Pokiwy (01.02.19)

pjatk, 01. februara 2019 spisane wot:

Koncert na hrodźe

Wojerecy. Ansamblowy chór Atelier kaž tež šulerjo Wojerowsko-Berlinskeho ateljeja Zwukowe wuměłstwo hudźa jutře wot 17 hodź. na žurli Wojerowskeho hrodu. Zastup na koncert pod nawodom Anje Mertin je darmotny.

Mócny „hrimot“ w Kotołni

Dźěžnikecy. EASY/DC je w domje! Najlubša AC/DC-tributeband w Dźěžnikečanskej Kotołni jutře wot 21 hodź. zaso jónu tak prawje „zapyri“. Optisce a muzikalisce skupina publikumej wšo, štož je někak móžno, awtentisce poskići. Na to so třo hard­rockerojo hižo jara wjesela.

Spektakularny přednošk

Lubij. „Weltberge – die 4. Dimension“ je Reinholda Messnerowy najnowši a bjezdwěla najspektakularniši přednošk. Njedźelu, 3. februara, wot 18 hodź. chce Messner swój publikum w Lubij­skej zarjadowanskej hali na pućowanje k 13 najwažnišim wjercham krosnowanskich stawiznow sobu wzać.

Wopominaja zbóžneho

Radwor. Na wopomnjenskim dnju zbóžneho Alojsa Andrickeho njedźelu, 3. februara, budu w Radworju w 9 hodź. swjatočne kemše. Chór Lipa z Pančic-Kukowa Božu mšu wobrubi.

Měnjenski dźeń na pósće

Pomjenowanja za horu kaž Sokolnik a městnosće kaž Čertowe wokno su na turistiskich tafličkach na Čornoboze tež rukopisnje serbsce woznamjenjene. Štóž chce sej iniciatiwu njeznatych sam wobhladać, njech pućuje na horu, pod kotrejž chowaja so wsy kaž Rachlow­ a Wuježk. Na horje samej móžeš so na wjeršku derje wočerstwić a do daliny zhladować. Foto: SN/Maćij Bulank

Křižowka (01.02.19)

pjatk, 01. februara 2019 spisane wot:

Wodorunje: 3 žeńtwa, 5 wjes pola Běłeje Wody, 6 rola, 7 kupa w Srjedźnym morju, 10 znate město w šwicarskim Grau­bünden, 13 hospodarski plan, 14 drohotny čerwjeny kamjeń, 15 wójsko jendźelsce

Padorunje: 1 pos, 2 daloko ..., 3 sportowc, 4 zběrka zemjepisnych kartow, 8 dźěl helikoptera, 9 horiny w Čěskej/Pólskej, 11 łu­žiski jězor, 12 rěka w Italskej

Rozhłós (01.02.19)

pjatk, 01. februara 2019 spisane wot:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z powěsćemi tydźenja

11:20 Serbja a brunica – Wo wuslědkach dźěła brunicoweje komisije a što smě Łužica z toho wočakować

12:00 Nabožne wusyłanje (Jan Malink)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo hłownej zhromadźi­znje župy Delnja Łužica

13:00 Wosebity koncert na proze lěta

13:30 Nabožne wusyłanje

(Manfred Hermaš)

po tym Zbožopřeća

Nowe institucije trěbne?

pjatk, 01. februara 2019 spisane wot:
Budyšin (SN). Před něšto časom bě hišće rěč wo tym, kotre serbske institucije měli so zawrěć abo hromadu połožić. Tuchwilu pak, mjez druhim w zwisku ze strukturnej změnu, diskutujemy skerje wo tym, załožić nowe institucije. Nowy župan Wojerowskeje župy „Handrij Zejler“ Marcel Brauman namjetuje cyłołužiski centrum za dźěći w Čornym Chołmcu a centralnu hornjoserbsku rěčnu šulu we Wojerecach. Su pak tajke přeća realistiske? Wotmołwu na to dóstanu při­hladowarjo jutře, sobotu, we Wuhladku, a to w 11.45 hodź. w telewiziji MDR. Dalšej temje februarskeho serbskeho magacina stej lodohokoj w čěskich Warnoćicach a zymske žorawje we Łužicy.

Do kina (31.01.19)

štwórtk, 31. januara 2019 spisane wot:

31.1.–6.2.2019 Budyski filmowy palast:­

Drachenzähmen leicht gemacht: nj 14:30 Chaos im Netz: wšědnje 16:00 a 20:30 | štw, pj, so a wu 13:30 | nj 13:45 Immenhof: wšědnje 15:45 (nimo nj a pó) Feuerwehrmann Sam: nj 12:00 Der Junge muss an die frische Luft: wšědnje 18:15 | štw, pj, so a wu 13:45 100 Dinge: wšědnje 18:00 (nimo pó) Glass: wšědnje 20:15 (nimo pó) | pj a so 23:00 Mary Poppins Rückkehr: nj 11:15 Aquaman w 3 D: pj a so 22:45

Kino-ekstra: Wuff: pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

Drachenzähmen leicht gemacht: nj 15:00 Mia und der weiße Löwe: wšědnje 15:30 a 17:40 | so a nj 13.20 Chaos im Netz: wšědnje 15:00 (nimo so a nj), 17:20 (nimo so a nj) a 19:45 (nimo nj) | so 11:50, 14:10 a 16:30 | nj 12:30, 15:20, 17:15 a 20:25 Plötzlich Familie: wšědnje 15:15 (nimo nj), 17:45 a 20:15 Glass: wšědnje 20:00 (nimo so a nj) | pj 22:15 | so 19:55 a 22:15 | nj 19:45 Der Junge muss an die frische Luft: wšědnje 17:30 (nimo nj a srj) a 19:55 (nimo so) | nj 18:15 Immenhof: wšědnje 15:05 (nimo nj) | so a nj 13:00 | nj 16:00 Feuerwehrmann Sam: nj 12:00 Robin Hood: pj 22:10 | so 22:35 Kalte Füße: pj a so 22:45 Polaroid: pj 22:40 | so 23:00 Der kleine Drache Kokosnuss: so 13:15 Colette: srj 17:30

Protyka (25.01.19)

pjatk, 25. januara 2019 spisane wot:

Pjatk 25.1. 18:00 Wotewrjenje wustajeńcy molerstwa a keramiki z Delnjeje Łužicy we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja

Sobotu 26. a 27.1.   Choćebuske rjemjeslniske wiki

Sobotu 26.1. 9:00 Centralny informaciski dźeń wo powołanskich a studijnych poskitkach „Nawi přichoda“ w Budyskej studijnej akademiji

  10:00 Dźěłarnička za woblěkanje serbskeje drasty towar­stwa Stup dale na Fijałkowym puću 38 w Drježdźanach-Łóškecach (Loschwitz)

  19:00 Dartowy turněr we Wotrowje

  19:45 Přednošk Wernera Měškanka „Słowjenjo we Wendlandźe“ w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Njedźelu 27.1. 11:00 Kapała Horjany piska na Zelenym tydźenju w Berli­nje w Sakskej hali čo. 21 b

  15:30 Ptačokwasny program dźěći Malešanskeje pěstowar­nje w tamnišim „Wódnym mužu“

  15:30 Ptačokwasny program dźěći Němčanskeje pěstowar­nje w tamnišej „La Caféteriji“

  16:00 Předstajenje ptačokwasneho programa SLA „To tla­ wěrno njej’!“ w Kulowje

  16:00 HC Schmidt čita njarjeńše ruske bajki w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje

  17:00 Koncert Heidemarje Wiesnerec k nowemu lětu na Lubinskej woponowej žurli

Pokiwy (25.01.19)

pjatk, 25. januara 2019 spisane wot:

Kak so hinak modlić

Worklecy. Boha z wotewrjenej wutrobu přiwzać, jemu so bližić w modlitwje a spóznać, zo je wěra wjele wjace hač to, štož sy dotal dožiwił – k tomu maja młodostni­ přiležnosć na zarjadowanju „There­ is more!“. Wone wotměje so jutře, 26. januara, w 19 hodź. we Worklečanskim Don Boskowym domje. Worshop je wašnje modlenja, při kotrymž spěwajo Jězusa a Boha chwališ.

Premjera w „Slaviji“

Radwor. Rejwarjo, hudźbnicy a spě­wa­rjo SLA prezentuja z hosćomaj Jakubom Wowčerjom (braška Jan) a Katharinu Pö­pe­lec (Cecilija) w swojim lětušim wječornym ptačokwasnym programje „To tla wěrno njej’!“ zabawnu jězbu do přichoda. Hladajo na 30. róčnicu politiskeho přewróta w Němskej spisa dramaturgowka SLA Jěwa-Marja Čornakec libreto. Hornjoserbska premjera je jutře w 19.30 hodź. w Radworskej hali „Slavia“. Po tym su reje z DJom Ronnyjom. Dalše před­stajenje je njedźelu, w 16 hodź. w Kulowskej wjacezaměrowej hali.

Wodźenje po muzeju

Jónu wob měsac su zajimcy do Budyskeje měšćanskeje biblioteki na dalekubłanje wo digitalnym wupožčowanju medijow Onlei­he přeprošeni. Sobudźěłaćerjo knihownje, kaž Karin Hahn, přitomnym rozkładuja, zo a kak so digitalne čitanje wudani. Kóždy ma wupožčene title mobilnje při sebi. Přichodne dalekubłanje w Budyšinje je 18. februara. Foto: SN/Hanka Šěnec

Čitajće w nowym rozhledźe (25.01.19)

pjatk, 25. januara 2019 spisane wot:

Februarski Rozhlad změje za was roz­­pra­wy a recensije někotrych kulturnych zarjadowanjow hišće z lońšeho lěta. Tak pisatej Judith Škodźina a Justyna Michniuk wo schadźowance w Budyšinje a Cho­­ćebuzu, Chrysta Meškankowa hódnoći koncert na česć Jana Rawpa w Serbskim muzeju, Jens Daniel Schubert sinfoniski koncert SLA w dźiwadle w Budyšinje a Jill-Francis Ketlicojc rozprawja wo wobdźě­lenju skupiny Serbska reja na mjezyetniskim festiwalu a lěćnej akademiji „Proetnica“ w sedmihródskim Sighişoarje.

Dalše přinoški poćahuja so na tež lětsa zdźěla horco dale diskutowane temy. Susanne Hozyna a Marlis Heyerjec ze Serbskeho instituta wěnujetej so wjelkej z kulturnowědomostneho wida. Zhonimy mjez druhim, zo ma samo spěw „Zady našej’ pjecy“ zwisk z wjelkami. Nimo tajkich zajimawostkow dóstanjemy dohlad do dźěla europskich kulturnych wědomosćow, kotryž zaběra so z tym, kak wobchadźenje a předstawa čłowjeka wo druhich organizmach jeho kulturu wobwliwujetej.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND