Pokiwy (12.05.15)

wutora, 12. meje 2015 spisane wot:

Kandidat so předstaji

Budyšin. Na informaciske zarjadowanje za wobydlerjow Strowotneje studnje přeprošuje zhromadnje wot SPD, Lěwicy a Budyskeho wobydlerskeho zwjazka (BBB) podpěrany kandidat za wólby Budyskeho wyšeho měšćanosty Alexander Ahrens jutře, srjedu, w 19 hodź. do rumnosćow Dźěłaćerskeho dobroćelstwa na Budyskej Curiejowej 63. Tam chce wón swoje zaměry za sprjewine město předstajić a nadźija so płódnych rozmołwow z wobydlerjemi.

Swjedźeń na nowym městnje

Malešecy. Nic na sportnišću kaž wjele lět do toho, ale na nawsy wotměje so wot 14. hač do 16. meje lětuši Malešanski wjesny swjedźeń. Štwórtk wočakuja předewšěm muži k rańšemu piwku při zabawnej hudźbje. Tež wo ćělne derjeměće budźe postarane. Pjatk přeprošuja młódšich­ a staršich wot 20 hodź. na reje. Sobotu wot 10 hodź. chcedźa wohnjowi wobornicy swoje kmanosće demon­strować, wječor budu znowa reje. Młodźinski klub so na zhromadne hodźinki z wobydlerjemi wjeseli.

Beno Budar čita

Protyka (08.05.15)

pjatk, 08. meje 2015 spisane wot:

Pjatk 8.5. 19:00 Program madźarskich a Radworskich šulejow na žur­li Radworskeje „Meje“

  19:00 Tradicionalny nalětni koncert na Worcynskim hrodźe z chórom Meja

  19:30 Přednošk Juliana Nyče pola Bizoldec w Haslowje

  19:30 Wotewrjenje noweje wustajeńcy Jana Buka w Choćebuskim Serbskim muzeju

  19:45 Wopomnjenske zarjadowanje składnostnje znowa­załoženja Domowiny w Chrósćicach

Sobotu 9./10.5.  Hornčerske wiki w Halštrowje

  9:30 Keramiska dźěłarnička Spěchowanskeho kruha za serbsku ludowu kulturu we Wulkej Dubrawje

  10:00 Posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny w Choćebuskim delnjoserbskim internaće

  17:30 Kamjenska nóc cyrkwjow a muzejow

Njedźelu 10.5. 14:30 Oficialne wotewrjenje Njebjelčanskeje pěstowarnje

Póndźelu 11.5. 17:00 Posedźenje wokrjesneho wuběrka Budyskeho wokrjesneho sejmika

  19:30 Přednošk wo islamje a křesćanstwje w Smochčanskim Domje biskopa Bena

Srjedu 13.5. 19:00 Rakečanska serbska bjesada w farskej bróžni

Pokiwy (08.05.15)

pjatk, 08. meje 2015 spisane wot:

Informuja wo božej ručce

Budyšin. Wo přičinach božeje ručki (Schlaganfall), wo rizikowych faktorach a wo móžnych naprawach, schorjenju zadźěwać, informuje infobus jutře, sobotu, wot 10 hodź. na Budyskich Žitnych wikach. Zajimcy móža w rozmołwje z fachowymi lěkarjemi swoje prašenja wotbyć a swój riziko božeje ručki zwěsćić dać. Nimo toho so wjacore přednoški na měst­nje z božej ručku a dalšimi chorosćemi wutroby zaběraja.

Poswjeća pěstowarnju a pomnik

Pokiwaj (08.05.15)

pjatk, 08. meje 2015 spisane wot:

Wjesny swjedźeń z jubilejom

Němcy. Składnostnje 80lětneho wobstaća Němčanskeje wohnjoweje wobory přewjedu tam wot 15. do 17. róžownika swój lětuši wjesny swjedźeń. Po pjatkownym wubědźowanju wobornikow budźe wječor diskoteka. Sobotu je wot 15.30 hodź. dźěćacy swjedźeń z mnohimi překwapjenkami předwidźany. W 17 hodź. přizamknje so mejemjetanje. Wječor budu reje. Po njedźelnym rańšim piwku započnu so w 14.30 hodź. žortne wubědźowanja na Čornym Halštrowje. Wot 16 hodź. poskića na jewišću pisany program, mjez druhim z „najlěpšim hłosom Němcow“. Wjesny a młodźinski klub kaž tež wohnjowa wobora wšitkich wutrobnje přeprošeja.

Koncertuja na zahrodźe

Pančicy-Kukow. Křesćansko-socialny kubłanski skutk a chór Lipa přeprošujetej njedźelu, 17. meje, w 15.30 hodź. na nalětni koncert na zahrodźe zežiwjenskeho a zeloweho centruma w klóštrje Marijinej hwězdźe w Pančicach-Kukowje. W kćějacej přirodźe zanjese chór Lipa pisany kwěćel pěsnjow na rjanosć nalěća. Hóstny chór je lětsa dźěćacy chór Budyskeho Serbskeho gymnazija pod nawodom Bernadet Hencyneje. Wot 15 hodź. poskića tam kofej a tykanc.

Rozhłós (08.05.15)

pjatk, 08. meje 2015 spisane wot:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń, mjez druhim wo konferency „Oskar Kolberg a Europa małych regionow“ w Choćebuzu

11:10 Dźensa dźeń maćerje

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Hans Friedrich Fischer)

po tym  Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z portretom serbskeje maćerje

13:00 Koncert po hudźbnych přećach připosłucharjow

13:30 Nabožne wusyłanje

(Manfred Hermaš)

13:40 Zbožopřeća

Do cyrkwjow a muzejow pohladać

štwórtk, 07. meje 2015 spisane wot:

Kamjenc (SN). Z wobšěrnym a mnohostronskim programom přeprošeja Kamjenske cyrkwje a muzeje zajutřišim, 9. meje, na nóc cyrkwjow a muzejow. Hižo sedmy raz móža nócne hawrony wot 17.30 do 24 hodź. po Lessingowym měsće dundać a při tym wjele zajima­weho nazhonić. W Marinej cyrkwi informuja wo technice pišćelow a zahraja na nich. Pohladnyć móža zajimcy tež do Katechizmoweje cyrkwje. Při Haninej cyrkwi móžeš so ze stawiznami kěrchowa zeznajomić a z tamnišeje wěže jónkrótny wuhlad na wječorny Kamjenc dožiwi­ć. Katolska cyrkej swj. Marije Ma­dleny budźe­ tohorunja přistupna.

Klankodźiwadło, čitanja a wodźenja změja w Lessingowym muzeju přihotowane. W měšćanskim muzeju předstaji so dźěćaca a młodźinska molowanska šula. W elementariju wotwjedu wopytowarjow do časa Germanow a při słodarni změja samo mobilnu piwarnju. Programowe zešiwki dóstanjeće we wobdźě­lenych zarjadnišćach, w Kamjenskej informaciji, w radnicy a we wobchodach.

Pokiwy (07.05.15)

štwórtk, 07. meje 2015 spisane wot:

Swjeća z mejemjetanjom

Worklecy. Na mejemjetanje přepro­šatej jutře, pjatk, Worklečanska zakładna a wyša šula „Michał Hórnik“ wšitkich šulerjo­w, staršich a dalšich zajimcow na šulski dwór. Mejemjetanje započnje so w 17.30 hodź. Přizamknje so dworowy swjedźeń.

Kandidaća so předstaja

Budyšin. Do saněrowaneho Kamjentneho domu přeproša Budyska měšćanska swójbna rada jutře, pjatk, w 20 hodź. W diskusijnym kole chcedźa kandidaća za wólby Budyskeho wyšeho měšćanosty swoje nahlady a ideje wo swójbnej poli­tice w sprjewinym měsće prezentować. Za prašenja z publikuma a za wotmołwy kandidatow budźe dosć chwile.

Na sympozij a koncert

Choćebuz. Ze žiwjenjom a skutkowanjom etnografa Oskara Kolberga a z jeho zasłužbami za Łužicu zaběra so sobotu, 9. meje, wot 9 do 15 hodź. sympozij w Choćebuskim měšćanskim domje. W 17 hodź. přizamknje so klawěrny koncert z pólskimi a serbskimi twórbami.

Do kina (07.05.15)

štwórtk, 07. meje 2015 spisane wot:

7.5.–13.5.2015: Pitch Perfect 2: srj 19:45 hodź. Kein Ort ohne Dich: wšědnje 16:45 a 19:30 hodź. Avengers – Age of Ultron: wšědnje 14:15 hodź. (nimo štw, pó a srj), 16:15 a 19:15 hodź. | pj, so a srj 22 hodź. | w 3 D Fast & Furios 7: wšědnje 19:15 hodź. (nimo srj) | pj, so a srj 22:15 hodź. Tinkerbell und die Legende vom Nimmerbiest: wšědnje 17:15 hodź. | w 3 D Honig im Kopf: pj, nj a wu 17 hodź. | štw, so a srj 19:30 hodź. Halbe Brüder: so a srj 22:15 hodź. Der Kaufhaus Cop 2: nj 12:45 hodź. Der Nanny: štw, so a srj 17 hodź. | pj, nj a wu 19:45 hodź. | pj, so a srj 22:15 hodź. American Sniper: pj 22 hodź. Shaun das Schaf: pj, so, nj a wu 14:45 hodź. Home – Ein smektakulärer Trip: nj 12:30 hodź. | w 3 D Gespenster­jäger – Auf eisiger Spur: nj 12:30 hodź. Cinderella: pj, so, nj a wu 14:30 hodź.

Kino-ekstra: Als wir träumten: pó 17:15 a 20:15 hodź.

Pokiwy (06.05.15)

srjeda, 06. meje 2015 spisane wot:

Akademija wěnuje so pčołkam

Wojerecy. Cyle w znamjenju pčołkow steji přichodne zarjadowanje akademije seniorow Miłočanskeho Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka jutře, štwórtk, w 10 hodź. dźěćacej a młodźinskej farmje we Wojerecach. Karl Koar porě­či wo tym, čehodla su pčołki za přirodu nimoměry wažne a kak móžemy jim dobre žiwjenske wuměnjenja skićić.

Spominaja na znowazałoženje

Chrósćicy. Składnostnje 70. róčnicy znowazałoženja Domowiny wotměje so pjatk, 8. meje, w 19.45 hodź. (po kemšach) wopomnjenske zarjadowanje před statokom Bosćija Wjesele w Chrósćicach. Tam porěči předsyda Domowiny Dawid Statni­k. Chróšćanske dźěći zarjadowanje kulturnje wobrubja.

Přednošuje wo jězbje

Haslow. Wo swojej kolesowanskej jězbje po Europje přednošuje Julian Nyča zajutřišim, pjatk, w 19.30 hodź. pola Bizoldec w Haslowje. Domowinska skupina Baćoń/Haslow wšitkich čłonow kaž tež dalšich zajimcow wutrobnje přeproša.

Wobornicy so dźakuja

Pokiwy (05.05.15)

wutora, 05. meje 2015 spisane wot:

Porěči wo etaće

Droždźij. Wo hospodarskim planje Swobodneho stata Sakskeje a wo dalšim wuwiću wjesneje kónčiny porěči zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Marko Šima­n (CDU) jutře, srjedu, w 19 hodź. w towarstwowym domje kulturneho a domizniskeho towarstwa w Droždźiju pola Wósporka. Wšitcy zajimcy su na to wutrobnje přeprošeni.

Čita z powědančkow

Budyšin. „Heimkehr“ rěka kniha, kotruž je Annelies Schulz w nakładnistwje Lusatia wudała. Ze swojich powědančkow čita awtorka štwórtk, 7. meje, w 19.30 hodź. w Budyskej Smolerjec knihar­ni. Městna měli so rezerwować. Zastup płaći tři eura.

Na zjawny přednošk

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND