To a tamne (10.09.15)

štwórtk, 10. septembera 2015 spisane wot:

To drje bě přechrobłe: Paduch je so w sauerlandskim Fröndenbergu do wob­choda wróćił, hdźež bě runje T-shirtaj pokradnył, a prašeše so předawarki za titu. Ta pak muža jako pakostnika spózna. Policisća­ 33lětneho zajachu. Spěšnje bě jasne, čehodla paduch titu trjebaše. Pola njeho namakachu kradnjene wěcy z pjeć wobchodow: T-shirty, płokadło, předešćnik, swěčki a gel za włosy. Na muža čaka nětko sudniska skóržba.

Runje na swojich 18. narodninach je so motorski pola Heilbronna na hromadźe błóta wobsunył. Při tym pak so jeno snadnje zrani. Młody muž jědźeše za nakładnym awtom, kotrehož zadnje wěko so njejapcy wočini a 200 kilogramow błóta z wodočisćernje so wula. 18lětny zhubi kontrolu nad motorskim a padny. Najebać to wupřachu jemu zastojnicy wjele zboža do noweho žiwjenskeho lěta.

To a tamne (09.09.15)

srjeda, 09. septembera 2015 spisane wot:

Z pěstowarnje ćeknyłoj staj pjećlětnaj pachołaj w Ruskej, po tym zo běštaj dny dołho z plastowymi łopatkami tajny tunl pod płotom dźěćaceho přebywanišća ryłoj­. Pěška jeju dwaj kilometraj dale wuhlada.­ Motiw dźěsći w Magnitogorsku 1 500 kilometrow wuchodnje Moskwy bě slědowacy: Chcyštaj sej luksusowe awto typa Jaguar kupić. Policija hólcow staršim přepoda. Nowiny mjenuja jeju po knize Marka Twaina nětko jenož hišće Tom Sawyer a Hu­ckleberry Finn.

Pozdatny čłowječi nop na ławce w Ludwigshafenskim parku je ludźi nastróžił. 49lětny muž bě nop wuhladał, jako so po parku wuchodźowaše, a zawoła na to policiju. Jako zastojnicy přijědźechu, bě so hižo šwarna ličba ludźi wokoło ławki zhromadźiła. Bórze pak rěkaše změrowaca powěsć: Pozdatny nop bě jeničce dekoracija za akwarij.

To a tamne (08.09.15)

wutora, 08. septembera 2015 spisane wot:

Při pytanju za „złotym ćahom“ z Druheje swětoweje wójny chcyła pólska armeja ze swojej techniku pomhać. Za to pak měli so wotpadki, kerčina a štomy nad pozdatnym tunlom zrumować. Tole zdźěli nawodnistwo armeje, po tym zo běchu sej fachowcy teren njedaloko městačka­ Wałbrzycha wobhladali. Wójsko čaka nětko na stejišćo komuny.

Mjerzanje z awstralskim sudnistwom ma Amber Heard, mandźelska filmoweho hrajerja Johnnyja Deppa. Wumje­tuja jej, zo je psyčkaj w priwatnym lěta­dle ilegalnje do kraja přiwjezła, bjez toho zo by to pola cła přizjewiła. Po krutych awstralskich zakonjach za škit družin smědźa psy jenož po rigoroznej kwa­rantenje do kraja. Hrajerce Amber Heard hrozy hač do dźesać lět jastwa.

To a tamne (07.09.15)

póndźela, 07. septembera 2015 spisane wot:

Nowe dwěle „złoteho ćaha“ dla su so kónc tydźenja w Pólskej jewili. Zastupnik Krakowskeho Instituta za pruwowanje maćiznow je radarowy wobraz, kotryž ćah pječa pokazuje, jako fotomontažu wotpokazał. „Je to montaža dweju fotow, kotrejž matej wšelake pikslowe struktury. Štóž radarowe foto powjetši, to hnydom widźi“, wón rjekny.

Tradicionalna bitwa ze zawkami na sławnej wojerskej akademiji West Point pola New Yorka je so lětsa bolostnje skónčiła. 30 kadetow so zdźěla ćežko zrani. Tak registrowachu 24 střasenjow mozow, jednu złamanu nohu a wjacore wuwalene ramjenja. Wobdźělnicy njeběchu prawidła dodźerželi, mějo twjerde předmjety, kaž nahłowniki, w zawkach.

To a tamne (04.09.15)

pjatk, 04. septembera 2015 spisane wot:

Kaž normalny kupc je bamž Franciskus wčera wječor pola optikarja był. Přewodźany wot swojich stražnikow nóžkowaše 78lětny w ciwilnej drasće do wobchoda wosrjedź Roma, hdźež chcyše škleńcy swojich nawoči wuměnić dać. Na wšě 40 mjeńšin wón tam přebywaše. Před wobchodom zhromadźi so tójšto wćipnych ludźi, zo bychu pontifeksa widźeli. Optikarjej bamž přilubi,­ zo jeho dźěło ko­rektnje zapłaći.

Pokradnjeny tabernakl z cyrkwje w Bremenje su w jězoru na juhu města našli. Wudźer bě slěborny kašćik pod wodu wuhladał, mějo jón spočatnje za šrot. Hakle­ jako wón foto namakanki w interneće wozjewi, so zamołwići cyrkwje přizjewichu. Njeznaći běchu minjeny tydźeń tabernakl kaž tež jałmožnicu a keyboard­ z cyrkwje swjateho Piusa pokradnyli.­

To a tamne (03.09.15)

štwórtk, 03. septembera 2015 spisane wot:

500 eurow škody za jeničku blešu piwa je paduch w durinskim Kranichfeldźe načinił. Dotal njeznaty spočatnje zwrěšći, jako chcyše wrota garaže namócnje wočinić. Na to rozbi škleńčane durje. Po dopóznaćach policije pak je wón w pincy jenož blešu piwa wupił a dom přez terasu zaso wopušćił. Hódnota napoja je euro, wěcna škoda wučinja 500 eurow.

Nimale 68 lět stary kusk kwasneho tykanca britiskeje kralowny Elizabeth II. su w juhojendźelskim Lewesu za 680 eurow přesadźowali. Płodowy tykanc, kotryž je wulkeho­ podźěla alkohola dla pječa hišće­ dobry, běchu po kwasu Elizabeth a Philipa­ 1947 hosćom rozdźěleli. Kupił je kusk nětko anonymny zajimc z Los Angelesa. Tykanc je hišće w originalnej tyzce ze symbolemi kralowskeho palasta.

To a tamne (02.09.15)

srjeda, 02. septembera 2015 spisane wot:

Policisća jako paduši su dźensa na Berlinskim Alexanderowym naměsće ludźi poradźowali, kak móhli so přećiwo paducham škitać. Za to nałožowachu wšelake triki kriminelnych. Nimo toho­ zawostajichu nalěpki na tobołach pěškow,­ bjez toho zo tući to pytnychu. Pozdźišo ludźi narěčachu. Cyłkownje 40 policistow so na akciji wobdźěli. Na Alexanderowyn naměsće dochadźa stajnje zaso ke kradnjenjam a nadpadam.

Wjace hač 60 000 eurow ma zežołtnjena papjerka jednomu z New-Yorkskich přesadźowanskich domow wunjesć: posledni jědźny lisćik łódźe „Titanic“. Pa­sa­žěr prěnjeje klasy měješe meni w zaku, jako so 1912 z podnurjaceje so luksusoweje łódźe wuchowa. Na dnju podnurjenja mějachu tam rybu, kokošku, grilowane wow­če­ mjaso a k tomu Mnichowske piwo.

To a tamne (01.09.15)

wutora, 01. septembera 2015 spisane wot:

Jedyn wokrjes Indoneskeje je na zhromadźiznje wjesnych předstejićelow wob­zam­knył, pory winowatostnje woženić. Po­trjechene su njewoženjene poriki, kotrež hišće wječor po dźewjećich lepja. W po­trjeche­nym muslimskim wokrjesu bydli 900 000 ludźi.

Kupanske tofle bychu w Berlinje bjezmała njezbožo zawinili. 20lětna žona bě so na dwórnišću Steglitz z přećelku rozžohnowała. Při tym suny so z flipflopami mjez ćah a nastupišćo a wosta tčacy. Šofer ćaha móžeše runje hišće w prawym času borzdźić, a žona so njezrani. Hač su flipflopy njezbožo přetrali, njeje jasne.

To a tamne (31.08.15)

póndźela, 31. awgusta 2015 spisane wot:

Nowy swětowy mišter na powětrowej gitarje pochadźa z Ruskeje. Kereel Bljumenkranc je so kónc tydźenja w finskim Oulu přećiwo 15 konkurentam přesadźił, kaž jury wozjewi. Z furioznej interpretaciju spěwa „Electric Butt“ finskeje skupiny Wedding Crashers móžeše 24lětny mjezynarodnu konkurencu – tež z Němskeje – za sobu wostajić.

12 000 eurow, kotrež bě 87lětny zběrar prózdnych blešow namakał, słušeja Wuppertalskemu hosćencarjej, je policija wuslědźiła. Předewzaćel bě dochody hosćenca­ do listowych wobalkow tyknył a je zhromadnje z wotpadkami mylnje preč ćisnył. Zběrar blešow pjenjezy nańdźe, jako wotpadkowy kontejner přepyta. Nětko ma wón prawo na myto. Nimo­ toho­ staj so anonymnaj darićelej přizjewiłoj, kotrajž chcetaj sprawneho muža pjenježnje wotrunać.

To a tamne (28.08.15)

pjatk, 28. awgusta 2015 spisane wot:

Na wšě 130 kilogramow wotbył je pony Idefix w Freibergskim zwěrjencu minjene 20 měsacow. Ze 190 kilogramami ma wón nětko idealnu wahu, kaž nawodnistwo zwěrjenca pisa. Mjez wopytowarjemi woblubowany Idefix bě zas a zaso chłóšćenki ludźi brał, byrnjež picowanje zakazane było. Tak wažeše spočatk lěta 2014 wjace hač 320 kilogramow. Wot toho časa ma kruty dietny plan a ponyjowu damu Palomu poboku.

Prěnje hodowne pječwo ma hižo přichodne dny we wobchodach ležeć, štyri měsacy do hód. Tak je sezona poprjancow, spekulaciusa a cymtowych hwěžkow zaha­jena. Pječa so ludźo hižo nětko za tajkimi wudźěłkami naprašuja, kaž nawoda něm­skeje wotnožki předewzaća Bahlsen, Michael Hähnel, medijam w Berlinskim zawodźe firmy rjekny.

nawěšk

nowostki LND