je něhdźe 80 procentow wšitkich na kowid-19 schorjenych z britiskej wariantu natyknjenych. To móžemy wěrić, abo jako njeprawdu a tak mjenowany „fake“ wotpokazać. Wězo mamy dźensa wšitcy njeličomne žórła a móžnosće, so w naležnosći informować. Moderna technika a digitalizacija to zmóžnjatej. Prašenje, kotrež sej wšědnje znowa stajam, pak je, hač to wšitko, štož na informacijach dóstawamy, tež trjechi. A měnju tule wuraznje wobě lěhwje. Myslu sej, zo jenož ja prawdźepo­dobnje „mjez stólcomaj“ njese­dźu. Štož wosobinsce na kóždy pad wěrju, je fakt, zo su hladanske stacije w chorownjach wućežene. Čehodla měli nam zamoł­wići w tym něšto nabać? Rozsudźić wo tym, što wěri a što nic, pak ma skónčnje kóždy sam. Runje tak ma kóždy sam wo tym rozsudźić, hač so šćěpić da abo nic. Wšojedne, kak so čłowjek rozsudźi, mamy to wšitcy akceptować a njeměli nikoho zasu­dźić. Janek Wowčer

wozjewjene w: Lokalka
Zo so lětsa žane chodojtypalenje njewotměje, hněwa mnohich, kotřiž chcychu stare hałzy swojich wurězanych štomow wotbyć. Ale tež gmejny maja nětko problem, što z nawoženymi hromadami činja. Tule w Pančicach-Kukowje na přikład gmejnscy dźěłaće­rjo cyłe lěto hałzy na wulku hromadu składuja. Što ma so z njej stać, tam dotal njewědźa. Foto: Feliks Haza

wozjewjene w: Lokalka
pjatk, 30 apryla 2021 14:00

Projekty za město a wsy

Wojerecy (AK/SN). Město Wojerecy ma so wospjet z idejemi swojich wobydlerjow zaběrać. Měšćanscy radźićeljo su na njedawnym posedźenju lisćinu za wobydlerski etat wobzamknyli. W njej zapřijaty je twar carporta při młodźinskim klubje w Brětni. Tam chcedźa historiske ratarske mašiny a nastroje pokazać. Trochowane kóšty 10 000 eurow budget wobydlerskeho etata za měšćanske dźěle přesahuja. Wodźenska skupina pak nochcyše namjet, kiž mjeztym wospjet předleži, wotpokazać. Chcedźa tuž pobrachowace srědki z pomocu pjenježnych darow nazběrać. Carport ma k přerjadowanju areala při młodźinskim klubje přinošować.

Na zakładźe wobzamknjeneho etata móža wobydlerjo wo lisćinje podatych idejow wot 17. meje do 7. junija wot­hłosować. Kóždy wobydler ma tři hłosy­ za ideje, kotrež měrja so na město, a dalše tři za měšćanske dźěle. Hłosy sepa­ratnje wuliča. Z toho nastanje lisćina prioritow, kotrež chcedźa z pomocu přewostajenych srědkow zwoprawdźić.

wozjewjene w: Lokalka
pjatk, 30 apryla 2021 14:00

Historiska bróžnja wjace njeje

Wulku bróžnju Šunowskeho klóšterskeho kubła su wčera spotorhali, po tym zo bě Budyski krajnoradny zarjad za nju status pomnikoškita zběhnył. Bróžnja steješe ­hižo dlěje prózdna, dokelž ju nichtó wjace njewužiwaše. Ze zakładnymi měrami 28 króć 12 metrow běše wona jedne z najwjetšich twarjenjow wsy. Z njej je so markantny architektoniski twar a wažny wobstatk něhdyšeho ryćerkubła z wjesneho wobraza zhubił. Škoda! Foto: Alfons Ryćer

wozjewjene w: Lokalka
pjatk, 30 apryla 2021 14:00

Załoža nowe towarstwo

W Serbskich Pazlicach a Njebjelčicach budźe twarjene

Njebjelčicy (JK/SN). Po wotpokazanju pjenježnych darow za Njebjelčansku gmejnu přez gmejnskich radźićelow widźi wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU) wupuć w formje towarstwa.

Po tym zo běchu radźićeljo gmejny Njebjelčicy hižo dwójce wotpokazali, přiwzać pjenježne dary třećich, kotrež běchu mjez druhim podpěrje wuprawy gmejnskich zastupjerjow do afriskeho Benina wěnowane, informowaše jich wjesnjanosta na wčerawšim posedźenju wo tym, zo załoža nowe towarstwo. Wone­ ma skutkować ze zaměrom, hajić a skrućić mjezynarodne styki gmejny. Za to gmejnje darjene pjenjezy zasadźa, kotrež tak cyle zaměrnje wužiwaja. Gmejna ma hižo wjele lět kontakty k partnerskim gmejnam a bliskim organizacijam, kotrež chce dale hajić. Čornak widźi w towarstwje móžnosć, njewot­wisnje wot gmejnskeje rady na dobro komu­ny zaměrnje skutkować a gmejnje poskićenu pomoc w pjenježnej a materielnej formje k skrućenju mjezynarodneho dźěła gmejny wužiwać.

wozjewjene w: Lokalka

nawěšk

nowostki LND