To a tamne (14.01.16)

štwórtk, 14. januara 2016 spisane wot:

Wšu kedźbnosć medijow na so sćahnył je sydom měsacow stary hólčk wčera w španiskim parlamenće. Zapósłanča lěwicarskeje strony Podemos Carolina Bescansa bě swojeho synka na konstituowace posedźenje parlamenta sobu přinjesła. Při wólbach prezidenta parlamenta dósta ćěšenk samo hłosowanski lisćik, na kotrymž steješe: dźěćko knjenje Bescansa. Hłós pak wosta „njepłaćiwy“.

61 litrow kreje, 18 ćěłow a 81 wotćatych hłowow zličili su při inwenturje w Hamburgskim trašacym kabineće „Dungeon“. Wobškodźene rekwizity připódla tež hišće zwuporjedźachu, kaž rěčnica kabi­neta medijam zdźěli. Nimo toho su zli­čili, kak často běchu wopytowarjo loni ze strachom zarjejili: 250 000 króć. Ka­binet w něhdyšim składźe njedaloko přistawa­ je 300 000 ludźi wopytało.

To a tamne (13.01.16)

srjeda, 13. januara 2016 spisane wot:

W ryzy panice je 27lětny šofer awta błyskač pokradnył, pozdźišo pak so na policajskim rewěrje přizjewił. Muž bě njedaloko Ludwigsburga bjez jězbneje do­wolnosće po puću, jako jeho błyskač přewulkeje spěšnosće dla fotografowaše. Nastroj steješe na mosće. Policistaj, kotrajž jón posłužowaštaj, steještaj pod nim. Byrnjež zastojnikaj hnydom reagowałoj, bě 27lětny kameru a błyskač zapakował a wotjěł. Padustwo pak jemu ničo njepomhaše, kamera bě foto zastojnikomaj dawno hižo posrědkowała.

Nisko stejaceho słónca dla su so ćahi w Londonje zapozdźili. Kaž železniske předewzaće zdźěli, běchu lokomotiwnicy wot słónca tak slepjeni, zo njemóžachu z dwórnišća wotjěć, dokelž ćah zady so hižo njewidźachu. Dyrbjachu tuž čakać, doniž so situacija njepolěpši. „W tym padźe je wěstota wažniša hač dypkownosć.“

To a tamne (12.01.16)

wutora, 12. januara 2016 spisane wot:

Do bydlenja dweju policistow zadobyli su so třo paduši w Dortmundźe. Jako so policistka a policist njedźelu wječor do swojeho bydlenja nawróćištaj, lepištaj kriminelnu trójku „při dźěle“. Po wotamknjenju duri słyšeštaj podhladne zwuki. Paduši spytachu přez wokno spanskeje stwy na zahrodu ćeknyć. Mjeztym zo 31lětny policist za nimi chwataše, běžeše jeho 29lětna partnerka ke chěžinym durjam. Tam jednoho z paduchow dosahny, dalšeho lepi policija něšto pozdźišo w měsće.

Z 8,55 metrami je 45lětny Oliver Koch lětuše swětowe mišterstwa w mjetanju hodownych štomow w pfalcskim Weiden­thalu dobył. Nimo njeho nastupi zawčerawšim, njedźelu, 52 muži a 30 žonow, zo bychu so na trochu skurilne wašnje wubědźowali. Hodowny šmrěk bě 1,50 metrow wulki. Wobdźělnicy smědźachu wšelake techniki mjetanja wužiwać.

To a tamne (11.01.16)

póndźela, 11. januara 2016 spisane wot:

Prěnju lodowu dróhu lětsa su w Estiskej wotewrěli. Nimale štyri kilometry dołha čara na zamjerznjenym Baltiskim morju zwjazuje přistawne město Haapsalu a kupu Noarootsi, kaž zamołwići najsewjernišeho baltiskeho stata zdźěleja. Estiska ma šěsć oficialnych lodowych dróhow. Najdlěša je 26 kilometrow. Zarjaduja tajke dróhi, hdyž je lód znajmjeńša 24 centimetrow sylny.

Jenož nócny woblek a kabat woblečeny je pjećlětny hólc w Francoskej kilometry daloko w nocy z kolesom jěł, zo by lěkarsku pomoc za swojeho nana pytał. Tón bě so zwjezł, jako dźěći do łoža kładźeše. Pjećlětny šwikny so na koleso, zo by mać informował, kotraž bě dźesać kilometrow dale na dźěle. Šofer awta přepoćeneho a přemjerznjeneho hólčeca po puću wu­hlada a jeho domoj dowjeze, po tym zo bě lěkarja wołał.

To a tamne (08.01.16)

pjatk, 08. januara 2016 spisane wot:

Wulkomyslne rjadowanje při wotpłaćenju dołha smě 84lětny Emilio Casali za sebje­ wužiwać. Italska rentowa kasa je wuličiła, zo bě jemu wot lěta 1996 do 2000 přewjele renty wupłaćiła: dokładnje jedyn cent. Nětko jeho namołwjeja, rentowej kasy přewjele płaćene pjenjezy wróćić, italske nowiny rozprawjeja. Ca­sali wšak móže, sumu „we wjacorych ratach“­ wotpłaćić, kaž jemu zdźělichu.

4,68 promilow alkohola w kreji, žane črije, za to pak z pišćałku w ruce je muž policistam na Hagenskim hłownym dwórnišću napadnył. 58lětny chcyše so na ławku spać lehnyć. Črije bě wón pječa při rejwanju zhubił, kaž jim powědaše. Dokelž měješe­ pišćałkar hižo zakazane na dwórnišću přebywać a chětro chabłaše, wzachu jeho sobu na stražu. Tam zwě­sćichu „sylnu chorhojčku“ a dowjezechu jeho hnydom do chorownje.

To a tamne (07.01.16)

štwórtk, 07. januara 2016 spisane wot:

Nahi muž na balkonje bydlenja w Bad Hersfeldźe je starosćiweho wobydlerja pohnuł policiju wołać. Zastojnikam wón rozprawješe, zo je naheho muža wuhladał, kiž bě zymy dla hižo cyle čerwjeny. Na jeho wołanje wšak njebě reagował. Hač bě so mylnje wuzamknył abo hač bě to něchtó druhi činił, swědka tohorunja zajimowaše. Policisća móžachu problem spěšnje rozrisać: Muž na balkonje bě wulka klanka z wukładneho wokna, kotruž běše wobsedźer tam wotstajił.

Nimale cyłu tonu palenca su paduši w badensko-württembergskim Lahru spakosćili. Po tym zo běchu wčera wječor běrow spediciskeje firmy přeborkali, zadobychu so do składu, hdźež bě paleta z 834 kilogramami palenca za transport spřihotowana. Tu paduši wězo rady sobu wzachu. „Runje hakle běchu hody. To drje je něchtó hižo zaso něšto k piću trjebał“, rěka w policajskej rozprawje.

To a tamne (06.01.16)

srjeda, 06. januara 2016 spisane wot:

Pčołki dla štyri hodźiny čakać dyrbješe indoneske pasažěrske lětadło w Medanje na kupje Sumatra. Piloća běchu insekt při prawidłownej kontroli do wotlěta w nastroju wuhladali, kotryž měri spěšnosć mašiny. Z wěstotnych přičin wotlět přesunychu. Hakle, jako běchu pčołku wotstronili a wšitke funkcije nastroja dokładnje­ přepruwowali, smědźeše lětadło ze zapozdźenjom wotlećeć.

Pod wliwom drogow staj sej paduchaj w pokradnjenym awće w saksko-anhaltskim Halle wusnyłoj. Pěšk pakostnikow w starobje 43 a 27 lět wuhlada. Při přepruwowanju jězdźidła namakachu zastojnicy grat k zadobywanju a kradnjene wěcy.­ Awto bě runje tak pokradnjene kaž čisłowa taflička při nim. 43lětny je policiji hižo derje znaty, dokelž ­ stajnje zaso bjez papjerow jězdźi. Jězbnu dowolnosć mjenujcy tež žanu njeměješe.

To a tamne (05.01.16)

wutora, 05. januara 2016 spisane wot:

Štyrnaće hodźin po kraju błudźił je 87lětny ze swojim awtom w sewjernej Němskej, doniž jeho policija w Mecklenburgsko-Předpomorskej njezadźerža. Kaž muž zastojnikam rozłoži, bě so wón póndźelu dopołdnja w delnjosakskim Wolfsburgu na krótki wujězd podał. Poněčim zhubi orientaciju, jědźeše pak dale. Policistam wón napadny, dokelž bě z runje 50 km/h na awtodróze po puću. Po odyseji informowachu zastojnicy přiwuznych.

W kinje přenocować dyrbješe 33lětny w Zwickauwje, po tym zo bě personal wusnjeneho muža přewidźał a zamknył. Pytajo za wuchodom wšak zawini wón awtomatiski alarm a bu wuswobodźeny, kaž policija zdźěli. Hač stej wostudły film abo 1,8 promilow alkohola na mučnoće muža wina byłoj, njeje znate.

To a tamne (04.01.16)

póndźela, 04. januara 2016 spisane wot:

Jaelyn a Luis Valencia staj drje dwójnikaj, njebudźetaj pak ženje w samsnym lěće narodniny swjećić. Mała Jealyn je so silwester krótko do połnocy narodźiła. Jeje bratr Luis je dwě mjeńšinje po połnocy w nowym lěće na swět přišoł. Tole zdźěli chorownja w kaliforniskim San Diegu. Ličili běchu swójbni z porodom hakle měsac pozdźišo. „Tak změjemy dwaj narodninskej swjedźenjej krótko za sobu“­, so nan dwójnikow wjeseleše.

Štóž chodźeše we 18. lětstotku w Pruskej w drjewjancach, tomu hrožeše zboha pokuta. W drjewjancach chodźić bě tehdy zakazane, štož chłostachu ze železom wokoło šije abo samo z jastwom. To rozjasni wědomost­nica Techniskeje uniwersity Berlin, po tym zo by sej pře­hladała wotpowědny edikt pruskeho krala­ Bjedricha Wylema I. z lěta 1726. Z ediktom chcyše wón opoziciju šewcow w swojim kraju sylnić.

To a tamne (30.12.15)

srjeda, 30. decembera 2015 spisane wot:

Čerwjene naměsto w Moskwje wostanje lětsa silwester zawrjene. Wotměć chcedźa tam telewizijne live-wusyłanje, za kotrež předawaja jeničce specielne zastupne lisćiki. To zdźěli wěstotny šef města Aleksej Majorow.­ Moskowčenjo měli so na swjedźenje w měšćanskich parkach wuwinyć. Na Čerwjenym naměsće hewak hač do 100 000 ludźi nowe lěto wita.

Z helikopterami su pomocnicy něhdźe 60 psow w sewjernej Awstralskej před krokodilemi wuchowali. Reptilije běchu so z wulkej wodu do přepławjeneje wsy Daly River dóstali a sej hižo wjacore psy hrabnyli. 400 wobydlerjow wsy dowjezechu pomocnicy do 200 km zdaleneho Darwina. Hač su woni tež druhe zwěrjata wumóžili, njeje znate. Sobudźěłaćerjo zarjada za škit zwěrjatow su poł tony picy do Daly Rivera transportowali, zo bychu tam zwostaty domjacy skót zastarali.

nawěšk

nowostki LND