Z wudaća: pjatk, 07 meje 2021

pjatk, 07 meje 2021 14:00

Protyka (07.05.21)

Pjatk 7.5. 19:00 Dźakna Boža mša wohnjowych wobornikow zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe w Róžeń­čanskej putniskej cyrkwi

Sobotu 8.5. 10:00 Online-wuradźowanje Serbskeho sejma

  9:00 Spominanje na 76. róčnicu wuswobodźenja přez so­wjetske wójsko; na wjacorych městnach w Kamjencu

  9:30 Hłowna zhromadźizna Serbskeho wosadneho zwjazka w Hodźiju

Njedźelu 9.5. 17:00 Mejski nyšpor z kulturnym wobrubjenjom w Róžeń­čanskej putniskej cyrkwi

Srjedu 12.5. 19:00 Filmowy a diskusijny wječor pod hesłom „Trstenjak­ na płachće“. Dokumentarny film „Tripty­chon“ w Budyskim Serbskim muzeju

Sobotu 15.5. 19:00 Mejski nyšpor dekanatneje młodźiny w Róžeńće

Njedźelu 16.5.   Mjezynarodny dźeń muzejow mjez druhim ze zarja­dowanjemi w Budyskim Serbskim muzeju

  8:30 Kemše z Božim wotkazanjom w Poršicach

  11:00 Serbski ludowy ansambl předstaji interaktiwnu hudźbnu bajku „Překlepana liška“ pod

wozjewjene w: Protyka
pjatk, 07 meje 2021 14:00

Pokiwaj (07.05.21)

Postrow k dnjej maćerje

Budyšin. Serbski ludowy ansambl chcyše poprawom njedźelu, 9. meje, wosebity koncert składnostnje dnja maćerje w Hodźiju wuhotować. Dokelž pak tón znatych přičin dla móžny njeje, sćelu spěwarki a spěwarjo SLA zajutřišim digitalny hudźbny postrow. Link budźe pod wozjewjeny.

Wobchod dale wočinjeny

Pančicy-Kukow. Wobchod w klóštrje Marijinej hwězdźe je tež pod tuchwilnymi krutymi koronowymi postajenjemi dale po zwučenych časach wotewrjeny. Jako knižne wikowanišćo płaća za předawanišćo wuwzaćne postajenja. Nimo ćišćerskich wudźěłkow poskićeja tam mjez druhim tež dewocionalije a dary k prěnjemu swjatemu woprawjenju.

wozjewjene w: Pokiwy
pjatk, 07 meje 2021 14:00

Rozhłós (07.05.21)

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Hudźba a postrowy k dnjej maćerje

11:45 Portret maćerje składnostnje swjedźenskeho dnja

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jadwiga Malinkowal)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mj. dr. z přinoškomaj wo serbskich mužach, dopominacych so na swoje maćerje, a wo rěčnym entuziasće Wylemje Janhoeferu

13:00 Hudźba k dnjej maćerje

13:40 Nabožne wusyłanje

(Hartmut Leipner)

po tym zbožopřeća

wozjewjene w: Rozhłós
pjatk, 07 meje 2021 14:00

To a tamne (07.05.21)

Wulki šmjat na terasy zawostajiła je ­jałojca w Hamburgskim měšćanskim dźělu Billstedt. Do toho bě wona z dalšim howjadom z kilometer zdaleneje pastwy twochnyła. Te móžeše wobsedźer po­padnyć, tamne poda so do sydlišća Mümmelmannsberg. Wustróžana wobydlerka njemóžeše tomu zadźěwać, zo jałojca jeje terasu zapusći a kwětki roztepta. Skónčnje dowjezechu skoćo wróćo na pastwu.

Móšeń z 15 000 eurami je 69lětny na ławce w parku w bayerskim Straubingu namakał. Direktnje po tym wón namakanku na policajskej straži woteda. 60lětny wobsedźer bě pjenjezy na ławce zabył. Po tym zo bě to pytnył, so wón wróći. Móšeń pak bě hižo preč. Jako jemu pjenjezy na policajske straži wróćichu, bě wón chětro wolóženy. Hač je 69lětny někajke namakanske myto dóstał, njeje znate.

wozjewjene w: To a tamne
pjatk, 07 meje 2021 14:00

Policija (07.05.21)

Třoch podhladnych zwěsćili

Běła Woda. Woheń w něhdyšim Běło­wodźanskim ludowym domje je hobersku škodu načinił. Něhdźe 200 wohnjowych wobornikow bě wot 25. apryla hač do přichodneho zažneho ranja płomjenja hašało. Kriminalna słužba je hižo za čas hašenja zjawnje za swědkami pytała. Po wuhódnoćenju wjacorych pokiwow je policija nětko třoch podhladnych zwěsćiła. Wumjetuja jim, zo su njedźelu, 25. apryla, na ležownosći kulturneho domu woheń zamiškrili. Kaž kriminalisća mjeztym zdźělichu, běchu skućićeljo stólcy a plany zapalili, štož bě přičina wudyrjeneho wohenja. Kak běchu so do domskeho dóstali, ma so z wuhódnoćenjom slědow zwěsćić. Zamiškrjenja wohenja podhladni su dwaj młodostnaj a jedyn dorosćacy němskeho pochada.

wozjewjene w: Policija
pjatk, 07 meje 2021 14:00

Přehladka a wjelhoriny

Hłowna tema mejskeho wudaća telewizijneho magacina MDR Wuhladko je aktualna wustajeńca Serbskeho instituta „Swoboda kiwa!“ w Budyskim Serbskim muzeju. Dalšej přinoškaj wěnuja serbskemu alpinistej Eliasej Bětce, kiž hotuje so na tři wjerški Pamirskich wjelhorin wyše 7 000 metrow, a „serbskemu při­rodowědnikej europskeho wuznama“ Michałej Rostokej. Nimo toho wuswětla reportaža wšědny dźeń w nadawku ­Domowiny skutkowacych motiwatorow za wutworjenje rěčnych rumow. Wuhladko pokazaja jutře, 8. meje, w 11.45 hodź. w telewiziji MDR a w 13.30 hodź. w telewiziji RBB, wospjetowanje na MDR slě­duje póndźelu, 10. meje, w 6.10 hodź.

wozjewjene w: Telewizija
pjatk, 07 meje 2021 14:00

Rěča wo indigenych ludach

Njebjelčicy. Serbski sejm přeprosy jutře, 8. meje, wot 11 do 18 hodź. na online-wuradźowanje. Zaběrać chcedźa so z deklaraciju Serbow jako indigeny lud a wo lěpšinach při wužiwanju prawow z ratifikowaneje ILO-konwencije 169 za indigene ludy. Rozmołwny partner je Johannes Rohr, projektowy koordinator na Kölnskim Instituće za ekologiju a akcisku etnologiju. Dalša tema je zachowanje přirodnych žiwjenskich zakładow w biosferowym rezerwaće UNESCO Hornjołužiska hola a hatna krajina. Přizjewić móža so zajimcy hižo hodźinu do zahajenja zarjadowanja pod abo

wozjewjene w: Z městow a wsow
pjatk, 07 meje 2021 14:00

Digitalna wuměna šulow

Wuknjacy 10. lětnika Serbskeje wyšeje šule Ralbicy Syman-Jan Klemenc, Damian Matik a Victoria Langec (wotlěwa) su digitalnu wuměnu z jědnatkarjemi Delnjoserbskeho gymnazija w Choćebuzu zahajili. Za to produkowachu šulerki a šulerjo ­wobeju kubłanišćow serbskorěčne wideja a zwukowe nahrawanja. W nich swojej ­kubłanišći hornjo- a delnjoserbsce předstajeja a wuměnjeja sej wuknjenske nazhonjenja ­za čas pandemije, rěča pak tež wo prašenjach identity a wo tradicijach. ­Předsydstwo ­Serbskeho šulskeho towarstwa projekt podpěruje. Foto: Jan Rjeda

wozjewjene w: Kubłanje
pjatk, 07 meje 2021 14:00

Róčnica hłuboko zakótwjena

Polacy deklaraciju prěnjeje konstitucije w Europje z lěta 1791 wopominali

Waršawa. Pólska swjećeše minjeny kónc tydźenja róčnicu, kiž je ludźom wosebje wuznamna a kotruž sej přewšo waža: 230lětne wobstaće konstitucije, Zakładneho zakonja. Tak bě so Pólska 3. meje 1791 z konstitucionelnej monarchiju stała. Bě to prěni moderny Zakładny zakoń w Europje, zepěracy so na tři stołpy demokratije, tehdy hišće z kralom na čole: parlament, statny aparat a justicu. Do toho bě Pólska wot lěta 1772 mjez Pruskej, Awstriskej a Ruskej dźělena. Polacy zwjazowachu ze swojej nowej konstituciju nadźiju, zo budźe kraj nětko zaso samostatny a swobodny.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND